نمونه سوال درس جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: جامعه شناسی اوقات فراغت رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۸۰) استفاده از: -- مجاز است. ۱ . اگر فرد در زمان فراغتش فاقد هرگونه برنامه مشخص باشد و این زمان به بطالت بگذرد، آن را چه می نامند؟ الف – زمان فعال فراغات ب – خلاء فراغات ج - فعالیت آزاد د – نیمه فراغت ۲. از نظر کدام نظریه پرداز، فراغت، نقطه مقابل آن فعالیتهایی است که به طور کلی وسیلهای برای رسیدن به هدفهای دیگرند نه هدفهای خود به خودی؟ الف - هربرت رید ب - جرج لاندبرگ ج - دومازیه د – پرودون ۳. کدامیک از تعاریف زیر جزع نکات مشترک نظریات پیرامون فراغت نمی باشد؟ الف - فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت بسته به فراغت گر تعریف می شود. ب - با پیشرفت صنعت و تکنولوژی اوقات فراغت افراد افزایش یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. ج - اوقات فراغت مخصوص قسمتی از اوقات آزاد فرد است نه زمان کار، د - نحوه گذران اوقات فراغت برای افراد امری انتخابی نیست. ۶. کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با تفریح صحیح است؟ الف - لذت بردن از فراغت فعالانه است نه انفعالی. ب - تفریح، برخلاف کار، اجباری و بی اختیار نیست. ج - تفریح در زمان فراغت شخصی انجام نمی شود. د- تفریح تقریباً شامل فعالیتهایی که شدیداً مغزی باشند می شود.
۵. مبنای پیدایش اوقات فراغت در مفهوم جدید آن به کدام دوران بازمی گردد؟
الف - دوران اولیه حضور انسان در کره زمین ب - انقلاب صنعتی
ج - قبل از اسلام د – دوره شهرنشینی ۹. کدام یک از ویژگیهای مهم فراغت در زمان حاضر است؟
الف - رشد شهرنشینی ب - یکنواختی کارهای صنعتی و اداری
ج - پیوند با ساخت سیاسی جامعه د – تنهايی انسانها ۷. احیاع و رسمی شدن جشن های ایرانیان مثل عید نوروز به کدام دوران بازمی گردد؟
الف - قبل از اسلام ب - ساسانیان ج - اشکانیان د – بنی عباس ۸. مردم کدام یک از کشورهای زیر خانه را مرکز تفریحات قرار می دهند؟
الف – فرانسسه ب - اسپانیا ج - دانمارک د – انگلستان ۹. این جمله از کدامیک از بزرگان دین می باشد؟ « بیشتر مردم در دو خصلت دچار گمراهی و ضلالت هستند یکی در مورد سلامت و صحت، دیگری در مورد فراغت».
الف - امام رضا(ع) ب - امام صادق (ع) ج - حضرت علی (ع) د- پیامبر اکرم (ص)***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: جامعه شناسی اوقات فراغت رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۸۰)
استفاده از:
۱۰. کدام گزینه در ارتباط با دیدگاههای کلاسیک در جامعه شناسی نادرست است؟ الف - از نظر کارکردگرایان تأثیر تلویزیون و اوقات فراغت از نظر فرهنگی به حفظ و یگانگی نظام اجتماعی کمک میکند. ب - از دیدگاه مکتب فرانکفورت مفهوم اوقات فراغت یک مفهوم فرهنگ است. ج - از نظر دورکیم شعائر در موقعیتهای سنگین و رسمی به فعالیتهایی که منظور از آنها عیش و نوش است تبدیل می تاندود ۰ د - ازنظر مکتب فرانکفورت در حال حاضر وسایل ارتباط جمعی امکان رسیدن به هر نوع بلوغ را از میان برده اند. . از نظر کدام جامعه شناسی لحظات فراغت، همان لحظات امکان توسعه و پیشرفت انسان است؟ الف - تورین اشتاین وبلان ب - ژوفر دومازیه ج - اندرسون د - آگوست کنت ۱۲. اولین نیاز در طبقه بندی مزلو کدام است؟ الف - حرمت و احترام ب - خویشستن یابی ج - امنیت د – جسمانی( فيزیولوژیک ) ۱۳. مهمترین فرضیه علمی و تربیتی در زمینه هنر و بازی و فعالیتهای فوق برنامه که تا زمان ما دوام آورده متعلق به کدام روانشناسی است؟ الف - تو ماس ب - شیلر せ9が一び د – کارل گروس ۱۶. کلاسهای هنری، انجمن های ادبی، زیارتگاهها و پیستهای اسکی به ترتیب به کدام یک از وسایل و امکانات در گذران اوقات فراغت مربوط می شوند؟ الف - فعالیتهای ذهنی برون زا - فعالیتهای ذهنی درونزا - فعالیتهای سنتی - ورزش و بازی ب - فعالیتهای برون زا - فعالیتهای برون زا - فعالیتهای سنتی - ورزش و بازی ج - فعالیتهای سنتی - فعالیتهای درون زا - ورزش و بازی - فعالیتهای سنتی د - فعالیتهای درون زا - فعالیتهای ذهنی درون زا - فعالیتهای سنتی - ورزش و بازی . فعالیتهای فرا محلی و برون منطقه ای جوانان در هوای گرم تابستان بیشتر در چه ساعتی است؟
الف - ۱۲ تا ۱۰ صبح ب - ۱۲ تا ۸ صبح ج - ۸ تا ۴ شب د - ۵ تا ۱۰ شسب ۱۹. اولین کارکرد اوقات فراغت از نظر ژوفر دومازیه کدام است؟
الف - سرگرمی ب - تفریح ○ごせ-**oー د – استراحت ۱۷. صحبت با افراد خانواده جزع کدام دسته از شیوههای گذران اوقات فراغت است؟
الف - فردی و فعال ب - جمعی و فعال ج - جمعی و غیر فعال د - فردی و غیر فعال ۱۸. طبق پژوهش سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۷۶ کدام نوع کتابها بیشترین درصد مطالعه را در میان نوجوانان و جوانان به خود اختصاص داده اند؟
الف - رمان و قصه ب - دینی مذهبی ج - پلیسی و جنایی د – ادبی و شعر***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: جامعه شناسی اوقات فراغت رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۸۰)
استفاده از: مجاز است.
۱۹. طبق بررسیهای سازمان ملی جوانان حدود ۳۰ درصد مردان و زنان ۲۹ - ۱۵ سال مدت زمانی را که در طی یک هفته در کتابخانه میگذرانند چند ساعت اعلام کرده است؟
الف - ۱ تا ۱/۵ ساعت ب - بیش از ۵ ساعت
ج - ۲ ساعت یا کمتر د - حدود ۵-۲ ساعت ۲۰. حدود چند درصد از جوانان زن و مرد در وضعیتهای سنی و جنسی متفاوت ۲۹ - ۱۵ سال اوقات فراغت خود را با مطالعه روزنامه می گذرانند؟
ΥΛ - Δ ۵۰- الف - ۶۸ ب - ۴۰ ج ۲۱. کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با تحقیقات انجام گرفته توسط سازمان ملی جوانان در زمینه مطالعه مجلات نادرست است؟
الف - نوجوانان زن بیشتر از نوجوانان مرد به مطالعه مجلات می پردازند.
ب - نزد گروههای سنی مجرد با افزایش سن میزان استفاده از مجلات کاهش می یابد.
ج - مردان مجرد بیشتر از مردان متأهل وقت خود را به مطالعه مجله اختصاص میدهند.
د- حدود ۳۳ درصد از جوانان اوقات فراغت خود را صرف مجله می کنند که میزان آن نزد مردان کمتر از زنان است. ۲۲. تئوری معروف به «ERG» مربوط به کدام یک از روانشناسان است؟
الف - فروید ب - ابراهام مزلو ج - آلدرفر د – اریک فروم ۲۳. اصلی ترین مسئله ای که علی الخصوص از جانب مسئولین و متولیان امر فراغت و در پاسخ به انتقادات بیان می شود کدام است؟
الف - عدم استفاده بهینه از امکانات موجود ب - فقر مالی و گرانی امکانات فراغتی
ج - کمبود اعتبار د - کمبود و غیر استاندارد بودن امکانات و فضاهای فراغتی ۲۶. تماشای تلویزیون و گوش کردن به رادیو که دو شیوه پر طرفدار اوقات فراغت است نشان دهنده کدام یک از موانع و مشکلات فرهنگی می باشد؟
الف - سنت ها و عادات و آداب اجتماعی ب - ناتوانی نهاد خانواده در مدیریت اوقات فراغت
ج - کیفیت پایین تولیدات فرهنگی د – غرب زدگی و تأثیرات آن
. کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با مطالعه زنان نادرست است؟ الف - خستگی زنان از ماندن در خانه یکی از منابع نگارش رمان بود. ب - آغاز کتابخوانی زنان به قرون ۱۷ و ۱۸ برمی گردد. ج - مطالعه ادبیات گریز در میان زنان ( ۲۰ تا ۳۰ ) سال رایجتر است.
د - نویسندگان زن چه در شبکه فرهیختگان و چه در شبکههای عام محبوبیت بیشتری دارد. . کدام یک از گزینههای زیر جزع مطالعه در لحظات خالی از دست رفتنی محسوب می شوند؟ الف – مطالعه شبانه ب - مطالعه به هنگام بیماری ج - مطالعه به هنگام تعطیلات د - مطالعه به هنگام استراحت در محیط کار
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳از ۴


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: جامعه شناسی اوقات فراغت رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۸۰)
استفاده از:
. آثار کدام نویسندگان از بارزترین خیانتهای خلاق محسوب می شوند؟
الف - ماندویل - کیپلینگ ب - لوسین - هاکلویت
ج - سویفت - دانیل دوفو د – ویکتور هوگو – فرانسوا ساگان . پیش خوانی یا خواندن اجمالی شامل کدام یک از قسمتهای زیر نمی باشد؟
الف – مقدمه ب - نتایج ج – هدف . کدام یک از افراد زیر مبدع روش پرسیدن دو جانبه است؟
الف – براون ب - مرادر ○9yalaー د – پالين سکار . چه کسی برای اولین بار استفاده از کتاب خواندن را به عنوان بخشی از طرح معالجه بیمار توصیه کرد؟
الف – کارل گوستاویونگ ب – فرانكل
ج - جان مین سان د - بنجامین راش***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :