نمونه سوال درس تاریخ قران 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ قران 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
.%SV دانشگاه پیام نهاه کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: تاریخ قرآن (۲) رشته تحصیلی اگد درس: علوم قرآنی (۹۸ ۱۲۲۰۰)
۱. مأخذ قرائت قرآن چیست؟
الف. تأیید صحابه و تابعین ب. روایت و اسناد
ج. اجتهاد و قراء د. عقل و نقل ۲. سلسله ی احادیثی که لهجه های قرآن را مشخص می کند، غالباً به چه کسی منتهی میشود؟
الف. حذيفة يمان ب. ابن مسعود ج. معاذ بن جبل د. ابن عباس
۳. قرآنی را که امیرالمومنین علی علیه السلام پس از وفات پیامبر(ص) مرتب ساخت، بر چه اساسی بود؟
الف، برطابق ترتیب نزول آیات ب. برطبق شأن نزول آیات ج. بر اساس آیات محکم و متشابه د. بر اساس سورههای مکی و مدنی
۴. کدام یک از موارد زیر، جزء فوائد اختلاف قرآلات، از نظر دانشمندان اهل سنت است؟ الف. بیان حکم مورد اجماع و اتفاق فقهاء ب. ترجیح یکی از دو حکم مورد اختلاف فقها ع ج: جمع میان دو حکم مختلف د.همه موارد
۵. نامگذاری قرآن به "مصحف " به زمان یک از افراد زیر باز می گردد؟
الف. عثمان ب. معاویه ج: ابوبکر د. عمر
۶. کدام یک از گزینههای زیر، از جمله منابع زید بن ثابت در جمع آوری قرآن در زمان عثمان است؟ الف. حافظه و نوشتههای قرآنی نظارت امیرالمومنین (ع) ب، مصحف ابی بن کعب ج. مصحف ابن مسعود د.الف و ب
۷. در جملات زیر به جای نقطه چین، کدام گزینه درست است؟ «روایت نزول قرآن به هفت حرف، اگرچه به طرق متعددی رسیده است، ولی چون توضیح قابل توجه و مطمئنی درباره ی آن اظهار نشده است،.......می باشد.» الف. مبین و خاصی ب. مشکل و قابل تأویل ج. مجمل و عام د. مجهول و متشابه ۸. چه کسی برای نخستین بار دست اندر کار اعراب گذاری خط قرآن شد؟
الف، یحیی بن یعمر ب. زیاد بن سمیه ج. ابوالأسود دؤلى د، نصربن عاصم ۹. کدام یک از افراد زیر، جزء قرا عشر نیست؟
الف، یعقوب بن اسحاق ب. یحیی بن مبارک ج. خلف بن هشام د. یزیدبن قاعقاع ۱۰. پس از کدام یک از وقایع زیر بود که ابوبکر تصمیم به جمع آوری و تدوین قرآن گرفت؟
الف. درگیری قراء مدینه بر سر قرائت قرآن ب. جریان سقیفه بنی ساعده
ج. آمیخته شده زبان عربی با زبانهای بیگانه د. جنگ يمامه
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴
***
.
.%SV دانشگاه پیام نهاه کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: تاریخ قرآن (۲) رشته تحصیلی اگد درس: علوم قرآنی (۹۸ ۱۲۲۰۰)
استفاده از: مجاز است. ۱۱. تنها کسی را که احتمال داده اند با کار عثمان در جمع آوری و تدوین قرآن مخالفت کرده باشد، چه کسی است؟ الف. عبدالله بن مسعود ب. عایشه ج: ابن عباس د، ابی بن کعب ۱۲. کدام یک از گزینه های زیر، جزء ادله ی مدعیان تواتر قرائت سبع نیست؟ الف. دعوی اجماع متقدمان و متأخران بر تواتر قرائت سبع نیست ب. اهتمام صحابه و تابعین به خود قرآن، تواتر قرائت را ثابت میکند ج. اگر قرائت سبع متواتر نباشد، قرآن نیز متواتر نخواهد بود. د. وثاقت و مورد اعتماد بودن قراء سبعه، تواتر قرائت را اثبات می کند. ۱۳. بهترین تفسیر برای «سبعة احرف» در روایت « ان هذا القران انزل علی سبعة آخرف فاقر غوا ماتیستر مله» کدام است؟ الف. قرائت هفت گانه قراء سبعه ب. هفت وجه از وجوه لغات و لهجه های عربی ج، هفت قرائت معروف صحابه و تابعین د. هفت بطن از بطون قرآن ۱۴. منظور از «عسب» که از جمله نوشت افزارهای مختلف قرآن در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) بود، چیست؟ الف. ورقههای نازک سنگ ب. چوب درخت خرما ج. استخوان شانه ی شستر د. پارچه های تا شده
۱۵. «حفص دوری» و «ابوالحارث » راویان بی واسطه کدام یک از قراء زیر هستند؟
الف، حمزة بن حبیب زیات کوفی ب، ابن عامر دمشقی
ج. ابوالحسن کسایی کوفی د، ابو عمروبن علاء بصری ۱۶. پس از دورهی صحابه و تابعین، نخستین کسی که درباره قرائت کتابی تدوین کرد، چه کسی است؟
الف. ابن شهاب زهری ب. سلیمان بن یسار ج. سسعید بن جبیر د. ابان بن تغلب ۱۷. کدام یک از افراد زیر، در نظر دیگران نقطه گذاری حروف متشابه قرآن، پیشگام بودند؟
الف، یحیی بن یعمر ب، ابواحمد عسکری ج: نصربن عاصم د، فراء نحوی ۱۸. مؤلف کتاب «البرهان فی علوم القرآن» چه کسی است؟
الف، قرطبی ب، ابن الجزری ج. زرکشی د. زرقانی
۱۹. عثمان به نویسندگان قرآن گفته بود که قرآن را به لغت کدام قبیله بنویسید؟
الف. قبیلهای بنی تمیم ب. قبیله ی قریش ج. قبیله ی هوازن د. قبیلهای خاصی را مشخص نکرده بود. ۲۰. مفاد روایات شیعی در جهت احراق مصاحف از طرف عثمان طبق اعتقاد بلاشر چیست؟
الف، سکوت میکند. دب. تأیید می کند. ج. خرده گیری می کند. د. حرام میداند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴

***
.
.%SV دانشگاه پیام نهاه کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: تاریخ قرآن (۲) رشته تحصیلی اگد درس: علوم قرآنی (۹۸ ۱۲۲۰۰)
استفاده از: مجاز است. ۲۱. کدام یک از گزینه های زیر، جزء شروط قرائت معتبر و مقبول از نظر دانشمندان اهل سنت نیست؟
الف. عدم تعارض با روایات و احادیث
ب. موافقت با قواعد و دستور زبان عربی
ج. هماهنگی با رسم الخط یکی از مصاعف عثمانی
د. صحت اسناد قرائت به قراء ۲۲. چه کسی برای نخستین بار قرائت قراء سبعه را جمع آوری و تدوین کرد؟
الف، بن ندیم ب. احمد بن جبیر ج. اسماعیل بن اسحاق د. ابن مجاهد ۲۳. گزینه مناسب را در جای خالی قرار دهید؟
«از کسانی که در مورد نزول قرآن بر یک حرف ادعای اجماع نموده اند،.......است. وی میگوید: آنچه میان شیعه معروف است، و
از اخبار آنها استفاده می شود، موضوع نزول قرآن بر یک حرف و بر یک بیغمبر (ص) است.»
الف. شیخ طوسی ب. محدث نوری ج: علی بن طاووس د. سید نعمت الته جزایری ۲۴. ابوبکر برای جمع آوری و تدوین قرآن، کدام یک از افراد زیر را مأمور به این مهم کرد؟ الف. مقدار بن عمرو ب. زید بن ثابت ج: ابی بن کعب د. عبدالله بن مسعود
۲۵. چرا مصحف عثمان بدون نقطه و اعراب و علائم نشان دهنده ی قرائت نگارش یافته بود؟ الف. برای اینکه نگارش و تدوین و جمع آوری قرآن آسان تر باشد. ب. برای اینکه نسبت به تفسیرها و تأویل های مختلف قابل انعطاف باشد. ج. برای اینکه بتواند نسبت به قرآئت مختلف و معتبر انعطاف پذیر باشد. د. برای اینکه در آن زمان هنوز علائم و نشانهها وضع نشده بود.
۲۶. در چه قرنی در نوشتن قرآن، خط نسخ جای خط کوفی را گرفت؟
الف، قرن ششم ب، قرن پنجم ج. قرن سوم د. قرن چهارم ۲۷. قرائت «ابن سمیقع» از جمله کدام نوع از قرائت های زیر است؟ الف. قرائت مشهور ب. قرائت متواتر ج. قرائت شاذ د. قرائت موضوع
۲۸. کدام یک از گزینه های زیر، جزء ادله ی نزول قرآن به لهجه ی قریش نیست؟ الف. مصون ماندن لهجه ی قریش از دگرگون و تغییر ب. اخباری که نزول قرآن به لهجه ی قریش را تأیید می کند. ج. قریش فصیح ترین و بلیغ ترین قبایل عرب بودند.
د. تأیید شعراء و خطباء و دانشمندان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳از ۴

***
.
.%SV دانشگاه پیام نهاه کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: تاریخ قرآن (۲) رشته تحصیلی اگد درس: علوم قرآنی (۹۸ ۱۲۲۰۰)
استفاده از: مجاز است. ۲۹. جملات زیر از « خوانساری » صاحب کتاب «روضات الاخبات» در ترجمهای احوال کدام یک از قاریان زیر است؟ «وی پارساترین و پرهیزکارترین قراع و رآی او درست ترین آراء در قرائت به شمار می رود. مساعی وی در موضوع قرائت،
بیش از همه ی قراء دیگر جلب نظر می کرد.»
الف. عبدالله بن کثیر مکی ب. عاصم بن ابی النجود ج. محمد بن عبدالرحمن د ,ابو عبدلته نافع بن ابی نعیم
۳۰. علمای اهل سنت، به کدام یک از سندهای زیر، عنوان «سلسله ی کذب» داده اند؟ الف.سند قتادهٔ که از ابی الاسود و او از کعب بن عمر و روایت کرده است. ب. سند سعد بن ابراهیم که قتادهٔ و او از ابی بن کعب نقل کرده است. ج. سند خالد بن سلمه از عبدالرحمن عوف و اواز ابن مسعود نقل کرده است.
د. سند ابن کلبی که از ابی صالح و او از ابن عباس روایت کرده است.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :