نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : روش تحقیق در علوم اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی )، الهیات ومعارف،( اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
---------------------- ۱- در تصحیح متون کهن، الحاق کلمه یا عبارتی که از نسخههای بدل یا از طرف مصحح افزوده می شود در داخل قرار می گیرد؟
۱. خط فاصله ۲. ستاره ٢. علامات تعجب
۲- پژوهشگر در فقه اسلامی از کدامیک از دلایل زیر برای دستیابی به حکم شرعی بهره می جوید؟
۱. زبان شناختی، قیاسی، استقراء ۲. نقلی، قیاسی، اخلاقی
۳. روش شناسی، مبادی شهودی، اخلاق نقلی ۴. علم قرائت، اخلاق نقلی، حدیث
۳- علم کلام در استدلال های خود از چه مبادی و مقدماتی استفاده می کند؟
۱. عقلی ۲. نقلی ۲. عقلی و نقلی ۴. سلوک عرفانی ۴- اگر پژوهشگر فقهی در کتاب و سنت، آیه و روایت مرتبط با مساله پژوهش را نیافت با استناد به کدام قاعده، حکم شرعی را
استنباط می کند ؟
۱. قاعده ملازمه از طریق جمع عرفی اصلی برائت ۲. آراء فقها
۳. از طریق جمع عرفی ۲. اصلی برائت
۵- در روشهای فقهی برای فهم احکام اسلامی پژوهشگر فقه در مرحله اول به چه چیزی مراجعه می کند؟
۱. رسالات ۲. قرآن کریم ۳. فلسفه ۴. لحاظ اخلاقی
۶- رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی به مساله اخلاق در کتاب " اخلاق ناصری چه رویکردی است؟
۱. نقلی ٢. تلفية ۳. عرفانی ۴. فلسف ۷- حکمت متعالیه ملاصدرا را از کدام دسته پژوهش ها دانسته اند؟
۱. عقلی ۲. اخلاقی ". میان رشته ای ۴. کلامی
۸- اولین مرحله پژوهشی چه مرحله ای است؟
۱. مساله یابی ۲. مساله شناسی ۳. فرضیه ۴. جمع آوری اطلاعات
ΥΥ./Υ.ΥΔ.Δ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : روش تحقیق در علوم اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی )، الهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
A— .............. به پژوهشگر توانایی ارزیابی و گزینش بهترین روش تحقیق و احاطه بر ابعاد گوناگون مسئله و سلطه لازم را می دهد؟ ۱. تأمل در مراحل پژوهش و نیازها ۲. استفاده از نمونه آماری ۳. استفاده از متغیر مداخله گر ۴. تأمل در نحوه گردآوری اطلاعات
۱۰- در یک طرح پژوهشی برای تبیین مساله چه می کنیم؟
ا. تحديد مساله ۲. طرح پرسش اصلی و فرعی
۳. انتخاب بهترین پاسخ فرضی ۴. تجزیه و تحلیل ذهنی مساله ۱۱- وقتی در یک پژوهش میزان و نوع ارتباط میان عوامل سنجیده می شود از چه روش پژوهشی استفاده می کنیم؟
۱. هم بستگی ャ。 توصیفی ۰۳ تاریخی ۲. عقلی ۱۲- جمع آوری اطلاعات به روش مصاحبه در پژوهش از چه نوع از انواع جمع آوری اطلاعات محسوب می شود؟
۱. کتابخانه ای ۲. میدانی ۳. آماری ۰۴ تحلیلی ۱۳- رده بندی دین در سیستم دیویی با چه شمارهایی مشخص می شود؟
V A A U; V. . . Y ད” a a [ཧུ་ ད” 。、. ད’ १११ g • ११ . Y ձՀՀ Ա . . . ) ۱۴- کتابخانه مجموعه است از
۱. کتاب ها ۲. کتاب و مواد شنیداری
۲۔ کتاب چاپی و الکترونیکی ۴. کتاب چاپی و الکترونیکی و وسایل دیداری و شنیداری Wώ- رده بندی فلسفه و دین با نماد B جزء چه نوع رده بندی است؟
) ... --- Y مدرن
۲ - دیوئی ۴. رده بندی کتابخانهٔ کنگره (LC) ۱۶- شبه کتاب چه نوع کتابی است؟
۱. کتابی با چندین مولف ۰۲ : کتابی با موضوعات متنوع
۳: مقالاتی با موضوعات متنوع ۲. مجموعه مقالات یک نویسنده
ΥΥ./Υ.ΥΔ.Δ صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : روش تحقیق در علوم اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی )، الهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
۱۷- میکرو فیلم چیست؟ ۱. فیلم کوتاه ۲. عکسی کوچک از نسخه خطی ۳. منبع الکترونیکی ۴. نوار
۱۸- نخستین گام پژوهشگر برای جمع آوری اطلاعات چیست ؟ ) ... شناسایی منابع Y. اولویت سنجی منابع ۳. مطالعه منابع f برگه نويسی ۱۹- در نقل قول چنانچه ابتدا و یا انتها و یا وسط حذف شده باشد از چه علامتی استفاده می کنیم؟
۱. ؟ (علامت سوال ) ۲./ ( اسلش ) ۰۳؛ ( ویرگول ) ۴. ... ( نقطه چین )
۲۰- روش آماری بیشتر برای تحلیل در چه حوزه ای به کار می رود؟
۱. شیمی ۲ - علوم طبیعی و اجتماعی
.Y . حقوق .Y . علوم اعتباری ۲۱- بر روی عطف یا شیرازه پایان نامه چه مطالبی درج می شود؟
) ... عنوان و پدید آوردنده ャ。 سال پژوهشی
۳. نام دانشگاه ۴. مقطع تحصیلی ۲۲- فهرست منابع را باید بر چه اساسی تهیه نمود؟
ا. حروف الفبا ۲. نوع زبان منابع ۳. منطقی ۴۔ علمی ۲۳- یکی از مهمترین روشهای مستندسازی تحقیق است؟
۰۱ پانویس ۲: فهرست منابع ۳. فهرست مطالب ۴. ارجاعات ۲۴- این پانویسی جزء کدام نوع از انواع پانویسی است؟ نام خانوادگی ونام نویسنده، سال نشر، اسم کتاب
۱. توضیح ۲. ارجاعی ۳. توصیف ۴. مخت
ΥΥ./Υ.ΥΔ.Δ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : روش تحقیق در علوم اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی )، الهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
۲۵- کدام یک از موارد زیر نمونه یک ارجاع درست به منابع است؟ ۱. طباطبایی، محمد حسین، بدایهٔ الحکمه، نشر دانش، ۱۳۶۴ ۲. طباطبایی، محمد حسین (۱۳۶۴) بدایة الحکمهٔ قم: نشر دانش ۳. طباطبایی، محمد حسین، بدایه الحکمهٔ. (۱۳۶۴) قم: نشر دانش
۴. طباطبایی، محمد حسین. (۱۳۶۴) بدایهٔ الحکمهٔ. قم: نشر دانش
۲۶- قالب تنظیم اطلاعات مربوط به فهرست منابع در یک مجله به غیر از نام خانوادگی، نام، سال نشر شامل چه موارد دیگری
می شود؟ ۱. عنوان مقاله، مجله، صفحه ۲. عنوان مقاله، مجله، شماره، دوره، صفحه ۳. عنوان مقاله، مجله، شماره ، صفحه f عنوان مقاله، شماره ، دوره، صفحه
۲۷- چکیده مقاله حدودا در چند کلمه تنظیم می گردد؟
Y . . Ա ձ . . Y ձ . . Ա Y . . . Y ャ・・。Y Y . . Ա \ . . . ) ۲۸- علامت دو هلال یا پرانتز در چه مواردی به کار می رود؟
۱. نشان دادن عبارات توضیحی ۲. نقل قول
۳. نشان دادن مفهوم تردید ۴. برای مجزا کردن جمله
۲۹- کدام یک از موارد زیر جزء ویرایش فنی محسوب می شود؟
۱. پاراگراف بندی ۲. مراجعه به منابع اصلی ۳. ویرایش سبک ۰۴یکدست کردن مطالب ۳۰- جلد پایان نامه باید از چه جنسی باشد؟
۱. مقوايی ۲. کاغذی ۳. گالینگور ٠٢ روغنی
ΥΥ./Υ.ΥΔ.Δ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :