نمونه سوال درس کلیات فلسفه اسلامی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات فلسفه اسلامی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی -فقه ومبانی (چند بخشی )۱۲۲۰۱۳۸)
۱- واژه ی "فلسفه " به نقل کتاب تاریخ فلسفه ، اولین بار توسط چه کسی به کار رفت ؟
۱. سقراط ۲. فیثاغورث ۳. هرودوت ۴. تالسی ۲- فلسفه به معنای متافیزیک کدام قسم از تقسیمات ارسطویی را شامل می شود؟ ۱. اخلاقی ۲. الهیات بالمعنی الا خصی
۳. الهیات بالمعنی الاعم ۴. فلسفه نظری ۳- شناسایی هستی مطلق یعنی هستی بدون لحاظ قید و ویژگی ، به عهده کدام دانشی است؟
۱. متافیزیک آ ، علوم جزئی ۳. علوم مختلف ۴. فیزیک
۴- کدام نوع معرفت، قواعد واحکامش مربوط به یک علم است نه عالم خارج ؟
۱. معرفت علمی ۲. معرفت درجه اول ۳. معرفت درجه دوم ۴. معرفت درجه سوم ۵- علم به معنای قطع و یقین چگونه وصفی است و در کدام دانش بکار می رود؟
۱. جامعه شناختی ، تاریخ ۲. روان شناختی ، اصول فقه
۲. روان شناسی ، فلسفه ۴. جامعه شناختی، هنر ۶- کدام مرحله مطابق دید گاه اگوست کنت، دوران بلوغ فکری بشر است؟
۱. مرحله اثباتی ۲. مرحله ربانی ۳. مرحله ما بعد الطبیعی ۴. مرحله طبیعت ۷- کدام گزینه از خدمات علم به فلسفه به شمار می آید؟
ا. وجود موضوع هر علم ۲. مبادی تصدیقی
۳. تجزیه و تحلیل معرفت شناختی علوم تجربی ۲ کشف خطا در تعیین مصداق ۸- کدام فیلسوف می گفت : بعد و حرکت را به من بدهید، جهان را می سازم؟
۱. هگلی ۲. جان لاک ۳. گالیله ۴. دکارت
۹- یکی از مشخصه های علم جدید در برابر طبیعیات قدیم ، تکیه بر کشف و فهم کدام نوع علل می باشد؟
۱۔ علل صوری ۲. علل فاعلی ۰۲ علل غايی ۴. علل ناقصه
γΥ/γγ4)
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۸
۱۰- کوششهای فیلسوفان از، کندی و فارابی، تا ، بوعلی و ابن رشد و صدرالمتالهین ، در چه زمینه ای بوده است ؟ ۱. عدم تعارضی فلسفه با دین ۲. تعارضی موجود بین فلسفه و دین " . عدم تعارض فلسفه با علم ۴. تعارض موجود بین عقل ونقل ۱۱- مهم ترین دوره نقل و ترجمه آثار به زبان عربی در روزگار خلافت کدام خلیفه عباسی واقع گردید؟ ۱. منصور ۲. هارون الرشید ۳. مامون ۴. المهدی ۱۲- اولین کسی که در فرهنگ مسلمانان به نام فیلسوف شهرت یافت چه نام داشت ؟
۱. ابن رشد ۲. ابن سینا ۳. فارابی ۴. کندی
۱۳- رساله الفلسفه الاولی ورساله الصناعه العظمی تالیف چه کسی است؟
۱. ارسطو ۲. کندی ۳. افلاطون آ - ابن طفيل ۱۴- کندی در کدام موضوع از مباحث فلسفی با ارسطو مخالف است؟
۱. علل اربعه آن تقسیم بندی مباحث فلسفی
" . حدوث وقدم عالم ۴ - در تعریف نفس ۱۵- فارابی در کتاب الجمع بین رایی الحکیمین در صدد آشتی دادن آرا کدام فیلسوفان است؟
۱. ابن سینا و سهروردی ۲. ارسطو و تالسی ۳. غزالی و خواجه نصیر ۴. ارسطو و افلاطون ۱۶- فارابی کدام مرتبه عقل را واهب الصور می نامد؟
۱. عقلی هیولانی ۲. عقل اول ۳. عقل فعالی ۲. عقلی بالقوه
۱۷- میل به تصوف و عرفان که در آثار فارابی به جهت گرایش های نوافلاطونی و تامل درباره ی مدینه فاضله بوجود آمد چه نوع تصوفی بود؟
۱. تصوف عملی ۲۔ تصوف نظری ۳. به جهت تطهیر نفسی ۴. تصوف عاشقانه ۱۸- کدام موضوع از ابداعات و ابتکارات بو علی محسوب نمی شود؟ ۱. مسئله وجود و ماهیت ۲. افزودن مباحث نبوت به فلسفه
" . طرح مسئله معاد ۴. مبانی فلسفه فارابی
γΥ/γγ4)
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۸
۱۰- کوششهای فیلسوفان از، کندی و فارابی، تا ، بوعلی و ابن رشد و صدرالمتالهین ، در چه زمینه ای بوده است ؟ ۱. عدم تعارضی فلسفه با دین ۲. تعارضی موجود بین فلسفه و دین " . عدم تعارض فلسفه با علم ۴. تعارض موجود بین عقل ونقل ۱۱- مهم ترین دوره نقل و ترجمه آثار به زبان عربی در روزگار خلافت کدام خلیفه عباسی واقع گردید؟ ۱. منصور ۲. هارون الرشید ۳. مامون ۴. المهدی ۱۲- اولین کسی که در فرهنگ مسلمانان به نام فیلسوف شهرت یافت چه نام داشت ؟
۱. ابن رشد ۲. ابن سینا ۳. فارابی ۴. کندی
۱۳- رساله الفلسفه الاولی ورساله الصناعه العظمی تالیف چه کسی است؟
۱. ارسطو ۲. کندی ۳. افلاطون آ - ابن طفيل ۱۴- کندی در کدام موضوع از مباحث فلسفی با ارسطو مخالف است؟
۱. علل اربعه آن تقسیم بندی مباحث فلسفی
" . حدوث وقدم عالم ۴ - در تعریف نفس ۱۵- فارابی در کتاب الجمع بین رایی الحکیمین در صدد آشتی دادن آرا کدام فیلسوفان است؟
۱. ابن سینا و سهروردی ۲. ارسطو و تالسی ۳. غزالی و خواجه نصیر ۴. ارسطو و افلاطون ۱۶- فارابی کدام مرتبه عقل را واهب الصور می نامد؟
۱. عقلی هیولانی ۲. عقل اول ۳. عقل فعالی ۲. عقلی بالقوه
۱۷- میل به تصوف و عرفان که در آثار فارابی به جهت گرایش های نوافلاطونی و تامل درباره ی مدینه فاضله بوجود آمد چه نوع تصوفی بود؟
۱. تصوف عملی ۲۔ تصوف نظری ۳. به جهت تطهیر نفسی ۴. تصوف عاشقانه ۱۸- کدام موضوع از ابداعات و ابتکارات بو علی محسوب نمی شود؟ ۱. مسئله وجود و ماهیت ۲. افزودن مباحث نبوت به فلسفه
" . طرح مسئله معاد ۴. مبانی فلسفه فارابی
γΥ/γγ4)
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۸
۱۹- بوعلی در ابتدای الهیات شفاء، موضوع الهیات بالمعنی الاعم را چه می داند؟ ۱. موجود بما هو موجود ۲. ذات و صفات الهی ۳. بحث از علل وجود آ، اسباب قصوی
۲۰- کدام برهان در اثبات وجود خدا به برهان سینوی معروف است؟
۱. برهان حرکت ۲. برهان فطرت ۳. برهان امکان ووجوب ۴. برهان علیت ۲۱- حجت الاسلام در دنیای اسلام لقب چه کسی است؟
۱. بو علی ۲. فارابی ۳. سهروردی ۴۔ غزالی ۲۲- در کدام کتاب به حملات غزالی به فلسفه ، پاسخ گفته شده است؟
۱. مقاصدالفلاسفه ۲. تجرید الاعتقاد ۳. تهافت الفلاسفه ۴. تهافت التهافت ۲۳- ابن سینا ، عقل را از پذیرش اثبات کدام موضوع ناتوان می داند ؟
۱. معاد روحانی و جسمانی ۲۔ معاد جسمانی
۳. معاد روحانی ۴. تجرد نفس ۲۴- به نظر سهروردی چه چیزی را حکمای ایران باستان بهمن " نامیده اند ؟
۱. نورالانوار ۲. انوار قاهره ۰۳ نور اقرب ۴. در باب اصنام
۲۵- کدام فیلسوف هفت مرتبه با پای پیاده به حج رفت و در آخرین سفرش از حج رحلت یافت؟
۱. ملا صدرا ۲. علامه طباطبایی ۲. شیخ بهایی ۴. میرداماد ۲۶- تلفیق عرفان ودین با عقلی در کدام نوع حکمت معانی یافت؟
۱. حکمت متعالیه ۲. حکمت اشراقی ۳. حکمت مشاء ٢. حکمت يونانی ۲۷- علتی که از عدمش عدم معلول لازم می آید، ولی از وجودش وجود معلول لازم نمی یابد، چه نامیده می شود ؟ ۱. علت فاعله ۲. علت غایی ۳. علت ایجابی ۴. علت ناقصه ۲۸- از دید گاه علامه طباطبایی کدام اعتبار از اعتباریات بعدالاجتماع به شمار می آید؟
۱. وجوب ۲. حسن و قبح
۳. امر و نهی و پاداش و عقاب " . انتخاب اخف واسهل
γΥ/γγ4)
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۸
۲۹- به علل فاعلی و غایی چه میگویند؟
۱. عللی داخلی ۲. علل وجود ۳. علل ماهیت ۴. علل قوام ۳۰- ملاک احتیاج معلولی به علت بر مبنای دیدگاه متکلمین چیست؟
۱. حدوث ۲. امکان ۳. وجود ۴. فقر وجودی
γΥ/γγ4)
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :