نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
z o r.っ」 スパミ
ŽN هوكز ازهون هسنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: دو(۲) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۵)
۱. ویژگی تصوف فارابی چیست؟ الف. تصوفی نظری مبتنی بر تحقیق و تأمل ب. تصوفی عملی مبتنی بر مجاهده و تزکیه نفس ج. تصوفی روحانی مبتنی بر بستری بسیط وبی تکلف د. تصوف عملی مبتنی بر دوری از لذتهای دنیوی
۲. زبان حکمت اشراقی سهروردی چیست؟
الف. زبان منطق ب. زبان رمزی ج. زبان استدلالی د. زبان جدلی ۳. تقسیم شریعت به دو بخش ظاهرو مؤول مربوط به کدام فیلسوف است؟
الف. موسی بن میمون ب. فارابی ج - سدهروردی د. ابن رشد ۴. از نظر «غزالی» معرفت حقیقی چگونه حاصل میشود؟
الف، کلام اشعری ب. سنت گرایی علمی ج. اشراق راتانی د، احتجاج منطقی ۵. غزالی نسبت به نظام سیاسی چه واکنشی داشت؟
الف. تنوریزه کردن مبانی سیاسی نظام ب. همکاری
○・ شورش لا . تسلیم
۶. انتقاد اصلی غزالی به نهضت باطنی چه بود؟ الف. هیچگونه بی عدالتی وجود ندارد که باطنیان صلح و آرامش جامعه را برهم زنند ب. تقلید کورکورانهٔ باطنیان از ائمهٔ خود و بدعت گذاریهای آنان ج. برهانهای جزمی که عصمت امامان را ثابت می کند متناقض است د. اگر اقوال امامان بی چون و چرا تصدیق گردد، مستدل نمودن آموزهٔ عقلانی ممکن نیست ۷. موضوع کتاب تهافت التهافت ابن رشد چیست؟ الف، انتقادی - فلسفی ب. منطقی-فلسفی ج، کلامی - فلسفی د. فقهی – کلامی ۸. علت اینکه ابن رشد از متکلمان سلب صلاحیت می کند چیست؟ الف. آنها استدلالات خود را که نمودی از بدعت است و در کتاب و سنت ندارد بعنوان تأویلات مطرح می کنند. ب. آنها حتی آیاتی را نیز که با اصول فلسفی یا عقل طبیعی مغایرت ندارد تأویل می کنند. ج. آنها صرفا به جنبه ظاهری عقایدی که منظور نظر شارع بوده توسل نموده اند. د. آنها به طور نامشروع، اسرار تأویل را خاص مستعدان درک آن است در میان عامهٔ مسلمانان فاش نموده اند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۴

***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
z o r.っ」 スパミ
ŽN هوكز ازهون هسنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: دو(۲) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۵)
استفاده از:
۹. چرا ابن رشد ارتباط جهان ممکن و در عین حال قدیم ابن سینا را مغالطه می داند؟ الف. زیرا آنچه از ازل امری ممتنع فرض شود محال است ممکن باشد ب. زیرا آنچه ازلاً وابداً ممکن باشد باید ازلاً وابداً موجود باشد ج. زیرا امکان برچیزی حمل می شود که بالقوه است نه فعالیت یافته د. زیرا دلیل امکان حدوث جهان امری جدلی است و متکی بر مقدمات مغالطی
۱۰. سهروردی در حکمت، خود را شاگرد چه کسانی می دانست؟ الف، مشائیان ب. فلسفهٔ یونان ج. پادشاهان ایرانی د. صوفیان
۱۱. سهروردی خود را در کدامیک از طبقات معرفت جویان قلمداد میکند؟ الف. آنان که به معرفت صوری واصل شده اند ب. آنان که هم در فلسفهٔ استدلالی وهم در عرفان به کمال نایل شده اند ج. آنان که نسبت به معرفت حسی یافته اند د. آنها که در سلسله آسمانی عالم غیب قرار دارند و به عنوان نماینده امام عمل می کنند
۱۲. اساس کتاب «حکمة الاشراق» سهروردی برچه قاعده ای بنا نهاده شده است؟
الف. بحث منطق واتحاد باحق ب. طبیعیات و الهیات ج، منطق، ریاضیات، طبیعیات و الهیات د. طبیعیات و مابعدالطبیعه
۱۳. چه کسی میان عرفان ابن عربی و فلسفهٔ اشراق رابطه برقرار نمود؟
الف. خواجه نصیرالدین طوسی ب. ابن کمونه ج. صدرالدین قوانوی د. قطب الدین شیرازی ۱۴. کدامیک از آموزه های ملا صدرا، ریشه در افکار سهروردی دارد؟ الف. حرکت جوهری ب، عالم خیال منفصل ج. اصالت وجود وتشکیک در وجود د، معاد جسمانی
۱۵. نخستین کسی که فلسفه سهروردی را به جامعهٔ غرب شناساند که بود؟
الف. ریموند مارتین ب. هانری کربن ج، توماس آکویناس د. لویی ماسینیون ۱۶. مذهب تشیع در زمان کدام سلسله بعنوان مذهب رسمی اعلام گردید؟
الف. مغول ب، سلجوقیان ج، تیموریان د. ايلخانان ۱۷. کدام گزینه از خصوصیات اندیشمندان حوزهٔ فلسفی اصفهان محسوب می شود؟
الف. آثار منسجم و منظمی در منطق داشتند. ب. جامع علوم عقلی و نقلی بودند.
ج. منتقد مسلط آثارو افکارملاصدرا بودند. د. صرفا به حاشیه وتعلیق نویسی بسنده می نمودند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
z o r.っ」 スパミ
ŽN هوكز ازهون هسنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: دو(۲) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۵)
استفاده از:
۱۸. کدام یک جزو شاگردان معروف " شیخ رجبعلی تبریزی " می باشد؟
الف. محمد رفیع پیرزاده ب، علی قلی بن قرچغای خان ج. شمس الدین گیلانی د. آقاحسین خوانساری
۱۹. نظریه «حدوت دهری» از کیست؟
الف، میرفندرسکی ب. شیخ بهایی ج. میرداماد د. ملاصدرا ۲۰. «بداع در امر» یعنی چه؟
الف. برای خدا و انسان ، خلاف آنچه میدانسته است آشکار گردد.
ب. برای عالم - خدا یا انسان - خلاف علم او ظاهر شود.
ج. خدا یا انسان فرمانی دهد و آنگاه فرمانی دیگر مخالف و متقابل با فرمان نخستین خود صادر کند.
د. برای انسان یا خدا خلاف آنچه درست می دانسته و حکم کرده ظاهر شود.
۲۱. در بحث حکما «مقولات عشر» از کجا آغاز می شود؟
الف. در بحث ماهیات ممکنه ب. در بحث کلیات خمس
ج. در بحث مقولات نسبی د. در بحث نسبت میان وجود با مفاهیم سه گانه
۲۲. چرا ملاصدرا هدف حملات علمای ظاهرگرا قرارگرفت؟ الف. به دلیل پیروی وی از تعلیمات سلسله های صوفیانه ب. به دلیل تقریرات فلسفی بدیع و ابتکاریش ج. به دلیل سبک ساده وی در تقریر آشکار آموزه های عرفانی د. به دلیل نظرات خاص وی در تأویل مشکلات آیات قرآن
۲۳. ورود «سید حیدر آملی » به جرگهٔ عارفان از چه طریقی می باشد؟
الف. سلسله مراتب غيبی ب. امام غایب ج. نظامات صوفیه د. رابطه مرید ومرادی ۲۴. ملاصدرا علوم نقلی و عقلی را مرتبط با کدام منبع معرفتی می دانست؟ الف. عقل نورانی الهی ب. حکمت متعالیه ج. کشف و شهود عرفانی د، حکمت ذوقی
۲۵. هدف از نظام تلفیقی «حکمت متعالیه » چیست؟
الف. استکمال نفس انسانی به وسیلهٔ معرفت به حقایق موجود
ب. هماهنگ کردن مجموعه معارفی که برای بشر قابل حصول است ج. معرفت به حقایق فی نفسه موجود و حکم به وجود آنها از طریق برهان د. نظم عقلی دادن به عالم به اندازه طاقت بشری جهت تشابه به خداوند
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳از ۴

***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
z o r.っ」 スパミ
ŽN هوكز ازهون هسنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: دو(۲) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۵)
استفاده از: مجاز است.
۲۶. مهمترین اختلاف بین ملاصدرا و سهروردی به چه موضوعی بر میگردد؟
الف. حرکت جوهری ب. نحوهٔ بهره برداری از آیات قرآن
ج. اصالت وجود واصالت ماهیت د، عالم خیال منفصل و عالم خیال متصل ۲۷. ابن سینا و ملاصدرا به ترتیب «علم النفس » را جزع چه شاخه ای از علم قلمداد می کنند؟
الف. الاهیات - مابعدالطبیعه ب. طبیعیات - فلسفه طبیعی
ج. مابعدالطبیعه - الاهیات د. طبیعیات – الاهیات ۲۸. « ملا عبدالرزاق لاهیجی» در افکار فلسفی چه مسلکی دارد؟
الف، مشائی ب. نوافلاطونی ج، صدرائی د. اشراقی
۲۹. حوزه درسی «آقا محمدرضا قمشه ای» درکدام شهر رونق داشته است؟ الف. اصفهان ب. تهران ج. شیراز د. قمشه ۳۰. حوزه علمیه قم توسط کدام شخصیت شیعی تأسیس یافت؟ الف. حاج سید احمد خوانساری ب. حاج میرزا سید ابوالحسن قزوینی ج، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی د. آقا میرزا محمدعلی شاه آبادی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
്)\raച്ഥ

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :