نمونه سوال درس بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری، تجزیه و تحلیل آثار تجسمی رشته تحصیلی / کد درسی : طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۶۷ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۱۱۱
۱- پرسش کلی «اثر هنری چه هدف و قصدی را دنبال می کند؟» زیرمجموعهٔ کدام یک از پرسش های کلی دربارهٔ یک اثر
هنری قرار می گیرد؟ ۱. پرسش های مربوط به مضامین تصویری ۲. پرسش های مربوط به تفسیر اثر هنری ۳. پرسش های مربوط به فرم اثر هنری ۴. پرسش های مربوط به اطلاعات کلی اثر هنری
۲- در میان پرسش هایی که در مورد یک اثر هنری مطرح می شود، کدام یک از آنها اساسی ترین پرسش ها برای رسیدن به یک درک عینی و تاریخی از اثر هنری محسوب می شوند؟ ۱. پرسش های مربوط به مضامین اثر آن پرسش های مربوط به فرم اثر
"پرسش های مربوط به تفسیر اثر آن پرسش های مربوط به اطلاعات اولیه
۳- براساس طبقه بندی آلن گوونز از کاربردهای متعدد آثار هنری، هنر «پرتره نگاری» نمایانگر کدام یک از کاربردهای هنر محسوب می شود؟
۰۱ ثبت واقعیت آن تصویرگری ۳۔ تبلیغ "زیباسازی ۴- کدام یک از گزینه های زیر مهم ترین و معتبرترین حلقهٔ ارتباطی و وجه مشترک میان آثار هنری مربوط به یک
سبک خاصی محسوب می شود؟
to 8 . Y. 。ャ
) ... فرم
موضوع محتوا ژانر
۵- کدام یک از گزینه های زیر به یکی از ویژگی های سبکی آثار رامبراند، نقاش معروف هلندی اشاره دارد؟ ۰ بهره گیری از تعادل متقارن آن استفاده از تعادل نامتقارن ۲. توجه به موضوعات اجتماعی تأکید بر عدم تنوع در بکارگیری بافت های رنگی ۶- کدام یک از انواع قراردادهای هنری در نقاشی به «قراردادهای شمایل نگارانه» تعبیر می شود؟ ۱. قراردادهای فرمی آن قراردادهای صوری ۲: قراردادهای فرهنگی آن قراردادهای موضوعی و مضمونی
۷- براساس طبقه بندی مارگارت فینچ از رویکردهای هنری، واژگان «پاتوسی» و «اتوسی» به ترتیب کلید واژگان شناخت کدام یک از این رویکردها معرفی شده اند؟ ۱. رویکرد عاطفی - رویکرد کلاسیک آن رویکرد آیینی - رویکرد عینی
۲. رویکرد آیینی - رویکرد کلاسیک رویکرد عاطفی - رویکرد عینی
γΥ/Δ2Υ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری، تجزیه و تحلیل آثار تجسمی
رشته تحصیلی / کد درسی : طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۶۷ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۱۱۱
۸- «جستجوی جنبه های ناپایدار و گذرا، تأکید بر جنبه های فردی و ویژگی های کنتراست، تنوع، بسط و ایجاد تنوع در یک عنصر» از ویژگی های کدام یک از رویکردهای هنری محسوب می شوند؟
۱. رویکرد آیینی آن رویکرد کلاسیک ۲. رویکرد عاطفی رویکرد عینی
۹- براساس طبقه بندی فینچ از رویکردهای هنری، کدام یک از گزینه های زیر در مورد نظم شکل گیری تاریخی سبک
ها صحیح است؟ (۰ گوتیک-رنسانس- رومانسک - باروک آ: رومانسک- گوتیک-رنسانس- باروک آ: رومانسک-رنسانس- باروک - گوتیک " : گوتیک-رنسانس- باروک - رومانسک
۱۰- کدام یک از محققان هنری، آثار هنری را به مثابه راه حل هایی برای مسئله های مطرح شده در خصوصی نیازها،
انگیزه ها و علاقه مندی های موجود معرفی کرده و بیان داشته: «هر اثر هنری مهم می تواند واقعه ای تاریخی و
همین طور راه حلی برای مسئله ای دشوار به شمار آید»؟
۱. جنسن " اتینگهاوزن ۰۳ فینچ ٠٢ کوبلر ۱- از دیدگاه مورخان هنری، اساسی ترین مرحله در نگارش تاریخ هنر چیست؟
۰ توصیف و تشریح یافته ها ۲. تجزیه و تحلیل یافته ها
" ارزیابی و نقد یافته ها شناسایی یافته ها ۱۲- کدام یک از گزینه های زیر به یکی از وجوه تشابه تابلوی تثلیث مازاتچو و موضوع تصلیب در تابلوی محراب
آیزنهایم اثر گرونوالت" اشاره دارد؟
۱. تناسب اندام ها نسبت به یکدیگر آن بهره گیری از عمق فضایی
۳. تعداد مساوی اندام ها " نورپردازی غیرمتمرکز ۱۳- کدام یک از گزینه های زیر به سه رنگ اصلی در رنگ های نوری اشاره دارد؟
۱. قرمز، سبز و آبی آقرمز، زرد و آبی "قرمز، آبی و نارنجی آن قرمز، سبز و بنفش ۱۴- کدام یک از عناصر بصری از لحاظ بیان عاطفی، قدرتمندترین عنصر در میان سایر عناصر بصری محسوب می
شود؟
) ... رنگ ۲. خط .Y . بافت ۴. فضا ۱۵- درجهٔ تیرگی و روشنی یک محدوده یا سطح در نقاشی چه نامیده می شود؟
۰۱توناليته آ کرومای رنگی ۳. فام ٠٢ اکسپرسيو
صفحه ۲ از ۵
= ۱۱/۵۶۲ = نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری، تجزیه و تحلیل آثار تجسمی رشته تحصیلی / کد درسی : طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۶۷ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۱۱۱
۱۶- کدام یک از گزینه های زیر مبین یکی از ویژگی های پرسپکتیو جوی است؟ ۰۱ قرار گرفتن خط افق به موازات نگاه بیننده آن بهره گیری از نوعی سیستم و محاسبات ریاضی .Y . ایجاد توهم عمق از طریق کم کردن میزان کنتراست ها .Y . تغییر اندازهٔ عناصر به تناسب فاصله شان تا پس زمینه
۱۷- مهم ترین کار کرد «وحدت» و «تنوع» در ترکیب بندی نقاشی به ترتیب چیست؟ ۰ ایجاد هماهنگی - ایجاد انسجام عاطفی آن ایجاد انسجام - ایجاد جذابیت بصری یا عاطفی ۲. ایجاد تعادل عاطفی - ایجاد هماهنگی بصری و عاطفی ۲. ایجاد هماهنگی بصری - ایجاد جذابیت بصری ۱۸- تابلوی نقاشی «گوئرانیکا» اثر کدام یک از نقاشان است و چه موضوعی را به تصویر کشیده است؟ ۱. رامبراند- بازگشت فرزند گمشده آپیکاسو- بمباران یکی از شهرهای اسپانیا " بنجامین وست- مرگ ژنرال ولف آمونش - جنگ جهانی دوم ۱۹- کدام یک از گزینه های زیر دربارهٔ SQ 3R صحیح است؟
مبحثی در زمینهٔ نقد آثار هنری آمبحثی در زمینهٔ تاریخ هنر "روش مطالعاتی در زمینهٔ تقویت حافظه ۲. مبحثی و روش پژوهش در مطالعات هنری ۲۰- SQ 3R شامل چند مرحله است و توسط چه کسی مطرح شده است؟
۱. شش مرحله - هیگبی ۲. سه مرحله - پیاژه ٠٢ پنج مرحله- لاکان پنج مرحله - هیگبی ۲۱- به طور خاص داوری و قضاوت کیفی آثار هنری، به کدام حوزهٔ مطالعاتی هنر مربوط می شود؟ ۱. پژوهش هنر ۲. فلسفهٔ هنر ۳. تاریخ هنر آنقد هنری
۲۲- براساس کدام تعریف از اثر هنری، نمی توان میان آثار هنری و دیگر اشیاء ساختهٔ دست بشر تمایزی قائل شد؟
۱. هنر به مثابه مجموعه ای از تعامل ها و اتفاقات

هنر به مثابه گزینشی هایی جهت پیگیری مقاصدی خاصی هنر به مثابه آرایش عناصر بصری
آهنر به مثابه اطلاعات
γΥ/Δ2Υ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری، تجزیه و تحلیل آثار تجسمی رشته تحصیلی / کد درسی : طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۶۷ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۱۱۱
۲۳- آلن گوونز، کدام یک از کاربردهای متعدد آثار هنری را برای بخش اعظم هنر مدرن در نظر گرفته است؟
۱. عرضهٔ تعریفی نو از واقعیت آن تصویرگری .Y . ثبت واق یت f تب ية
۲۴- بخش اعظم نقاشیهای مذهبی به کدام یک از کاربردهای هنر اشاره دارند؟
۱. ارائه تعریف از واقعیت " : متقاعد ساختن ۳: ثبت واقعیت آن تصویرگری ۲۵- تابلوی «جیغ» اثر کدام یک از نقاشان است و در آن از چه منظری به واقعیت نگریسته شده است؟ ۱. مونش - از منظر روانشناسانه و عاطفی آپیکاسو- از منظر روانشناسانه و عاطفی ۲. مونک - از منظر اجتماعی آپیکابیا- از منظر سیاسی
۲۶- مجموعه ویژگی هایی که به بینندهٔ اثر این امکان را می دهد تا بین یک اثر و دیگر آثار هنری رابطه برقرار کند، چه گفته می شود؟
) ... محتوا ャ。 ژانر .Y . فرم .Y . سبک
۲۷- کدام یک از گزینه های زیر از اصول فرعی ترکیب بندی در هنر نقاشی محسوب می شوند؟
۱. وحدت " تنوع ۳. تعادلی f هماهنگی
۲۸- کدام یک از گزینه های زیر به چهار اصل زیربنایی تمهیدات بصری اشاره دارد؟
- دور بودن عناصر، تشابه عناصر، عدم تداوم، بستن تصویر فاصلهٔ عناصر، تفاوت عناصر، تداوم، باز بودن تصویر " نزدیک بودن عناصر، شباهت بین عناصر، تداوم، تکمیل یا بستن تصویر
نزدیک بودن عناصر، تفاوت عناصر، تداوم، باز بودن تصویر
۲۹- رویکرد عاطفی به هنر با کدام یک از واژه های زیر مترادف است؟
۱. واقعگرا ٠٢ اکسپرسیو ۳. نماد " منطق و تعقل
γΥ/Δ2Υ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :