نمونه سوال درس سیر تحول و تطور نقوش و نماد ها در هنر های سنتی ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس سیر تحول و تطور نقوش و نماد ها در هنر های سنتی ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : سیر تحول و تطور نقوشی و نمادها در هنرهای سنتی ایران رشته تحصیلی / کد درس : هنر اسلامی (گرایش نگارگری)۱۷۱۲۰۸۶ ۱- « شکل گیری نمادها » چگونه راوندی دارد ؟ ۱. منفصل می باشد . ۲. متصل می باشد. ۳. آگاهانه می باشد . ۴. نا آگاهانه می باشد . Y– معنای «اسطوره » در دید اسطوره باوران چگونه است ؟ ۱. واضح ۲: رمزی ۳. پایانپذیر ۴. تلفیقی ۳- « شلینگ » ، سرچشمه و منشاء اسطوره را در چه می داند ؟
۱. زبان رمزی ۲. آگاهی انسان ۳. مقصد تاریخی ۴. امور ناپایدار
۴- نظریه های « دهکده جهانی » و « برخورد تمدن ها » ؛ به ترتیب ، توسط کدامیک از اندیشمندان معاصر مطرح گشته اند ؟
۱. هانتیگون - مارسل مرل ۲. مارسل مرلی - فوکویاما
۳. مک لوهان - هانتیگون ۴. هانتیگون - فوکویاما ۵- «فرهنگ » به معنای اخصی کلمه ، در دیدگاه «موریس دو ورژه » چه می باشد ؟
۱ . باورها ャ。 تمدن .Y . تاریخ ۴. جامعه ۶- مفهوم «اسطوره ی اجرایی » که یکی از کاراترین ابزارها برای نفوذ بر یک اجتماع می باشد ، توسط کدامیک از اندیشمندان
g معاصر در آغاز قرن بیستم مطرح گردیده است
۱. موریس دو ورژه ۰۲ ژرژ سورل ۳. ارنست کاسیرر ۴. مارسل مرل ۷- «انقلاب » ، « جامعه ی بی طبقه » و « نژاد » ؛ به ترتیب ، در کدامیک از گروه های اسطوره ای جای می گیرند ؟
۱. اسطوره سنتی ، اسطوره اجرایی ، اسطوره سنتی ۲. اسطوره اجرایی ، اسطوره اجرایی ، اسطوره بومی
۳. اسطوره سنتی ، اسطوره آرمانی ، اسطوره بومی ۴. اسطوره اجرایی ، اسطوره اجرایی ، اسطوره سنتی ۸- کدامیک از پادشاهان کیانی آتش را بر مردم عرضه کرد و به وسیله ی آن موجب رفاه مردم گردید؟
۱. کیومرث ۲. فریدون ۳. جمشید ۴. هوشنگ ۹- کدام جشن به مناسبت «گرامیداشت آتش » هر ساله توسط مردم برگزار می گردد ؟
۱. ساده ۲. مهرگان ۳. امردادگان ۴. تیرگان ۱۰- واژه ی «فرشگرد » در باورهای حیات پس از مرگ ایرانیان باستان به چه معناست ؟
۱. داوری نهایی ۲. رستاخیز ۰۳ نو شدن جهان ۴. تن پسین
ΥΥ/ΛΔ Λ صفحه ۱ از ۳
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : سیر تحول و تطور نقوشی و نمادها در هنرهای سنتی ایران رشته تحصیلی / کد درس : هنر اسلامی (گرایش نگارگری)۱۷۱۲۰۸۶ ۱۱- در آیین زرتشتیان ، کدامیک از «امشاسبندان »، حامی فلزات می باشد ؟
۱. آشا ۲. آمردات ۳. آرماییتی ۴. زیساترا
۱۲- « اولین فرضی آهنگری» با توجه به آنچه در کتاب فتوت نامه ی آهنگران ذکر گردیده است ، چه می باشد ؟ ۱. حفظ آیاتی از قرآن ۲. با وضو بودن ۳. سراوایل به تن کردن ۴. کمر بستن ۱۳- کدامیک از حکما و فیلسوفان به عنصر نور توجهی خاصی مبذول داشته و بنیانگذار حکمتی متاثر از نور نیز می باشد ؟ ۱. الکندی ۲. فارابی ۳. سهروردی ۴. ابن سینا ۱۴- کدامیک از خدایان مصر باستان ، نمادی از خورشید ( خورشید خدا ) بوده است ؟ ۱. رع ۲. نوت ۳. آمون ۴. مولوخ ۱۵- کدام حیوان ، نماد و سمبلی از « آتش » است ؟
۱. زنبور ۲. سیمرغ ۳. شیر ۴. اژدها
۱۶- در آیین هفت سین نوروزی ، شاهد حضور «ظرف آب و آینه » در کنار یکدیگر می باشیم، قرار گیری این دو در کنار یکدیگر نشان و نمادی از چه می باشد ؟

۱. ازدیاد و فراوانی داشته ها . صداقت ، برکت و باروری
۳. تابش نور و رحمت الهی ۲. بازتاب تجلیات درونی انسان ۱۷- در اسطورههای یونان باستان ، « هفاییستوسی » خدای چیست ؟
۱. نور و روشنایی ۲. آب های بیکاران ۳. هنر و آهنگری ۴. عشق و عاطفه ۱۸- کدام گیاه نماد «امرداد » و « جشن امردادگان » در ایران محسوب می گردد ؟
۱. زنبق ۲. نیلوفر ۳. سرو ۴. لاله ۱۹- گلی که در داستان پادشاهان هخامنشی در تخت جمشید حجاری گریده است ، نماد و سمبلی از چه می باشد ؟
۱. هدیه ی الهی ۲. قدرت و شوکت ۳. برکت و فراوانی ۴. صلح و شادی ۲۰- کدام گیاه در فرهنگ چینی ، نماد و سمبلی از «گذشته، حال و آینده » می باشد ؟
۱. نیلوفر ۲. رز ۳. بید آ - زنبق ۲۱- به نظر «آلبرت جی کارنوی » گاو در اسطوره های ایرانی نمادی از چه می باشد ؟
۱. جاودانگی و بقا ۲. نیروی جاویدان ۳. نبرد نور و تاریکی ۲. برکت و خیر فراوان
ΥΥ/ΛΔ Λ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : سیر تحول و تطور نقوشی و نمادها در هنرهای سنتی ایران رشته تحصیلی / کد درس : هنر اسلامی (گرایش نگارگری)۱۷۱۲۰۸۶ ۲۲- نشان « خدای مردوک » در سومر چیست ؟ ۱. گاو ۲. شیر ۳. مار ۴. ماهی
۲۳- کدامیک از موارد که در گزینه ها به آن اشاره شده است، در اوستا همکار و پیک « سروش » می باشد ؟
۱. چکاوک ۲. مینا ۳. هدهد ۴. خروسی ۲۴- «جشن بهمنگان » را به چه مناسبت برگزار می نمایند ؟
۱. بزرگداشت اندیشه نیک ۲. بزرگداشت گیاهان
۳. بزرگداشت ماکیان ۴. بزرگداشت زمستان ۲۵- کدامیک از گزینه ها ، در ایران باستان ، با عنصر «ماه» ارتباط داشته و متعلق به آن است ؟
۱. پازن ۲. خروس ۳. گاو ۴. گرگ ۲۶- در میان عیلامیان ، « مار » نمادی از چه می باشد ؟
۱. حافظ حیات جاودان ۲. حافظ دنیای پس از مرگ
۳. حافظ خرد، آب و ثروت ۴. حافظ دنیای برین
۲۷- در اندیشه مردمان ابتدایی ، خطوط افقی و عمودی که گاه مواج و گاه ساده ترسیم می گشتند، نماد و سمبلی از چه می
۱. افق دید ۲. جویبار ۳ - زمین مزوعی ۴. محل سکونت ۲۸- علت استفاده از ظروفی که به شکل جانوران ایجاد گردیده است، چه می باشد ؟
۱. انتقال نیروی حیوان به انسان ۲. جلا و صیقل یافتن باطن
۳. آیین پاسداری از روح زمین ۴. آیین حفظ توتم ها ۲۹- در چه دوره ای استفاده از نقش « طاووسی » در تزیینات مساجد و اماکن مذهبی نقش چشمگیر دارد ؟
۱. ایلخانی ۲. تیموری ۳. صفوی ۴. قاجار ۳۰- با توجه به اعتقادات مردمان باستان ، کدام حیوان به علت «نوشیدن آب حیات » زندگی جاودان یافته است ؟
۱ . مار ۲. عقاب ۳. کلاغ ۴. طاووس
ΥΥ/ΛΔ Λ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :