نمونه سوال درس آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران - آشنایی با فرهنگ و ادب ایران رشته تحصیلی / کد درس: هنر اسلامی (نگارگری) (۱۷۱۲۰۴۸)- هنر اسلامی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۰۱۴) کتابت و نگارگری (کلیه گرایشها)- هنرهای صناعی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۱۰۱)
۱. کدام یک از گزینه های زیر شامل وسایلی است که: «به دست اعضای پیشین جامعه ساخته شده و برای اعضای حاضر به ارت مانده اند»؟ الف. فرهنگ مادی ب. فرهنگ معنوی ج. انگاره یا مدل فرهنگی د. فرهنگ مادی و غیرمادی ۲. قدیمی ترین اسنادی که از گروه زبان هند و ایرانی در دست است، مربوط به کدام گزینه می باشد؟ الف. متن کتاب ودا به زبان سانسکریت
ب. سرودههای ریگ ودا به زبان پاراکریت
ج. متن کتاب ودا به زبان پاراکریت د. نوشته هاى اوستا به خط پهلوی
۳. کدام گزینه شامل شعبه های زبان آریایی است؟
الف. ایرانی و یونانی ب. یونانی و هندی ج. اروپایی و ایرانی د. هندی و ایرانی ۴. در زمان حکومت هخامنشی خط ایران غربی چه بوده است؟ الف. خط آشوری ب، خط عیلامی ب. خط مادی د. خط آرامی
۵. پازند چیست؟
الف. آثار پارسی میانه که به خط پارتی نوشته شده باشد.
ب. آثار پارسی میانه که به خط اوستایی نوشته شده باشد.
ج. آثار پارسی باستان که به خط پارتی نوشته شده باشد.
د. آثار پارسی باستان که به خط اوستایی نوشته شده باشد.
۶. ترجمهٔ تاریخ و تفسیر طبری در چه دوره ای صورت گرفته است؟ الف، ساسانی ب. طاهریان ج. سامانیان د. صفاريان
۷. از خصوصیات نثر دورهٔ سامانی می توان به کدام مورد اشاره کرد؟ الف. ساده و دور از تکلف، کلمات عربی کم تکرار فعل زیاد، رعایت ایجاز استعمال افعال با پیشوند فرا ب. متکلف، استفادهٔ زیاد از کلمات عربی، به کار بردن جملات طولانی.
ج. روان و خالی از تصنع، استفادهٔ زیاد از کلمات عربی، رعایت ایجاز، د. ساده، تکرار فعل کم، استعمال افعال با پیشوند فرا،، به کار بردن جملات طولانی. ۸. الابنیه عن حقایق الادویه به ترتیب تالیف چه کسی بوده و در باب چیست؟
الف. ابو منصور المعمری - تاریخ داروهای گیاهی ب. ابوالمؤید بلخی - ادبیات ج. ابو منصور هروی -داروشناسی د. ابوريحان بيرونی –طب
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران - آشنایی با فرهنگ و ادب ایران رشته تحصیلی / کد درس: هنر اسلامی (نگارگری) (۱۷۱۲۰۴۸)- هنر اسلامی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۰۱۴) کتابت و نگارگری (کلیه گرایشها)- هنرهای صناعی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۱۰۱)
ده آز: ز است.
۹. در جه دورهای « سند باد نامه» از سسد ایت به یهلوی و از ی دیاه در آمد ه نام دیگر آن حدست؟ را چاه دور - ز سسنسکریت به با و ار پ به عربی در آمد و دام دیکر ان چی الف. ساسانیان - حکایت هفت وزیر ب. سامانیان - پیران و سیه ج. اشکانیان - حکایت هفت وزیر د. طاهریان – کلیه و دمنه ۱۰. موضوع اصلی قصیده دربارهٔ چیست؟ الف. مدح ب. حماسی ج: اجتماعی د، تصوف ۱۱. « لحن شاد، بیرون گرایانه، زبان حاوی قحنضات سبک خراسانی» این خصوصیات کدامیک از سبکهای شعر است؟
الف. غزل ب. قصیده ج، تغزل د. مثنوی ۱۲. قالب رباعی چه مضامینی را در بر می گیرد؟ الف، تعلیمی ب. مدح ج، حماسی د. غنایی
۱۳. کدام گزینه در مورد ترکیب بند یا ترجیح بند صحیح است؟ الف. ترکیب بند غزل هایی است که بوسیلهٔ یک بیت متغیر به هم مربوط شده باشد. ب. ترجیح بند غزل هایی است که بوسیلهٔ یک بیت متغیر به هم مربوط شده باشد. ج. ترکیب بند غزل هایی است که بوسیلهٔ یک بیت ثابت به هم مربوط شده باشد. د. ترکیب بند و ترجیح بند غزل هایی است که بوسیلهٔ یک بیت ثابت به هم مربوط شده باشد. ۱۴. گزینه صحیح دربارهٔ بستDaSt/ پست DaSt کدام است؟ الف. سجع متوازن ب. سجع متوازی ج. سجع مطرف د. جناس ناقصی ۱۵. گزینه صحیح دربارهٔ دار dar/ شکار Sekar کدام است؟ الف. سجع متوازن ب. سجع متوازی ج: جناس ناقص د. سجع مطرف ۱۶. کدام گزینه دربارهٔ این مصرع صحیح است؟ « تا نگویی که اسیران کمند تو کمند» الف، جناس مضارع ب، جناس مرکب ج. جناس زاید د. جناس ناقص ۱۷. گزینه صحیح دربارهٔ گنج ganj / جنگ Jang کدام است؟
الف، جناس قلب کل ب. جناس قلب بعض ج. جناس وسط د، جناس مذیل ۱۸. «ایران ۸ سال جنگید» کدام نوع مجاز را در بر می گیرد؟ الف. ذکر کل و اراده جز ع ب. ذکر جزع و اراده کل
ج. علاقه لازمیت و ملزومیت د. ذکر محل و اراده حال
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴
***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی * - e. - フ)(ミ ŽNS هوکز ازههن سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران - آشنایی با فرهنگ و ادب ایران رشته تحصیلی / کد درس: هنر اسلامی (نگارگری) (۱۷۱۲۰۴۸)- هنر اسلامی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۰۱۴) کتابت و نگارگری (کلیه گرایشها)- هنرهای صناعی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۱۰۱)
:5
۱۹. کدام گزینه "تشبیه " را توضیح میدهد؟ الف. مانند کردن چیزی به چیزی به شرط کذب یا دروغ نما بودن تشبیه. ب. مانند کردن چیزی به چیزی با وجود تشابه زیاد. ج، ادعای مانندگی با وجود شباهت حقیقی، د. ادعای مانندگی با وجود تشابه زیاد
۲۰. تشبیهی که در آن ادات تشبیه ذکر نشده باشد کدام است؟
الف. تشبیه مفصل ب. تشبیه موکد ج. تشبیه بلیغ د. تشبیه مجمل ۲۱. مختصات سبکی دورهٔ طاهریان و صفاریان چه مواردی را در بر می گیرد؟
الف. تعلیمی، حماسی، عرفانی ب، تعلیمی، حماسی
ج. حماسی، عرفانی، مذهبی د، تعلیمی، عرفانی
۲۲. واضع مسمط در شعر کیست؟ الف، مولوی ب، عنصری ج. منوچهری د. خاقانی ۲۳. مجمع الانساب، تجارب السلف، تاریخ گزیده، دستورالکتاب به ترتیب اثر چه کسانی است؟ الف. شبانکاره، هندو شاه نخجوانی، حمدالله مستوفی، شمسی نخجوانی. ب. هندو شاه نخجوانی، حمدالله مستوفی، شمسی نخجوانی ، شبانکاره. ج. حمدالله مستوفی، فخر بناکتی، شبانکاره، هندو شاه نخجوانی. د. هند و شاه نخجوانی، حمدالله مستوفی،، شمسی نخجوانی ، شبانکاره. ۲۴. انوار سهیلی اثر کیست؟ الف. امیر حسینی ب. واعظ کاشفی ج، افلاکی د. شبانکاره ۲۵. در کدام گزینه به ترتیب معروفترین شاعران سبک هندی اشاره شده است؟ الف، کلیم کاشانی، صائب تبریزی، مولوی. ب. کلیم کاشانی، صائب تبریزی، عبدالقادر بیدل عظیم آبادی، ج، حافظ، منوچهری، کلیم کاشانی، د. صائب تبریزی، مولوی، منوچهری. ۲۶.کتاب دره نادره و جهانگشای نادری از کیست؟
الف. جهانگیری ب. رشیدی ج. تبریز د. استرآبادی ۲۷. اولین رمان اجتماعی فارسی اثر چه کسی است و چه نام دارد؟
الف - ورق پاره های زندان، بزرگ علوی ب. اردشیر بابکان، صادق هدایت
ج. یکی بود و یکی نبود، جمالزاده د. تهران مخوف، مشفق کاظمی ۲۸. کتاب های « بارهٔ گمشده راعی، معصوم پنجم، حدیث ماهیگیر و دیو، شازده احتجاب» از کدام نویسنده است؟
الف.احمد محمود ب. صمد بهرنگی ج. هوشنگ گلشیری د. بهرام صادقی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی * - e. - フ)(ミ ŽNS هوکز ازههن سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران - آشنایی با فرهنگ و ادب ایران رشته تحصیلی / کد درس: هنر اسلامی (نگارگری) (۱۷۱۲۰۴۸)- هنر اسلامی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۰۱۴) کتابت و نگارگری (کلیه گرایشها)- هنرهای صناعی (کلیه گرایشها)(۱۸۱۰۱۰۱)
ده آز:
۲۹. در دورهٔ مشروطه بنیانگذار شعر نو و داستان کوتاه چه کسانی بودند؟
الف. نیما یوشیج، محمد علی جمالزاده. ب. نیما یوشیج، دهخدا. ج. نسیم شمال، دهخدا. د. نسيم شمال، محمد علی جمالزاده. ۳۰. نخستین شاعر بزرگی که عرفان را به طرز وسیعی وارد شعر کرد چه کسی بود؟
الف، مولوی ب. سنایی ج. منوچهری د. خاقانی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :