نمونه سوال درس مقدمه ای بر روابط عمومی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مقدمه ای بر روابط عمومی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مقدمهای بر روابط عمومی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۴)
استفاده از: -- مجاز است.
. اصطلاح روابط عمومی به مفهوم کنونی برای نخستین بار در سال ۱۸۹۷ در سالنامه کدام موسسه آمریکا مطرح شد؟
الف – مؤسسه هواپیمایی ب - مؤسسه راه آهن
ج - مؤسسه کشتیرانی د – مؤسسه کشاورزى ۲. نخستین همایش روابط عمومی ایران در سال ۱۳۴۳ در کدام شهر برگزار شد؟
الف - کرمانشاه ب - آبادان ج - قزوین د – زاهدان
۳. شیوه نوین روابط عمومی در ایران با کدام رویداد همزمان است؟
الف – هفته سلامت ب - روز کشاورزی
ج - تشکیل سپاه دانش د – ملی شدن صنعت نفت ۶. روابط عمومی به عنوان یک حرفه، برای اولین بار در کدام کشور به وجود آمد؟
الف – انگلستان ب- فرانسه ج – آلمان د – آمریکا
۵. کتاب " مدیریت روابط عمومی " توسط چه کسی تالیف شد؟ الف - حمید نطقی ب – ابوالفضل مرعشی ج - کاظم معتمد نژاد د – ابوالقاسم حالت
۹. کدام نوع روابط عمومی با توجه به فلسفه وجودی سازمان، اهداف اصلی و فرعی آن حرکت می کند؟ الف - تبیین گر ب - تحلیل گر ج - توجیه گر د - سطحی نگر ۷. کدام مورد جزع تاکتیکهای گفتاری مورد استفاده روابط عمومی ها می باشد؟
الف - بروشور ب - برنامههای تلویزیونی ج – تلفن ثابت د – لوح فشرده ۸. کدام نوع روابط عمومی، اگر دارای برنامه های مدون ادواری هم باشد، این برنامه ها فاقد انعطاف، نوآوری، جذابیت و
اثر بخشی است؟
الف - تحلیل گر ب - تبین گر
ج - سطحی نگر د - توجیه گر ۹. به گفته دکتر حمید نطقی، با فرا رسیدن دوران علمی مدیریت، روابط عمومی باید با چه عنوان بررسی شود؟
الف - نوعی تکنیک ب - هنرفراخوانی ج - هنر مردم داری د - مجموعه ای از هنر و فن ۱۰. سه نقش اصلی روابط عمومی ها در دنیای نوین کدام است؟
الف - حسگری، تعادلی، اطلاعاتی ب - حسگری، ساختاری، اطلاعاتی
ج - ارزشی، تعادلی، سازمانی د- ساختاری، سیستمی، اطلاعاتی
۱۱. کدام الگوی روابط عمومی، مهمترین وظیفه خود را «نشر اطلاعات» دانسته و در آن ضرورت ارائه اطلاعات به مردم، به رسمیت شناخته می شود؟
الف - حرفه ای ب - ترکیبی ج - اطلاع رسانی
د – دو سويه همسنگ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۳

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مقدمهای بر روابط عمومی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۴)
استفاده از: مجاز است.
۱۲. مشخصه اصلی کدام الگوی روابط عمومی، دادن نقش برابر به روابط عمومی نسبت به مخاطب و پرهیز از اتخاذ راهبردی سلطه آمیز در جریان ارتباط با اوست؟
الف - تبلیغات ب - اطلاع رسانی
ج - مخاطب محور(دو سویه همسنگ) د – حرفه اى ۱۳. سخنرانی، مراسم و نمایشگاه از جمله فعالیت های کدام نقش روابط عمومی می باشد؟
الف – مشورتی ب - تفسیری ج - اظهاری د - نمایشی ۱۶. کدام نقش از فعالیت های روابط عمومی، مورد تأکید برای الگوی "روابط عمومی آرمانی " است؟
الف – مذاکره ای ب - مشورتی
ج - تفسیری د - اظهاری
۱۵. بنابر عقیده بسیاری از آگاهان در علوم ارتباطات، یکی از بحران های اخیر در روابط عمومی های کدام است؟ الف - وجود کارکنان آموزش ندیده در شرایط جدید ب- فقدان نشریه روابط عمومی ج - عدم مطالعه کاربران د - نبود منابع اطلاعاتی ۱۹. برای عبور از روابط عمومی سنتی به الکترونیکی، در کشورهایی مانند ایران مانع بزرگتری که در راه ایجاد خدمات الکترونیکی وجود دارد که کدام است؟
الف - فقدان اطلاعات روزآمد ب -عدم تمایل نیروی انسانی متخصصی ج - ضعف زیرساخت های مخابراتی د - نبود ظرفیت برای انجام پژوهش
۱۷. در کدام شیوه گزارش نویسی، خبر، کالبد شکافی شده و به آن عمق و وسعت داده می شود و به عناصر خبری (چه، چگونه، کجا) پاسخ کامل تری داده می شود؟
الف - شیوه تاریخی ب - شیوه تحقیقی
ج - شیوه توصیفی د – شیوه هرم وارونه ۱۸. کدامیک از برنامههای روابط عمومی کتابخانه ها دارای قدمت بیشتری می باشد؟
الف - قصه گوی ب - نمایشگاه کتاب
ج - کنفرانس خبری د – بازدید ۱۹. یکی از گزارش هایی که همواره مورد نیاز واحدهای روابط عمومی است و مراجعان و مخاطبان به طور مکرر از روابط عمومی درخواست می کنند، چه نوع گزارشی است؟
الف - گزارش آگهی ب - گزارش اداری
ج - گزارش آماری و تحلیلی د - گزارشی برای مطبوعات ۲۰ . پاسخ به شش سوال اصلی (که، کی، کجا، چه، چرا، چگونه یا (WH-6) جز کدام مرحله از مراحل تدوین گزارش است؟
الف - ویرایش و تجدیدنظر ب - تعیین و شناخت موضوع
ج - نگارش د- گردآوری مطالب و منابع
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۳

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مقدمهای بر روابط عمومی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۴)
استفاده از: مجاز است.
۲۱. در تهیه یک گزارش اداری، کدام مورد جزع بخش مقدماتی به حساب می آید؟
الف - فهرست ب - نتیجه گیری ○こ*ー د – پيوست ۲۲. «ایپرا» سرنام کدام مورد می باشد؟
الف - کنگره بین المللی روابط عمومی ب - انجمن روابط عمومی ایران
ج - انجمن بین المللی روابط عمومی د- انجمن روابط عمومی آمریکا ۲۳. کنگره بین المللی روابط عمومی هر چند سال یک بار در یکی از کشورهای جهان تشکیل می شود؟
الف - سه سال یک بار ب - پنج سال یک بار
ج - چهار سال یک بار د – دو سال يک بار ۲۶ . اولین انجمن روابط عمومی در ایران در سال ۱۳۴۶ با حمایت کدام سازمان تشکیل شد؟
الف - انجمن کشاورزی ب - مالیاتی
ج - شرکت ملی نفت ایران د - مرکز نظام پزشکی ۲۵ . در مورد تعریف واژه ارتباط، جامع ترین و کامل ترین تعریف از سوی چه کسی مطرح شد؟
الف - کولی ب - نیلسون ○ビッ'ー د – فیسک
۲۹ . در کدام نوع ارتباط، گوینده فرمان می دهد و مخاطب بدون اینکه حق انتخاب، تفسیر، توضیح و سؤال داشته باشد، خواسته برقرار کننده ارتباط را برمی آورد؟
الف - ارتباط خطی ب - ارتباط ترغیبی ج - ارتباط پروجهی د – ارتباط دو جانبه ۲۷. از میان عوامل بازدارنده عمومی در ارتباط، کدام نوع خشه شایع ترین عیب و اشکالی است که ارتباط فنی دچار آن می شود و در عین حال از همه اشکالات آسان تر می توان آن را شناخت و رفع کرد؟
الف - خشه زبانی ب- خشه روانی
ج - خشه حقیقی د – خشه درونی ۲۸ . دو مانع عمده ارتباط از نظر یونسکو، کدامند؟
الف - اشکال فنی و بیسوادی ب - زبان و بیسوادی
ج - پارازیت و بیسوادی د - زبان و پارازیت
۲۹ . کدام یک از پیچیده ترین وظایف مدیریت یک کتابخانه محسوب می شود؟
• *: ***:
الف - گزارش نویسی ب - هدایت ○ふ*5J'ー د – هماهنگی ۳۰ . در میان وسایل و امکاناتی که روابط عمومی برای ارتباط استفاده می کند، کدام تاکتیک از همه متداول تر و مهمتر است؟
الف - تاکتیکهای نوشتاری ب - تاکتیکهای چند رسانه ای
د - تاکتیکهای گفتاری
ج - تاکتیکهای بصری
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۳از ۳
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مقدمهای بر روابط عمومی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۴)
استفاده از: مجاز است.
۲۱. در تهیه یک گزارش اداری، کدام مورد جزع بخش مقدماتی به حساب می آید؟
الف - فهرست ب - نتیجه گیری ○こ*ー د – پيوست ۲۲. «ایپرا» سرنام کدام مورد می باشد؟
الف - کنگره بین المللی روابط عمومی ب - انجمن روابط عمومی ایران
ج - انجمن بین المللی روابط عمومی د- انجمن روابط عمومی آمریکا ۲۳. کنگره بین المللی روابط عمومی هر چند سال یک بار در یکی از کشورهای جهان تشکیل می شود؟
الف - سه سال یک بار ب - پنج سال یک بار
ج - چهار سال یک بار د – دو سال يک بار ۲۶ . اولین انجمن روابط عمومی در ایران در سال ۱۳۴۶ با حمایت کدام سازمان تشکیل شد؟
الف - انجمن کشاورزی ب - مالیاتی
ج - شرکت ملی نفت ایران د - مرکز نظام پزشکی ۲۵ . در مورد تعریف واژه ارتباط، جامع ترین و کامل ترین تعریف از سوی چه کسی مطرح شد؟
الف - کولی ب - نیلسون ○ビッ'ー د – فیسک
۲۹ . در کدام نوع ارتباط، گوینده فرمان می دهد و مخاطب بدون اینکه حق انتخاب، تفسیر، توضیح و سؤال داشته باشد، خواسته برقرار کننده ارتباط را برمی آورد؟
الف - ارتباط خطی ب - ارتباط ترغیبی ج - ارتباط پروجهی د – ارتباط دو جانبه ۲۷. از میان عوامل بازدارنده عمومی در ارتباط، کدام نوع خشه شایع ترین عیب و اشکالی است که ارتباط فنی دچار آن می شود و در عین حال از همه اشکالات آسان تر می توان آن را شناخت و رفع کرد؟
الف - خشه زبانی ب- خشه روانی
ج - خشه حقیقی د – خشه درونی ۲۸ . دو مانع عمده ارتباط از نظر یونسکو، کدامند؟
الف - اشکال فنی و بیسوادی ب - زبان و بیسوادی
ج - پارازیت و بیسوادی د - زبان و پارازیت
۲۹ . کدام یک از پیچیده ترین وظایف مدیریت یک کتابخانه محسوب می شود؟
• *: ***:
الف - گزارش نویسی ب - هدایت ○ふ*5J'ー د – هماهنگی ۳۰ . در میان وسایل و امکاناتی که روابط عمومی برای ارتباط استفاده می کند، کدام تاکتیک از همه متداول تر و مهمتر است؟
الف - تاکتیکهای نوشتاری ب - تاکتیکهای چند رسانه ای
د - تاکتیکهای گفتاری
ج - تاکتیکهای بصری
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه۳از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :