نمونه سوال درس زبان تخصصی 3 رشته الهیات نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس زبان تخصصی 3 رشته الهیات نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : زبان تخصصی ۳ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات ۱۲۲۰۰۴۳
Vocabulary
1-Some members of the parliament support the abolition of death penalty.
1. subject 2 end 3. tradition * violence
2-He has honed the skill of speaking English by practicing a lot.
* appeared ° decided * improved * destroyed
3-The world Historian's work is to portray the crossing of boundaries and linking of systems in the human past.
1. thrive * require 3. follow 4 show
4-Racial polarization emerged in other societies where slaves gained their freedom.
* appeared * connected 3 studied * viewed
5-The western provinces dominated by Baghdad developed along rather different lines from Khurasan and the east.
1 located * murdered * engaged * controlled
6-We should exploit our natural resources conservatively so that next generations might benefit from them too.
* announce * use 3 own 4. impoverish
7- His party had encouraged nationalist sentiment.
3. 4.
* position * attitude Supremacy explanation
8-Iran's national football team could turn the table when they scored the first goal.
3. 4.
1 attack ° rescind Succeed exist
11||1749
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : زبان تخصصی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات ۱۲۲۰۰۴۳
9-The devastating campaigns of Teimur in Iran between 783/1381–807/1404 swept away the minor dynasties which had sprung up in various parts of the countries.
1. rulers * dealers * refugees * biographers
10-At the time of the death of Teimur in 1405, his descendants found themselves in secure possession only of Khurasan.
3.
1 children * ancestors nomads * tribes
11-The struggle for power was finally settled by the measures taken by Shah Abbas I.
1. intervened * involved 3 ended * maintained
12-Nadir restored national dignity and prestige after the humiliation of the Afghan episode.
1. attempt 2. part 3 incident 4. action Fill in the Blanks
13- Historians now examine old and new topics, using old and new approaches to discover many new patterns in the ................
1. discrimination 2. past 3. polarization 4. repression 14-Those who assemble knowledge about the community are called ................ 1. nomads * orientalists 3 magnates “ historians 1749||11 نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵


***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : زبان تخصصی ۳ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات ۱۲۲۰۰۴۳
15-Out of the village came the ...................... , tales of key local events that included biographies of outstanding local figures.
* universal history * genealogy
* geography * local history
16-Great thickness of sediments................. between the blocks of Stable rocks were folded and uplifted in periods of mountain building.
* appointed * accumulated * converged 4 inhibited
17-The demonstrations were a(n)......................... of the people's disagreement with the government's policies.
1. manifestation * opposition * submission * extension 18-As the central government in Baghdad ............... , new centers of power began to emerge.
* accepted * declined * incorporated * reasserted 19-When Louis V died, the ................... Turned to Hugh Capet, duke of France and descendant of
Robert the Bold and of Odo.
1. expeditions * fragments 9 treaties 4. magnates 20-Following the Sassanian period, sculpture............. to exist as a major art.
* ceased * emigrated ° deposed * exhibited 21-His actions marked the extinction of Safavid ............ , which had existed only in name since
1134/1722.
1 capital * population * dynasty * feature
11||1749
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : زبان تخصصی ۳ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات ۱۲۲۰۰۴۳
15-Out of the village came the ...................... , tales of key local events that included biographies of outstanding local figures.
* universal history * genealogy
* geography * local history
16-Great thickness of sediments................. between the blocks of Stable rocks were folded and uplifted in periods of mountain building.
* appointed * accumulated * converged 4 inhibited
17-The demonstrations were a(n)......................... of the people's disagreement with the government's policies.
1. manifestation * opposition * submission * extension 18-As the central government in Baghdad ............... , new centers of power began to emerge.
* accepted * declined * incorporated * reasserted 19-When Louis V died, the ................... Turned to Hugh Capet, duke of France and descendant of
Robert the Bold and of Odo.
1. expeditions * fragments 9 treaties 4. magnates 20-Following the Sassanian period, sculpture............. to exist as a major art.
* ceased * emigrated ° deposed * exhibited 21-His actions marked the extinction of Safavid ............ , which had existed only in name since
1134/1722.
1 capital * population * dynasty * feature
11||1749
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : زبان تخصصی ۳ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات ۱۲۲۰۰۴۳
22-The first of the Anglo-Dutch Wars was fought (1652-54) for............................ and maritime
Supremacy. * commercial * provisional 3 dissension * expulsion 23-In the 13" century, Mongol................ Armies under Genghis Khan swept out of the Gobi desert. 1 cavalry * utopia * extinction * family 24-In the year 800, Charlemagne was........... in Rome by Pope Leo III and received the title emperor of the Romans. 1. occupied * generated 3. landed * crowned
Persian Equivalents
**In French-ruled Senegal, an outbreak of bubonic plague at the turn of the 20" c. prompted residential segregation in the growing port town of Dakar?
انباشتگی " جولانگاه " جداسازی " وقایع نگاری
-"? In Eurasia, the domestication of large animals led to sharing of diseases among humans and their animals.
Y
*. اهلی کردن " تهیدستی " تلافی کردن .
رویارویی
-"YThe genealogies and local histories were parochial, while the geographies and universal histories were cosmopolitan.
\ . ۲ ...ع. . ا ... x - .* ... 1 . نواورانه چندوجهی تنگنظرانه ۰ جهانی "
-**Consequent upon the suppression of the revolt of Mazdak it had become a military despotism.
کودتا". توپخانه "٠ استبداد . سوارنظام '
\\|\V fa
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :