نمونه سوال درس مهارتهای ترجمه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مهارتهای ترجمه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲)
۱- واحد ترجمه در ترجمه معنایی چیست؟
۱. پاراگراف ۲. جمله ۳. کلمه f مفهوم متن ۲- در ترجمه عبارت «ما آغزر وبلک» کدام ترجمه ارتباطی است؟
۱. چه سنگین است بارانت ۲. چه پرمایه است رگبارت
۳. چه درشت است دانه های بارانت ۴. عجب طبع روانی ۳- ویژگی یک متن ساده کدام است؟
۱. از زبان گفتاردوراست ۰۲ آمیخته به جمله های معترضه است
۳. نقل قولهای آن مستقیم است ۴. کلی گویی و ابهام درمتن نیست
۴- در کدام عبارت حرف جر«وین» ترجمه نمی شود؟
۱. اینظرون من طرف خفی ۲. لایاتینی من احد ٢. أخذت من الكتب ٢. إذا تودى للصلوه من يوم الجُمَعه
۵- در کدامیک از موارد زیر فقط از ترجمه ارتباطی استفاده می شود؟ ۱. ترجمه متون مقدسی ۲. ترجمه متون ادبی ۳. ترجمه ضرب المثلها ۴. ترجمه متون توصیفی ۶- فعل «ضرب» در کدام گزینه به معنای «به اوصدمه زد» بکار رفته است؟ ۱. ضرب اله الارضی " ضرب على يده ٢. ضرب على أذنه " . ضرب به الارض
۷- در کدام جمله استفاده از حرف جر معنا را تغییر داده است؟
ا. خرج على – خرج إلى ۲. علم الشیء - علم بالشیء ٢. أعطاه – أعطى له ۴. حداق فیه - حداقی الیه
۸- درکدام گزینه استفاده از حرف جرمعنا را متضاد کرده است؟ ۱. ذهقب به - ذهاب الی آ رغب فی - رغب الی ۳. قطع عن - قطع فی ۲. خرج به - خرج الی ۹- نوع الف و لام در کلمه «الیوم» چیست؟
۱. عهد ذکری ۲. عهد ذهنی ۳. عهد حضوری
ኝV•\|\\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲
۱۰- نوع الف ولام در «المکرم» در عبارت «احترام المکرم الضیف» چیست؟
۱. عهد حضوری ۲. جنسی ۳. عهد ذکری " موصول ۱۱- در کدام گزینه صفت تنها به مضاف الیه تعلق دارد؟
1. معرض الكتب العربيّه ۲. اشجار الشارع المرتفعه ۳. صفوفهم الکبیره ۴. تجاهات الاحزاب الستیاسیه ۱۲- کدام ترجمه برای عبارت «قاتل قتال الشجعان» مناسبتر است؟
۱. مانند شجاعان جنگید ۲. جنگید جنگیدن شجاعان ۳. شجاعانه جنگید ۲. همچون جنگیدن شجاعان جنگید ۱۳- کدام فعلی در معنای اصلی بکار رفته است؟
۱. ماغدت موظفاً ۲. عاد علی من المدرسه ۳۔ بقی صدیقی معاماً ". بات إستأنس به ۱۴- در عبارت «لیترک الاباء آبناء هم نجرابون و یخطئون جمله حالیه کدام است؟
1. أبناءهم ۲. لیتر ک ۳. الابای ". يجربون ۱۵- کدام گزینه معادل ضرب المثل «جیب خالی پزعالی» است؟
۱. لله دره شاعراً ٢. إختلط الحابل بالتابل ۳. الیوم خمر وغدامز " : بطن جائع و وجة مدهون ۱۶- عبارت کدام گزینه ازنظربار عاطفی احترام آمیز تراست؟
۱. فاضت رواخه الز کیه ۲. التحق بالرفیق الاعلی ٢. واراة التراب ٢. قضى نحبه ۱۷- کدامیک از ادوات زیرزمان مضارع را به ماضی تغییر می دهد؟
۱. ادوات شرط ۲. مای مصدریه ظرفیه ۳. جمله دعائیه " لوشرطيّه ۱۸- واژه «قرار» در عبارت «آید مجلس صيانة الدستور قرار مجلس الشوری الاسلامی» به چه معناست ؟
۱. رای گیری ۲. قطعنامه ۳. تصمیم ۴. مصوبه
\\|\•ኝV
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲
۱۹- کدام گزینه در ترجمه «نوفی والده شابا» مناسبتر است؟
۱. پدرش در جوانی وفات یافت ۲. پدرش در جوانی درگذشت ۳. پدر او به جوانی از دنیا رفت ۴. پدر او جوان بود که از دنیا رفت ۲۰- کدام گزینه در ترجمه عبارت «راقه هذا المشهد» صحیح است؟
۱. این صحنه او را به شوق آورد ۲. این منظره را پسندید
۳. این شهادتگاه او را به گریه انداخت ۴. این واقعه او را تکان داد
۲۱- ترجمه دقیق جمله «لایمکن آن لایأتی فی الموعد المقرر» کدام است؟
۱. امکان دارد در موعد مقرر نیاید ャ。 او همیشه به موقع می آید ۳. ممکن نیست در موعد مقرر بیاید ۴. ممکن نیست به موقع بیاید ۲۲- کدام کلمه به معنای «نوعی شعر عامیانه و غنایی» است؟
۱. الن بکه ۲. بان ۳. الزجلی ۴. قات ۲۳- معادل عربی کدامیک از ماههای میلادی صحیح نیست؟
۱. فوریه -شباط ۰۲ ژوئن -خزیران ۳. اکتبر-آذار ۰۴ آوریل -نیسان ۲۴- کدام گزینه درست نیست؟
۱. حوقل قال حی علی خیرالعمل ۲. عولمه جهانی شدن ۳. برمج برنامه ریزی کرد ۴. قوننه قانونمند کردن ۲۵- درکدام گزینه فعل منحوت معنای «قال:لا اله الا الله» دارد؟
۱. حیعلی ۲. حمدالی ۳. حوقلی ۴. هلالی ۲۶- تلفظ عربی کدامیک از ماههای میلادی درست است؟
۰۱ ژانویه-یونیو ۲. مه-مایو ". ژوئن-يوليو ۰۴ ژوئیه -ینایر
f yr ம்ை \\|\•ኝV
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲
۲۷- در کدام گزینه عبارت درست ترجمه شده است؟
۱. الحزب التقدامی الاشتراکی = حزب ترقی خواه سوسیالیست ۲. الجبهه الاسلامیه للانقاذ = حرکت رهایی بخشی دینی ۳. منظمه التحریرالفلسطینی - کانون نویسندگان درفلسطین ۴. جبهه التحریرالوطنی = جبهه کشوری آزاد ۲۸- معنای اصطلاح «حصه الاستد» کدام است؟
۱. طعمه شیر ۲. بیشترین سهم ۳. سهم شیر ۴. باقیمانده غذای شیر ۲۹- کدام مورد از مراحل ترجمه نیست؟
۱. استفاده از فرهنگ لغت ۲. ویرایش ۳. لحن مترجم ۴. بازخوانی ترجمه ۳۰- «الدور الا روبی الموحد» به چه معناست؟ ۱. نقش اروپای متحد یگانه نقش اروپا
۳. تنها اروپا نقش آفرین است ۴. تنها بودن اروپا در این وظیفه
\\|\•ኝV
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :