نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی * - e. - フ)(ミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان ("ז \ \ . זז \)
استفاده از:
۱. ابن عربی حقیقت ظاهر شده در هر یک از مظاهر «کلمه» را چه می خواند؟
الف، حکمت ب. کلام ج. فلسفه د. مابعدالطبیعه ۲. چه کسی به تمایز میان فلسفه مشایی و حکمت مشرقیه قائل بود و زمینه را برای چه حکمتی آماده ساخت؟ الف. فارابی -حکمت متعالیه ب. ابن سینا-حکمت متعالیه ج. فارابی -حکمت اشراقی د. ابن سینا-حکمت اشراقی ۳. مراد از حکمت در معنای غالب آن حکمت الاهیه نزد سهرودی چیست؟ الف. حقیقتی که در هر یک از مظاهر کلمه ظاهر می شود. ب. حقیقت امور در حد طاقت و توان آدمی است ج. حقیقتی که نه فقط در ذهن بلکه در کل وجود آدمی حاصل شود د. فعالیت ذهنی محض است ۴. جلد اول اسفار ملاصدرا به چه مبحثی اختصاص دارد و در باب انواع تعاریف حکمت بر چه امری تأکید دارد؟
الف. وجود – تجرد نفس ب. معاد - تهذیب نفس
ج. وجود- معرفت نظری د.معاد-مبدل شده به عالمی معقول ------------ ۵. حضور واقعی قرآن و ظهور آیات وحی به گونه ای بنیادین، جهان فلاسفه اسلامی را به نوعی خاص از فلسفه به نام سوق داد.
الف. فلسفه الهی ب. فلسفه نبوی
ج. فلسفه اشراقی د. فلسفه هستی ۶. نخستین فیلسوف برجسته ای که تفسیرهایی بر قرآن نگاشته است کیست؟
الف. فارابی ب. ابن سینا ج - سدهروردی د. ملاصدرا
۷. چه نظریه ای از قرآن فلاسفه اسلامی را بر آن داشت تا میان خدا به عنوان هستی محض و وجود جهان تمایز قائل شوند؟ الف. نظریه وحدت مبداً الهی ب. نظریه واقعیت غایی محضی ج. نظریه خالقیت خداوند و خلق از عدم د. نظریه واحد در رابطه با فعل وجود ۸. مسلمانان ................... را رئیس گروه خردمندان یونانی می دانستند؟ الف. سقراط ب. افلاطون ج. ارسطو د. افلوطين ..... کمال اول برایا جسم طبیعی آلی است،» ج. جوهر
۹. در تعریف ابن سینا «......
الف، صورت ب، حرکت
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی z a... . . . . . . . . 2NS S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان ("ז \ \ . זז \)
استفاده از: مجاز است.
۱۰............................... اولین افلاطونی بود که درباره وسائل تقاسیر رسمی پدید آورد؟
الف. افلاطون ب. ارسطو ج. افلوطين د. فورفوريوس ۱۱. کدام مورد با علیت طبیعی از نظر متکلمین مطابق است؟
الف. اشیاع دارای ذاتی هستند که باعث می شود بالضروره چنین باشند.
ب. علیتی که در آن اراده و آگاهی دخیل نیست.
ج، اشیاء با چیزی از بیرون هدایت می شوند.
د. اشیاع ذاتی دارند که همیشه به نحو خاصی عمل نمیکند. ۱۲. بیشتر آثار اولیه متکلیمن درباره ی عقل و وحی، خلق از عدم بدلیل حمله ی کدام مکتب به مبانی خداشناسی اسلام بوجود آمد.
الف. اوپانیشادها ب. مانوی ها ج. یهودیان د. براهمه
۱۳. رازی درباره ی خلقت چه عقیدهای داشت؟
الف. خلق از عدم ب، خلق زمانی عالم
ج. تصادفی بودن عالم د. قديم بودن عالم Y \ ......................... به معنای شناخت اعمالی است که احکام حرمت، جواز و وجوب را دارا هستند.
الف. علم اصول ب. علم عقاید ج. فقه د. کلام
۱۵. کدام مسأله از مسائل عمده کلام نیست.
الف. ایمان به خدا ب. کردار انسان ج. نبوت د. اخرت
۱۶. قرآن کدام دسته از آیات را «جوهره ی کتاب» می نامد؟
الفا. محکمات ب. متشابهات ج. بدیهیات د. مستدلات ۱۷. کدام مکتب از متکلمین مقام عقل را بالا برد و آنرا تقریباً برابر با نقل دانست؟
الف. اشساعره ب. قدريه ج. جبریه د. معتزله ۱۸. در ارسطویی ساختن نظام نو افلاطونی با چه مساله ی مابعدالطبیعی سروکار داریم؟
الف. جهان شناسی ب. شناخت شناسی ج. هستی شناسی ل. منطة
۱۹. مهمترین منازعات در الهیات اسلام در جه مبحثی است؟ الف. نبوت ب. معاد ج: طبیعت خدا و صفات او د. امانت
,.Y. کدام مورد با اندیشههای ابن حز م مطابق نیست. الف. نسبت علی و معلولی ضروری عالم عقیده و نبوت را تباه می کند. ب. مابعدالطبیعه پذیرفته شده ارسطو را رد می کند.
ج. انسان نه می تواند حقایقی را که در قرآن آمده نقض کند. د. انسان نمی تواند درباره ی خدا بیندیشد.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی
- フ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان ("ז \ \ . זז \)
استفاده از:
۲۱. چه کسی خدا را به عنوان موجود اول می خواند؟
الف. فارابی ب. کندی ج. ابن سینا د. غزالی ۲۲. غزالی علم خداوند را منوط به کدام صفات خداوند می داند؟
الف. قدرت و اراده ب. اراده ج: ارادہ وحی بودن د. یگانگی و حی بودن ۲۳. ابن قدامه کلام را تحریم می کند زیرا کلام را مرتبط با ............. می داند.
الف. فلسفه ب. منطق ج. تأويل د. توصیف
۲۴. کدام گزینه موضع گیری ابن تیمیه درباره ی کلام است؟ الف. تحریم صریح کلام به طور کلی ب. بطور استدلال سلبی درباره ی آن بحث میکند | ج. دربارهی صفات خدا با روش ایجابی برخورد می کند د. عقل را در تبیین وحی ناقصی می داند
۲۵. نخستین کسی که دیدگاه «منزله بین المنزلتین» را مطرح کرده ............ است. الف. ابن تیمیه ب. ابن قدامه ج، غزالی د، واصل بن عطا ۲۶. علامه حلی چه چیزی را لازمه حکمت و عدل الهی می دانست؟ الف. افعال او عبت نیست ب. خدا فعل قبیح ندارد ج، خلقت او کامل است د. خداوند فراتر از جسمانیت است ۲۷. اشاعره مبتنی بر چه آموزه ایی میگویند که آفریدگاری جز خدا در هستی وجود ندارد؟ الف. عدل الهی ب. حکمت الهی ج. جبر د. توحيد افعالی Y入. ...................... به جبر و ....................... به تفویض و .......................... به «امر بین الامرین» قائل بودند. الف. اشاعره -معتزله - امامیه ب. اشاعره - امامیه -معتزله ج. امامیه - اشاعره-معتزله د. امامیه-معتزله - اشاعره
۲۹. ابن سینا، استعداد خطاط که فن کتابت را به نحوی تکمیل نموده که هر وقت بخواهد می تواند اعمال نماید را ... می نامد. الف. قوه مطلقه ب. قوه ممکنه ج. قوه بالملکه د. قوه هیولانی ۳۰. به نظر ابن سینا بالاترین نشانه ی ذات متعال ......... و دومین ویژگی عمدهی آن ........ است.
الف. وحدت – وجوب دب. وجوداب – وحدات ج. علم – وحدت د. وجوب – علم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی
- フ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان ("ז \ \ . זז \)
استفاده از:
۲۱. چه کسی خدا را به عنوان موجود اول می خواند؟
الف. فارابی ب. کندی ج. ابن سینا د. غزالی ۲۲. غزالی علم خداوند را منوط به کدام صفات خداوند می داند؟
الف. قدرت و اراده ب. اراده ج: ارادہ وحی بودن د. یگانگی و حی بودن ۲۳. ابن قدامه کلام را تحریم می کند زیرا کلام را مرتبط با ............. می داند.
الف. فلسفه ب. منطق ج. تأويل د. توصیف
۲۴. کدام گزینه موضع گیری ابن تیمیه درباره ی کلام است؟ الف. تحریم صریح کلام به طور کلی ب. بطور استدلال سلبی درباره ی آن بحث میکند | ج. دربارهی صفات خدا با روش ایجابی برخورد می کند د. عقل را در تبیین وحی ناقصی می داند
۲۵. نخستین کسی که دیدگاه «منزله بین المنزلتین» را مطرح کرده ............ است. الف. ابن تیمیه ب. ابن قدامه ج، غزالی د، واصل بن عطا ۲۶. علامه حلی چه چیزی را لازمه حکمت و عدل الهی می دانست؟ الف. افعال او عبت نیست ب. خدا فعل قبیح ندارد ج، خلقت او کامل است د. خداوند فراتر از جسمانیت است ۲۷. اشاعره مبتنی بر چه آموزه ایی میگویند که آفریدگاری جز خدا در هستی وجود ندارد؟ الف. عدل الهی ب. حکمت الهی ج. جبر د. توحيد افعالی Y入. ...................... به جبر و ....................... به تفویض و .......................... به «امر بین الامرین» قائل بودند. الف. اشاعره -معتزله - امامیه ب. اشاعره - امامیه -معتزله ج. امامیه - اشاعره-معتزله د. امامیه-معتزله - اشاعره
۲۹. ابن سینا، استعداد خطاط که فن کتابت را به نحوی تکمیل نموده که هر وقت بخواهد می تواند اعمال نماید را ... می نامد. الف. قوه مطلقه ب. قوه ممکنه ج. قوه بالملکه د. قوه هیولانی ۳۰. به نظر ابن سینا بالاترین نشانه ی ذات متعال ......... و دومین ویژگی عمدهی آن ........ است.
الف. وحدت – وجوب دب. وجوداب – وحدات ج. علم – وحدت د. وجوب – علم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
.
ട്ടില്ല دانش o پيامنوي کارشناسی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
- R
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ فلسفه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام - ادیان و عرفان ("ז \ \ . זז \)
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :