نمونه سوال درس تاریخ فرق اسلامی 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فرق اسلامی 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : تاریخ فرق اسلامی ۲، ملالی و نحلی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۶ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۴
ا- بعد از رحلت پیامبر (ص) انصار برای حکومت گرد چه کسی جمع شدند؟ ) ... ابوبکر بن ابی قحافه Y سعد بن عباده .Y . علی بن ابیطالب (ع) f ابو ایوب انصاری
۲- زیدیه چه کسانی بودند؟ ۱. کسانی که معتقد بودند امامت پس از امام حسین (ع) ازآن فرزندان امام حسن وامام حسین (ع)است. آن کسانی که به امامت علی بن حسین (ع) اعتقاد داشتند و رحلت او را انکار کردند و او را مهدی خواندند. ۲. کسانی که به توقف امامت پس از امام حسین (ع) معتقد بوده او را مهدی خوانده وقایل به رجعت ایشان شدند. کسانی که از امامت محمد بن حنفیه طرفداری می کردند و او را پس از امام حسین (ع) امام می دانستند. ۳- کدام گزینه از دلایل قدرت مختار در کوفه محسوب می شد؟ ۱. پیر و ناتوان بودن سلیمان صرد خزاعی رهبر شیعی قیام توابین، آن عثمانی یا خارجی قلمداد شدن مختار از سوی برخی متنفذین، ۲. طرفداری ابراهیم بن مالک اشتر رهبر شیعیان مخلص کوفه از او، ۲. عدم وجود پایگاه مردمی مختار در دیگر شهرهای اسلامی، ۴- در طول تاریخ اندیشه ی مهدویت ، کیسانیان پایه گذار کدامین بدعت بودند؟ مهدی موعود را بر شخص محمد حنفیه تطبیق دادند. مهدی موعود را در کوه رضوی غایب دانستند که نزد او شیر و عسل است. مهدی موعود را در کوه رضوی پنهان نموده و شیر و ببری بر محافظت وی گماشتند. دین را صرفا اطاعت از امام غایب دانسته وتأویل آن را نزد مهدی موعود می دانستند. ۵- سیاست مسالمت جویی روش کدام یک از رهبران کیسانی بود؟
۱. ابوهاشم حنفی آن امام زین العابدین (ع) ۳. محمد بن حنفیه ۴۔ مختارثقفی
۶- ابوهاشم حنفی استاد چه کسی بوده است؟ ۰ ابومسلم خراسانی آ - احمدبن حنبل ۲. زید بن علی (ع) ۴۔ واصل بن عطا معتزلی ۷- حلیف القر آن لقب چه کسی بوده است؟
۱. امام سجاد (ع) ۲. عروة بن زبیر ۲. زید بن علی (ع) ۴ - امام باقر(ع)
וזן וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ فرق اسلامی ۲، ملالی و نحلی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۶ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۴
۸- موفقیتهای قیام زید بن علی (ع) چه بود؟ شورشهای خوارج برضد حکومت را یکپارچه کرد. آن قیام ابومسلم خراسانی در سرحدات شرقی حکومت اسلامی را سامان بخشید. " در برپایی دولت زیدی در شمال ایران و یمن موفق گردید.
آن به براندازی حکومت امویان پس از منجر گردید.
۹- یحیی بن قاسم مشهور به " الهادی الی الحق مذهب زیدی را در کجا رسمیت بخشید؟ ۱. کوفه " يمن " طبرستان ۴. حجاز ۱۰- به چه دلیل زیدیان راه خود را از امامیه جدا کردند؟ ۱. چون زیدیان بر لزوم امر به معروف ونهی از منکر تأکید داشتند. چون زیدیان امامت دو نفر به طور همزمان در دو سرزمین را روا می دیدند. ۲. چون زیدیان بر لزوم فاطمی بودن نسب امام تأکید داشتند. " چون زیدیان امامت مفضول را در هنگام وجود امام فاضل روا می دانستند. ۱- جارودیه امامت علی(ع) را به چه نحو درست می دانستند؟ (۰ ازطریق نص صریح پیامبر آن از طریق تصریح پیامبر به اوصاف علی(ع) " از طریق تصمیم شورای خلافت آن از طریق بیعت مردم با علی (ع) ۱۲- به چه اعتبار به اسماعیلیه تعلیمیه گفته اند؟ ۱. چون در نشر آموزه های دینی بر فراگیری از امام معصوم و داعیان او تأکید داشتند. ۲. چون به معانی سری برای متون دینی مثل قرآن و حدیث تأکید داشتند. " چون درنشرآموزههای دینی به تکیه بر رأی وعقل تأکید می ورزیدند. ۲. چون معتقد بودند علم خداوند نه خود او ونه غیر او بلکه یک شیء است. ۱۳- امامان دوره ستر چه کسانی بودند؟
۱. عبیدا...مهدی، حسین زکرویه، ابوسعید حسن آ - ابوالقاسم ، ابومهزول ، ابوالعباس
*
۲. ابن حوشب، حسین بن احمد، محمدبن اسماعیل عبدا...بن محمد، احمد بن محمد، حسین بن محمد
וזן וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ فرق اسلامی ۲، ملالی و نحلی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۶ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۴
۱۴- دولت فاطمیان مصر توسط چه کسی پایه گذاری گردید؟
۱. ابوعبدا... شیعی " محمدبن عبدا... " عبدا...بن جعفر عبیدا... مهدی ۱۵- در دوران حکومت کدام خلیفه فاطمی به سیاست تسامح دینی پایان داده شد؟
) ... معز ャ。 ظاهر .Y . حاکم .Y . قائم ۱۶- بزرگترین انشعاب فرقه ای در میان اسماعیلیان چیست؟
۱۔ فاطمی- قرمطی آمستعلوی- نزاری " باطنی - سبعی ۴ - حافظی- طیبی ۱۷- کدام یک از گزینه های زیر از جمله رهبران داعی الموت است؟
۱۔ حسن صباح ۲. شمس الدین محمد " حسن بن نزار ٠٢ شاه خليل ا...سوم ۱۸- کدام یک از آثار ذیل از جمله منابع و آثار فکری اسماعیلیان محسوب می شود؟
۱. مقالات الاسلامیین "، التبصیر فی الدین " . طبقات الحفاظ " المحصول ۱۹- منشأ اتهام ثنویت به اسماعیلیان چیست؟
۱. حدود علوی و حدود سفلی " : دو اصل عقل اول و عقل ثانی
۳. امامت و ادوار تاریخ ۰۴ نفی" ایس" از خداوند ۲۰- مقصود از امام مستودع چیست؟
۱. امامی که بدون وقفه جانشین امام پیشین خود شده باشد. آن امام غایبی که پیوند و ارتباط وی با مردم از طریق حجت برقرار می شود. " امام موقتی که پیش از رسیدن امام منصوص به سن رشد، عهده دار رهبری است. " امامی که وظیفهٔ وی هدایت مردمان است و تأویل متون دینی توسط وی صورت می گیرد. ۲- طرح مسائلی چون دوره ستر و ظهور از نوآوریهای فکری کدام فیلسوف اسماعیلی است؟
۱. ابویعقوب سجستانی آ: ابوحاتم رازی "ابوعبدا...نسفی " حمیدالدین کرمانی
וזן וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ فرق اسلامی ۲، ملالی و نحلی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۶ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۴
۲۲- اهمیت دستگاه فلسفی نسفی چیست؟ ۱. به دلیل اینکه فلسفهٔ وی حلقهٔ واسطی است میان دانشوران اسماعیلی شرق و اسماعیلییه ی فاطمی، آن به دلیل روابط فکری مثبت او با حکومت فاطمیان مصر فلسفهٔ وی نیز اهمیت یافت. ۳. به دلیل اندیشه های او درباب ابداع وسلسلهٔ مبداعات وتحلیل تفصیلی او دراین باره ، مهم است. آن به دلیل اینکه اندیشه های نوافلاطونی را مبتنی بر نظام فکری اسماعیلی از نو ساخت. ۲۳- مهمترین کتاب در زمینهٔ فقه اسماعیلی چه نام دارد؟
١. راحة العقل ۲. دعائم الاسلام ۳. الاصلاح " المجالس المؤيديه
የf– چهارمین مرحله از مراحل تاریخ اثنی عشریه کدام است؟ ۱. دورهٔ ایلخانی آن دورهٔ ظهور صفویان تا انقلاب اسلامی
t
" دورهٔ تیموری دورهٔ پس از انقلاب اسلامی
۲۵- رویکرد شیخ کلینی در برخورد با حدیث چگونه بود؟
۱. نقل حدیث را نفی می کرد. آن به نقل حدیث ونقد آن می پرداخت. " حدیث را بنابر ظاهر تفسیر می کرد. " نقل حدیث را تلویحا پذیرفته بود. ۲۶- "ابن میثم بحرانی و سید حیدر آملی نمایندهٔ چه رویکردی هستند؟ ۱. رویکرد صوفیانه در اندیشهٔ کلامی
اثرگذاری اندیشهٔ شیعی برتفکر سنی
۲. اقوام دهندهٔ مکتب متکلمان واهل حدیث رویکرد کلام عقلانی و روش شناسی فقهی در برابر حدیث
۲۷- تفکر شیخ احمد احسائی در قالب چه فرقه ای رخ نمود؟
ا. بابيّت " ، مفوّضه ۳. شیخیه ". بهائیت ۲۸- خاستگاه تاریخی مسئلهٔ بداء چیست؟
۰ تعیین جانشین امام حسن عسگری (ع) " : محو و اثبات امور تکوینی
۳. تغییر قبله از مسجدالاقصی به مسجدالحرام آن تغییر جانشین امام صادق (ع)
וזן וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :