نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: -- نام درس: تاریخ فلسفه غرب (۲)
(\ Y y . FVV) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - فلسفه و کلام اسلامی، ادیان و عرفان (۱۱۶ ۱۲۲۰) - جبرانی ارشد فلسفه و کلام
. "هابز " دانش فلسفه را به دلیل تبیین چه موضوعی سودمند می داند؟ الف. هستی و ذات ب. علت و معلول ج. واجب و ممکن د. امور الهی ۲. «احیای کبیر»، نظر کیست و در چه مواردی است؟ الف. هابز - تجدید بنای فلسفه ب. لوتر - تجدید دین مسیحیت ج. بیکن - تجدید بنای فلسفی د. دکارت - تجدید بنای شناخت ۳. ابهام در معنای کلمات و پیچیدگی و خطا در کاربرد آنها، کدام نوع بت بیکن است؟ الف. طایفه ب. غار ج. نمایشی د. بازار . "دکارت " برای رسیدن به وحدت علوم چه امری را پیشنهاد میکند؟ الف. استدلال ب. استفاده از روش درست ج. بهره گیری از ریاضیات د. اجتناب از خطا . "دکارت " در میان صفات خداوند بر کدام صفت او تأکید می ورزد؟ الف. علم ب. قدرت ج، کمال د. نامتناهی بودن Cuω) .............. " مشخصهٔ جوهر" اسپینوزا . الف. امتداد ب. علت خود بودن ج. متناهی بودن د. ماذى نبودن ۷. مراد "لایب نیتس" از اینکه می گوید:« تصور خداوند فطری است»، چیست؟ الف. بدیهی بودن تصور خداوند برای همگان ب. اعتقاد همگان به وجود خداوند ج. ازلی بودن تصور خداوند در انسان د. توانایی ذهن به ادراک تصور خداوند در درون خود . نظر"جان لاک " درباره اخلاق چیست؟ الف، اخلاق نسبی است ب، تصدیقات اخلاقی فطری است ج. عدالت و وفای به عهد فطری هستند د. اخلاق مطلق است . "جان لاک " درک سازگاری و ناسازگاری تصورات را چه می نامد؟ الف، تصدیق ب. استدلال ج. شناخت ۱۰. « صندلی وجود دارد » به نظر "بارکلی " به چه معناست؟ الف. صندلی به عنوان جوهر مادی واقعی وجود دارد ب. صندلی جدای از تصورات ما وجود دارد ج. صندلی قابل ادراک است
ج. صندلی ساخته ذهن من است و امری واقعی نیست
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: تاریخ فلسفه غرب (۲) رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - فلسفه و کلام اسلامی، ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۱۶) - جبرانی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۷)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: --
استفاده از: ------------------------------ مجاز است.
\ ). "هیوم " بر اساس فلسفه تجربی خود درباره اعتقاد به وجود خداوند چه تعبیری داشت؟
الف. به خداشناسی طبیعی معتقد بود ب. خدای دینی را باور داشت
ج. موضع لا آدری داشت د. ملحد و منکر وجود خدا بود ۱۲. "کانت " چه کسی را بزرگترین فیلسوف جزمی دانست؟
الف. هیوم ب، لاک ج، لایاب نیتس د. ولف ۱۳. کانت برای یافتن مفاهیم پیشین به ....................... توجه می کند و برای استنتاج انواع مقولات فاهمه ............... را مورد بحث قرار
می دهد.
الف. شهود - انواع حکم ب، صدور حکم - انواع حکم
ج. شهود - انواع مفاهیم د. صدور حکم - صورتهای پیشین احساس ۱۴. به نظر کانت : « عقیده که وجود مکان و در نتیجه وجود اشیاء مکانی را یکسره نفی می کند»، مؤید چه مکتبی است؟
الف. ایده آلیسم جزمی ب. ایده آلیسم ظنی ج، شکاکیت د. واقع گرایی تجربی ۱۵. به نظر کانت: «ارادهی نیک در صورتی نیک است که ................ »
الف، مطابق تکلیف باشد ب. در جهت ادای تکلیف باشد
ج. منجر به خیر شود د. مطابق وجدان باشد ۱۶. نخستین بار چه کسی از مفهوم ایدئالیسم مطلق استفاده کرد؟
الف، بارکلی ب. فیخته ج: شلینگ د. هگل
۱۷. این سخن که: «جهان بازخورد ذهن من است»، از کیست و یادآور نظریهٔ چه کسی است؟ الف. فیخته - ارسطو ب. شلینگ - هراکلیتوس ج. اشلایر ماخر - هگل د. شوپنهاور - بارکلی ۱۸. " نیچه " چه چیزی را سرچشمه نیروی انسان و جزیی از فرهنگ سالم، معرفی کرد؟
الف ، ارادہ ب، فضیلت ج. غریزه د. عقل ۱۹. به نظر "کی یرکه گور"، انسان چه زمانی از دلهره رهایی می یابد؟
الف. در طلب ابدیت جویی باشد ب. در ارضای نیازهای خود باشد
ج. در خشنودی از توضیحات خود باشد د. متوجه هستی حقیقی خود باشد ۲۰. مهمترین چهره پراگماتیسم و با نفوذترین فیلسوف آمریکایی کیست و مکتب او چه نام دارد؟
الف. پیرس - فلسفه عقلی ب. جان دیویی - ابزارانگاری
ج، ویلیام جیمز - پراگماتیسم د، کارل مارکس - ماتریالیسم دیالکتیک ۲۱. دیدگاه "کارل پوپر" درباره علم، چگونه است و بر چه ارزشی تأکید دارد؟
الف. علم شناسی تجربی - روش استقرایی ب. علم شناسی منطقی دستوری - روش قیاسی
ج. علم شناسی منطقی دستوری - روش استقرایی د. علم شناسی تجربی - روش قیاسی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - کارشناسی ارشد
z , ......r. ۔ اے a ANSF
۱S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی (ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: --
نام درس: تاریخ فلسفه غرب (۲) رشته تحصیلی کد درس: الهیات - فلسفه و کلام اسلامی، ادیان و عرفان (۱۱۶ ۱۲۲۰) - جبرانی ارشد فلسفه و کلام (۱۲۲۰۴۷۷)
. "ویتگنشتاین اول"، زبان را آیینه تمام نمای عالم واقع دانسته است، این نظریهٔ او چه نام دارد؟ الف. نظریه تصویری زبان ب. نظریه بازی های زبانی ج. نظریه کاربردی زبان د. نظریه بازنمایی ادراک توصیف تجربی پدیدارهای روانی برای تعبیر « پدیدار»، نظر کدام متفکر است؟ الف. برنتانو ب. كانت ج. هوسرل . کدام گزینه اندیشه اگزیستانسیالیسم را نشان می دهد؟ الف. خداگرایی ب. پوچ گرایی ج. غایتمندی . "مارسل " چه چیزی را نشان دهنده ی اختیار آدمی می داند؟ الف. عمل التزام و تعهد ب. وجدان د. قدرت شناسایی Σιω) ............... معادل ،Kلا ابطال پذیری پوپر . الف، تحقق پذیری ب. انگارگرایی ج. اثبات گرایی . کدام مورد دربارهٔ اندیشهٔ وینگنشتاین درست نیست؟ الف. زبان تصویر واقعیت است ب. زبان از بازنمایی عالم عاجز است ج. در باره آنچه می توان گفت، می توان به روشنی بیان کرد د. هر چه را بتوان فهمید، می توان بیان کرد . به نظر ویتگنشتاین گزارههای مربوط به منطق و ریاصی چگونه هستند؟ الف. همان گویی ب. تصویر جهان خارج ج. ترکیبی د. ضروری الصدق نیستند . اساسی ترین مسأله فلسفه از دیدگاه هایدگر چیست؟ الف. وجود دب. جوهر ج. جهان د. خدا ۳۰. وجود انسان به نظر سارتر کدام وجود است و ویژگی اساسی آن چیست؟ الف. وجود فی نفسه - تعهد ب. وجود لغیره - دلهره ج. وجود لنفسه - آگاهی د. وجود بما هو وجود - وجود حاضر
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :