نمونه سوال درس آشنایی با مطبوعات و رسانه ها نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با مطبوعات و رسانه ها نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۷)
استفاده از:
قدیمی ترین اندیشه مربوط به ارتباطات به وسیله چه کسی مطرح شده است؟
الف. ارسطو ب. افلاطون ج. ابن خلدون د. استرابو ۲. کتاب « تئوری ریاضی ارتباط» از کیست؟
الف. شانون و ویور ب. لاند برگ و رد فیلد ج. ادوین امری د. روتس ۳. در کدام نوع ارتباط، گیرنده و فرستنده با مجموعه پیام های کلامی و غیر کلامی همدیگر را مخاطب قرار می دهند؟
الف. ارتباط دو وجهی ب. ارتباط پروجهی
ج. ارتباط خطی ترغیبی د. ارتباط خطی ۶. ساده ترین جریان ارتباطی شامل چند عنصر اساسی است؟
الف. ۲ ب. ۳ :6 £ ل. ۵ ه این مدل ارتباطی (چه کسی؟ چه می گوید؟ به چه کسی؟ از چه راهی؟ با چه تأثیری؟) به وسیله چه کسی ارائه شده است؟
الف. دورف ب. تنکارد ج سه ورین د. لسول ۹ کدام مدل ارتباطی بر محور فرایند روان-بازشناختی قرار داشت و در آن سعی می شد که معنا و در عین حال ارسال و دریافت پیام ها را مد نظر قرار دهد؟
الف. مدل آزگود ب. مدل لسول ج. مدل شانون د، مدل سیییاک ۷. قرار دادن پیام های گوناگون در دسترس افراد و گروه ها برای کمک به شناخت و درک دیدگاه ها و آرزوهای مشترک ناظر بر کدام یک از نقش های ارتباط است؟
الف. اجتماعی کردن ب. ایجاد انگیزه ج. یکپارچگی و انسجام دهی د. اطلاع رسانی ۸. طبق نتایج پژوهش ها، از کل وقت ارتباطی ما در یک روز چند درصد صرف صحبت کردن می شود؟
الف. ۱۰ درصد ب. ۱۵ درصد ج. ۳۲ درصد د. ۶۲ درصد ۹. بار اضافی و سرریز یکی از شکل های ظهور و بروز کدام نوع خشه است؟
الف، حقیقی ب. زبانی ج. درونی د.روانی ۱۰. اصطلاح «دهکده جهانی» توسط چه کسی مطرح شد؟
الف. مک لوهان با رایزمن ج. تو نیسی د.پستمن ۱۱. دوسویه بودن و پویایی به کدام جنبه از ویژگی های جامعه اطلاعاتی مربوط می شود؟
الف، فنی ب، اقتصادی ○・ فرهنگی د.حرفه اى ۱۲ کدام یک از افراد زیر در دهه ۱۹۹۰ ظهور جامعه «یقه سفیدها» و کاهش کارگران «یقه آبی» را مطرح نمود؟
الف، ویلیام مارتین ب. دانیل بل ج. مک لوهان د. ديوید رايزمن
۱۳. در کدام دهه انتقال تدریجی از اقتصاد کالایی به اقتصاد اطلاعات آغاز گردید و اطلاعات تبدیل به مهمترین منبع تولید ثروت جوامع
شد؟
الف. دهه ۱۹۹۰ ب. دهه ۱۹۷۰ 、(“ - ل. لاهه ۱۹۹۰

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۷)
استفاده از:
قدیمی ترین اندیشه مربوط به ارتباطات به وسیله چه کسی مطرح شده است؟
الف. ارسطو ب. افلاطون ج. ابن خلدون د. استرابو ۲. کتاب « تئوری ریاضی ارتباط» از کیست؟
الف. شانون و ویور ب. لاند برگ و رد فیلد ج. ادوین امری د. روتس ۳. در کدام نوع ارتباط، گیرنده و فرستنده با مجموعه پیام های کلامی و غیر کلامی همدیگر را مخاطب قرار می دهند؟
الف. ارتباط دو وجهی ب. ارتباط پروجهی
ج. ارتباط خطی ترغیبی د. ارتباط خطی ۶. ساده ترین جریان ارتباطی شامل چند عنصر اساسی است؟
الف. ۲ ب. ۳ :6 £ ل. ۵ ه این مدل ارتباطی (چه کسی؟ چه می گوید؟ به چه کسی؟ از چه راهی؟ با چه تأثیری؟) به وسیله چه کسی ارائه شده است؟
الف. دورف ب. تنکارد ج سه ورین د. لسول ۹ کدام مدل ارتباطی بر محور فرایند روان-بازشناختی قرار داشت و در آن سعی می شد که معنا و در عین حال ارسال و دریافت پیام ها را مد نظر قرار دهد؟
الف. مدل آزگود ب. مدل لسول ج. مدل شانون د، مدل سیییاک ۷. قرار دادن پیام های گوناگون در دسترس افراد و گروه ها برای کمک به شناخت و درک دیدگاه ها و آرزوهای مشترک ناظر بر کدام یک از نقش های ارتباط است؟
الف. اجتماعی کردن ب. ایجاد انگیزه ج. یکپارچگی و انسجام دهی د. اطلاع رسانی ۸. طبق نتایج پژوهش ها، از کل وقت ارتباطی ما در یک روز چند درصد صرف صحبت کردن می شود؟
الف. ۱۰ درصد ب. ۱۵ درصد ج. ۳۲ درصد د. ۶۲ درصد ۹. بار اضافی و سرریز یکی از شکل های ظهور و بروز کدام نوع خشه است؟
الف، حقیقی ب. زبانی ج. درونی د.روانی ۱۰. اصطلاح «دهکده جهانی» توسط چه کسی مطرح شد؟
الف. مک لوهان با رایزمن ج. تو نیسی د.پستمن ۱۱. دوسویه بودن و پویایی به کدام جنبه از ویژگی های جامعه اطلاعاتی مربوط می شود؟
الف، فنی ب، اقتصادی ○・ فرهنگی د.حرفه اى ۱۲ کدام یک از افراد زیر در دهه ۱۹۹۰ ظهور جامعه «یقه سفیدها» و کاهش کارگران «یقه آبی» را مطرح نمود؟
الف، ویلیام مارتین ب. دانیل بل ج. مک لوهان د. ديوید رايزمن
۱۳. در کدام دهه انتقال تدریجی از اقتصاد کالایی به اقتصاد اطلاعات آغاز گردید و اطلاعات تبدیل به مهمترین منبع تولید ثروت جوامع
شد؟
الف. دهه ۱۹۹۰ ب. دهه ۱۹۷۰ 、(“ - ل. لاهه ۱۹۹۰

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۷)
استفاده از: مجاز است. ۱۹ اولین کشوری که در سال ۱۹۹۹ در زمینه آزادی اطلاعات قوانین محکم و جامعی را تصویب نمود کدام است؟ الف. فرانسه ب. انگلستان ج. ایالات متحده د. سوئيس ۱۵. با اختراع کدام یک از موارد زیر اولین «انفجار دانش» در سطح جهان به وقوع پیوست؟ الف. زبان ب. خط ج، چاپ د. اينترنت ۱۹. نقش اصلی کدام یک از سازمان های زیر در بهبود ارتباطات، دسترسی به اطلاعات فنی از طریق همکاری میان نظام ها و سرویس های اطلاعاتی است؟ الف.يونسکو ب،ایفلا ج، یوذ د.یونی سیست ۱۷.دومین تحول انقلاب فرهنگی در تاریخ بشر چیست؟ الف. اختراع زبان ب. اختراع کاغذ ج، اخت د. اختراع راديو ۱۸.خبرگزاری آسوشیتدپرس وابسته به کدام کشور است؟ الف. فرانسه ب. انگلستان ج. روسیه د. ایالات متحده ۱۹. تنها وسیله ارتباطی که کاملا می توان اصطلاح رسانه جمعی را بر آن اطلاق کرد چیست؟ الف. رادیو ب، کتاب ج. مجله د.تلويزيون ۲۰. اولین قمر مصنوعی توسط کدام کشور در سال ۱۹۵۷ به فضا پرتاب شد؟ الف. انگلستان ب. شوروی ج آمریکا د. آلمان ۲۱. سیاست «جریان آزاد اطلاعات» در چندمین اجلاسیه کنفرانس یونسکو از سوی تعدادی از دولت های عضو مورد انتقاد قرار گرفت؟ الف. پانزدهمین ب. شانزدهمین ج. هفدهمین ل. هجدهمین ۲۲. فعال یا منفعل ساختن مخاطبان مربوط به کدام یک از تاثیرات رسانه هاست؟
الف، شناختی ب. عاطفی ج. رفتاری د.تمام موارد
۲۳. مهم ترین مسأله در صنعت ارتباطات چیست؟ الف. کسب اعتماد مخاطبان ب. ایجاد بستر فنی مناسب ج. ایجاد رقابت د. توجه به اخلاقيات
۲۹. در جوامعی که شکاف ارزشی وجود دارد بیشترین آسیب ناشی از نقض اخلاق در رسانه ها متوجه کیست؟
الف، حاکمان ب. خانواده ها ج. اندیشمندان د. سياستمداران ۲۵ موثرترین شیوه پیشگیری از فریب و ایجاد مشکلات ناشی از آن چیست؟
الف، سوگند ب. تدوین آئین نامه ها
ج. تدریس درس اخلاق رسانه ها د. ایجاد مجامع صنفی رسانه ای ۲۹. به عقیده فردیناند تونیس علت تغییر و تحولاتی که در جوامع مختلف انسانی روی می دهد، بیش از هر چیز ناشی از چیست؟
الف، روابط میان افراد ب. پیشرفت های فناوری ج. روابط میان سازمان ها د. ارضای جاه طلبی ها ۲۷. به نظر کدام یک از افراد زیر، عصر جدید ارتباطات و جامعه صنعتی، مقارن با پیدایش توده های عظیم همراه با مصرف و تولید انبوه و منتهی به نابودی هویت فردی است؟
الف. فردیناند تونیسی ب. دیوید رایزمن ج. هربرت مارکوز د. ملوین دفلور
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۷)
استفاده از: مجاز است. ۱۹ اولین کشوری که در سال ۱۹۹۹ در زمینه آزادی اطلاعات قوانین محکم و جامعی را تصویب نمود کدام است؟ الف. فرانسه ب. انگلستان ج. ایالات متحده د. سوئيس ۱۵. با اختراع کدام یک از موارد زیر اولین «انفجار دانش» در سطح جهان به وقوع پیوست؟ الف. زبان ب. خط ج، چاپ د. اينترنت ۱۹. نقش اصلی کدام یک از سازمان های زیر در بهبود ارتباطات، دسترسی به اطلاعات فنی از طریق همکاری میان نظام ها و سرویس های اطلاعاتی است؟ الف.يونسکو ب،ایفلا ج، یوذ د.یونی سیست ۱۷.دومین تحول انقلاب فرهنگی در تاریخ بشر چیست؟ الف. اختراع زبان ب. اختراع کاغذ ج، اخت د. اختراع راديو ۱۸.خبرگزاری آسوشیتدپرس وابسته به کدام کشور است؟ الف. فرانسه ب. انگلستان ج. روسیه د. ایالات متحده ۱۹. تنها وسیله ارتباطی که کاملا می توان اصطلاح رسانه جمعی را بر آن اطلاق کرد چیست؟ الف. رادیو ب، کتاب ج. مجله د.تلويزيون ۲۰. اولین قمر مصنوعی توسط کدام کشور در سال ۱۹۵۷ به فضا پرتاب شد؟ الف. انگلستان ب. شوروی ج آمریکا د. آلمان ۲۱. سیاست «جریان آزاد اطلاعات» در چندمین اجلاسیه کنفرانس یونسکو از سوی تعدادی از دولت های عضو مورد انتقاد قرار گرفت؟ الف. پانزدهمین ب. شانزدهمین ج. هفدهمین ل. هجدهمین ۲۲. فعال یا منفعل ساختن مخاطبان مربوط به کدام یک از تاثیرات رسانه هاست؟
الف، شناختی ب. عاطفی ج. رفتاری د.تمام موارد
۲۳. مهم ترین مسأله در صنعت ارتباطات چیست؟ الف. کسب اعتماد مخاطبان ب. ایجاد بستر فنی مناسب ج. ایجاد رقابت د. توجه به اخلاقيات
۲۹. در جوامعی که شکاف ارزشی وجود دارد بیشترین آسیب ناشی از نقض اخلاق در رسانه ها متوجه کیست؟
الف، حاکمان ب. خانواده ها ج. اندیشمندان د. سياستمداران ۲۵ موثرترین شیوه پیشگیری از فریب و ایجاد مشکلات ناشی از آن چیست؟
الف، سوگند ب. تدوین آئین نامه ها
ج. تدریس درس اخلاق رسانه ها د. ایجاد مجامع صنفی رسانه ای ۲۹. به عقیده فردیناند تونیس علت تغییر و تحولاتی که در جوامع مختلف انسانی روی می دهد، بیش از هر چیز ناشی از چیست؟
الف، روابط میان افراد ب. پیشرفت های فناوری ج. روابط میان سازمان ها د. ارضای جاه طلبی ها ۲۷. به نظر کدام یک از افراد زیر، عصر جدید ارتباطات و جامعه صنعتی، مقارن با پیدایش توده های عظیم همراه با مصرف و تولید انبوه و منتهی به نابودی هویت فردی است؟
الف. فردیناند تونیسی ب. دیوید رایزمن ج. هربرت مارکوز د. ملوین دفلور
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۷)
استفاده از: مجاز است.
۲۸. دیوید رایزمن عامل زیربنای کلیه تحولات اجتماعی را چه چیزی معرفی می کند؟ الف، عوامل اقتصادی ب. موجودات انسانی
ج، تعادل جمعیتی د.عوامل جغرافيايی ۲۹. بزرگترین انحصار در زمینه رسانه ای مربوط به کدام شرکت است؟
الف. اِی او ال-تایم وارنر ب. وایاکام
ج.نيوز کورپوریشن د. والت ديزنی ۳۰. کدام یک از افراد زیر معتقدند که «جوامع، بیشتر در اثر ماهیت وسایل ارتباطی شکل گرفته اند تا در نتیجه محتوای ارتباط»؟
الف، تونیس ب. مک لوهان ج. دامرال د. بارتس***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۶۷)
استفاده از: مجاز است.
۲۸. دیوید رایزمن عامل زیربنای کلیه تحولات اجتماعی را چه چیزی معرفی می کند؟ الف، عوامل اقتصادی ب. موجودات انسانی
ج، تعادل جمعیتی د.عوامل جغرافيايی ۲۹. بزرگترین انحصار در زمینه رسانه ای مربوط به کدام شرکت است؟
الف. اِی او ال-تایم وارنر ب. وایاکام
ج.نيوز کورپوریشن د. والت ديزنی ۳۰. کدام یک از افراد زیر معتقدند که «جوامع، بیشتر در اثر ماهیت وسایل ارتباطی شکل گرفته اند تا در نتیجه محتوای ارتباط»؟
الف، تونیس ب. مک لوهان ج. دامرال د. بارتس***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :