نمونه سوال درس شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : شناخت ومدیریت حیات وحشی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام گروه بیشترین اعضای سلسله حیوانات را تشکیل می دهند؟
۱. پستانداران " . پرندگان ۳. ویروس ها ۴. حشرات ۲- کدام یک از راسته های دوزیستان تعداد گونه های بیشتری را در خود جای داده است؟
Gymnophiona .* Apoda v Urodela . Y Anura . ) ۳- لاک پشت ها با کدام گروه از موجودات زنده در یک راسته قرار می گیرند؟
۱. تو آتراها ۲. کروکودیل ها ۳. تور تویسی ها ۴. تمساح ها ۴- کدام یک از پرندگان نامبرده ذیل اقدام به مهاجرت های عمودی می نمایند؟
۱. آلباتوروس ۲. غاز برفی ۳. کبک دری ۴. بوتیمار خورشیدی ۵- اکثر پرندگان دارای کدام نوع از سیستم های جفت گیری می باشند؟
۱. تک همسر ۲. چندشویی ۳. چندزنی ۴. هرج و مرج ۶- در کدام یک از پرندگان نام برده ذیل دوره زمانی خوابیدن روی تخم ها طولانی تر است؟
۱. کوکو ۲. دارکوب ۰۳ کیوی ۴. گنجشک ۷- کدام یک از گونه های نامبرده ذیلی جزء گونه های انگلی می باشند؟
۱. آلباتوروس ۲. کبک دری ۳. کوکو ٢. کيوى ۸- کدام یک از انواع دندان در فیلی تبدیل به عاج شده است؟
۱. نیشی ۲. پیش ۳. پیش آسیا ۴. آستا
۹- غدد پستانی در کدام ناحیه بدن گاو دریایی (ماناتی) قرار گرفته است؟ ۱. شکم ". سینه ۲. زیر بغل ۴. ران ها
۱۰- کدام یک از شاخه های بوم شناسی، فرایند ها و روابط بین چندین اکوسیستم یا مناطق جغرافیایی بسیار وسیع را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد؟ ۱. اکوفیزیولوژی ۲. بوم شناسی جامعه ۳. بوم شناسی منظر آ، بوم شناسی اکوسیستم ۱۱- توزیع دوجمله ای منفی برای توصیف آماری داده ها در کدام یک از الگوهای توزیع مکانی جمعیت مناسب می باشد؟
۱. تصادفی ۲. کپه ای ۳. منظ ۴. یکنواخت
. fየ|\\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : شناخت ومدیریت حیات وحشی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام گروه بیشترین اعضای سلسله حیوانات را تشکیل می دهند؟
۱. پستانداران " . پرندگان ۳. ویروس ها ۴. حشرات ۲- کدام یک از راسته های دوزیستان تعداد گونه های بیشتری را در خود جای داده است؟
Gymnophiona .* Apoda v Urodela . Y Anura . ) ۳- لاک پشت ها با کدام گروه از موجودات زنده در یک راسته قرار می گیرند؟
۱. تو آتراها ۲. کروکودیل ها ۳. تور تویسی ها ۴. تمساح ها ۴- کدام یک از پرندگان نامبرده ذیل اقدام به مهاجرت های عمودی می نمایند؟
۱. آلباتوروس ۲. غاز برفی ۳. کبک دری ۴. بوتیمار خورشیدی ۵- اکثر پرندگان دارای کدام نوع از سیستم های جفت گیری می باشند؟
۱. تک همسر ۲. چندشویی ۳. چندزنی ۴. هرج و مرج ۶- در کدام یک از پرندگان نام برده ذیل دوره زمانی خوابیدن روی تخم ها طولانی تر است؟
۱. کوکو ۲. دارکوب ۰۳ کیوی ۴. گنجشک ۷- کدام یک از گونه های نامبرده ذیلی جزء گونه های انگلی می باشند؟
۱. آلباتوروس ۲. کبک دری ۳. کوکو ٢. کيوى ۸- کدام یک از انواع دندان در فیلی تبدیل به عاج شده است؟
۱. نیشی ۲. پیش ۳. پیش آسیا ۴. آستا
۹- غدد پستانی در کدام ناحیه بدن گاو دریایی (ماناتی) قرار گرفته است؟ ۱. شکم ". سینه ۲. زیر بغل ۴. ران ها
۱۰- کدام یک از شاخه های بوم شناسی، فرایند ها و روابط بین چندین اکوسیستم یا مناطق جغرافیایی بسیار وسیع را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد؟ ۱. اکوفیزیولوژی ۲. بوم شناسی جامعه ۳. بوم شناسی منظر آ، بوم شناسی اکوسیستم ۱۱- توزیع دوجمله ای منفی برای توصیف آماری داده ها در کدام یک از الگوهای توزیع مکانی جمعیت مناسب می باشد؟
۱. تصادفی ۲. کپه ای ۳. منظ ۴. یکنواخت
. fየ|\\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ درسی : شناخت ومدیریت حیات وحشی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی ) ۱۴۱۱۱۵۲
۱۲- جنسی در موجودات زنده (نر، ماده،...) با کدام یک از انواع مقیاس های اندازه گیری و سنجش بیان می شود؟
۱. رتبه ای ۲. فاصله ای ۰۳ اسمی ۴. نسبتی
۱۳- حداقل سطح مطلوب اندازه گیری ارقام معنی دار در روش سوکال و رالف چگونه تعیین می شود؟
Rangerry i Rangely . . " Rangely . . . . Rangev .)
- 2- - Pl *ご ... . —Wy در فرمول محاسبه دقت براورد S* ، D =言 بیانگر کدام فاکتور می باشد؟
۱. انحراف معیار ۰۲ واریانس میانگین برآوردها ۳. تعداد نمونه ۴. ضریب تغییرات ۱۵- ضریب تغییرات تا چند درصد برای فعالیت های میدانی در مطالعات بوم شناختی قابل قبول می باشد؟
ャ・/ f ャ./.ャ \r/ .Y \ . / . )
ም\-- مدیریت حیات وحشی با انتشار نوشته های کدام محقق به صورت علمی شکل گرفت ؟
۱. یوجین ادوم ۲. آلفرد والاس ۲. راشل کارسون ۴. آلدو لئوپولد ۱۷- در مدیریت پیشرفته آبزیان میزان MSY معادل کدامیک از مقادیر ذیل در نظر گرفته می شود؟ ۲۵٪۰۱ جمعیت بهره برداری نشده Y ۵۰٪ جمعیت بهره برداری نشده
۳. معادل جمعیت بهره برداری نشده ۰۴٪۳۰ جمعیت بهره برداری نشده
۱۸- اگر نرخ رشد یک جمعیت 0.15 = r باشد چه مدت طول می کشد تا این جمعیت ۲ برابر شود؟
۱. ۴ سالی ۲. ۶/۴ سال ۳. ۴/۶ سال ۴. ۳/۵ سالی ۱۹- کدامیک از گزینه های ذیلی در ارتباط با نرخ ذاتی افزایش جمعیت 1111 صحیح می باشد؟ ۱. با افزایش اندازه ی جثه میزان TTT1 افزایش می یابد. ۲. با افزایش اندازه ی جثه میزان TTT1 کاهش می یابد. ۳. رابطه میان اندازه جثه و TTT1 به نوع گونه بستگی دارد ۴. بین اندازه جثه و TTT1 ارتباطی وجود ندارد. ۲۰- در رشد منطقی جمعیت میزان باردهی چه زمانی به حداکثر می رسد؟ ۱. وقتی اندازه جمعیت در حد ظرفیت برد محیط باشد.
ャ وقتی اندازه جمعیت بیشتر از ظرفیت برد محیط باشد.
۳. وقتی اندازه جمعیت در میانه ظرفیت برد محیط باشد.
f وقتی اندازه جمعیت هنوز به میانه ظرفیت برد محیط نرسیده است
\\|fየ .
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : شناخت ومدیریت حیات وحشی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲
۲۱- اگر تعداد افراد یک گروه همزاد در جمعیتی از یک گونه در بدو تولد ۱۲۰ نفر باشد و ۲ نفر بازمانده آخر این گروه در سن ۱۱ سالگی از بین رفته و ۹ نفر هم در سن ۱۰ سالگی از بین بروند نرخ بقای این گروه در سن ۱۰ سالگی برابر کدام گزینه می باشد؟(محاسبات با سه رقم اعشار)
./\ Y \ . * /γ γΔ. Υ • / • १ \ . Y . . ) 2 . ) ۲۲- منحنی بقای پرندگان جزء کدام یک از انواع منحنی های بقا می باشد؟
۱. نوع | ۲. نوع || ۳. نوع III ۴. نوع V ۲۳- وقتی منحنی بقا نوع 1 باشد وضعیت امید به زندگی با افزایش سن چه تغییری می کند؟
۱. افزایش می یاید ۲. کاهش می یابد
۳. تغییر نمی کند ۲. بسته به نوع گونه تغییر میکند
۲۴- کدام یک از روش های ذیلی برای مطالعه جمعیت های باز کاربرد دارد؟
۱. پیترسون ۲. جالی-سیبر ۳. اشنابل ۲. شوماخر-اشمایر X`(ciMi°) در رابطه -گ = Mt ، N بیانگر کدام گزینه است؟ XI(RLMT) t=1
۱. تعداد کل افرادی که در نمونه tام از قبل دارای نشان هستند. ۲. تعداد کل افراد صید شده در نمونه tام ۳. تعداد افراد نشان داری که درست قبل از نمونه tام صید شده اند. ۴. تعداد افرادی که برای اولین بار علامت گذاری و رهاسازی می شوند. ۲۶- کدام یک از انواع تله های نامبرده ذیلی کشنده می باشند؟
۱. کانیبر ۲. ویکتور ۳. هاواهارت ۴. شرمن
үү— کدامیک از انواع دارو های نامبرده ذیل برای بیهوشی کردن اسبها مورد استفاده قرار دهی گیرد؟
۱. تیلازولی ۲. کیتامین هیدروکلراید ٠٢ رامپون ۴. آنستین ۲۸- کدام گزینه صحیح می باشد؟
۱. گونه زایی یکی از انواع تکاملی کلان است. ۲. انقراضی یکی از انواع تکامل کلان است.
۲. تکامل خرد بر ژن ها و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد. ۲. تکامل کلان بر ژنها و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد.
\\|fየ .
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : شناخت ومدیریت حیات وحشی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲
۲۹- تعادل فیزیولوژیکی خود کار در موجود زنده چه نامیده می شود؟ ۱. انعطاف پذیری ۲. خو گرفتن ۳. یادگیری ۴. کل گرایی ۳۰- کدامیک از انواع گونه زایی به عنوان گونه زایی جغرافیایی شناخته می شود؟
۱. سیمپاتریک ۲. پریپاتریک ۳. آلوپاتریک ۴. پاراپاتریک
۳۱- دانش ژنتیکی از عوامل مهم دخیل در فرایند کدامیک از انواع گونه زایی می باشد؟
۱. پریپاتریک ۲. آلوپاتریک ۳. پاراپاتریک ۰۴ سمپاتریک ۳۲- بهترین عامل پیش بینی کننده ریسک انقراضی پرندگان کدام است؟
۱. آندمیک بودن گونه ۲. اندازه جمعیت گونه ". اندازه بدن گونه ۰۲ آسیب پذیری نسبت به طعمه خواران ۳۳- کدام عامل نقشی بیشتری در تخریب جنگلهای حاره بیابانی دارد؟
۱. بهره برداری تجاری ۲. تغییر کاربری اراضی ۳. احداث جاده ۴. معدن کاوی ۳۴- کدام گزینه در ارتباط با جمعیت های منبع - جاذب صحیح است؟
۱. در جمعیت های منبع 1-A است ۲. در جمعیت های جاذب 1 =< A است ۳. در جمعیت های جاذب 1 = A است ۴. در جمعیت های منبع 1 - A است ۳۵- گونه هایی که حفاظت از آنها منجر به حفاظت از بسیاری گونه های دیگر خواهد شد چه نامیده می شوند؟
۱. پرچم ۲. شاخصی ۰۳ سنگ سرطاق ۴. چتر
\\|fየ .
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :