نمونه سوال درس ادیان ابتدایی و قدیم نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ادیان ابتدایی و قدیم نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: ادیان ابتدایی و قدیم رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۸)
استفاده از:
۱. مفهوم جان، نخستین بار از چه راهی به اندیشه انسان وحشسی راه یافت؟ الف. وقتی انسان علاوه بر خود از عوالم حیوانی آگاهی پیدا نمود ب. از راه تماشای مناظر بدیهی و تکراری زندگی در خواب و بیداری ج. از این واقعیت که جان گاهی به شکل خواب و گاهی به شکل مرگ جسم را ترک میکند د. بواسطه دخیل دانستن جانها در همه امور و حوادث زندگی ۲. مهمترین اصل در اندیشه " تایلر" راجع به پیدایش آنیمیسم چیست؟ الف. اهمیت یافتن شکل گیری مفهوم جان در دین پرستش طبیعت ب. تجزیه و تحلیل ادیان فعلی برای دستیابی به عناصر اساسی آنها ج. عدم تمییز انسان بدوی بین جان دار و بی جان د. دربند بودن انسان ابتدایی بواسطه ارواح خیالی ۳. کدام کیش ویژهٔ جوامع پیشرفته تر است؟ الف طبیعت گرایی ب. جان گرایی ج. توتم پرسستی ۴. کارکرد اندیشیدن چیست؟ الف. مفهوم سازی، فلسفه ورزی و روش شناسی پدیده ها ب. نام گذاری، طبقه بندی و نظم بخشیدن به مفاهیم ج، تجزیه و تحلیل ، بازسازی و ارایه نظریه د. سنجش، ریشه یابی، طبقه بندی زبان ۵. ماکس مولر اسطوره ها را حاصل چه می دانست؟ الف. شخصی خیال پرداز ب. بیان ناقص انسان ج. ناقص العقلی انسان د. اعتقادات محال ۶. چه امری بیانگر اسطورهٔ زئوس است؟ الف، حفظ قانون ب، ماجراجوائی زئوس اج، انتقام گرفتن د. خداى متعال بودن ۷. نیای جانوری یا گیاهی یک قبیله یا گروهی اجتماعی ابتدایی در متون مردم شناسی چه نام دارد؟ الف. توتم ب. او جیبوا ج، تابو د. دودایم ۸. در میان بومیان اصیل استرالیایی رعایت کدام اصل اجتماعی اکید و شدید است؟ الف، قیود اجتماعی ب. آداب و معاشرت ج: الزامات اخلاقی د، حرمت نکاح ۹. توتمهای فردی بیشتر مخصوص چه کسانی است ؟ الف. کودکان روان آسا یا روح مانند ب. زنان باردار و کودکشان
ج. حکیم باشیها و جادوگران د. جانوران و گیاهان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: ادیان ابتدایی و قدیم رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۸)
استفاده از:
۱۰. چرا باورمندان به توتمها نام واقعی آنها را بر زبان نمی آورند؟ الف. زیرا معتقد بودند بر زبان آوردن نامها فایده ای در اجابت دعا ندارد
ب. تا غریبهها بویژه دشمنان نشسنوند
ج. تا در مواقع ضروری توتمها دعای نیایشگران را اجابت کنند
د. چون بر زبان آوردن آنها حرمت شرعی داشت ۱۱. در افسانه های شاعرانه ایران دو پرندهٔ سیمرغ و هما به ترتیب مظهر چه هستند؟
الف. نجات، خوشبختی ب. عطوفت، آینده روشن
ج. قدرت، کرامت د. گردش فصول، سعادت ۱۲. به طور دقیق تفاوت جزئی، کلی و صوری - محتوایی توتم باوران چگونه است؟
الف. ازیک سازمان اجتماعی قبیله ای تا سازمان اجتماعی دیگر قبیله متفاوت است
ب. یک آیین و مراسم پرستش، نام و نشان و نماد و رعایت تابوهای مربوط درهمه سرزمینها وجود دارد
ج. برخی اعضای کلان در حمایت از یکدیگر و اجرای محرمات تابویی تابع یک قانون هستند و برخی اعضای کلان تابع قانون
دیگر
د. از قبیله ای در سرزمینی تا قبیله ای دیگر واقع در همان سرزمین متفاوت است ۱۳. کدام محقق "توتم پژوه" از میان بومیان سرخپوست آمریکای شمالی است؟
الف. لانگ ب. مک لانان ج، پیتر جونر د. گیلن ۱۴. نظریه توتمی دورکیم برپایه چیست؟
الف، روح جمعی ب. وجدان فردی ج. روح انسانی د. حيات جنسی ۱۵. رابطه توتم گرا و توتم به ترتیب چگونه است؟
الف. رابطه صرف دینی است ب. اتحاد مقدس و مقدس تر است
ج. رابطه عابد و معبود است د. رابطه برده ومالک است ۱۶. " الکساندر گلدن وایزر" کدام زمینهٔ علمی توتمیسم را نقد میکند؟
الف. روانشناسی اجتماعی ب. فرهنگ پژوهی
ج. جامعه شناسی د. مردم شناسی فرهنگی ۱۷. "مه یر فورتیس " در دایره محدود تحقیقات توتمی خود، توتمیسم را از چه نوعی می داند؟
الف. اسطوره ای ب، سمبولیسم ج. روانی د. جادویی ۱۸. کدام یک از شخصیتهای ذیل جزو منتقدان توتمیسم هستند؟
الف، ردکلیف براون ب. فروید ج، تایلور د. مالینوسکی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: ادیان ابتدایی و قدیم
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۸)
استفاده از: مجاز است.
۱۹. نظریه ای که بر پایهٔ کشفیات اخیر باستان شناسان و مردم شناسان فرهنگی نهاده شده، کدام است؟ الف. نظریه جادوئی توتمیسم ب. نظریه توتمیسم و بیماری وسواسی ج. نظریه روح جمعی توتمیسم د. نظريه اسمی توتميسم ۲۰. رقص خاص هراکلان قبیله چگونه شکل میگرفت؟ الف. با تقلید رفتار و صدای جانوران ب. با تکثیرتوتمها که مستلزم پیدایش رقصها و حکایات و معتقدات بود ج، با نمایش وقایع زندگی نیاکان د. با تقلید جست و خیزها و حرکات جانوران توتمی آن قبیله
۲۱. زندگی اجتماعی مصریان قبل از اتحاد تحت لوای حکومت واحد چه نام داشت؟
الف، کع ب. آپپی ج: نوم د. کیت ۲۲. کدام گزینه از مشخصات عمده هورس محسوب می شود؟
الف. نماد داور جهان مردگان است ب. نمونهٔ اعلای زن وفادار به شوهر خود است
ج. نشانه فرزند خلف پدر خود است د. خدای رعد و برق است و طوفان
۲۳. چرا مصریان مردگان را مومیایی می کردند؟ الف. چون تصور می کردند با این کار مردگان همچنان بقا خواهند داشت ب. چون تصور می کردند میت سالم مانده در آخرت سعادتمندتر خواهد شد ج، چون تصور میکردند به جهت برتری نژادی ، مردگانشان باید محفوظ بمانند د. چون انتظار داشتند مردگان بتوانند از خوراک و پوشاک بهره ببرند
۲۴. تندیس خدایی با ریش بزی و تاجی بر سر نماد کدام خداست؟
ت مآ لـ .
الف. آتون ب. دع ○・ آمون ۲۵. تثلیث خدایان مهم بابل در حیطهٔ کشاورزی کدام است؟ الف. انلیل خدای هوا، نانا خدای ماه، انکی خدای آبها ب. نینهورساگ خدا بانوی مهر مادری، اینانای اوروک خدابانوی آسمانی، ونوس خدابانوی باروری ج. آنو خدای آسمان بل خدای زمین را آ خدای آبهای روی زمین وزیرزمین د. شمش خدای آفتاب، سین خدای ماه، ایشتار خدا بانوی حاصلخیزی ۲۶. کاملترین و ادبی ترین حماسهٔ بابلی چه نام دارد؟
الف. سفرگیلگمش ب. کتاب مردگان ج. اسطورهٔ طوفان د. رفتن ایشتار به سرزمین مردگان
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: ادیان ابتدایی و قدیم
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۸)
استفاده از: مجاز است.
۱۹. نظریه ای که بر پایهٔ کشفیات اخیر باستان شناسان و مردم شناسان فرهنگی نهاده شده، کدام است؟ الف. نظریه جادوئی توتمیسم ب. نظریه توتمیسم و بیماری وسواسی ج. نظریه روح جمعی توتمیسم د. نظريه اسمی توتميسم ۲۰. رقص خاص هراکلان قبیله چگونه شکل میگرفت؟ الف. با تقلید رفتار و صدای جانوران ب. با تکثیرتوتمها که مستلزم پیدایش رقصها و حکایات و معتقدات بود ج، با نمایش وقایع زندگی نیاکان د. با تقلید جست و خیزها و حرکات جانوران توتمی آن قبیله
۲۱. زندگی اجتماعی مصریان قبل از اتحاد تحت لوای حکومت واحد چه نام داشت؟
الف، کع ب. آپپی ج: نوم د. کیت ۲۲. کدام گزینه از مشخصات عمده هورس محسوب می شود؟
الف. نماد داور جهان مردگان است ب. نمونهٔ اعلای زن وفادار به شوهر خود است
ج. نشانه فرزند خلف پدر خود است د. خدای رعد و برق است و طوفان
۲۳. چرا مصریان مردگان را مومیایی می کردند؟ الف. چون تصور می کردند با این کار مردگان همچنان بقا خواهند داشت ب. چون تصور می کردند میت سالم مانده در آخرت سعادتمندتر خواهد شد ج، چون تصور میکردند به جهت برتری نژادی ، مردگانشان باید محفوظ بمانند د. چون انتظار داشتند مردگان بتوانند از خوراک و پوشاک بهره ببرند
۲۴. تندیس خدایی با ریش بزی و تاجی بر سر نماد کدام خداست؟
ت مآ لـ .
الف. آتون ب. دع ○・ آمون ۲۵. تثلیث خدایان مهم بابل در حیطهٔ کشاورزی کدام است؟ الف. انلیل خدای هوا، نانا خدای ماه، انکی خدای آبها ب. نینهورساگ خدا بانوی مهر مادری، اینانای اوروک خدابانوی آسمانی، ونوس خدابانوی باروری ج. آنو خدای آسمان بل خدای زمین را آ خدای آبهای روی زمین وزیرزمین د. شمش خدای آفتاب، سین خدای ماه، ایشتار خدا بانوی حاصلخیزی ۲۶. کاملترین و ادبی ترین حماسهٔ بابلی چه نام دارد؟
الف. سفرگیلگمش ب. کتاب مردگان ج. اسطورهٔ طوفان د. رفتن ایشتار به سرزمین مردگان
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: ادیان ابتدایی و قدیم
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۸)
استفاده از: مجاز است.
۲۷. کدام گزینه از وظایف کاهنان به شمار می رود؟
الف، تفال وتطبّر ب. آموزش تخصصی علوم
ج: معماری د. شعرسرایی ۲۸. کدام بانو خدا به عنوان همسر زئوس شناخته شده است؟
الف، آرتمیس ب. دیونی ج. هرا د، آتنا
۲۹. در عصر هومر (حماسه سرا) خدای عادل چگونه خدایی بود ؟ الف. خدایی که در حمایت از مردم مورد حمایتش موفق بوده باشد ب. خدایی که با قاطعیت دشمنان و دوستان را یکسان تأدیب کند
ج. خدایی که در برابر مردمش مسئولیت و امرونهای دائمی نداشته باشد د. خدایی که برای به دست آوردن دل گنهکاران گناهانشان را نادیده بگیرد
۳۰. منشأ کیش سرى"ديونى سيوسی" کجاست؟
الف، قبرس ب، روم جنوبی و مرکزی ج. یونان د. کرت
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :