نمونه سوال درس تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . دانشگاه پیام نور کارشتادسیه 慕
a o o * - S. त्रैर्ड مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱ رشته تحصیلی / کد درس: علوم قرآنی ۱۲۲۰۰۹۹
-- :استفاده از
. کتاب «مناهل العرفان فی علوم القرآن» تالیف چه کسی است؟
الف - سیوطی ب - زرقانی ج - زرکشی د – ذهبی کدام روایت، تفسیر و بیان برای آیه شریفه «والله علی الناس حج البیت» می باشد؟
الف -خذواعنی مناسککم ب - صلوا کما رایتمونی اصلی
ج - ان للقرآن ظهرا و بطنا د – اللهم فقهه فی الدین و علمه التاويل . بر اساس کدام آیه، تفسیر همه معانی و الفاظ قرآن از سوی پیامبراکرم (ص) صورت گرفته است؟
الف - و لقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر ب - وانزلنا الیک الذکر التبین للناس
ج - یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم د – انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون 4. در روایت نبوی «الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه» منظور از «مثله» چیست؟
الف - علی(ع) ب - صحابه ج-سنّت د – عقل . پیامبر اکرم (ص) در تفسیر آیه «عسی ان یبعثک ربکا مقاما محمودا» عبارت «مقام محمود» را به چه چیزی تفسیر کرده اند؟
الف –مقام نبوت ب – مقام شفاعت ج - مقام امامت د – مقام عروج . روایت نبوی «لا میراث للقاتل» تخصیص برکدام آیه است؟
الف - یوصیکم الله فی اولاد کم للذکر مثل حظ الانثیین ب - ان الشرک لظلم عظیم
ج – الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم د – ان اكرمكم عند الله اتقاكم . آیه شریفه «لابثین فیها احقابا» به کدام یک از ویژگی های جهنم اشاره دارد؟
الف - آتش سوزان جهنم ب - سوختن مجرمین در جهنم
ج - شراره های آتش جهنم د - توقف طولانی مجرمین در جهنم ۸. کدام یک از مفسران صحابه می باشد؟
الف – عبدالله بن عباس ب – ابن جريح ج - سسعید بن جبیر د - علقمه ۹. ابن عباس در آیه شریفه «انه ظن ان لن یحور» واژه «یحور» را به چه معنایی تفسیر می کند؟
الف – مردن ب – عذاب こ外今つ下に د – زنده شدن ۱۰. به چه دلیل مصحف ابن مسعود بدون فاتحه بود؟
الف - چون فاتحه را جزء قرآن نمی دانست
ب - وی فاتحه را القای وحیانی غیر قرآنی می دانست
ج - به جهت کثرت تکرار آن در نمازهای یومیه، در قرآن نیاورده بود
د- وی فاتحه را حدیث قدسی می دانست لذا در قرآن نیاورد ۱۱. اضافات تفسیری در مصحف چه کسی بیشتر رایج بود؟
الف - مصحف زید ب – مصحف ابن مسعود ج - مصحف ابی بن کعب د- مصحف عثمانی
***
d oth . دانشگاه پیام نور کارشتادسیه 慕
a o o * - S. त्रैर्ड مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱ رشته تحصیلی / کد درس: علوم قرآنی ۱۲۲۰۰۹۹
-- :استفاده از
. کتاب «مناهل العرفان فی علوم القرآن» تالیف چه کسی است؟
الف - سیوطی ب - زرقانی ج - زرکشی د – ذهبی کدام روایت، تفسیر و بیان برای آیه شریفه «والله علی الناس حج البیت» می باشد؟
الف -خذواعنی مناسککم ب - صلوا کما رایتمونی اصلی
ج - ان للقرآن ظهرا و بطنا د – اللهم فقهه فی الدین و علمه التاويل . بر اساس کدام آیه، تفسیر همه معانی و الفاظ قرآن از سوی پیامبراکرم (ص) صورت گرفته است؟
الف - و لقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر ب - وانزلنا الیک الذکر التبین للناس
ج - یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم د – انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون 4. در روایت نبوی «الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه» منظور از «مثله» چیست؟
الف - علی(ع) ب - صحابه ج-سنّت د – عقل . پیامبر اکرم (ص) در تفسیر آیه «عسی ان یبعثک ربکا مقاما محمودا» عبارت «مقام محمود» را به چه چیزی تفسیر کرده اند؟
الف –مقام نبوت ب – مقام شفاعت ج - مقام امامت د – مقام عروج . روایت نبوی «لا میراث للقاتل» تخصیص برکدام آیه است؟
الف - یوصیکم الله فی اولاد کم للذکر مثل حظ الانثیین ب - ان الشرک لظلم عظیم
ج – الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم د – ان اكرمكم عند الله اتقاكم . آیه شریفه «لابثین فیها احقابا» به کدام یک از ویژگی های جهنم اشاره دارد؟
الف - آتش سوزان جهنم ب - سوختن مجرمین در جهنم
ج - شراره های آتش جهنم د - توقف طولانی مجرمین در جهنم ۸. کدام یک از مفسران صحابه می باشد؟
الف – عبدالله بن عباس ب – ابن جريح ج - سسعید بن جبیر د - علقمه ۹. ابن عباس در آیه شریفه «انه ظن ان لن یحور» واژه «یحور» را به چه معنایی تفسیر می کند؟
الف – مردن ب – عذاب こ外今つ下に د – زنده شدن ۱۰. به چه دلیل مصحف ابن مسعود بدون فاتحه بود؟
الف - چون فاتحه را جزء قرآن نمی دانست
ب - وی فاتحه را القای وحیانی غیر قرآنی می دانست
ج - به جهت کثرت تکرار آن در نمازهای یومیه، در قرآن نیاورده بود
د- وی فاتحه را حدیث قدسی می دانست لذا در قرآن نیاورد ۱۱. اضافات تفسیری در مصحف چه کسی بیشتر رایج بود؟
الف - مصحف زید ب – مصحف ابن مسعود ج - مصحف ابی بن کعب د- مصحف عثمانی
***
d oth . دانشگاه پیام نور کارشتادسیه 慕
a o o * - S. त्रैर्ड مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱
رشته تحصیلی / کد درس: علوم قرآنی ۱۲۲۰۰۹۹
استفاده از: مجاز است.
۱۲. ابی بن کعب واژه «ظلم» را در آیه «و لم یلبسوا ایمانهم بظلم» به چه چیزی تعبیر کرده است؟
الف - شرک ب - گناهان کبیره ج - تکبر و خود خواهی د – زياده طلبی ۱۳. منظور از «سبعا من المثانی» در آیه «و لقد اتیناک سبعا من المثانی» چیست؟
الف – سوره بقره ب - سنسوره حمل
ج - سوره های طولانی قرآن د- سوره های کوتاه قرآن ۱۶. روایت فضایل سور غالبا منتسب به چه کسی است؟
ふ**ーに )الف - عبدالله بن مسعود ب- امام علی (ع ۱۵. کدام گزینه، از ویژگی های تفاسیر صحابه می باشد؟
الف - تفسیر شفاهی ب - تفسیر به رای
ج – تفسير كل قرآن د – اختلاف در مسائل فقهی و كلامی ۱۹. تفسیر مجاهد از واژه «ناظرة» در آیه شریفه «وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظرة » به انتظار داشتن ثواب از طرف خدا، چه نوع
الف - عقلی ب - نقلی ج - قرآن به قرآن د - تفسیر به رای ۱۷. طاووس بن کیسان در تفسیر آیه شریفه «اولئک ینادون من مکان بعید»، مکان را به چه چیزی تفسیر کرده است؟
الف – جهنم ب – آسمان ltl」ーに د – جاى دور ۱۸. از دید کاه ماه منظور از «من . :* "، ل لله --- - - - - " ، )) حصه - تند ؟ از دیدگا از«من احسن قولا ممن دعا الی الله و صالحا وقال اننی من ا ین» چه کسانی هستند
الف - مجاهدین فی سبیل التهاب - اهل مکه و مدینه ج - انصار و مهاجران د – اذان گويان
۱۹. سعید بن مسیب واژه «ارم» را در آیه «ارم ذات العماد» و همچنین «سابقون» را در آیه «والسابقون الاولون» به چه چیزی تفسیر کرده
است؟ الف - دمشق - کسانی که به دو قبله نماز خواندند ب - حبشه - انصار و مهاجرین ج - حبشه - کسانی که به دو قبله نماز خواندند د - دمشق - انصار و مهاجرین
۲۰. از دیدگاه زید بن اسلم منظور از «فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون الذین هم یراوون و یمنعون الماعون» چه کسانی
هستند؟ الف – كفار ب - اهل کتاب ج - منافقین ۲۱. زید بن اسلم واژه «عربا» را در آیه «عربا اترابا» به چه چیزی تفسیر کرده است؟
الف – زنان باكره ب - زنان زشت ج - زنان ساحر
• ول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
d oth . دانشگاه پیام نور کارشتادسیه 慕
a o o * - S. त्रैर्ड مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱ رشته تحصیلی / کد درس: علوم قرآنی ۱۲۲۰۰۹۹
استفاده از: مجاز است. ۲۲. بر اساس تفسیر قتاده در آیه «مهیمنا علیه» که قرآن کریم را بر سایر کتب آسمانی مهیمن شمرده است، مهیمن به چه معنی است؟
الف – ناسخ ب - گواه ج - محکم د – مکمل
۲۳. امام باقر(ع)در آیه شریفه «والالاتی یاتین الفاحشة من نسائکم ... حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا» واژه «سبیلا» را به چه چیزی معنا کرده است؟
الف –حدود ب – رجم ーlaeーに د – تازيانه ۲۶. طایفه جارودیه به کدام یک از مفسران تابعین، منسوب است؟
الف – علقمه ب - واصل بن عطا ج - حسن بصری ۲۵. کدام گزینه به ویژگی های تفسیر تابعین اشاره دارد؟
الف - تفسیر شفاهی ب - تنوع و اختلاف در تفسیر
ج - سادگی و بی پیرایگی د - به دور از تفسیر به رای ۲۹. امام باقر(ع)«غضب» را در آیه «و من یحلل علیه غضبی فقد هوی» به چه چیزی تفسیر فرموده اند؟
الف - خشم ب – عقاب ج - آتش جهنم د – نفرت ۲۷. عبارت «ام الکتاب» در آیه «منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات» به کدام گزینه اشاره دارد؟
الف - تاویل متشابهات را فقط خدا می داند
ب - تاویل متشابهات را خدا و راسخون در علم می دانند
ج - آیات محکم نسبت به آیات متشابه مرجعیت دارند
د - قرآن با قرآن قابل تفسیر نیست ۲۸. منظور از تفسیر به رای چیست؟
الف - جابجایی الفاظ قرآن کریم ب - قرائت قرآن بر اساس روایات غیر مشهور
ج - افزودن بر الفاظ قرآن کریم د- تحریف معنوی آیات ۲۹. کدام یک از تفاسیر زیر از تفاسیر روایی شیعه است؟
الف - تفسیر المیزان ب - تفسیر تبیان ج - تفسیرقمی ۳۰. طبری «کوثر» را در آیه «انا اعطیناک الکوثر» به چه چیزی معنی کرده است؟
الف - فاطمه زهرا (س) ب - خیرکثیر ج - فرزند
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :