نمونه سوال درس کتابخانه و توسعه پایدار نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کتابخانه و توسعه پایدار نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : کتابخانه و توسعه پایدار رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۸ ۱- چه زمانی یک طرح توسعه کتابخانه نیازمند اصلاح و تغییر است؟ ۱. قابلیت اجرا داشته باشد آن توسط کتابدار متخصص تدوین شده باشد
۳. با اهداف کتابخانه در یک راستا باشد ۰۴ آینده نگر باشد ۲- دلیل عدم وجود استاندارد فراگیر برای کتابخانه های مدارس چیست؟ ۱. تنوع در سازمان مادر ۲. عدم استقبال از تدوین استانداردها ۲. عدم وجود شرایط اجتماعی یکسان " موارد الف وج ۳- موفقیت کاربران در دسترسی به مجموعه کتابخانه بیش از همه به کدام عامل زیر بستگی دارد؟ ۱. فهرست کتابخانه آن همکاری بین کتابخانه ای ۳. استقرار کتابخانه ۴. مجموعه کتابخانه ۴- کدام شیوه استقرار منابع در کتابخانه رضایت مندی بیشتری را به دنبال دارد؟ ۰ کتابخانه های اقماری و مدیریت واحد آن کتابخانه های اقماری مدیریت غیر متمرکز "، کتابخانه متمرکز و مدیریت واحد آن کتابخانه غیر متمرکز و همکاری بین کتابخانه ۵- فلسفه وجود کتابخانه چیست؟ ۱. تولید علم ۲ - امانت کتاب "سواد آموزی آن خدمت به مردم
۶- نمونه ارتباط موفق بین کتابخانه های مدارس و کتابخانه ملی در کدام کشور دیده می شود؟
١. انگلیس ۲. غنا ۳. آمریکا ۴. کانادا
۷- منظور از اصطلاح پیشتاز که از طرف کنفرانس ناتیسی برای توصیف عناصر نظام اطلاع رسانی به کار رفته
چیست؟ ۱. کارکنان بالقوه ۲. استفاده کنندگان واقعی ۲. مدیران لایق آبستر فرهنگی مناسب ۸- از خصوصیات مهم برنامه ریزی که بر ماهیت عملی آن تاکید دارد کدام است؟ ۱. تمرکز بر وضعیت کنونی
۳. انعطاف پذیری
γΥ/γγ"Δ και
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : کتابخانه و توسعه پایدار رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۸ ۱- چه زمانی یک طرح توسعه کتابخانه نیازمند اصلاح و تغییر است؟ ۱. قابلیت اجرا داشته باشد آن توسط کتابدار متخصص تدوین شده باشد
۳. با اهداف کتابخانه در یک راستا باشد ۰۴ آینده نگر باشد ۲- دلیل عدم وجود استاندارد فراگیر برای کتابخانه های مدارس چیست؟ ۱. تنوع در سازمان مادر ۲. عدم استقبال از تدوین استانداردها ۲. عدم وجود شرایط اجتماعی یکسان " موارد الف وج ۳- موفقیت کاربران در دسترسی به مجموعه کتابخانه بیش از همه به کدام عامل زیر بستگی دارد؟ ۱. فهرست کتابخانه آن همکاری بین کتابخانه ای ۳. استقرار کتابخانه ۴. مجموعه کتابخانه ۴- کدام شیوه استقرار منابع در کتابخانه رضایت مندی بیشتری را به دنبال دارد؟ ۰ کتابخانه های اقماری و مدیریت واحد آن کتابخانه های اقماری مدیریت غیر متمرکز "، کتابخانه متمرکز و مدیریت واحد آن کتابخانه غیر متمرکز و همکاری بین کتابخانه ۵- فلسفه وجود کتابخانه چیست؟ ۱. تولید علم ۲ - امانت کتاب "سواد آموزی آن خدمت به مردم
۶- نمونه ارتباط موفق بین کتابخانه های مدارس و کتابخانه ملی در کدام کشور دیده می شود؟
١. انگلیس ۲. غنا ۳. آمریکا ۴. کانادا
۷- منظور از اصطلاح پیشتاز که از طرف کنفرانس ناتیسی برای توصیف عناصر نظام اطلاع رسانی به کار رفته
چیست؟ ۱. کارکنان بالقوه ۲. استفاده کنندگان واقعی ۲. مدیران لایق آبستر فرهنگی مناسب ۸- از خصوصیات مهم برنامه ریزی که بر ماهیت عملی آن تاکید دارد کدام است؟ ۱. تمرکز بر وضعیت کنونی
۳. انعطاف پذیری
γΥ/γγ"Δ και
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴
***
. کارشناسی
藥 = دانشگاه پیام نور --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
درسی : کتابخانه و توسعه پایدار
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۸
۹- در عرصه برنامه ریزی توسعه کتابخانه، کدام عامل تمامی عناصر چارچوب نظام مند را تحت پوشش قرار
می دهد؟
ا. توسعه منابع ۲. ارائه خدمات
۲. مدیریت مجموعه f همکاری های کتابخانه ای
.W— مشکل اساسی در تدوین یک طرح توسعه کتابخانه *چیست؟
۰۱ نداشتن اطلاعات کافی درباره وضعیت موجود ۲. عدم آگاهی از برنامه های آتی
" نبود چارچوب مشخص و روشن ۲. مشکلات مالی کتابخانه
۱ - شرط لازم برای این که یک نظام کتابخانه ای با عوامل محیطی خود در تعامل باشد چیست؟ ۱. بسته باشد ۲. باز باشد
" توسط کتابدار طراحی شده باشد ۲. هدفمند باشد
۱۲- پتانسیل کتابخانه و اطلاعات وابسته به کدام پیش شرط های زیر است؟ ۱. استفاده کنندگان - بودجه ۲. استفاده کنندگان - فضای کتابخانه
۳. اطلاعات - مدیریت مجموعه ۴. کاربران کتابخانه - اطلاعات
۱۳- روش معمول برای تهیه مواد مورد نیاز کتابخانه کدام است؟
Y.
۲. مبادله خرید
۱. اهدا
۱۴- کدام یک از خدمات کتابخانه ای زیر جزو خدمات مستقیم به شمار می رود؟
ا. خدمات مرجع ۲. امانت کتاب
" ارسال کتاب به نقاط دوردست ۴. تحویل مدرک ۱۵- از کدام کتابخانه به عنوان عامل پیشرفت کتابخانه های یک جامعه یاد شده است؟
٠٢ کتابخانه ملی ۴. کتابخانه تخصصی
۱. کتابخانه عمومی ۲. کتابخانه آموزشگاهی
۱۶ - اولین پیش نویسی استاندارد کتابخانه مدارس دنیا توسط کدام سازمان ارائه شد؟
۲. ایفلا ۲- يونسکو
۱. فید
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
? ()"וון וו
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : کتابخانه و توسعه پایدار رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۸ ۱۷- کتابخانه های مدارس با کدام یک از کتابخانه های دیگر قرابت بیشتری دارند؟ W ... عمومی ャ。 ملی 。\、 Y. 2_で . دانشگاهی ۱۸ - کدامیک از انواع کتابخانه ها می توانند به عنوان جایگزین کتابخانه ملی ایفای نقش نمایند؟ ۱. کتابخانه دانشگاهی آن کتابخانه عمومی ۳. کتابخانه تخصصی ۴. کتابخانه آموزشگاهی ۱۹- کدام یک از گزینه های زیر جزو هزینه های سرمایه ای به شمار می رود؟ ۱. تجهیزات آن حقوق کارکنان "هزینه پیشرفت کار آخرید منابع اولیه ۲۰- مهمترین معیار در نظام امانت بین کتابخانه ای چیست؟
۱. مقدار اطلاعات ۲. هزینه اطلاعات ۳. سرعت تهیه اطلاعات " نوع منابع
۲- کدام جمله زیر در مورد امانت بین کتابخانه ای درست نیست؟
۱. منابع امانتی منابع کم یابی هستند. آن امانت بین کتابخانه ای هزینه بر است.
"امانت بین کتابخانه ای زمان بر است. منابع امانتی منابعی سری و محرمانه هستند.
۲۲- سادگی، ارزانی و موثر بودن، ویژگی کدام مدل همکاری بین کتابخانه ای است؟
۱. تمرکز نسبی ۲. تمرکز
۲. عدم تمرکز آن تمرکز در چند کتابخانه محدود ۲۳- نواقص عدم تمرکز عمدتا مربوط به چیست؟
۱. تعداد کتابخانه ۲. مدیریت کتابخانه ۳. بودجه آن کاربران ۲۴- نظام متمرکز در کدام کتابخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد؟
۱. کتابخانه هایی که تقاضا برای امانت بالاست ۲. کتابخانه هایی که تقاضا برای امانت پایین است
۳. کتابخانه هایی که تعداد منابع اندکی دارند "، کتابخانه هایی که تعداد منابع بالایی دارند
۲۵- مشکل اصلی در روند امانت کتاب در سطح بین المللی چیست؟ ۱. فواصل جغرافیایی مدت زمان بین ارسال و دریافت مدرک
۳ - حق تالیف ۴. هزینه ها
? ()"וון וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۴
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : کتابخانه و توسعه پایدار رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۸ ۲۶- در چه حالت کتابشناسی ملی کامپیوتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ . کتابخانه قادر به پذیرش اطلاعات در قالب ماشین خوان باشد. نظام همکاری بین کتایخانه دایر باشد. نظام های کتاب شناختی به صورت آنلاین در دسترس قرار گیرد. هنگامی که همه کتابخانه ها اعلام همکاری کنند ۲۷- نخستین شاخصی برای استفاده از کتابخانه عمومی چیست؟
۱. وسعت کتابخانه آن دسترس پذیری " حجم منابع
۲۸- مهمترین نقش کتابخانه عمومی در کشورهای در حال توسعه چیست؟ ۱. سوادآموزی آن تفنن و سرگرمی ۲. تولید علم آن همکاری بین کتابخانه ای
۲۹- کدام یک از عبارات زیر درباره برنامه های توسعه کتابخانه صحیح است؟ - برنامه های توسعه کتابخانه جزئیات را شامل می شود. برنامه های توسعه کتابخانه کلیات را شامل می شود. برنامه های توسعه کتابخانه، همکاری بین کتابخانه ای را شامل می شود.
- برنامه توسعه کتابخانه امانت بین کتابخانه ای را شامل می شود.
۳۰- نقش کتابخانه های مدارس در مراحل اولیه طراحی زیر بنایی کتابخانه ملی چیست؟
۱. تولید محتوای آموزشی ۲. تولید خوانندگان بالفعلی
" توسعه آموزشهای همگانی آن سوادآموزی
? ()"וון וו نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :