نمونه سوال درس عرفان عملی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس عرفان عملی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: عرفان عملی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۲)
۱. کدام گزینه درست نیست ؟
الف. تفاوت ویژگی تعریف های عارفان از عرفان، ظاهری وصوری است ، این تعریف ها متفاوتند نه متناقضی.
ب. در عرفان نظری می کوشند تا حاصل تجربه های عرفانی را در قالب بحث و استدلال مطرح کنند . ج. تلاش فلسفه و کلام، فهم جهان هستی در اندازهٔ توان انسان هاست اما هدفش، فانی شدن در حق و رسیدن به شهود است. د. مباحث فلسفه و کلام ، بر اندیشه استوارند اما معارف عرفانی بر عقل و مجاهده .
۲. کدام گزینه درست است ؟ الف. عرفان اسلامی در اصل نشأت گرفته از ارتباط مسلمانان است با پیروان ادیان دیگر . ب. تعالیم کتاب و سنت در دعوت به زهد ، اخلاص و توبه و........... در باروری عرفان اسلامی نقش داشته است . ج. در میانه سده ی سوم تا میانه سده ی چهارم تعالیم تصوف مدون شد . د. اصول و مسائل عرفان نظری با کتاب منازل السائرین به نظم نهایی خود رسید .
۳. کدام گزینه درست نیست ؟ الف. برخی از اصول و مسائل تصوف مانند وحدت وجود، فنا و شهود، توکل و رضا در قرآن و احادیث نبوی وجود ندارد. ب. اشتغال انسان به مباحث عرفانی ممکن است او را دچار این توهم سازد که از زمره ی عارفان است . ج. راه دین هموار و روشن است در صورتی که عوالم طریقت برای هر کسی پیچیدگی خاص خود دارد . د. عرفا همه بر این اصل باور دارند که کشف پیامبر خاتم، کاملترین کشف است .
۴. عبارت زیر به کدام یک از دشواریهای عام در عرفان عملی (طریقت ) اشاره دارد ؟
« کشیدن مسائل عرفان به حوزه ی بحث و استدلال و تنظیم آن در قالب فلسفه و کلام به عنوان عرفان نظری خود یکی از
مشکلات راه عرفان است .» الف. دشواری راه عرفان ب. اشتباه سلوک با عمل به احکام شریعت ج. خانقاهی شدن عرفان د. بحثی شدن عرفان
۵. کدام گزینه درباره ی مشکلات پیش از عزم « سلوک » درست است ؟ الف. داشتن دنیا برای ما مشکل آفرین است اما نداشتن آن مشکلی پیش نمی آورد. ب. برای رهایی از دلبستگی های دنیوی و لذات مادی ، نیازی به جذبه ای باطنی و امداد الهی نداریم . ج. تأثیر یک استدلال یا پیروی از پیامبران یا حتی تأثیر قرآن بر انسانها یکسان است .
د. خانواده، مربی، معلم، همسر، همکار و همسایه (شرایط پیرامونی ) می توانند موجب بیداری انسان شوند .
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از۵


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: عرفان عملی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۲)
استفاده از: مجاز است.
۶. ابیات زیر به کدامیک از « عذرها و بهانه ها » اشاره دارد ؟
لاطاقت سیمرغ نارد بلبلی بلبلی را بس بود عشاق گلی
کی تواند بود بلبل یک شبی خالی از عشق چنان خندان لبی» الف. گرفتاری در منزلگاه مجاز ب. دون همتی و کوته نظری ج. دور دیدن فاصله ها د. وسوسه هاى پوچ
۷. کدام گزینه درست نیست ؟ الف. « طاووس » رمزی از زاهدان خودنما و خودخواهی است که جز به لذائذ بهشستی نظری ندارند . ب. «باز » نمادی از گرفتاری جاه و مقام است . ج. سلوک و پیشرفت هر کسی به میزان اهلیت بستگی دارد . د. شرایط ریاضت مطلوب سه مورد است « پایبندی به شریعت ، هوشیاری و پرهیز از غرور و ادعا .
۸. عبارت زیر مؤید کدامیک از رهنمودهای سلوک است ؟
«ابن عربی : اساس اعمال شریعت، بر توقیف استوار است که چیزی به آن افزوده یا از آن کم کنند.» الف. زندگی به فرمان دوست ب، تقسیم بندی اوقات ج. اعمال و اذکار ویژه د، رعایت دقیق تکالیف شرعی
۹. کدام گزینه درست است ؟ الف. تکالیف شرعی بسیار است، ولی در اندازه ی توان عامه ی مردم تنظیم شده اند . ب. اگر اعمال انسان در جهت قرب الهی باشد می توان حتی به آنها مغرور هم شد. ج. هدف در عرفان، تحول و بلوغ است نه رفع تکلیف . د. روزهٔ خواص «پرهیز از گناه با تمام وجود و همه ی اندام ها» است.
۱۰. کدام گزینه درباره ی پر حرفی (از آفات تربیت و مجاهده) درست نیست ؟ الف. بحث درباره ی چیزهایی که به درد ما نمی خورد اتلاف وقت است . ب. بنا بر فرموده ی حضرت رسول (ص) حقیقت ایمان شخصی به کمال نمی رسد مگر با ترک جدل و مناقشه . ج. لعن و نفرین مسلمانان جایز نیست جز لعن های سیاسی مربوط به ستمکاران و منحرفان . د. مزاح و شوخی در هیچ شرایطی جایز نیست .
۱۱. یکی از عوامل و انگیزه های انسان های خاص، برای غیبت کردن ........................... می باشد .
الف. کینه توزی ب. دلسوزی نسبت به دیگران ○・ استهزاع دیگران د. بزرگ نمايی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از۵

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: عرفان عملی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۲)
استفاده از: مجاز است.
۶. ابیات زیر به کدامیک از « عذرها و بهانه ها » اشاره دارد ؟
لاطاقت سیمرغ نارد بلبلی بلبلی را بس بود عشاق گلی
کی تواند بود بلبل یک شبی خالی از عشق چنان خندان لبی» الف. گرفتاری در منزلگاه مجاز ب. دون همتی و کوته نظری ج. دور دیدن فاصله ها د. وسوسه هاى پوچ
۷. کدام گزینه درست نیست ؟ الف. « طاووس » رمزی از زاهدان خودنما و خودخواهی است که جز به لذائذ بهشستی نظری ندارند . ب. «باز » نمادی از گرفتاری جاه و مقام است . ج. سلوک و پیشرفت هر کسی به میزان اهلیت بستگی دارد . د. شرایط ریاضت مطلوب سه مورد است « پایبندی به شریعت ، هوشیاری و پرهیز از غرور و ادعا .
۸. عبارت زیر مؤید کدامیک از رهنمودهای سلوک است ؟
«ابن عربی : اساس اعمال شریعت، بر توقیف استوار است که چیزی به آن افزوده یا از آن کم کنند.» الف. زندگی به فرمان دوست ب، تقسیم بندی اوقات ج. اعمال و اذکار ویژه د، رعایت دقیق تکالیف شرعی
۹. کدام گزینه درست است ؟ الف. تکالیف شرعی بسیار است، ولی در اندازه ی توان عامه ی مردم تنظیم شده اند . ب. اگر اعمال انسان در جهت قرب الهی باشد می توان حتی به آنها مغرور هم شد. ج. هدف در عرفان، تحول و بلوغ است نه رفع تکلیف . د. روزهٔ خواص «پرهیز از گناه با تمام وجود و همه ی اندام ها» است.
۱۰. کدام گزینه درباره ی پر حرفی (از آفات تربیت و مجاهده) درست نیست ؟ الف. بحث درباره ی چیزهایی که به درد ما نمی خورد اتلاف وقت است . ب. بنا بر فرموده ی حضرت رسول (ص) حقیقت ایمان شخصی به کمال نمی رسد مگر با ترک جدل و مناقشه . ج. لعن و نفرین مسلمانان جایز نیست جز لعن های سیاسی مربوط به ستمکاران و منحرفان . د. مزاح و شوخی در هیچ شرایطی جایز نیست .
۱۱. یکی از عوامل و انگیزه های انسان های خاص، برای غیبت کردن ........................... می باشد .
الف. کینه توزی ب. دلسوزی نسبت به دیگران ○・ استهزاع دیگران د. بزرگ نمايی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از۵

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: عرفان عملی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۲)
استفاده از: مجاز است.
۱۲. از جمله آثار کار ملامتیه (اینکه خود را پیش مردم فاسق و گناهکار جلوه می دادند ) چه می باشد؟ الف. گر چه بر خلاف عقل نیست اما برخلاف شرع و رفتار انبیاع و اولیاست. ب. اظهار این کار می تواند بی شرمی و الفت نفس به گناه واقعی را به دنبال داشته باشد . ج، موجب عجب و خود بزرگ بینی می شود . د. موجب تشویق انسانها به زندگی زاهدانه می گردد.
۱۳. کدام گزینه درست است ؟ الف. خودبزرگ بینی جنبه ی درونی و روانی دارد اما خودبینی جنبه ی بیرونی و مقایسه ای . ب. خودبزرگ بین خود را کامل و پسندیده می داند اما خودبین، خود را از دیگران برتر می بیند . ج. اساس خودبزرگ بینی همان خودبینی است . د. یکی از نشانه های تکبر رفتاری در ارتباط با دیگران، آرایش سر و صورت است.
۱۴. ولایت خاصه عبارت است از :
الف. حذف همه ی اضافات و نفی همه ی کثرات. ب. رسیدن به مقام جمع و توحید. ج. تحقق در مرتبه ی فنای در حق و بقا با حق . د. همه ی موارد . ۱۵. کدام گزینه درست است ؟ الف. محبان ، با جذبه کامل شده و نیازی به سلوک ندارند . ب. از نشانه های یقظه آنکه به تدریج بر شدت شرمندگی از خلاف خود افزوده و برای جبران گناه می کوشد. ج. از نشانه های توبه تلاش در جهت اصلاح خطاها در ارتباط با خدا و خلق است . د. از نشانه های ریاضت غلبه ی حال بر علم و عقل سالک است . ۱۶. آیه ی «به یاد پروردگارت باش، از غیر او بریده و به او بپیوند.» اشاره به کدام مرتبه و درجه دارد ؟ الف. تبثل ب. اخبات ج. مراقبه د. تذکر ۱۷. کدام گزینه حاصل ترقی سالک در مقام رضاست؟ الف. صبر ب۔ توکل ج. فتوت د. انبساط ۱۸. کدام گزینه درست است ؟ الف. دهش اسیر سالک در مراتب ولایت و به عبارت دیگر در مراتب فناست . ب. عطش کنایه از یک خواهش بی پایان است که با جلوه ها و اشارات معشوق تسکین می یابد . ج. نشانه ی تحقق در منازل توحید آن است که نه تنها زبان عبارت بلکه اشارت هم از کار بیفتد.
د. ترقی در مراتب و درجات « صحو » سالک را به «سکر » می رساند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳از۵


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: عرفان عملی رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۲)
استفاده از: مجاز است.
۱۹. ابیات زیر به کدامیک از یافته های منزل « تفکر » اشاره دارد ؟
«هزار جهد بکردم که یار من باشی مراد بخش دل بی قرار من باشی
شبی به کلبه ی احزان عاشقان آیی دمی انیس دل سوگوار من باشی» الف. عطش شهود ب. سقوط شهوات ج. مزمزه ی کشف د. مزمزه ی شهود
۲۰. کدام گزینه از یافته های مقام «انا به » است ؟
الف. احساس بی وفایی ، حالت رضایت و امتنان ب. رقت قلب، بارقه های غیبی
ج. توجه به مبدأ هستی، درد راز جویی د. توجه به مبدأ هستی، توجه به ارزش فرصت ها ۲۱. بیت : «آب، کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست » مؤید لزوم اهلیت در ................. است .
الف. تحقق به مقامات ب. وصال معشوق
ج، کسب فیض د. سير و سلوک
۲۲. کدام گزینه درست است ؟ الف. از دیدگاه عارفان مسلمان ، هستی حقیقتی بسیط و اصیل است که با هیچ گونه کثرت همراه نیست . ب. همه چیز همچون آن واجب بالذات، از هستی واقعی برخوردارند. ج. حقیقت انسان متشکل از ترکیبات جسمانی و روح و نفس ناطقه ی او می باشد . د. انسان یکی از موجوداتی است که در هیچ حدی محدود نبوده و تا بی نهایت گسترش پذیر است . ۲۳. کدام گزینه درست نیست ؟ الف. تنها مسیر صعود کائنات حوزه ی وجودی انسان است که « کون جامع » است . ب. فنا در عالم سلوک یک جریان عینی است که به وسیله ی آن سیر تکاملی وجود تحقق می یابد. ج. بخش عمده ی حرکت تکاملی از اراده و اختیار ما سرچشمه نمی گیرد. د. با وجودیکه وجود دارای مراتب و درجات است اما آثار وجود هم در مراتب و درجات مختلف با هم تفاوتی ندارند. ------------------- ۲۴. کدام گزینه درباره ی نقش خلیفه در عرفان و حکمت متعالیه درست نیست ؟ خلیفه الف. حلقه ی اتصال کائنات به آن ذات قدیم در حوزه ی ولایت و ربوبیت است. ب. اصل و منشأ و معاد کائنات بوده و در نزول و صعود، سر چشمه ی فیض و امداد است. ج، چون مظهر اسم الله است نظام عدل را در میان موجودات متضاد و متخاصم برقرار می کند . د. حلقهٔ اتصال کائنات به آن ذات قدیم در حوزهٔ ولایت تکوینی و تشریعی است.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :