نمونه سوال درس آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با نسخه های خطی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۸۵)
استفاده از: ۱. در قرون نخستین هجری وراقان چه کسانی بودند؟ الف خطاطان و خوشنویسانی که در نسخه نویسی شهره بودند با کاتبان و نسخه نویسان دوران حکومت عباسی ج کسانی که به نسخه نویسی قران کریم مشغول بودند د کسانی که در کار نشر و کتابت نسخهها دست داشتند. ۲. در میان شکل های نسخههای خطی «بیاضی» کدام است؟ الف گونه ای از نسخههای خطی که اوراق آن از طرف عرض صحافی و شیرازه بندی شده باشد. با همان شکل امروزی کتاب است که در گذشته کد کسی نام داشت. ج هر نسخه خطی که از پیوستن قطعهها به یکدیگر فراهم می شد. د قطعه های خط و نقاشی که وصالان و صحافان از پیوستن قطعه ها فراهم میآورند. ۳. روش شیمیایی نسخه شناسی چگونه رایج شد؟ الف بر اثر ابداع فناوریهای نوین با بر اثر آشنایی اروپائیان با کتاب آرایی تمدن اسلامی ج بر اثر تکامل انواع خط وتجلید د بر اثر گسترش استفاده از مرکب های الوان و تذهیب ۴. کدام جمله در مورد انجامه نادرست است؟ الف انجامه شناسنامه نسخههای خطی محسوب می شود با نام مولف و عنوان اثر در انجامه ذکر می شود ج اغلب نسخههای خطی فاقد انجامه هستند د انجامه هم زمان و مکان کتاب را اخبار می کند و هم نام و نشان کتابت را ۵. آشکارسازی خطوط محو شده اغلب با استفاده از کدامیک از گزینه های زیر انجام می شود؟ الف نور ماوراء بنفش ب کهنه نما کردن ج آزمایشگاهی ۶ اینکونابولا چیست؟ الف آثار منحصر به فرد و ارزشمند با آثار منحصر به فرد و آسیب پذیر ج نخستین ویرایش های آثار بزرگ و مهم در تاریخ ادب و تفکر د کتابهای چاپ شده تا پایان سال ۱۵۰۰ ۷. نسخههای خطی و منابع آرشیوی منحصر به فرد و .... ... هستند. الف جایگزین ناپذیر با گران قیمت ج آسیب پذیر ۸. منشاء غالب مجموعه های کمیاب و خاصی در ایران کدام است؟ الف مجموعههای سلطنتی با مجموعههای دانشگاهی ج مجموعههای شخصی د مجموعههای وقفی ۹. کاغذهای تهیه شده از کدام روش زیر از دوام بیشتری برخوردار هستند؟ الف روش شیمیایی با روش دستی ج روش فیزیکی ۱۰. کدامیک از خطوط ایران قبل از اسلام برای ثبت اصوات و آهنگها و تعبیر خواب بکار می رفت؟ الف راز مهریه با دینی دبیر ۵***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با نسخه های خطی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۸۵)
۱۱. معروفیت خط نسخ از چه جهتی است؟ استفاده از:
الف رسایی و سهل خوانی با کاربرد
ج آسان نویسی د زيبايی ۱۲. در اصطلاح نسخه شناسی به نقوش منظم هندسی و با قرینه چه نامیده می شود؟
الف تذهیب با تشعیر ج تجلید د ترصيع
۱۳. مکتب تبریز در کدام قرن بوجود آمد؟
الف چهارم ب ششم ج هفتم د پنجم ۱۴. «در اصطلاح مذهبان شکلی مدور، منقش و زراندود را گویند که بیشتر در ظاهر نخستین برگ نسخه تصویر می شده است و در وسط ان نام کتاب و مولف ان را مینوشتند». این تعریف در باره کدامیک از گزینه های زیر است؟
الف سر لوح با شمسه ج کتیبه د شنگرف ۱۵. در کدام دوره نقش روی جلد رواج پیدا کرد؟ الف ایلخانان با صفویه ج قاجاریان د تيموريان
۱۶. اولین گام برای حفاظت و حراست از میراث علمی و فرهنگی کدام است؟ الف سیاستگذاری و برنامه ریزی برای جمع آوری نسخههای خطی با شناسایی و گردآوری نسخ خطی و ارزشمند ج درک هویت و ارزش فرهنگی نسخههای خطی د شناخت و ایجاد اگاهی عمومی و خصوصی نسبت به انها ۱۷. دستگاه «پروسه» برای چه منظوری استفاده می شود؟ الف پیشگیری از بیرنگ شدن کاغذهای رنگی با پیشگیری از آسیبهای ناشی از اشعه ماوراء بنفش ج ضدعفونی کردن مواد چاپی و از بین بردن ضایعات و موجودات آسیب رسان د ضدعفونی کردن مواد غیرچاپی و از بین بردن ضایعات و موجودات آسیب رسان ۱۸. برای استفاده از کدامیک از موارد زیر باید از دستگاه اتوکلاو استفاده کرد؟ الف پارادی کلروبنزن ب فرمل ج اکسیداتیلن د ليندان
۱۹. مرمت به چه معناست؟
الف رفع آسیبهای جدی سند با برطرف کردن عیب سند
ج زیباسازی و بهبود بیش از پیش سند د برگردان شرایط اولیه به سند ۲۰. منظور از ابزار مناسب در فهرست نویسی نسخ خطی چیست؟
الف تهیه فهرست نسخههای خطی با تهیه سرعنوانهای موضوعی و نمایه نامه ها
ج شناخت کاربرد قاموس معاجم و مانند آنها د تهیه کتب معاجم، رجال، دایره المعارف ها و امثال آن ۲۱. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ملک توسط چه کسی تنظیم شده است؟
الف احمد منزوی با سید احمد حسینی اشکوری
ج مهدی دلائی د محمد تقی دانش پژوه***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۵ تشریخی: -- نام درس: آشنایی با نسخه های خطی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۸۵)
استفاده از: مجاز است.
۲۲. کدامیک از خصوصیات فهرستهای نسخ خطی موجود در ایران نیست؟
الف دارای نظم معینی نیستند با نمایه و ارجاعات کاملی ندارند
ج توسط یک نویسنده تهیه شده اند د اطلاعات مشابه ندارند ۲۳. « اسماء المصنفات» از ابوالحسن علی بن انجب بغدادی مربوط به کدام قرن است؟
الف هشتم ب ششم ج هفتم ۲۴. مهمترین فعالیت در حوزه نسخ خطی کدام است؟
الف شناسایی اب تقویم ج فهرست نگاری ۲۵. معتبرترین انواع کتب کهن کدام است؟
الف رسائل و مطالب پراکنده با نسخههای حاشیه نویسان
ج نسخههای خط مولف د یادداشتها و یادگاریها ۲۶. در فهرستنگاری نسخههای فارسی کهن اگر اثر دو زبانه باشد....
الف تقدم با زبانی است که بیشترین حجم اثر را به خود اختصاص داده است
با تقدم با زبان اصلی است و زبان دوم ذکر نمی شود
ج تقدم با زبان فارسی است
د تقدم با زبان اصلی ایت و باید زبان دوم هم ذکر شود ۲۷. کدامیک از روش های زیر در حوزه تصحیح متون جزء روش های توصیه شده زرین کوب نیست؟
الف ذوقی با بر مبنای نسخه اساسی
ج بینابین د قياسی ۲۸. کدامیک از گزینههای زیر جزء نکات اصلی در روش تصحیح متون نیست؟
الف اصالت نسخههای در دست مقابله با ملاحظه و بررسی متن مورد نظر از جهت اصالت نسخه
جاهلیت و شایستگی خود مصحح د خصوصیات فنی و علمی تصحیح ۲۹. کدامیک از گزینه ها زیر جزء تعمیم برنامه ها محسوب نمی شود؟
الف ساخت فیلم ها با عرضه امکانات برای تصحیح کتب قدیمی
ج روابط عمومی د آشنایی کامل با نسخ قدیمی و عدم استفاده از فناوریها ۳۰. خط سیاق چه کاربردی دارد؟
الف برای کتابت قرآن کریم با برای محاسبه دیوانی و اعداد و ارقام ج برای امور تفننی د براى نوشتنن احکام ملوک

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :