نمونه سوال درس ادیان ایران پیش از اسلام 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ادیان ایران پیش از اسلام 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
حضرت && ارزش هر کس په میزان دانایی و تخصص اوست.
تایید دانشکاه پیام نه،
...r.〜 。ラバミ ۱S//7 موکز آزمون و سنجش تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: ادیان ایران پیش از اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی) (۱۲۲۰۱۶۸)
گد سری سؤال: یک (۱)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
استفاده از:
. اولین دولت قبایل ایرانی در کدام سرزمین قرار داشت؟ الف. کنارهٔ سند ب. دامنهٔ زاگرس ج. شرق بین النهرین . پایگاه قدرت ایدیولوژیک شاه ماد در برابر اشراف و مالکان بزرگ محلی چه بود؟
د. کرانهٔ جیحون
ب. رهبران سیاسی قبایل مطیع د. فرمانروايان بیگانه در قلمرو ايران
الف. پیشوایان مکتب ثنوی ج. امرای ارتش و بلندپایگان دربار
. کورش در بابل از حمایتهای چه گروههایی برخوردار بود؟
ب. کاهنان بابل و قوم یهود د. کاهنان بابل و لشکریان گوبار
ج. جنگهای تؤام با خونریزی د. شکست ماراتن
الف. ملکهٔ ماساژتها و قوم ج. لشکریان گوبار و قوم یهود . چه حادثه ای به اعتبار داریوش لطمه وارد آورد؟
الف، اغتشاش مصریان ب. قیام یونانیان
. تفاوت میان دو منطقه از قلمرو پارت(اشکانیان) مربوط به چه بود؟
ب. اختلاف نظر در تعیین مبدأ تاریخ خود د. تفاوت ژرف در نظام اجتماعی - اقتصادی
الف، اختلاف نظر در مبنایا انتساب نام و عنوان
ج. تفاوت در آیین های پرستش و مراسم عبادی
. در اساطیر یونان " جم " چه نقشی می یابد؟ الف. مظهر عدالت ج. مظهر نظم طبیعی
. " زیگورات " به چه معناست؟
ب. فرمانروای دنیای فناناپذیر د. پادشاه دنیای مردگان الف. صعود به آسمان ب. محافظ معبد ج. جایگاه غسل د. ایزد نورانی . در ادبیات زرتشتی زمان بیکرانه را چه می خوانند؟ ب. زمان ازلی
. عقیدهٔ " دهریه " راجع به زمان چه بود؟
الف. زمان درنگ خدایی ج. زروان د. زمان ابدی
الف. زمان منشأ اعتقاد به جبر است. ب. زمان خداوند و قدیم است. ج. زمان هیولایی وحشت انگیز است. د. زمان امری مقید به مکان است. ۱۰. در کدام یک از بخشهای اوستا فصلی در نیایش میترا آمده است؟ الف. یسنه ها ب. گاتها ۱۱. عالیترین منصب در دین مهری از آن چه کسی بود؟ الف. مغ
ج. خرده اوستا د. یشتها
ب. برادر ج. سرباز ۱۲. در تقویم ایران باستان " آبان روز" به نام کدام ایزد نام گذاری شده است؟ ج. ایشتار
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۳***
.
حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تایید دانشکاه پیام نه،
-
കു ിIS
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
استفاده از:
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: ادیان ایران پیش از اسلام ۱
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی) (۱۲۲۰۱۶۸)
۱۳. اهریمن برای مقابله با آفرینش فضا چه چیز را عرضه نمود؟
الف. میسوانه ب. ابگت ○・")9○ د. از
۱۴. براساس وحی مذهبی به کیومرث، مسئلهٔ اساسی در آیین مزدیسنایی چه بود؟ الف. اهمیت یافتن تفاوت اجتماعی انسانها پس از مشی و مشیانه
ب. تداوم نسل بشر با الگوبرداری از پیوند مشی و مشیانه ج. اهمیت یافتن وظیفهٔ اجتماعی و طبقاتی انسان بعنوان وظیفهٔ دینی
د. متوقف نمودن اهریمن در مرز دو جهان توسط اورمزد ۱۵. بر اساس دینکرت سه منشأ آسمانی که در تولد زرتشت دخیل بود چیست؟
ب. فرهٔ ایزدی - روان -تن د. فرشته – شعاع –تن
الف. فرشته - روان - تن ج. فرهٔ ایزدی - شعاع - تن
۱۶. کدام گزینه در زمرهٔ مخالفان و معاندان زرتشست نمی گنجد؟
الف، جاماسب ب. کاوی ها ج. گرهما
۱۷. در آیین زرتشت مقصود از " عقل نیک " چیست؟ الف. خرد کل جهان ب. عقل انسانی ج. حکمت الهی ۱۸. زرتشت نیک و بد را زاییدهٔ چه امری می داند؟
الف. خرد مقدس ب. اختیار انسان ج. ادخالت ارواح
۱۹. در آیین مزدیسنا فرشتهٔ نگهبان زمین چه نام دارد؟ الف. اشاوهایشسته ب. سپنتا آرمئیتی ج. خشتره وئریا
۲۰. فروهر چیست؟
الف. نگهبان و حامی نیکان و راست روانان ب. وجودی مرتبط با جسم وفاقد تأثیرات روحی ج. نیروی تام الاختیاروتعیین کنندهٔ سرنوشت
د. نیروی تمییز دهندهٔ نیک از بد و راهنمای انسان
۲۱. موبدانی که شاه و خاندان وی را با اندرزهای نیکو به عدل و داد راهنمایی می کردند چه نام داشتند؟
الف. در اندرزبد ب. موبدیز شنگر ج. اندرزبد د. دستور ۲۲. زبانی که اوستا بدان نگاشته شده چه بوده است؟
الف، سریانی ب، سانسکریت ج. اوستایی د. پهلوى ۲۳. کدام یک از گزینه های زیر تفسیر گسترده تر گاهان است؟
الف. يشت ب. سوتگر ج. ورشستمانسر د. بخ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳


***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: ادیان ایران پیش از اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی) (۱۲۲۰۱۶۸)
۲۴. وندیداد یعنی چه؟
الف. همهٔ سروران ب، قانون ضد دیو ج. دیوان د. معرفت ودانش ۲۵. تاریخ متقدم ماد شامل چه دوره ای است؟
الف. مربوط به زمان استقرار مغان ب. مربوط به دوران انحطاط آیین زرتشت
ج، مربوط به قبل از استقرار کیش مغان د. مربوط به دوران اوج گیری آیین زرتشت ۲۶. کدام گزینه در خصوص دین در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی تأکیدی بر آن وجود نداشت؟
الف. دین پاسارگادیان ب. دین مردم ج. دین مغان د. دين شاهان ۲۷. در دین پیش از زرتشتی ایرانیان واسطه بین روشنایی عالم کبیر و تاریکی عالم صغیر چه کسی بود؟
الف. زم ب، آتر ج. میترا د. وهيو ۲۸. در اوستا روحانیان به چه عنوانی نامیده شده اند؟
الف. اهورا ب، آتراوان ج، مغ د. ديااوس ۲۹. از میان پادشاهان اشکانی کدام یک در ترویج و پرورش دین زرتشتی همت گماشت؟
الف.اشگ اول ب. تیرداد ج. مهرداد د. بلاش اول ۳۰. اشکانیان نسبت به کدام یک از ادیان بیگانه مساعدت و حمایت از خود نشان می دادند؟
الف. زرتشتیان ب، مسیحیان ○・ یهودیان د. هندوها
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: ادیان ایران پیش از اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی) (۱۲۲۰۱۶۸)
۲۴. وندیداد یعنی چه؟
الف. همهٔ سروران ب، قانون ضد دیو ج. دیوان د. معرفت ودانش ۲۵. تاریخ متقدم ماد شامل چه دوره ای است؟
الف. مربوط به زمان استقرار مغان ب. مربوط به دوران انحطاط آیین زرتشت
ج، مربوط به قبل از استقرار کیش مغان د. مربوط به دوران اوج گیری آیین زرتشت ۲۶. کدام گزینه در خصوص دین در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی تأکیدی بر آن وجود نداشت؟
الف. دین پاسارگادیان ب. دین مردم ج. دین مغان د. دين شاهان ۲۷. در دین پیش از زرتشتی ایرانیان واسطه بین روشنایی عالم کبیر و تاریکی عالم صغیر چه کسی بود؟
الف. زم ب، آتر ج. میترا د. وهيو ۲۸. در اوستا روحانیان به چه عنوانی نامیده شده اند؟
الف. اهورا ب، آتراوان ج، مغ د. ديااوس ۲۹. از میان پادشاهان اشکانی کدام یک در ترویج و پرورش دین زرتشتی همت گماشت؟
الف.اشگ اول ب. تیرداد ج. مهرداد د. بلاش اول ۳۰. اشکانیان نسبت به کدام یک از ادیان بیگانه مساعدت و حمایت از خود نشان می دادند؟
الف. زرتشتیان ب، مسیحیان ○・ یهودیان د. هندوها
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :