نمونه سوال درس آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با سنتهای عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۶۹)
۱. کدام گزینه درست است؟
الف. عرفان ارائه کننده ی روح دین نیست، بلکه فراتر از آن است.
ب. عرفان نام دیگری برای آن چیزی است که گاه «حیات معنوی» نامیده می شود.
ج. هرگونه تجربه ی باواسطه یا بیواسطه ی خداوند را عرفان می نامند.
د. نباید تجربیات ضعیف تر عبادت، در زمره ی تجربیات عرفانی قرار گیرد. ۲. پیروان کدام فرقهای مسیحی سعی دارند در یک حالت سکون و انفعال، منتظر پیام الهی بمانند؟ فرقه ی ........
الف، کواکر ب. متودیسم ج. اهل تسلیم و توکل د. کرمليان اصلاح ۳. کدام گزینه دربارهٔ «سلوک عارفانه» درست است ؟
الف. سه مرحله ی آن عبارتند از: تزکیه، اشراق و اتحاد
دب. در برخی از آثار عرفانی به آن اشاره نشده است.
ج. نوافلاطونیان آن را از نویسندگان مسیحی اقتباس کردند. د. مسیحیان در «حیات معنوی» از آن غفلت کرده اند.
۴. به معنای «یقین توأم با آرامش سالک به خدا و ادراک ارزش های حقیقی زیستن در نور او» است؟ الف. اتحاد ب. تصفیه ج: نکاح روحانی د. اشراق
۵. کدام یک از انبیای بنی اسرائیل به نحو آشکاری اسرار حیات باطنی خود را برای ما عیان ساخته است ؟ م یحت ار ادبیای بدی اسر ادبیل به دنحو ری آلماسرار حیادت اد حود را بر یا ری
الف، حزقیال ب، عاموس ج، ارمیا د. ایلیا ۶. بنا بر گزارش اناجیل هم نوا، عیسی عمیقاً تحت تأثیر اشعار ................ بود. الف، مزامیر ب، اشعیا ج. کتاب اول پادشاهان د. حزقیال
۷. کدام گزینه دربارهٔ «پولس قدیس» درست است ؟ الف. نمی توان از رساله هایش تکامل حیات باطنی او را دنبال کرد. ب. مخاطبان رساله های او اغلب دارای احساسات عرفانی بودند.
ج. مادهای اولیه ی عرفان پولس، خلق و خوی حساس او نسبت به دین بود. د. تسلیم شدنش به دین جدید] انقیاد یک قدیس کامل بود
人 کدام گزینه درست است ؟
الف. «رساله به غلاطیان» رساله ای نسبتاً غیر عرفانی است.
ب. «رساله به فیلپیان» فاقد بلوغ واقعی روح نویسندهٔ آن است.
ج. «رساله به فیلپیان» از جمله آخرین نامه های به جای مانده از پولس نیست.
د. «رساله به رومیان» حاکی از بلوغ واقعی روح پولس است.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۵
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با سنتهای عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۶۹)
استفاده از:
۹. کدام گزینه دربارهٔ «کلمنت اسکندرانی» و شاگردش «اوریگن» درست است ؟ الف. از آبای اولیه مسیحی و مخالفان مکتب نوافلاطونی بودند. ب. نوعی غلبهای افراطی تفکر عقلی بر حکمت قلبی در هر دوی آنها حاکم است. ج. در اقدامی شجاعانه همچون قدیسان تعلقات دنیوی را ترک نمودند. د. می توانیم در هر دو نفر، زندگی فوق طبیعی(مستلزم تسلیم کامل به خدا) را بیابیم.
۱۰. کدام گزینه درباره ی کتاب «گفت و گوها» درست است؟
الف. مجموعه ای عظیم درباره ی موضوعات حیرت آور در رابطه با زندگی آبای صحراست. ب. از آثار کاسین، مرید قدیس یوحنای زرین دهان، و تقریباً معاصر اگوستین است.
ج. نمونه ای از عرفانهای کاذب است که در طول تاریخ مسیحیت یافت می شود.
د. راهنما و بخشی از برنامه ی مطالعات معنوی راهبان مسیحی - بجز فرقه ی بندیکتی- است. ۱۱. عبارت زیر درباره ی چه کسی آمده است؟
«او اندیشه ی یونانی و احساس دینی را به مسیر اصلی عرفان مسیحی وارد ساخت» الف. مونتانوس ب، توماس آکوئیناس ج. باتلر د. اگوستین ۱۲. بر اساس محتویات کتاب «اعترافات» کدام گزینه درباره ی آگوستین درست است؟ الف. در سن سی و سه سالگی قدم در راه عرفان نهاد. ب. قدیسه مونیکا دومین راهنمای او به سوی حیات عرفانی بود.
ج. در زمان مرگ مادرش ادعای تجربه ی شهود خدا را داشت. د. محبت به عنوان تنها اصل حیات راستین باطنی مورد نظر او بود. ۱۳. کدام گزینه دربارهی عرفای مسیحی اوایل قرون وسطی، درست است؟ الف. هلند، هدف از ازدواج معنوی را کار و فعالیت دانست. ب. تمام عرفای قرون وسطی روان شناسی خود را از قدیسه هیلد گارد گرفته اند. ج. نامه های عرفانی کیبر غالباً با عنوان «نور حیات بخش» آغاز شده است.
د. برنارد قدیس را جانشین شایستهای پولس و اگوستین خوانده اند.
۱۴. اولین کسی که تبیینی روانشناختی از احوالات عرفانی فراهم آورد ................ لولد. الف. هیلد گارد ب. ریچارد ساکن صومعه سنت ویکتور ج. هیو فیلسوف صومعه سنت ویکتور
د. برنارد قدیس
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
ുl് 4-്ഥ
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با سنتهای عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۶۹)
استفاده از: مجاز است.
۱۵. کدام گزینه دربارهی برنارد قدیس درست است؟
الف. محرک و بانی دومین جنگ بزرگ صلیبی بود که به شکست مسیحیان انجامید.
ب. دانته او را به عنوان راهبر روح آدمی به سوی رفیع ترین اسرار بهشت نمی پذیرد. ج. معتقد بود که اتحاد با خدا نمی تواند در قدرت آفرینندگی عارف نمود یابد.
د. تنها بخشی از حیات عرفانی جامعه ی مسیحی در قرون وسطی، رنگ تعالیم او را دارد. ۱۶. کدام گزینه درباره ی عبارت زیر درست است؟
«فقر، هیچ چیزی نداشتن و هیچ میلی نداشتن و کسب همه چیز در روح آزادی است» الف. عبارتی از برنارد قدیس دربارهی روش هیلد گارد است.
ب. راز و روش سیسترسیان، از زبان دانته در کمدی الهی است.
ج. سخنی از یاکوپونه تودی است درباره ی روش فرانسیسیان.
د. عبارتی از فرانسیس قدیس درباره ی روش فقیران است. ۱۷. کدام گزینه دربارهٔ «برتینو کاساله» درست است ؟
الف. یک قاضی جاه طلب بود که در اواسط عمر، متحول شد.
ب. راهبی مغرور و مستعد، ولی بی بند و بار بود که بعدها از رهبران گروه روحانیگران شد.
ج. وارث اعمال قدرت فرانسیسی بر حیوانات، و دوست و استاد یاکوپونه تودی بود.
د. از استادان بنام فرانسیس بود که عقاید و باورهای فرانسیسیان را به شعر درآورد. ۱۸. عبارت زیر از کیست؟
«اگر تفکر و تأمل ما درباره ی او خدا سطحی و گذرا باشد، محبت ما نسبت به او اندک خواهد بود.»
الف، سسیلیا فلورانسی ب. فرانسیس قدیس ج. کنراد اوفیدایی د. آنجلا
۱۹. کدام گزینه درباره ی «عارفان بزرگ انگلیسی قرون وسطی» درست است ؟ الف. جملگی با عزلت یا آنچه خود، زندگی انفرادی، می نامیدند مخالف بودند. ب. تمامی آثار ایشان در خلال قرن شانزدهم میلادی بوجود آمد.
ج. آثار خود را به زبان محلی مینوشتند تا مخاطبان بیشتری داشته باشند. د. بر خلاف فرانسیسیان، توجه خود را تنها به روحانیون حرفه ای و طبقه ی اشراف معطوف داشتند. ۲۰. عبارت زیر در وصف چه کسی است؟ «به هر دو زبان لاتین و انگلیسی مطالب زیادی نوشت، و برای اولین بار کتاب مزامیر داود را به انگلیسی در آورد، و طبیعت شاعری در او بود و موسیقی یکی از علقههای او بود.» ب. ریچارد رول
الف. قدیس برنارد ج. والتر هیلتون د. جوليان نورویچی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
ിra>്ഥ

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با سنتهای عرفانی غیراسلامی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۶۹)
استفاده از:
۲۱. کدام گزینه درباره ی نویسندهای کتاب «ابر نادانی» درست است؟ الف. نمایندهی عرفان عاطفی و شاعرانه بود. ب. عارفی گمنام و معاصر ریچارد رول بود. ج. تعالیم او بدیع و تا آن زمان در نوع خود بی سابقه بود. د. نگرش او بیشتر کشیش مآبانه و مبتنی بر کتاب مقدس است.
۲۲. کدام گزینه درباره ی «جولیان» درست است؟ الف. فیلسوف ترین عارفان اولیه و ظاهراً درونگرترین آنهاست. ب. کتاب او نتیجه ی تراوشات محضی نوعی خلسه است.
ج. در نوشته هایش تصویری زنده از تفکرات فخیم مابعدالطبیعی مسیحی ارائه می دهد. د. بر خلاف دیگر عارفان مسیحی، در جمع میان تعالی و توجه به مردم ناموفق بود. ۲۳. مهمترین دغدغه ی عقلانی یاکوب بومه، بعد از نوزده سالگی چه بود؟
الف. مسأله ی شر ب، انجذاب روح عارف ج. اتحاد با ذات حق د. تجلی محبت الهی در انسان
۲۴. اولین کتاب بومه که بر اساس خودش تا حد زیادی، محصول نگارشی غیر ارادی است «...........» نام دارد. الف. شش نکته ی حکیمانه ب. گفتوگوهایی ورای حسی ج. راهی به سوی مسیح د. طلوع فجر
۲۵. کدام گزینه در باره ی یوهان شفلر درست است؟ الف. در نهایت با آموزه های بومه اقناع شد. ب. به انگلوس سیلسیوس معروف است. ج. اولین جرقههای روشن فکری خود را مدیون یاکوپونه است. د. به نویسندهای کتاب لطایف الهی ارادت میورزید.
----------------- ۲۶. نوشتههای اگوستین بیکر و شاگرد او، بانو گرترود مور الف. برای افرادی که در پی کسب تجربه ی روشنی از خدا بودند امیدوارکننده نبود.
ب. تداوم و غنای عرفان سنتی کاتولیک را نشان می دهند. ج. مؤید مشارکت دنیای پروتستان در تکوین عرفان است.
د. راهی به سوی رؤیای سرزمین صلح، پیش روی بومه نهادند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
8)'f4-്ഥ
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :