نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰ ۱- اینکوترمز درصدد استانداردسازی چیست؟ ۱. کالاهای موضوع خرید است. ۲. وظایف خریدار و فروشنده در قراردادهای بین المللی است. ۳. رویهها و مراحل کار خرید است. آن پرداخت پول با اعتبار اسنادی است. ۲- اصطلاح CFT در صورتی که شامل بیمه باربری نیز گردد، چه خوانده می شود؟ CIP . " CIF . Y DEQ . Y FOB . ) ۳- در بسیاری از مذاکرات تجاری چه اتفاقی رخ می دهد؟ ۱. یک بار مذاکره برگزار می شود. ۲. دو بار مذاکره انجام می شود. ۳. چندین دور مذاکره انجام می شود. ۴. مذاکراتی طولانی برگزار می شود. ۴- سهم حمل و نقل جاده ای در کشور ۱. بیش از حمل و نقل ریلی است. ۲. کم تر از حمل و نقل ریلی است. ۳. برابر با حمل و نقل ریلی است. ۴ . هیچ کدام ۵- بیشترین حجم در دادوستدهای خرده فروشی متعلق به کدام یک از فروشندگان زیر است؟ ۱. فروش از طریق پست ۲. مراکز خرید ۳. فروشگاههای زنجیره ای ۴. سوپر مارکت ها ۶- مهم ترین عوامل اقتصادی موثر بر واردات عبارت اند از : ۱. درآمد ملی و تولید ۰۲ درآمد ملی و قیمت نسبی صادرات ۳. نیازها و قیمت های واردات آن درآمد ملی و قیمت نسبی واردات ۷- منحنی پارتو براساس چه روش سفارش دهی استوار است؟ ۱. روش کنترل ABC ۲. روش دوره سفارشی ۲. روش بازدید عینی ۴. روش نقطه سفارش ۸- قیمت تابعی از هزینه هاست و هزینه های خرید ۱. تنها هزینه تامین نیازمندیهاست ۲. جزئی از هزینه های تامین نیازمندیهاست.
۲. بخشی از هزینه های اداری، مالی است. ۰۲ به قیمت مرتبط نمی باشد.
\\|VWጻ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰
۹- مهم ترین هدف بخش خرید چیست؟ ۱. حمایت از سایر بخش ها ۲. شناسایی منبع مناسب ۳. هماهنگی با سایر بخش ها ۲. انجام خرید عاقلانه و رقابتی
۱۰- در کدام یک از سیستم های خرید زیر کالا تحویل انبار نمی شود؟ ۱. خرید متمرکز ۲. خرید موردی و اضطراری
۳. خرید غیرمتمرکز ۰۴ خرید برنامه ریزی شده
۱۱- چرا بخش عظیمی از درآمد فروش مجددا به صورت منابع مورد نیاز صرف خرید می شود؟
۱. تولید ادامه یابد. ۲. هزینه ها کاهش یابد. ۳. چرخه درآمدآفرینی و سودآوری تضمین شود. ۴. چرخه درآمدآفرینی و سودآوری تضمین شود. ۱۲- مهارت ها، خصوصیات شخصی و اهداف خریدار امروزی: ۱. به کلی متفاوت با خریداران قدیمی است. ۲. به طور کلی مشابه با آن است. ۳. بی ارتباط با آن است. ۲. بهتر و بیشتر از آن است.
۱۳- مشخصات تجاری توسط کدام یک از موارد زیر تعیین می شود:
۱. سازمان های تجاری ۲. دانشگاهها و مراکز پژوهشی ۳. سازمانهای ملی و دولتی ۲. بخش صنعت و بازرگانی ۱۴- استاندارد کردن، تنوع درخواست ها و اعمال سلیقه های خرید را
۱. کاهش می دهد. ۲. افزایش می دهد. ۳. بر آن تاثیری ندارد. ۲. متنوع تر می سازد. ۱۵- سیستم نقطه سفارش مجدد خرید در خصوص چه نوع تقاضایی کاربرد دارد؟
۱. تقاضای مستقل ۲. تقاضای وابسته ۳. هر دو ۴. هیچ کدام ۱۶- استانداردهای ISO از نوع استاندارد :
۱. ملی است. آ ، بین المللی است، ۳. منطقه ای است. ۲. اجباری است. ۱۷- موسسه دولتی طبق قانون محاسبات عمومی و استخدام کشوری واحد سازمانی است که ۱. تحت نظر یکی از سه قوا اداره می شود. ۲. تحت نظر هر سه قوه اداره می شود.
۳. تحت نظر قوه مجریه اداره می شود. ۴. تحت نظر مجلس و قوه مجریه اداره می شود.
\\|VWጻ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰
۹- مهم ترین هدف بخش خرید چیست؟ ۱. حمایت از سایر بخش ها ۲. شناسایی منبع مناسب ۳. هماهنگی با سایر بخش ها ۲. انجام خرید عاقلانه و رقابتی
۱۰- در کدام یک از سیستم های خرید زیر کالا تحویل انبار نمی شود؟ ۱. خرید متمرکز ۲. خرید موردی و اضطراری
۳. خرید غیرمتمرکز ۰۴ خرید برنامه ریزی شده
۱۱- چرا بخش عظیمی از درآمد فروش مجددا به صورت منابع مورد نیاز صرف خرید می شود؟
۱. تولید ادامه یابد. ۲. هزینه ها کاهش یابد. ۳. چرخه درآمدآفرینی و سودآوری تضمین شود. ۴. چرخه درآمدآفرینی و سودآوری تضمین شود. ۱۲- مهارت ها، خصوصیات شخصی و اهداف خریدار امروزی: ۱. به کلی متفاوت با خریداران قدیمی است. ۲. به طور کلی مشابه با آن است. ۳. بی ارتباط با آن است. ۲. بهتر و بیشتر از آن است.
۱۳- مشخصات تجاری توسط کدام یک از موارد زیر تعیین می شود:
۱. سازمان های تجاری ۲. دانشگاهها و مراکز پژوهشی ۳. سازمانهای ملی و دولتی ۲. بخش صنعت و بازرگانی ۱۴- استاندارد کردن، تنوع درخواست ها و اعمال سلیقه های خرید را
۱. کاهش می دهد. ۲. افزایش می دهد. ۳. بر آن تاثیری ندارد. ۲. متنوع تر می سازد. ۱۵- سیستم نقطه سفارش مجدد خرید در خصوص چه نوع تقاضایی کاربرد دارد؟
۱. تقاضای مستقل ۲. تقاضای وابسته ۳. هر دو ۴. هیچ کدام ۱۶- استانداردهای ISO از نوع استاندارد :
۱. ملی است. آ ، بین المللی است، ۳. منطقه ای است. ۲. اجباری است. ۱۷- موسسه دولتی طبق قانون محاسبات عمومی و استخدام کشوری واحد سازمانی است که ۱. تحت نظر یکی از سه قوا اداره می شود. ۲. تحت نظر هر سه قوه اداره می شود.
۳. تحت نظر قوه مجریه اداره می شود. ۴. تحت نظر مجلس و قوه مجریه اداره می شود.
\\|VWጻ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰ ۱۸- در شیوه خود تاییدی، مطابقت کالاهای عرضه شده با استانداردهای موضوعه
۱. بر عهده تولید کننده نمی باشد. ۰۲ بر عهده خریدار می باشد.
۳. برعهده تولید کننده می باشد. ۰۴ بر عهده طرفین می باشد. ۱۹- هدف گروه کنترل کیفیت در سازمان ها:
۱. ارزیابی عملکرد فعلی کاری است. ۲. ارزیابی روش های بررسی کیفی محصول نهایی است.
۳. ارزیابی میزان ضایعات است. ۴. ارزیابی اثربخشی سازمان است ۲۰- قیمت عبارت است از:
۱. مبلغ قابل پرداخت برای کالا یا خدمت ۰۲ مطلوبیت مصرف کننده و پول پرداختی به ازای آن،
۳. موارد الف و با ۴. ارزش تمام شده کالا یا خدمت ۲۱- کدام یک از سازمان ها یا مراکز ذیل براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده اند؟
۱. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ۲. مراکز تهیه و توزیع
۰۲ بانک مرکزی ۴. گمرک ۲۲- شرکت دولتی با اجازه قانون یا به حکم دادگاه صالحه ایجاد می شود . بیش از
۵۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است. ۴۰۰۲ درصد سهام آن متعلق به دولت است.
۳. ۸۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است. ۴۹۰۴ درصد سهام آن متعلق به دولت است. ۲۳- برای جلوگیری از ضرر و زیان و امتیازدهی کدام روشی مذاکره زیر مناسب است؟
۱. روش مشارکتی ۲. روشی استنتاجی ۳. روش سلطه جویانه ۴. روش اکتشافی የf– کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
۱. چینی ها پیرو سبک مصالحه اند. ャ。 روسی ها پیرو سبک مصالحه اند.
۳: چینی ها و روس ها پیرو سبک مصالحه اند. آروس ها پیرو سبک مواجهه نیستند. ۲۵- در صورت به مصلحت نبودن یا میسر نبودن برگزاری مناقصه یا مزایده
۱. هیات ترک مناقصه یا مزایده تشکیل می شود. ۲. هیات ترک مناقصه تشکیل می شود.
۳. مناقصه یا مزایده برگزار می شود. ۲. با وزیر مربوطه صلاح مشورت می شود.
\\|VWጻ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰
۲۶- حمل مجدد در واقع:
۱. همان حمل به دفعات است. ۲. متفاوت با حمل به دفعات است. " به معنی پس فرستادن کالا و حمل دوباره است. ۴. هیچ کدام ۲۷- بهترین زمان مذاکره زمانی است که :
۱. طرف مقابل بیش از ما خواستار معامله باشد. ۰۲ طرف مقابل مجبور به معامله است. ۳. ما مجبور به معامله هستیم. ۰۴ بودجه کافی برای خرید وجود دارد. ۲۸- در بیمه های سرمایه ای بیمه گر مبلغی را به عنوان سرمایه یا غرامت ۱. یک جا به استفاده کنندگان پرداخت میکند
۲. به طور مستمر پرداخت میکند
۳. که از قبل در بیمه نامه مشخصی است به طور یک جا یا مستمر پرداخت میکند ۴. که از قبل معین نیست را به طور مستمر پرداخت میکند ۲۹- کدام یک از اسناد گمرکی برای عودت دادن کالاهای ممنوعه استفاده می شود؟
۱. صورتمجلسی ۲. اوراق مطالبه نامه ۳. قبض انبار گمرک ۴. قبض سپرده ۳۰- انبارها را از لحاظ نوع موادی که در آن ها نگهداری می شود می توان به ۱. گمرکی، محلی، صنعتی تقسیم نمود. ۲. مواد اولیه، محصول ، ضایعات ، قطعات تقسیم نمود.
۳. گمرکی، محصول، ضایعات تقسیم نمود. ۴. قابل اشتعال، فاسد شدنی، شیمیایی و ... تقسیم نمود.
\\|VWጻ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰
۲۶- حمل مجدد در واقع:
۱. همان حمل به دفعات است. ۲. متفاوت با حمل به دفعات است. " به معنی پس فرستادن کالا و حمل دوباره است. ۴. هیچ کدام ۲۷- بهترین زمان مذاکره زمانی است که :
۱. طرف مقابل بیش از ما خواستار معامله باشد. ۰۲ طرف مقابل مجبور به معامله است. ۳. ما مجبور به معامله هستیم. ۰۴ بودجه کافی برای خرید وجود دارد. ۲۸- در بیمه های سرمایه ای بیمه گر مبلغی را به عنوان سرمایه یا غرامت ۱. یک جا به استفاده کنندگان پرداخت میکند
۲. به طور مستمر پرداخت میکند
۳. که از قبل در بیمه نامه مشخصی است به طور یک جا یا مستمر پرداخت میکند ۴. که از قبل معین نیست را به طور مستمر پرداخت میکند ۲۹- کدام یک از اسناد گمرکی برای عودت دادن کالاهای ممنوعه استفاده می شود؟
۱. صورتمجلسی ۲. اوراق مطالبه نامه ۳. قبض انبار گمرک ۴. قبض سپرده ۳۰- انبارها را از لحاظ نوع موادی که در آن ها نگهداری می شود می توان به ۱. گمرکی، محلی، صنعتی تقسیم نمود. ۲. مواد اولیه، محصول ، ضایعات ، قطعات تقسیم نمود.
۳. گمرکی، محصول، ضایعات تقسیم نمود. ۴. قابل اشتعال، فاسد شدنی، شیمیایی و ... تقسیم نمود.
\\|VWጻ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :