نمونه سوال درس فقه الحدیث 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه الحدیث 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهيات – علوم قرآن و حدیث - ۵۷ ۱۲۲۰۰
-- :استفاده از
۱.ترجمه و مفهوم عبارت «فاسدلها علی وجهه من اعلی الوجه» کدام است؟
الف. آب را بر روی خود سرازیر نمود
ب. ظرف آب را از بالای سر خود ریخت
ج. ظرف آب را از بالای صورت به روی خود ریخت
د. ظرف آب را به طرف روی خود بالا برد و بر روی خود ریخت ۲. ضمیر در یعد در عبارت «ثم مسح ببقیة ما لقی فی یدیه راسه و رجلیها و لم یعد.........» کدام است؟
الف.ها ب. هما ج، ک لی.۵ ۳. شیخ صدوق رابطه با روایت حد وضو با توجه به اینکه حدیث مضمر است ، راوی حدیث را چه کسی می داند؟
الف. امام صادق (ع) ب، امام باقر (ع)
ج، امام عسکری (ع) د، امام جواد (ع) ۴. دلیل ابوحنیفه و مالک بر عدم ترتیب در وضو کدام است؟
الف. شسستن در وضو واجب است نه ترتیب اعضا در وضو
ب. روایات مربوط به آیه وضو ترتیب را بیان نمی کند
ج، واو عطف در آیه وضو که در میان آیه آمده افاده ترتیب نمی کند
د. حروف عطف دهنده در آیه با واو و ثم آمده که دلالت بر ترتب ندارد ۵. کدام گزینه در مورد « فاغسلوا وجوهکم و اید یکم الی المرافق » صحیح است؟
الف. با توجه به آیه، ترتب در اعضاء واجب نیست ب. الی در آیه برای انتهای غایت است
ج. در مرفقین انتهای غسل لازم است د. الی در موضوع بیانگر انتهای آن را می رساند ۶. نظر لغویین شیعه بر شسستن کعبین کدام است؟
الف. بلندی میان پشت پا ب. دو استخوان برآمده در میان دو قدم
ج، برآمدگی استخوان میان قدم پا د. استخوان برآمده که در دو طرف پا قرار دارد ۷. نظر علمای امامیه در خصوص امرار ید در وضو کدام است؟
الف، واجب نیست ب. مستحب است ج. واجب است د. بهتر است ۸. عبارت « فدعا بقدح من ماع» دلالت بر کدام گزینه دارد؟
الف. آب آوردن دیگری برای وضو گرفتن مکروه است
ب. آب ریختن دیگری برای وضو گرفتن مکروه است
ج. آب آوردن دیگری برای وضو گرفتن شخص دیگری باطل است
د. آب ریختن دیگری در صورت و وجه در صورت استطاعت لازم است
***
www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهيات – علوم قرآن و حدیث - ۵۷ ۱۲۲۰۰
استفاده از:
۹عبارت «ملعون کل مال لایزکی» کنایه از کدام گزینه است؟
الف. ملعون زکات نمی دهد
ب. کسی که زکات ندهد مورد لعنت خدا قرار گرفته است
ج. هر مالی که زکات آن داده نشود ناپاک است
د. ادای زکات مایه خیر و برکت در مال است ۱۰. کدام از علما و راویان زیر را همه علمای رجال مدحش کرده و بعضی ثقه اش دانسته اند و از امام رضا و امام علی نقی علیهم السلام روایت حدیث کرده است؟
الف. حسین بن سعید ب. محمد بن حدستان
ج. احمد بن ولید د. محمدبن محمد نعمان ۱۱. در روایت امام صادق(ع) زکات بدن چه چیزی دانسته شده است؟
الف. روزه گرفتن ب. ورزش کردن ج،انجام واجبات د. بیمار شدن ۱۲. طبق روایت امام صادق(ع) آنچه موجب رسوایی میان مردم شده و ام الاخبائث گفته شده کدام است؟
الف، بغی ب. ظلم ج. شرابخواری د. فقر ۱۳ در روایات پیامبر اکرم(ص) «ان الله عز و جل لیبغض المومن الضعیف الذی لادین له....» مومن ضعیفی که دین ندارد در کدام گزینه آمده است؟
الف. منافق ب. کسی که نهی از منکر را ترک کند
ج. دروغگو د. کسی که نماز را سبک شمارد ۱۴. عمل به حسابه در دیدگاه شیخ طوسی چگونه است؟
الف. واجب است.
ب. مستحب است.
ج: برای حفظ نظم اجتماعی لازم است.
د. برای کسی که توانایی ندارد لازم نیست. ۱۵.کدام آیه دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر به برخی از مردم اختصاص دارد؟
الف. من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میت فی الاحیا ع
ب. أتامرون الناس بالبر و تنهون انفسكم
ج. کبر مقتا عندالله ان تقوالوا ما لا اتفعلوان
د. و من قوم موسى امة يهدون بالحق
***
www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهيات – علوم قرآن و حدیث - ۵۷ ۱۲۲۰۰
استفاده از: مجاز است.
۱۶. کدام از شرایط امر به معروف و نهی از منکر در حدیث پیامبر (ص) به روایت امام صادق(ع) در ضمن سوال مسعده بن صدقه آمده است؟
الف. شناخت معروف و منکر و احتمال تاثیر ب.تکرار و ضرر در انجام آن
ب. شناخت معروف و منکر - اصرار بر انجام آن د. احتمال تاثیر - اصرار بر انجام آن ۱۷. عبارت « و اجملوا فی الطلب » کنایه از کدام مورد است؟
الف. در کار و تلاش جدیت داشتن ب. کارهای خوبی و نیکی انجام دادن
ج. ترک تلاش و کوشش زیاد در طلب د. ترک اعمال شساقه در واجبات و محرمات ۱۸. با توجه به دیدگاه اشاعره در عبارت «لایحملنکم استبطاع شیع من الرزاق ان تطلبوه......» کدام مورد در رابطه با رزق صحیح است؟
الف. چیزی که حرام نباشد
ب. چیزی که بهره بردن از آن صحیح باشد
ج. اعم از رزق حلال و حرام
درزاقی که با تلاش و کوشش به دست آمده باشد ۱۹.امام رضا(ع) در مورد کدام یک از گزینه های زیر فرموده اند: «او لقمان عصر خود بوده است»
الف. زراره بن اعین ب. ابوحمزه ثمالی
ج: جمیل بن دراج د. ابن ابی عمیر ۲۰. کتاب من لایحضره الفقیه از کدام یک از علمای شیعه است؟
الف، محمد بن یعقوب کلینی ب. محمد بن حسن طوسی
ج. شیخ مفید د. شیخ صدوق ۲۱ در عبارت «حتی یخرجک من دارک شاخصاً» شخص مورد نظر کنایه از چیست؟
الف. موت ب، ثروت ج: الگو ۲۲. نجد در عبارت « و نجد فزخرف» کنایه از کدام است؟
الف. بزرگی و بزرگواری در شخصیت ب. عظمت و رفعت در مقام
ج. رفعت بنا د. زينت دنیا "ץץ. منظور از دار غرور در روایت «اشتری منه داراً فی دار الغرور من جانب الفانین..» کدام است؟
الف. حدود خانه بدن ب. خانه دنیا
ج. نفس اماره د. ضمیر درونی انسان ۲۴. سوق در عبارت «فدخالت علیه یوماً و هو فی السوق» کنایه از چیست؟
الف. جان کندن ب. به بازار رفتن
ج. وارد منزل شدن
***
www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهيات – علوم قرآن و حدیث - ۵۷ ۱۲۲۰۰
استفاده از: مجاز است.
۱۶. کدام از شرایط امر به معروف و نهی از منکر در حدیث پیامبر (ص) به روایت امام صادق(ع) در ضمن سوال مسعده بن صدقه آمده است؟
الف. شناخت معروف و منکر و احتمال تاثیر ب.تکرار و ضرر در انجام آن
ب. شناخت معروف و منکر - اصرار بر انجام آن د. احتمال تاثیر - اصرار بر انجام آن ۱۷. عبارت « و اجملوا فی الطلب » کنایه از کدام مورد است؟
الف. در کار و تلاش جدیت داشتن ب. کارهای خوبی و نیکی انجام دادن
ج. ترک تلاش و کوشش زیاد در طلب د. ترک اعمال شساقه در واجبات و محرمات ۱۸. با توجه به دیدگاه اشاعره در عبارت «لایحملنکم استبطاع شیع من الرزاق ان تطلبوه......» کدام مورد در رابطه با رزق صحیح است؟
الف. چیزی که حرام نباشد
ب. چیزی که بهره بردن از آن صحیح باشد
ج. اعم از رزق حلال و حرام
درزاقی که با تلاش و کوشش به دست آمده باشد ۱۹.امام رضا(ع) در مورد کدام یک از گزینه های زیر فرموده اند: «او لقمان عصر خود بوده است»
الف. زراره بن اعین ب. ابوحمزه ثمالی
ج: جمیل بن دراج د. ابن ابی عمیر ۲۰. کتاب من لایحضره الفقیه از کدام یک از علمای شیعه است؟
الف، محمد بن یعقوب کلینی ب. محمد بن حسن طوسی
ج. شیخ مفید د. شیخ صدوق ۲۱ در عبارت «حتی یخرجک من دارک شاخصاً» شخص مورد نظر کنایه از چیست؟
الف. موت ب، ثروت ج: الگو ۲۲. نجد در عبارت « و نجد فزخرف» کنایه از کدام است؟
الف. بزرگی و بزرگواری در شخصیت ب. عظمت و رفعت در مقام
ج. رفعت بنا د. زينت دنیا "ץץ. منظور از دار غرور در روایت «اشتری منه داراً فی دار الغرور من جانب الفانین..» کدام است؟
الف. حدود خانه بدن ب. خانه دنیا
ج. نفس اماره د. ضمیر درونی انسان ۲۴. سوق در عبارت «فدخالت علیه یوماً و هو فی السوق» کنایه از چیست؟
الف. جان کندن ب. به بازار رفتن
ج. وارد منزل شدن
***
www.20FILE:ORG : " .......... so 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: فقه الحدیث ۲
\ γγ . . ΔV - رشته تحصیلی / کد درس: الهیات - علوم قرآن و حدیث
استفاده از: ۲۵. منظور از «بین لابتین» در «و آن لی ما بین لابتیها» کدام است؟ الف. دره ها و کشتزارها ب. شهر مدینه ج. شهر مکه د. در خشکی و زمین غیر حاصلخیز ۲۶. در رابطه با روایت « اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک» کدام گزینه صحیح است؟ الف. خدایا مرا از حلال خود بی نیاز کن و مرا از همه چیز بی نیاز کن و حرام خود را از من دور گردان و بار دیگران برتری ده. ب. خدایا مرا از حرام خود بی نیاز کن زیرا من با فضل تو بر دیگران برتری یافته ام. ج. خدایا مرا با توجه به آنچه از حرام تو وجود دارد بر حرام و حلال خود بی نیاز کن و مرا بر غیر خودت برتری ده. د. خدایا مرا بر آنچه بر بندگان خود حلال کرده ای غنی ساز از آنچه آن را حرام کرده ای و بی نیاز ساز مرا به فضل خود از کسی که غیر تو باشد ۲۷. یمین در روایت «لایمین لوالد مع والده......» به چه معناست؟ الف، سوگند ب. برکت ج. دست راست د. توانایی و قدرت ۲۸. شیخ طوسی دلیل صحت نذر به طول مطلق را چه می داند؟ الف. آیه «انی نذرت للرحمن صوماً» ب. روایت پیامبر(ص) « من نذر ان یطیع الته فلیطعه» ج. اجماع علما بر صحت آن د، استدلال عقلی مبنی برآن - اجماع علما ۲۹. متعلق نذر در میان علمای شیعه کدام است؟ الف. انتفاع مردم از آن ب. برتری آن در جهت فعل و ترک آن ج. رجحانی در متعلق آن نیست درجحان و برتری به حساب آخرت ۳۰. طبق روایت نبوی « افضل الاعمال احمزها» کدام درست است؟ الف. بهترین آنها به حساب آخرت است ب. بهترین اعمال سخت ترین آنها از لحاظ انجام است. ج. افضل ترین کارها عبادت است د. برترین کارها دقیق ترین آنها از لحاظ عمل است
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :