نمونه سوال درس تاریخ تصوف 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تصوف 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستا یسی
- フ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ تصوف (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۳)
۱. کتاب «حقایق التفسیر» اثر کیست؟
الف. ابونعیم اصفهانی ب. ابونصر سراج ج: ابوطالب مکی د. ابو عبدالرحمن سلمی ۲. منظور از « فتوح» چیست؟
الف. مالی که ظالمی برای حلال شدن باقیماندهٔ آن می پردازد.
ب. صدقاتی که ظالمان می پردازند.
ج. آنجه از خدا به بنده می رسد.
د. صدقه ای که شکرش بجای آورده شود. ۳. معنای درست «توکل» چیست؟
الف. اعتماد به خدا که مستلزم قطع اسباب و ترک اکتساب است.
ب. اعتماد قلب به وکیل.
ج. سعی در تعلق به اسباب.
د. کوشش در ادخار مال.
C") ................ -lis υ"............. ۴. خود صوفیه هم مکرر صوفی را محک زده اند از جمله
الف. امام قشیری - رسالهٔ قشیریه ب، ابن الجوزی _ تلبیس ابلیس ج: ابو عبدالرحمن سلامی _السنن د. هجویری - اللمع
۵. کدام گزینه درست است؟ الف. همهٔ قدمای صوفیه، سماع را برای مبتدی روا می شمردند. ب. برخی از قدمای صوفیه نکاح را مانع از اشتغال به طاعت می شمرده اند. ج. علم شریعت را به نام علم باطن نامیده اند. د. غالب دعاوی و شطحیات مخالف با علم و شریعت نیستند،
۶. کدام گزینه دربارهٔ «شیخ احمد جام» درست است؟ الف. نظیر سخنان ابن الجوزی را در نقد صوفیه بیان کرده است. ب. قبل از عهد غزالی می زیسته است. ج. بعد از دوران ابن الجوزی زندگی می کرد. د. سماع درویشان را حرام می دانست.
۷. عبارت «لیس فی جبتی سوی الته» از کیست؟ الف. حلاج ب. بایزید بسطامی ج. عین القضاه همدانی د. روزبهان بقلی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از۵
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستا یسی
- フ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ تصوف (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۳)
۱. کتاب «حقایق التفسیر» اثر کیست؟
الف. ابونعیم اصفهانی ب. ابونصر سراج ج: ابوطالب مکی د. ابو عبدالرحمن سلمی ۲. منظور از « فتوح» چیست؟
الف. مالی که ظالمی برای حلال شدن باقیماندهٔ آن می پردازد.
ب. صدقاتی که ظالمان می پردازند.
ج. آنجه از خدا به بنده می رسد.
د. صدقه ای که شکرش بجای آورده شود. ۳. معنای درست «توکل» چیست؟
الف. اعتماد به خدا که مستلزم قطع اسباب و ترک اکتساب است.
ب. اعتماد قلب به وکیل.
ج. سعی در تعلق به اسباب.
د. کوشش در ادخار مال.
C") ................ -lis υ"............. ۴. خود صوفیه هم مکرر صوفی را محک زده اند از جمله
الف. امام قشیری - رسالهٔ قشیریه ب، ابن الجوزی _ تلبیس ابلیس ج: ابو عبدالرحمن سلامی _السنن د. هجویری - اللمع
۵. کدام گزینه درست است؟ الف. همهٔ قدمای صوفیه، سماع را برای مبتدی روا می شمردند. ب. برخی از قدمای صوفیه نکاح را مانع از اشتغال به طاعت می شمرده اند. ج. علم شریعت را به نام علم باطن نامیده اند. د. غالب دعاوی و شطحیات مخالف با علم و شریعت نیستند،
۶. کدام گزینه دربارهٔ «شیخ احمد جام» درست است؟ الف. نظیر سخنان ابن الجوزی را در نقد صوفیه بیان کرده است. ب. قبل از عهد غزالی می زیسته است. ج. بعد از دوران ابن الجوزی زندگی می کرد. د. سماع درویشان را حرام می دانست.
۷. عبارت «لیس فی جبتی سوی الته» از کیست؟ الف. حلاج ب. بایزید بسطامی ج. عین القضاه همدانی د. روزبهان بقلی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از۵
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستا یسی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تصوف (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۳)
استفاده از: مجاز است.
۸. کدام گزینه درست است؟
الف. «صوفیگری» کتابی از احمد کسروی است که در آن به ذکر مناقب صوفیه پرداخته است. ب. جاحظ و ابن ابی الدنیا هم در باب مجانین عقلا سخن گفته اند.
ج. سرمد کاشی، قدرت حکام را به چالش می کشید و موافق افزایش قدرت علما بود. د. سرمد کاشی توسط «داراشکوه» برادر اورنگ زیب محاکمه و به قتل رسید.
۹. دعوت کدام یک از مشایخ منجر به تأسیس حکومت سربداران شد؟ الف. فضل الله استرآبادی ب. شیخ صفی الدین اردبیلی ج: بابا اسحاق
- W. کدام گزینه درست است؟
الف. فضل الله استرآبادی در آثارش عقاید منسوب به حلاج را به فرق گنوسی نسبت می داد.
ب. کیاافراسیاب نوعی حکومت سربداری در مازندران بوجود آورد. ج. با وجودی که فضل الله از دسترنج خود نان می خورد، شاگردانش به دریوزگی مشغول بودند. د. سیادت شیخ صفی ظاهراً محل انکار نیست اما تشیع او محل تردید است. ۱۱. کدام گزینه دربارهٔ شیخ صفی الدین اردبیلی درست است؟ الف. پدر شیخ صفی هیچ علاقه ای به عزلت و انزوا نداشت. ب. ظاهراً ملاقات شیخ شیراز (سعدی) با شیخ صفی الدین بعید به نظر نمی آید. ج. با شیخ زاهد گیلانی بر سر جانشینی شیخ ابوالنجیب سهروردی رقابت داشت. د. شیخ صفی الدین در مراعات وظایف شرعی در اواخر عمر دچار سستی شده بود. ۱۲. «سیاه پوش» لقب کدام یک از مشایخ طریقت صفوی بود؟
الف. شیخ صدرالدین ب. شیخ حیدر ج، سلطان علی د. شيخ شاه
۱۳. کدام گزینه درست است؟
الف. ظاهراً شیخ شاه به نشر طریقه تشیع اثنی عشری علاقه نداشت. ب. شیخ جنید در جنگ بر شروانشاه غالب آمده او را به قتل رسانید. ج. شیخ حیدر دوازده ساله خانقاه اردبیل را به انبار مهمات تبدیل کرد. د. با کشته شدن شیخ حیدر نهضت صوفیان اردبیل پایان یافت. نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از۵


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستا یسی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تصوف (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۳)
استفاده از: مجاز است.
۱۴. کدام یک از آثار زیر دربارهٔ شناخت احوال و سیرت شیخ نجم الدین کبری قابل اعتماد نیست؟ الف. «مقدمهٔ» فوایح الجمال به قلم فریتس مایر ب. تعلیقات محمد قزوینی بر شدالازار ج، مطالب مندرج در لافوایح الجمال » د. نسخهٔ منحصربفرد «سیرت شیخ نجم الدین کبری» به زبان ترکی ۱۵. در آیهٔ شریفهٔ «و ما کان صلاتهم عند البیت الامکاء و تصدیه»، «مکاء»، تشبیه کدامیک از احوال صوفیان به مشرکان را دربردارد؟
الف. کف زدن به هنگام وجد ب. حالت رقصی به هنگام وجد ج. ادب و وقار د. ضبط نفس به هنگام وجد
۱۶. تفسیر دوازده جلدی شیخ کبری -که سبکی به آن اشاره می کند ................. نام دارد. الف، عین الحیات
ب، فوایح الجمال و فواتح الجلال ج. رساله الی الهایم الخائف من الومه اللائم د. وقايع الخلوه ۱۷. کدام گزینه دربارهٔ «مجدالدین بغدادی» درست است؟ الف. پسران حمویی به او ارادت فوق العاده داشتند بنابراین خلفای او را تکریم می کردند. ب. از یکی از نامه های شیخ برمی آید که او با هیچ خاتونی متعلق به حرم پادشاهی مزاوجت نکرده است. ج. علی لالا علاوه بر جنبهٔ شیخی و مرشدی به سال از او بزرگتر بود. د. شیخ نجم الدین رازی ملقب به دایه نیز از تربیت شدگان او بود. ۱۸. کدام یک از خلفای شیخ کبری علاوه بر خراسان در شام نیز طریقهٔ او را نشر و ترویج کردند؟ الف، مجدالدین بغدادی ب. سیف الدین باخرزی
ج، رضی الدین لالا د. سعدالدين حموى ۱۹. نجم الدین رازی به اتمام کدام اثر خویش توفیق نیافت؟
الف. تفسیری به عربی ب. مرصاد العباد
ج. عقل و عشق د. مرموزات اسدى ۲۰. کدام یک از مشایخ کبرویهٔ زیر، بیشتر به سبب رباعیاتش در ادب صوفیه مشهور شده است؟
الف. نجم الدین دایه ب. سیف الدین باخرزی
ج. مجدالدین بغدادی د. سعدالدين حموى
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳از۵***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستا یسی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تصوف (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۳)
استفاده از: مجاز است.
۲۱. عبارت زیر دربارهٔ کدام یک از آثار محی الدین عربی آمده است؟
«اگر یک صوفی شیعه هم در بعضی از مباحث مذکور در این کتاب می خواست چیزی بنویسد، شاید با آنچه شیخ در این زمینه نوشته است تفاوتی نمی یافت.» الف. ترجمان الاشواق ب، الاسراء الی مقام الاسری ج. فتوحات مکیه د. فصوص الحكم ۲۲. عبارت زیر به کدام یک از مشایخ مکتب ابن عربی اشاره دارد؟ «نقاد کلام شیخ محی الدین است و مقصود شیخ در مسألهٔ وحدت وجود بر وجهی که مطابق عقل و شرع باشد، جز به تتبع تحقیقات وی و فهم آن کما اینبغی میسر نمی شود.» الف. صدرالدین قوانوی ب. مؤیدالدین جندی ج. سعید فرغانی د. عبدالرزاق کاشانی ۲۳. کدام گزینه دربارهٔ مکاتبهٔ بین «شیخ عبدالرزاق» و «علاءالدوله سمنانی» درست است؟ الف. نشان می دهد مکتب ابن عربی در بین صوفیه ایران تا چه اندازه مورد انکار است. ب. گزارش آن در کتاب «طبقات الصوفیه» خواجه عبداله انصاری آمده است. ج. عبدالرزاق دعوی علاءالدوله را در ردیف کلام دهریه قرار می دهد. د. مجموعاً چهار کتاب مکتوب بین این دو مبادله شد. ۲۴. کدام گزینه دربارهٔ عبدالرزاق کاشانی درست است؟ الف. از جملهٔ شاگردانش، نورالدین عبدالصمد و از جملهٔ اساتیدش داود قیصری است. ب. به طریقهٔ عقل و نقل بیش از طریقهٔ کشف اعتماد داشت. ج. در طریقت پیرو سهروردیه است از همین روی مقلد صرف عقاید ابن عربی نیست. د. شرح بر منازل السائرین به دلیل مشرب وحدت وجودی از او نیست. ۲۵. کدام گزینه درست است؟ الف. از نظر قیصری تمامی پیامبران حاکم بر اسماع و مظاهرند. ب. جامع الاسرار و منبع الانوار به قصد تلفیق بین تشیع و تسنن نوشته شده است. ج. تعلیم ابن فارص بیشتر از نوع وحدت وجود بود ولی صبغهٔ شهودی داشت. د. رسالهٔ نائیه از جامی و جام جهان نما اثر محمد شیرین مغربی است. نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از۵


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستا یسی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تصوف (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۳)
استفاده از: مجاز است.
۲۱. عبارت زیر دربارهٔ کدام یک از آثار محی الدین عربی آمده است؟
«اگر یک صوفی شیعه هم در بعضی از مباحث مذکور در این کتاب می خواست چیزی بنویسد، شاید با آنچه شیخ در این زمینه نوشته است تفاوتی نمی یافت.» الف. ترجمان الاشواق ب، الاسراء الی مقام الاسری ج. فتوحات مکیه د. فصوص الحكم ۲۲. عبارت زیر به کدام یک از مشایخ مکتب ابن عربی اشاره دارد؟ «نقاد کلام شیخ محی الدین است و مقصود شیخ در مسألهٔ وحدت وجود بر وجهی که مطابق عقل و شرع باشد، جز به تتبع تحقیقات وی و فهم آن کما اینبغی میسر نمی شود.» الف. صدرالدین قوانوی ب. مؤیدالدین جندی ج. سعید فرغانی د. عبدالرزاق کاشانی ۲۳. کدام گزینه دربارهٔ مکاتبهٔ بین «شیخ عبدالرزاق» و «علاءالدوله سمنانی» درست است؟ الف. نشان می دهد مکتب ابن عربی در بین صوفیه ایران تا چه اندازه مورد انکار است. ب. گزارش آن در کتاب «طبقات الصوفیه» خواجه عبداله انصاری آمده است. ج. عبدالرزاق دعوی علاءالدوله را در ردیف کلام دهریه قرار می دهد. د. مجموعاً چهار کتاب مکتوب بین این دو مبادله شد. ۲۴. کدام گزینه دربارهٔ عبدالرزاق کاشانی درست است؟ الف. از جملهٔ شاگردانش، نورالدین عبدالصمد و از جملهٔ اساتیدش داود قیصری است. ب. به طریقهٔ عقل و نقل بیش از طریقهٔ کشف اعتماد داشت. ج. در طریقت پیرو سهروردیه است از همین روی مقلد صرف عقاید ابن عربی نیست. د. شرح بر منازل السائرین به دلیل مشرب وحدت وجودی از او نیست. ۲۵. کدام گزینه درست است؟ الف. از نظر قیصری تمامی پیامبران حاکم بر اسماع و مظاهرند. ب. جامع الاسرار و منبع الانوار به قصد تلفیق بین تشیع و تسنن نوشته شده است. ج. تعلیم ابن فارص بیشتر از نوع وحدت وجود بود ولی صبغهٔ شهودی داشت. د. رسالهٔ نائیه از جامی و جام جهان نما اثر محمد شیرین مغربی است. نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از۵


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :