نمونه سوال درس آشنایی با ویراستاری و نشر نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با ویراستاری و نشر نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستای سی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: آشنایی با ویراستاری و نشر رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی (۱۷۱۲۱۷۲)
استفاده از:
۱- در طرح فرضی زیر کدام شرط رعایت نشده است؟ ۱. مراجعان به کتابخانه الف. کارمندان ب. پیشه وران ج. زنان د. مردان
الف - جامعیت و مانعیت
ب - همسنگی اجزاع طرح
ج - سازگاری طرح با نوشتهٔ اصلی د – وحدت معیار ۲. سومین مرحله از شکل گیری هرگونه طرحی چیست؟ الف – طرح جمله اى ب - طرح پاراگرافی ج - طرح ترکیبی د – طرح عبارتی
۳. کدامیک از انواع برگه های کتابخانه برای جستجوی جامع جهت تدوین کتابشناسی مقدماتی مفیدتر است؟
الف - برگهٔ عنوان ب - رفا برگه ج - برگه موضوعی د- برگهٔ پدیدآورنده ۶ . هنگام یادداشت برداری بهتر است از برگه های مربوط در چه اندازه ای تهیه شود؟
الف - ۲۱× ۱۶ سانتیمتر ب - ۵/۱۲×۵/۷ سانتیمتر
ج - ۱۰ × ۵ سانتیمتر د - ۱۵ × ۱۰ سانتیمتر
۵. در نقل مستقیم چنانچه لغزشی در منبع اصلی وجود داشته باشد چه باید کرد؟ الف - باید عیناً منعکس گردد، منتهی بلافاصله پس از آن کلمهٔ «کذا» در داخل پرانتز می آید ب - باید لغزش و اشتباه موجود را اصلاح نمود اما داخل قلاب این مورد بیان شود ج - باید لغزش و اشتباه موجود را اصلاح نمود اما داخل پرانتز این مورد بیان شود د - باید عیناً منعکس گردد، اما بلافاصله بعد از آن کلمه «کذا» در داخل قلاب می آید ۹. این نوع بند با اندیشهٔ اصلی آغاز می شود، اجزاء از دل آن بیرون می آید، و سپس به استنباطی عام می انجامند. الف- قیاسی - استقرایی ب- قیاسی ج - استقرایی - قیاسی د- استقرایی ۷. هر گاه قرار باشد در زمینهای اطلاعات ارائه شود بهتر است از کدام نوع ترتیب اهمیت استفاده شود؟ الف - غیر مهم مهم ب - مهم عیار مهم . 4- - - +- . 4ج - مهم عیار مهم مهم د – عیرمهم مهم عیر مهم ۸. در پانویس ارجاعی، بین حوزهٔ پدیدآورنده و حوزهٔ عنوان از چه علامتی استفاده می شود؟ الف - نقطه ویرگول (؟) ب- نقطه (.) J**9ーで)( د – دو نقطه (:)
- نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشستای سی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با ویراستاری و نشر رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی (۱۷۱۲۱۷۲)
استفاده از: مجاز است. ۹. کدامیک از گزینه های زیر بعنوان فهرست مآخذ برای یک کتاب صحیح می باشد؟ الف - یداله ثمره، آواشناسی زبان فارسی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴)، ص ۲۷. ب - ثمره، یداله. آواشناسی زبان فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴. ج - یداله ثمره، آواشناسی زبان فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴، ص ۲۷. د- ثمره، یداله. آواشناسی زبان فارسی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴). . کدامیک از گزینه های زیر برای یک استناد درون متنی صحیح می باشد؟ الف - (پالمر، ۱۳۶۶، ص ۴۲) ب - (پالمر، ص ۴۲، ۱۳۶۶) ج - (پالمر: ۱۳۶۶: ۴۲) د - (پالمر: ۴۲: ۱۳۶۶) . به جای کلمهٔ حذف شده و برای پرهیز از تکرار از چه علامتی استفاده می شود؟ الف - خط فاصلهٔ کوتاه (-) ب - سه نقطه (...)
ج - ممیز (/) د – ابرو( ) . " در موارد تردید " از کدام علامت استفاده می شود؟
الف - علامت سوال (؟) ب - علامت تردید (!) ج - علامت ممیز (/) . کدامیک از گزینه های زیر از نظر رسم الخط غلط است؟
الف – ویدئو ب - علم ھیئت ج – اعلا . کدامیک از نمودارهای زیر به نمودار ون شهرت دارد؟
الف - نمودار گرد ب - نمودار شبکه ای ج - نمودار منحنی د- نمودار گردشی . حرکت مرحله به مرحلهٔ یک فعالیت را با کدامیک از نمودارهای زیر نشان می دهند؟
الف - نمودار منحنی ب - نمودار شبکه ای ج - نمودار گرد د- نمودار گردشی
. مدت آیش معمولاً چقدر است؟
الف - یک ساعت تا بیست و چهار ساعت
ب - یک ماه تا دو ماه
ج - یک هفته تا یک ماه
د - بین بیست و چهار ساعت تا یک هفته کدامیک از گزینه های زیر جزو بخش های متمّم یک نوشتهٔ تحقیقی نمی باشد؟ الف – فهرست مآخذ ب - پیوست ها ج - واژه نامه . این نوع چکیده لحنی مستقیم دارد، گویی نویسندهٔ متن اصلی سخن می گوید. الف - چکیدهٔ مستقیم ب - چکیدهٔ تمام نما ج - چکیدهٔ راهنما . نخستین جزع یک نوشتهٔ تحقیقی کدام است؟ الف - فهرست مندرجات ب - مقدمه

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشستای سی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: آشنایی با ویراستاری و نشر رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی (۱۷۱۲۱۷۲)
استفاده از:
. نام دیگر این نوع مقاله، مقالهٔ نظری است.
الف - مقالهٔ تحلیلی ب - مقالهٔ گردآوری ج - مقالهٔ تحقیقی د- مقالهٔ مروری ۲۱. هرگاه اسلاید حاوی نوشته باشد، محتوای نوشتهٔ هر اسلاید حداکثر باید چند کلمه باشد؟
δ " - J ۳۰ - الف - ۲۰ ب - ۴۰ ج ۲۲. اینکه «آیا درک اصطلاحات به کار رفته برای خوانندهٔ متوسط دشوار است؟» جزو کدامیک از نکات مربوط به بررسی کتاب به شمار می رود؟
الف – صحت اطلاعات ب - درونمایه ج - ساختار متن د – اسلوب ۲۳. پیشینهٔ پژوهش به چه دسته هایی تقسیم می شود؟
الف - تاریخی و غیرتاریخی ب - داخلی و خارجی
ج - سطحی و عمقی د – توصیفی و تحلیلی ۲۶. کدامیک از انواع گزارشها ناظر بر سازمانی هستند که موجود و فعال است و هداف از ارائهٔ گزارش آشنا کردن علاقمندان برای بهره وری بیشتر از خدمات آن سازمان است؟
الف - گزارش وضعیت ب - گزارش رویداد
ج - گزارش شرح فعالیت د - گزارش پیشرفت
۲۵. هر گاه در هیچ جای کتاب ذکری از محل نشر نشده باشد، هنگام تهیهٔ پانویس در قسمت مربوط به محل نشر چه می نویسیم؟ الف - (بی نا) ب - [بی نا] ج -[بی جا] د – (بی جا)


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :