نمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی - کاشناسی (۱۷۱۲۱۵۰)
استفاده از: -- مجاز است. ۱ . کدام منابع اطلاعاتی به عنوان اولین شکل یا رده جامع منابع مرجع معرفی شده است؟ الف - چکیده نامه ب - کتابشناسی ج - زندگی نامه د – سالنامه ۲. سوالاتی مانند "فهرست کجا است " یا "نمایه ها کجا" هستند؟ در کدام نوع تقسیم بندی پرسش ها و مرجع قرار می گیرند؟ الف - جستجو ویژه ب - ارجاع فوری ج - جهت یابی د - پژوهشی ----- یعنی " )Opac( ۳. در بخش خدمات فنی کتابخانه ها، " اپک
الف - آماده سازی و رده بندی ب - دسترسی عمومی به فهرست پیوسته
ج - امانت بین کتابخانه د – سرعنوان موضوعی ۶. کدام نوع کتابشناسی هر چیزی را که از ابتدا تا زمان حاضر و با نگاهی به آینده، منتشر، چاپ و یا توزیع شده است را پوشش می دهد؟
الف - تجاری ب - جهانی ج - ادواری د – ملی ۵. کدامیک تحلیلی عینی از محتوی یک مقاله، کتاب، فیلم و غیره را ارائه می دهد؟
الف - نمایه کتابی ب - پیایندها ج - چکیدهها د – رسانه ها
۹. بزرگترین موسسه خدمات اشتراک در ایالات متحده و شاید در جهان، عبارتست از ........... الف – Bell-g Wilson–J EbSc0 د – Gale ۷. پایگاه اطلاعاتی "LEXIS-NEXIS" در کدام حوزه موضوعی فعالیت دارد؟
الف - پزشکی ب - کشاورزی ○ごlせ'ー د – حقوقی ۸. کدام دایره المعارف براساس ویرایش هفتم دایره المعارف آلمانی بروک هاوس تدوین شده است؟ الف - جهان کتاب ب - آمریکانا ج - کلمبیا د – بریتانیکا
. این منابع از ۳ قسمت " MacroPedia MicroPedia و Prodedia" تشکیل شده است، مربوط به است به دایره المعارف
Americana -- Columbia-g Britannica -- World Book – su ۱۰. - بیشتر پرسش های مرجع فوری که مربوط به نام ها و نشسانی ها هستند در کدام منبع یافت می شود؟
الف - نشسان نامه ها ب - دستنامه ها ج - سال نامه ها د – سال نماها ۱۱. برای پاسخ به سؤالاتی نظیر "دور افتاده ترین شهر روی زمین کدام است؟" یا " بزرگترین انفجار آتشفشانی در کدام کشور رخ داد؟" بهترین منبع کدام است؟
الف - فرهنگها ب - کتابنامه ج - سال نماها د - کتابشناسیها ۱۲. به مجموعه ای از داده ها و آمارهای مفید مربوط به کشورها، شخصیت ها، رویدادها، موضوعات و نظایر آنها، چه چیزی گفته می شود؟
الف – سال نما ب - ساسال نامه ج - دستنامه د – سسالانه
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۳***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی - کاشناسی (۱۷۱۲۱۵۰)
استفاده از:
. کدام واژه نامه " به سلطان واژه نامه ها " معروف شده است؟
American Heritage --> Random house –J| Webster New – , Oxford English Dictionary(OED)-c --------------- یک ،"Who's Who" ۱۶. منبع
الف - واژه نامه است ب - کتابشناسی است
ج - منبع جغرافیایی است د - زندگی نامه یا نشان نامه است ۱۵. مقالات کدام دایره المعارف به صورت آزاد و توسط کاربران نوشته می شود؟
الف - ویکیپدیا ب - آمریکانا ج - انکارتا د – بريتانيکا
۱۹. کدام دایره المعارف اینترنتی حدود ۶۰ هزار مقاله از ویرایش ششم دایره المعارف کلمبیا را در خود جای داده و استفاده از
مقالات آن نیز رایگان می باشد؟
الف - بریتانیکا ب - انکارتا ج - آمریکانا د – بیم ۱۷. کتاب گزینه زیر توسط «سروری کاشانی » تهیه و تنظیم شده است؟
الف – مجمع الفرس ب – صحاح الفرس ج - برهان قاطع د - فرهنگ جهانگیری ۱۸. کدام گزینه ترجمه دایرة المعارف آمریکایی موسوم به «کتابهای طلایی » می باشد؟
الف - دایرة المعارف ایرانیکا ب - فرهنگنامه
ج - فرهنگنامه کودکان و نوجوانان د - دایرة المعارف آریانا
۱۹. ۵ جلدی که ۴ جلد آن ترجمهٔ لغات قرآنی و جلد پنجم آن فهرست در هم شده ترجمه ها با عنوان واژه یاب فارسی است که به ------------------ ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است
الف - فرهنگ موضوعی قرآن مجید ب - کتاب شناسی ترجمه قرآن به زبان فارسی
ج - فرهنگ لغات قرآن آستان قدس د- فرهنگنامه قرآن ۲۰. «ایرانشهر » چه نوع منبعی است؟
الف - اطلس گیتاشناسی ایران ب - فرهنگ جغرافیایی در موزه ایران
ー*」*ーで د – کتابشناسی ایران ۲۱. تدوین کتابشناسی ملی از چه سالی آغاز شد؟
וCAJ – "ו"ו"ז \ ب - ۱۳۶۵ ج - ۱۳۶۲ ل - ۱۳۲۰ ۲۲. کدام گزینه زیر در دسته منابع مرجع سرگذشتنامه ای قرار دارند؟
الف – مروج الذهب ب - الذریعه ج – آثارالباقيه د – ريحانة الادب ۲۳. کتاب « تقویم البلدان » توسط چه کسی به فارسی ترجمه شده است؟
الف – ابوالفدا ب - ابوالحسن مسعودی ج - عبد المحمد آیتی د - ابو عبد الته مقدسی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی - کاشناسی (۱۷۱۲۱۵۰)
استفاده از:
. کدام واژه نامه " به سلطان واژه نامه ها " معروف شده است؟
American Heritage --> Random house –J| Webster New – , Oxford English Dictionary(OED)-c --------------- یک ،"Who's Who" ۱۶. منبع
الف - واژه نامه است ب - کتابشناسی است
ج - منبع جغرافیایی است د - زندگی نامه یا نشان نامه است ۱۵. مقالات کدام دایره المعارف به صورت آزاد و توسط کاربران نوشته می شود؟
الف - ویکیپدیا ب - آمریکانا ج - انکارتا د – بريتانيکا
۱۹. کدام دایره المعارف اینترنتی حدود ۶۰ هزار مقاله از ویرایش ششم دایره المعارف کلمبیا را در خود جای داده و استفاده از
مقالات آن نیز رایگان می باشد؟
الف - بریتانیکا ب - انکارتا ج - آمریکانا د – بیم ۱۷. کتاب گزینه زیر توسط «سروری کاشانی » تهیه و تنظیم شده است؟
الف – مجمع الفرس ب – صحاح الفرس ج - برهان قاطع د - فرهنگ جهانگیری ۱۸. کدام گزینه ترجمه دایرة المعارف آمریکایی موسوم به «کتابهای طلایی » می باشد؟
الف - دایرة المعارف ایرانیکا ب - فرهنگنامه
ج - فرهنگنامه کودکان و نوجوانان د - دایرة المعارف آریانا
۱۹. ۵ جلدی که ۴ جلد آن ترجمهٔ لغات قرآنی و جلد پنجم آن فهرست در هم شده ترجمه ها با عنوان واژه یاب فارسی است که به ------------------ ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است
الف - فرهنگ موضوعی قرآن مجید ب - کتاب شناسی ترجمه قرآن به زبان فارسی
ج - فرهنگ لغات قرآن آستان قدس د- فرهنگنامه قرآن ۲۰. «ایرانشهر » چه نوع منبعی است؟
الف - اطلس گیتاشناسی ایران ب - فرهنگ جغرافیایی در موزه ایران
ー*」*ーで د – کتابشناسی ایران ۲۱. تدوین کتابشناسی ملی از چه سالی آغاز شد؟
וCAJ – "ו"ו"ז \ ب - ۱۳۶۵ ج - ۱۳۶۲ ل - ۱۳۲۰ ۲۲. کدام گزینه زیر در دسته منابع مرجع سرگذشتنامه ای قرار دارند؟
الف – مروج الذهب ب - الذریعه ج – آثارالباقيه د – ريحانة الادب ۲۳. کتاب « تقویم البلدان » توسط چه کسی به فارسی ترجمه شده است؟
الف – ابوالفدا ب - ابوالحسن مسعودی ج - عبد المحمد آیتی د - ابو عبد الته مقدسی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
- R
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی - کاشناسی (۱۷۱۲۱۵۰)
استفاده از:
. کدام گزینه از ویژگی های عمومی یک دایرة المعارف می باشد؟ الف – نويسنده ب - ایجاز ج - سابقه نشر د - وجود نمایه
۲۵. «موسوعة» در زبان عربی به کدام گروه از منابع مرجع اشاره دارد؟ الف. واژه نامه ب. کتابشناسی ○・ دایرةالمعارف
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۳از ۳
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
- R
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: مرجع شناسی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی - کاشناسی (۱۷۱۲۱۵۰)
استفاده از:
. کدام گزینه از ویژگی های عمومی یک دایرة المعارف می باشد؟ الف – نويسنده ب - ایجاز ج - سابقه نشر د - وجود نمایه
۲۵. «موسوعة» در زبان عربی به کدام گروه از منابع مرجع اشاره دارد؟ الف. واژه نامه ب. کتابشناسی ○・ دایرةالمعارف
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۳از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :