نمونه سوال درس تاریخ عمومی فلسفه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ عمومی فلسفه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: تاریخ عمومی فلسفه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری ( کارشناسی) سنتی ۱۲۲۰۰۰۹ کتابداری (کاردانی ) سنتی ۴ ۱۲۲۰۰۰
استفاده از:
۱. کتاب مواقف چه نوع کتابی است و مولف آن کیست ؟
الف - ادبی، ابن سینا ب - کلامی ، فاضل مقداد ج - کلامی ، قاضی عضدایجی د - عرفانی، ابن عربی ۲. کدام اثر ابن سینا به عنوان دائره المعارف علمی مشهور است ؟ الف - منطق المشرقین ب - قانون ج - نجات د – شفاء ۳. موسس سلسله کبرویه چه کسی است ؟ الف - محی الدین عربی ب - قطب الدین شیرازی ج - نجم الدین کبری د – قاضی عبد القاهر
۴. رساله (الاحدیه) از کیست ؟
الف – ابن ماجد ب - فارابی ج - ابن عربی د – ابن رشد ۵. آخرین تصنیف مهم بارکلی بنام (آب قطران) است. بارکلی به چه روشی در آن استدلال کرده است؟
الف - سقراطی ب - ارسطوائی ج - افلاطونی د – کلامی ۶. شیخ اشراق در کدام تالیفش صددرصد روش اشراقی دارد ؟
الف - اکثر تالیفات ب - تنها در حکمه الاشراق
ج - در هیچ یک از تالیفات د – همه تاليفات ۷. فتوحات از آثار چه کسی است ؟
الف - ابونصر سراج ب - ابن عربی ج - غزالی د – ابن رشد
۸. محی الدین عربی وحدت وجود را به چه معنا می داند ؟ الف – همه خدایی ب - همه ی درخدایی ج - وحدت جوهری د – وحدت واقعیت ۹. ابن سینا مفهوم وجود را به چند دسته تقسیم می کند ؟ الف - دو دسته وجود جوهر و وجود عرضی ب - به سه دسته وجود معقول ، وجود خیالی و وجود محسوسی ج - سه دسته وجود واجب ، ممکن و ممتنع د - به دو دسته وجود علت و وجود معلول ۱۰. فلسفه ملاصدرا که به حکمت متعالیه مشهور است از چه مولفه هایی ترکیب شده است ؟
الف - تفسیر ، کلام و عرفان ب - فلسفه و کلام و عرفان ج - کلام و عرفان د – فلسفه و عرفان ۱۱. آنچه تقریبا به یقین می توان گفت ، سقراط بیشترین اهتمامش در چه امری بود ؟
الف - سیاست ب - هنر ج- اخلاق د – منطق
نیمسال اول ۹۱-۳۹۰
\ صفحه ۱ از ۳


***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: تاریخ عمومی فلسفه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری ( کارشناسی) سنتی ۱۲۲۰۰۰۹ کتابداری (کاردانی ) سنتی ۴ ۱۲۲۰۰۰
استفاده از: مجاز است.
. کدام فیلسوف یونان ، میان طریقه ی استدلال و تعقل و قوه شاعری و تخیل جمع نموده است ؟
الف – سقراط ب - ارسطو ج - تالس د – افلاطون . علم و حکمت افلاطون از کدام منبع سرچشمه می گیرد ؟
الف – مجادله ب – عقل ج – استدلال د – عشق . از دیدگاه افلاطون اثبات باریتعالی از کدام روش میسر است ؟
الف - قیاس فلسفی ب - کشف و شهود ج - روش کلامی د – حکمت عملی . اقسام حکمت از دیدگاه ارسطو کدامند؟
الف - عقلی ، نقلی و اخلاقی ب - نظری و عملی و تاریخی
ج - طبیعات و غیر طبیعات د- صناعیات ، عملیات و نظریات . از دیدگاه افلاطون چه امری ، موجود واقعی است؟
الف - کلیات محسوس ب - کلیات معقول ご"3→ーに د – محسوسات . مطابق دیدگاه ارسطو در بحث ماده و صورت، تمایز دو نفر آدم در چه امری است ؟
الف - ماده انسانیت ب - نفس ناطقه ○ご"ご99-ー د – عوارض تن . از دیدگاه ارسطو، غایت وجود در مدارج و مراتب آن چیست ؟
الف - خیر و نیکی ب - نفس انسانی ج - فکر یا عقل د – حیا . ارسطو، دوستان حقیقی را کدام می داند ؟
الف - این دوستی خیلی کمیاب است . ب - دوستس بین جوانان
ج - غالبا در سالخوردگان دیده می شود . د - مبنی بر نفع یا تفنن می باشد . . مسیحیان کاتولیک کدام فیلسوف را از اولیا محسوب نموده و به او لقب (اپاک) داده اند ؟
الف - توماس آکویناس ب - اکام ج - آگوستین د – افلوطين . اینکه دکارت ، علم را یکی می داند ، کدام روش را برای کسب علم معرفی می کند ؟
الف - روش ریاضی ب - روش عملی ج - روش عینی د – روش منطقی
. دکارت برای حصول یقین دو راه را بیان می کند، آن دو کدامند؟
الف - شهود و استنتاج ب- قیاسی و وجدان ج - تحلیل و ترکیب د- استقراء و تمثیل . دکارت، صوری را که همراه فکرند یا تحولات فکر می باشند را چه نوع تصوری می داند ؟
الف - خارجیات ب – موهومات ج - فطریات د – مجهولات . دکارت، ذات باریتعالی را چه می نامد ؟
الف - نفس نا متناهی ب- جوهر نسبی ج - جوهر مطلق نامحدود د - عقل کل


***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: تاریخ عمومی فلسفه رشته تحصیلی اگد درس: کتابداری ( کارشناسی) سنتی ۱۲۲۰۰۰۹ کتابداری (کاردانی ) سنتی ۴ ۱۲۲۰۰۰ استفاده از: مجاز است. ۲۵. به عقیده دکارت کدام علت امور عالم برای انسان معلوم شدنی نیست و بشر نباید در مشورت خانه ی خدا راه یابد ؟ الف - علت فاعلی ب – علل معده ج – علت محدثه د – علت غايی ۲۶. کدام گزینه مطابق دیدگاه دکارت نادرست است ؟ الف- اجرام آسمانی و زمینی یک جنسند. ب - خلاع موجود نیست . ج - جز علایتجزی باطل است . د – عالم محدود است . ۲۷. دکارت، انسان را فاعل مختار می داند . این اختیار به چه معناست ؟ الف - به هر امری اراده کند انجام می پذیرد . ب - اراده انسان قاسر و مانع ندارد . ج - ارادہ انسان بدون شرط است. د- ارادہ انسان دواعی ندارد ، ۲۸. نخستین دستور اخلاقی دکارت چیست ؟ الف - نوع پرستی ج - دل نباستان به دنیا ۲۹. کدام گزینه از آثار هگل نمی باشد ؟ الف – معرفت آثار روح ب – فلسفه حقوق د- دائرہ المعارف
۳۰. از دیدگاه هگل آنچه واقع و متحقق است چه نام دارد ؟
الف – محسوس ب - جزئیات د – معقول
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :