نمونه سوال درس جنگل شناسی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جنگل شناسی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتستا عباسیه ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- نام درس: جنگل شناسی رشته تحصیلی / کد درس: ۱۴۱۱۱۴۱ مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
د بلوط
د نارون
د زمينهاى پودزل
د نوئل
د تک تک یا فردی
الف دارگروه ب شل گروه ج خال گروه د کهدار گروه ۹. بهترین طریقه روشن کردن توده های رستنی کدام است؟
الف روشن کردن در آشکوب زیرین با روشن کردن مخلوط یا دانمارکی
ج روشن کردن به طریقه آلمانی د روشن کردن به طریقه فرانسوی ۱۰. اساس کار روشن کردن روی چه اصلی استوار است؟
الف بهره برداری از درختان نشانه گذاری شده با تشخیص و انتخاب درختان نخبه و آتیه جنگل
د تمرکز رشد قطری روی پایه های مرغوب
صفحه ۱ از ۳
۲. از نظر نیاز به رطوبت در درختان، کدام گونه به رطوبت کمتری برای رویش نیاز دارد؟
۵. غنی بودن زمین از لحاظ هیدرات آلومینیوم و یا اکسید آهن و دارا بودن مقدار سیلیس بسیار کم از خصوصیات کدامیک از زمینهای
الف زمینهای بدون آهک با زمینهای سرخ ج زمینهای لاتریت
۹ . برگ کدام درخت نسبت به سایرین بهتر و زودتر تجزیه شده و تبدیل به هوموس می شود؟
۸ آزاد کردن درختان جنگلی در چه مرحله ای از مراحل رشد درخت انجام می شود؟
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
استفاده از:
۱ کدام درخت به متوسط گرمای بیشتری برای رویش احتیاج دارد؟ الف نراد با راش ج ملز
الف توسكا با افرا ج دیو آلبالو ۳. در ارتباط با نیاز رویشگاهی کاج سیلوستر کدام مورد صحیح می باشد؟ الف زمین های خشک و کم عمق را می پسندد. با زمین های با رطوبت کافی و سنگین و کم عمق را می پسندد. ج زمین هایی با رطوبت کافی و سبک و عمیق را دوست دارد. د زمین های خشک و سبک و عمیق را دوست دارد. ۶. در ارتباط با دیرزیستی درختان جنگلی کدام مورد نادرست است؟ الف ظهور پوسیدگی مصادف با پایان دیرزیستی است. با عوامل نامساعد طبیعت باعث کم شدن دیرزیستی درخت می گردند. ج هر چه درخت چوبش سخت تر باشد دیرزی تر است.
د دیرزیستی درخت بلند مازو بیشتر از سرخدار است.
زیر می باشد؟
الف بلوط ب تو سکا جنراد ۷. بهترین فرم و شکل آمیختگی درختان کدام نوع می باشد؟ الف نواری ب اشکوبی ج خطی
ج حذف گونه های نامرغوب و مریضی از توده جنگلی***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتستا عباسیه z , ......r.ے . a/INF ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: جنگل شناسی رشته تحصیلی / کد درس: ۱۴۱۱۱۴۱ مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
استفاده از:
. در شیوه پناهی زادآوری راش تا چند سالگی به پناه درختان مادری نیاز دارد؟ الف ۲۰ با ۱۵ & .Y لای ۲۵
۱۲. مبنای بهره برداری درختان در روش تک گزینی چیست؟
الف سن بهره برداری با نیاز بازار مصرف ج ارتفاع درختان د قطر درختان ۱۳. دوره برداشت چوبهای تونلی در جنگل شاخه زاد چند سال است؟ الف ۲۵ - ۳۰ سسالی با ۱۰ - ۱۵ سال جه ۱ - ۲۰ سال دا ۲۵-۲۰ ساسالی
۱۶. در مدیریت جنگلهای شاخه زاد امکان برداشت را بر چه اساسی محاسبه می نمایند؟
الف قطری با سسنی ج حجمی د سطحی ۱۵. در پرورش جنگلهای شاخه و دانه زاد کدام گونه به عنوان گونه اجتماعی دارای خاصیت جست دادن مناسب است و به عنوان اندوخته هم از آن استفاده می شود؟
الف شاه بلوط با ملچ ج زبان گنجشک د بلوط ۱۹. فصل نشانه گذاری در جنگلهای پهن برگ و سوزنی برگ به ترتیب کدام است؟
الف زمستان - تابستان ب اواخر بهار - زمستان ج اواخر بهار - تابستان د زمستان - تمام فصول ۱۷. کدام گونه به عنوان معرف انحصاری جامعه جنگلی ArctoStaphylo-fagetum در جنگلهای راش طوالش ورودی خاکهای سیلیسی
شناخته می شود و در سایر جوامع جنگلی وجود ندارد؟
Asperula odorata o Dentaria quinquefolia g Sanicula europea - Carex sylvatica _àll ۱۸. بالاترین جامعه جنگلی در نیمرخ شمالی جنگلهای هیرکانی کدام است؟
Querco buxetum - Carpinetum orientalis –åll
Fagetum hyrcanum o Parrotio carpinetum =
۱۹. جامعه Rusco-fagetum در روی چه خاکی استوار است و بیشتر در چه جایی از جنگلهای شمال ایران یافت می شود؟
الف خاک سیلیسی - غرب جنگلهای خزر با خاک سیلیسی - شرق جنگلهای خزر
ج خاک آهکی - غرب جنگلهای خزر د خاک آهکی - شرق جنگلهای خزر ۲۰. گونه های کدام جامعه جنگلی نیمرخ شمالی البرز به جنگلهای سوبتروپیکال شباهت دارند؟
الف بلوط – شمشاد با انجیلی - ممرز
ج مازو - ممرز د راش ۲۱. Paliurus spina-Christi اسم علمی کدام گونه است؟
الف داغداغان ب سياه تلو
جریش بز
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتستا عباسیه z , ......r.ے . a/INF ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: جنگل شناسی رشته تحصیلی / کد درس: ۱۴۱۱۱۴۱ مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
استفاده از: ۲۲. آشکوب بخورک در کدامیک از جنگلهای ایران بیشتر یافت می شود؟
الف شیب های جنوبی زاگرس با جنگلهای ارسباران
ج شیب های جنوبی البرز د شیب های شمالی البرز ۲۳. اسم علمی آرس کدام است؟
Amygdalus reuteri _ Haloxylon amodendron –åll
Juniperus polycarpos o Pistacia mutica z ۲۶ . جنگلهای حرا در چه مناطقی از ایران یافت می شوند؟
الف کوهستانهای زاگرس با مناطق کویری و بیابانی
ج سواحل و جزایر جنوب د مناطق باتلاقی شمال كشور
۲۵. کدام یک در مورد اثر روشن کردن روی خصوصیات درختان و یا رویشگاه صحیح می باشد؟ الف در اثر روشن کردن درختان بیشتر در معرض حمله امراض و آفات قرار می گیرند. با روشن کردن قوی باعث تضعیف دوایر سالیانه خواهد شد. ج درجه حاصلخیزی خاک در نوع روشن کردن دخالتی ندارد.
د روشن کردن در رویشگاههای با درجه حاصلخیزی خوب در سنین جوانی اتفاق می افتد.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :