نمونه سوال درس تاریخ ادیان نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ ادیان نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : تاریخ ادیان رشته تحصیلی / کد درسی : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰
۱- بالاترین رضایت زندگی فرد انسانی از طریق ارتباط حیاتی با قدرت مافوق بشری، از چه امری حاصل می گردد؟ ۱. فلسفه ۲. دین ۳. اخلاقی ۴ - علوم تجربی ۲- در ادیان هندوئیسم و تائوئیسم با کدام گرایش خدا یک وجود مشخصی است؟
۱. فلسفی ۲. شاعرانه ۳. عامیانه ۰۴ عرفانی و نظری
۳- دیدگاهی که در مقایسه با ادیان ، معتقدند : همهٔ ادیان دارای پاره ای از محسنات می باشند و برای پیروان آنها خوب هستند چه نوع دیدگاهی است؟
۱. قدری بلند نظرانه تر و فاقد قوه تمیز ۰۲قدری تاریخی و دارای قوه تمیز ۳. نقادانه و بسیار رایج بین افراد ۲. غیر نقادانه و قدری تاریخی
۴- با توجه به زمان شروع ، در تقسیم بندی ادیان ، قدیمی ترین دین چیست؟
۱. دین جاینی ۲. دین زرتشتی ۲. دین کنفوسیوسی ۴. دین هندویی ۵- در دین هندویی طبقه پایین جامعه ، چه نامیده می شود ؟ ۱. برهمن ها ۲. سودراها ". وایشیه ها ۴. کشاتریاها
۶- قدیمی ترین متن دینی در بین ادیان زنده جهان کدام متن می باشد؟
۱. تورات ۲. انجیلی ۳. ریگ ودا ۴. زبور ۷- اولین جنگ بزرگ هندوها به سرزمین هند، با چه امور شخصی فراوانی همراه بود؟
۱. روزه گرفتن و سرود خواندن آن نیایش و قربانی کردن
۳. جمع غنائم و به اسارت گرفتن ۲. اجرای نماز و مراسم نیایش ۸- دین هندویی بر اساس متون مقدس خود، دین را برای سه طبع بشری مختلف عرضه می کند، کدام گزینه از آن سه طبع، محسوب نمی شود؟
۱. فدیه دادن ۲ - عمل عبادی ۳. تأمل فلسفی ۴. نگرش عرفان و عملی
۹- دو دین که از فروع و انشقاقات دین هندویی می باشد و برای ارتقاء و حرکت اصلاح طلبانه دین هندویی مؤثر به شمار می
آید، چیست؟
۱. دین جاینی و دین بودایی ۲. دین شینتو و دین سیک .Y . دین جاینی و دین یهود .Y . دین تائو و دین بودایی
V११\/\\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ ادیان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰ ۱۰- مهاویرا، در چه زمانی به صورت رهبر و معلم تعداد زیادی راهب درآمد؟ ۱. پس از آنکه به عزلت نشینی زاهدانه روی آورد ۲. پس از آنکه احساس کرد بر بردن خود و همه جهان کاملاً مسلط است ۳. پس از مرگ والدین خود تصمیم گرفت راه نجات و رستگاری را طی نماید ۴. زمانی که بر روح خود مسلط گشت و طرفداران زیادی پیدا کرد ۱۱- اولین دین جهان که صورت بین المللی به خود گرفت، کدام دین بود؟ ۱. دین زرتشتی ۲. دین شینتو ۲. دین بودایی ۲. دین جاینی ۱۲- عمده تعلیم بودا چه بود؟ ۱. تعلیم یک خدای شخصی ۲. تأسیس مذهب جدید ۳. تعلیم قانون پرستش ۴. تعلیم قانون اخلاقی ۱۳- مطابق قانون کارما در دین بودا عواقب کارهای بد هر فرد متوجه چه امری است؟ ۱. خود آن فرد آء وضع موروثی طبقاتی ۳. سرنوشت و تقدیر ۴. خدا یا شیطان ۱۴- متعارف ترین نامی که بر کتاب مقدسی سیکها نامگذاری شده است چیست؟ ۱. گرانت صاحب به معنی کتاب خدا ۲. گرنت به معنی کتاب ۳. آدی گرانت به معنی کتاب اصلی ۰۲ دسام گرانت به معنی کتاب مطلق ۱۵- روش اصلی عبادت در دین سیک چیست؟ ۱. دعا و راز و نیاز بدون بیان با مراسم قربانی ۲. تفکر و اندیشه درباره خدا به صورت تکرار نام حقیقی ۳. تأملات و ریاضت های صوفیانه به صورت گروهی ۴. تأملات و ریاضت های سخت به صورت انفرادی
۱۶- مطابق فرمول « سه پناهگاه» تفکر بودایی ، هر فرد باید به سه چیز پناه آورد آن سه کدامند؟ ۱. بودا، قانون و نظم ۲. خدا، اخلاق و وجدان ۳. کارما، نیایش و قربانی آ حلول، آرامش و اخلاص ۱۷- در دین بودایی، کار و فعالیت چگونه است؟
۱. لازمه زندگی پاک است ۲. شر است
۳. یک امر مقدس است ۴. لازم و مفید است
\\/\V११
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ ادیان رشته تحصیلی /کد درسی : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰
WA— گورو که لقب نانک می باشد به چه معناست؟
۱. فرد مقدسی ۲. پادشاه ۳. آموزگار دینی ۴. پدر
WA— کدام گزینه از موارد عدم توافق دو دین سیک و اسلام می باشد ؟
۱. کسب نجات از طریق تسلیم اراده خداوند ۲. حاکمیت مطلق خداوند وحدت او ۳. احترام به کتاب مقدس دین خود ۴. قیامت و روزه ماه رمضان
۲۰- مطابق دیدگاه مؤلف کتاب، دین کنفوسیوسی به طور کلی چه نوع دینی می باشد؟ ۱. مذهب آداب درست اجتماعی ۲. دین اطاعت از خداوند عادلی ۳. مذهب مریدان خدای واحد حقیقی ۴. مذهب تزکیه نفسی اخلاقی
۲۱- تا هسیو آموزش کبیر از کتب اربعه در چه رابطه ای بود ؟
۱. مجموعه گفتار کنفوسیوسی ۰۲ آثار مفستر بزرگ
۳. میانه روی کامل ۴. درباره تقوا
۲۲- سه ویژگی اصلی دین شینتو کدام است؟ ۱. تقوی فردی ، اخلاصی و قاعده اخلاقی ۲. پرستش طبیعت، پرستش امپراطور و خلوص ۳. هدف عالی ، امید بزرگ و جانگرایی " اب و ابن وروح القدس ۲۳- متون مقدس دین یهود به چند گروه و تحت چه عناوینی تقسیم می شود؟ ۱. در سه گروه تحت عناوین : قانون، پیامبران و نوشتهها تقسیم می شود ۲. در چهار گروه تحت عناوین : متون ، آداب ، نوشته ها و قانون تقسیم می شود ۳. تمام این متون به زبان آرامی است و کتاب دانیال نبی به زبان عبری است ۲. بعضی از این متون به زبان عبری و برخی به زبان آرامی می باشد የf– دین یهود اصلاح شده، چه زمانی متولد گردید؟ ۱. قبل از انقلاب کبیر فرانسه ۲. بعد از انقلاب کبیر فرانسه ۳. قبل از انقلاب ایران ۲. بعد از انقلاب ایران ۲۵- دو کتاب از کتب مقدس از لحاظ لفظی دقیقاً وحی بوده و از خطا و لغزش عاری می باشد، آن دو کدامند؟
۱. ریگ ودا و قرآن ۲. انجیل و قرآن ۰۲ اوستا و انجیل ۴. تورات و انجیل
\\/\V११
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ ادیان رشته تحصیلی /کد درسی : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰
WA— گورو که لقب نانک می باشد به چه معناست؟
۱. فرد مقدسی ۲. پادشاه ۳. آموزگار دینی ۴. پدر
WA— کدام گزینه از موارد عدم توافق دو دین سیک و اسلام می باشد ؟
۱. کسب نجات از طریق تسلیم اراده خداوند ۲. حاکمیت مطلق خداوند وحدت او ۳. احترام به کتاب مقدس دین خود ۴. قیامت و روزه ماه رمضان
۲۰- مطابق دیدگاه مؤلف کتاب، دین کنفوسیوسی به طور کلی چه نوع دینی می باشد؟ ۱. مذهب آداب درست اجتماعی ۲. دین اطاعت از خداوند عادلی ۳. مذهب مریدان خدای واحد حقیقی ۴. مذهب تزکیه نفسی اخلاقی
۲۱- تا هسیو آموزش کبیر از کتب اربعه در چه رابطه ای بود ؟
۱. مجموعه گفتار کنفوسیوسی ۰۲ آثار مفستر بزرگ
۳. میانه روی کامل ۴. درباره تقوا
۲۲- سه ویژگی اصلی دین شینتو کدام است؟ ۱. تقوی فردی ، اخلاصی و قاعده اخلاقی ۲. پرستش طبیعت، پرستش امپراطور و خلوص ۳. هدف عالی ، امید بزرگ و جانگرایی " اب و ابن وروح القدس ۲۳- متون مقدس دین یهود به چند گروه و تحت چه عناوینی تقسیم می شود؟ ۱. در سه گروه تحت عناوین : قانون، پیامبران و نوشتهها تقسیم می شود ۲. در چهار گروه تحت عناوین : متون ، آداب ، نوشته ها و قانون تقسیم می شود ۳. تمام این متون به زبان آرامی است و کتاب دانیال نبی به زبان عبری است ۲. بعضی از این متون به زبان عبری و برخی به زبان آرامی می باشد የf– دین یهود اصلاح شده، چه زمانی متولد گردید؟ ۱. قبل از انقلاب کبیر فرانسه ۲. بعد از انقلاب کبیر فرانسه ۳. قبل از انقلاب ایران ۲. بعد از انقلاب ایران ۲۵- دو کتاب از کتب مقدس از لحاظ لفظی دقیقاً وحی بوده و از خطا و لغزش عاری می باشد، آن دو کدامند؟
۱. ریگ ودا و قرآن ۲. انجیل و قرآن ۰۲ اوستا و انجیل ۴. تورات و انجیل
\\/\V११
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : تاریخ ادیان رشته تحصیلی / کد درسی : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰
۲۶- کتاب کوچک در آداب نماز است و به معنی " استمداد از همه خدایان می باشد؟
۱ . ودا ۲. وندیدا ۳. ویسپرد ۴. یسنا ۲۷- آموزش اصلی و نظری بنیانگذار مکتب سیک چه می باشد؟
۱. قواعد اخلاقی ۲. قانون اجتماعی ۳ - تعالی انسانی ۴. توحید عرفانی ۲۸- مطابق دیدگاه مؤلف کتاب ادیان زنده جهان مسیحیان در خصوص چه مطالبی بیشتر به حضرت محمد حمله می کنند؟ ۱. تعدد زوجات ۲. جنگها
۳. قدرت سیاسی ۴. دعوت از سران کشورها
۲۹- به اعتقاد مؤلف کتاب، در میان اسامی پیامبرانی که در قرآن نام برده شده، سه تن از پیامبران انجیلی هستند آن سه
کدامند؟ ۱. زکریا، یحیی و عیسی ۲. صالح، اسماعیل و یعقوب ۳. نوح، ابراهیم و عیسی آ، الیاس ، داوود و موسی
۳۰- حضرت عیسی عنوانی را که غالباً برای نام خود به کار می برد چه بود؟
۱. روح الله آفرزند بشر ". روح القدس · مسیح
\\/\V११
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :