نمونه سوال درس مدیریت نشریات ادواری نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت نشریات ادواری نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مدیریت نشریات ادواری رشته تحصیلی گد درس: کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۸۹
استفاده از: مجاز است.
۱- کدام دو رویداد مستقل به عنوان رکن اصلی توسعه نشریه های ادواری به شمار آمده و شرایط لازم برای رشد و گسترش
ادواری ها را در سالهای بعد فراهم ساختند؟
الف- اختراع خط - جنگ جهانی دوم ب- اختراع چاپ - اختراع خط
ج - تأسیس دانشگاهها = اختراع سرویسهای پستی د – اختراع چاپ – اختراع سرويسهاى پستی ۲- انتشار کدام یک از روزنامه های زیر به مدت ده سال مرتب ادامه داشته و بعدها به شکل روزنامه مصور با نام روزنامه دولت علیه ایران چاپ می شد؟
الف- اخبار ایرانی ب - کاغذ اخبار ج - وقایع اتفاقیه د - جام جهان نما ۳- اولین مجله ایرانی با چه عنوانی منتشر شده است؟
الف – بهار ب - مجله آفتاب ج - پارس د – مجله علمی 4- کدام یک از ویژگیهای نشریات ادواری زمینه تبادل آراء و عقاید افراد را سبب شده و امکان ارزیابی بهتری از بازخورد مطالب به وجود می آورد؟
الف - تازگی مطالب ب - پیگیری مطالب در شمارههای پیاپی آن ج - تداوم انتشار د- حجم مطالب ۵- دایره المعارفهایی که دارای پیوست سالانه هستند جزء کدام دسته از نشریات محسوب می شوند؟
الف - پیایندهای ساختگی ب- دنباله ج - پیایندهای مشروط د – فروست ۹- مقررات پذیرش مقاله و نحوه اشتراک در کدام یک از بخشهای یک نشریه ادواری به چاپ میرسد؟
الف – سر مقاله ب - صفحه ناشر ج - پشت جلد د – داخل جلد ۷- از طریق کدام یک از معیارهای گزینش نشریه های ادواری می توان مجلات هسته در یک رشته را تعیین نمود؟
الف - کیفیت مقالات و اطلاعات داده شده ب - ارزش استنادی و ضریب تأثیر
ج - هم پوشانی با سایر نشریههای موجود د - هیأت تحریریه و سردبیر ۸- انتشار «راهنمای مجله های ایران» بر عهده کدام یک از مراکز زیر است؟
الف - مرکز خدمات کتابداری ب- دانشگاه تهران ج - مرکز اسناد و مدارک علمی ایران د- کتابخانه ملی ۹- کدام یک از مجلات زیر به نقد و بررسی سایر مجلات و مقالات آنها می پردازد؟
Choice —JAll ب - Agris —g LISA د ـ CAB ۱۰- کدام گزینه در ارتباط با سفارش از طریق ناشر نادرست است؟
الف - در این روش ادواری ها را می توان تا اندازهای ارزان تر و سریعتر دریافت کرد -
ب - تنها راه فراهم آوری نشریات محلی به دلیل نداشتن شماره ISSN، از طریق ارتباط مستقیم با ناشران آنان می باشد -
ج - این روش زمانی استفاده می شود که تعداد کارکنان بخش ادواراری ها کافی نیست.
د - در این روش کارکنان به زبان خارجی تسلط داشته و مکاتبات مورد نیاز را با سرعت و دقت انجام میدهند - ۱۱- اطلاعات مربوط به حدود هشت سال یک مجله را در کدام یک از کارادکس ها می توان ثبت کرد؟
الف - روزنامه - ماهنامه ب - ماهنامه - فصلنامه ج - هفته نامه - دو هفته نامه د – روزنامه – سالنامه
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مدیریت نشریات ادواری رشته تحصیلی گد درس: کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۸۹
استفاده از:
۱۲- کدام یک از عوامل زیر جزء دلایل عمده و جین برخی از نشریهها نمی باشد؟
الف - قطع اشتراک نشریه ب - دوره های ناقص و پراکنده
ج - همپوشانی با سایر نشریههای ادواری جاری د - قدیمی بودن محتوا ۱۳- گزارش گیری از تأخیرها و پیگیریها از کارکردهای کدام یک از بخشهای نرم افزار بخش ادواری ها می باشد؟
الف - مدیریت و کنترل ب - دریافت و ثبت
ج – ورود و اصلاح اطلاعات د - جستجو و نمایش اطلاعات ادواریها ۱۶- در یک کد SICI بخش اطلاعات مقاله بین چه علامتی قرار می گیرند؟
الف - پرانتز() ب - : ج - خط تیره لـ - < >
۱۵- در سطح اول از سطوح فهرست نویسی توصیفی پیایندها کدامیک از موارد زیر ذکر نمی شود؟
ISSN –- الف - یادداشتها ب - محل نشر ج - عنوان کامل ۱۹- فیلدهای مربوط به آدرس اینترنتی نشریه جزء کدام دسته از فیلدها می باشد؟
الف - کنترالی ب -Y xx –z ۸ XX د – دادهای ۱۷- کدام یک از پایگاههای ارائه دهنده نشریههای ادواری از قدرت نمایه سازی بالایی برخوردار نیست و امکانات جستجوی آنها در سطح متوسط و پایین است؟
Emerald Fultext —- Georef -- Science Direct -- Springer – all ۱۸- پروژه آدونیس (ADONIS) کدام یک از خدمات را ارائه می دهد؟
الف - چکیده نویسی ب - ترجمه ج - تهیه فهرست مندرجات د - اشاعه گزینشی اطلاعات ۱۹- نشریه هایی که از طریق پروتکل انتقال فایل دسترسی پذیرند و پسوند pdf دارند، مخصوص چه محیطی می باشند؟ الف – DOS
Windows –-
Acrobar Reader -z د ـ Word ۲۰- Free Electronic Journal بیانگر کدام نوع از نشریه های الکترونیکی می باشد؟
الف – تمام متن ب - دارای قرینه چاپی
ج - تمام تصویر د – رايگان ۲۱- کدام یک از راهنماهای ادواری های الکترونیکی زیر توسط کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا طراحی شده است؟ E Journal Site Guide –– New Jour – الف
Electronic Serials — Online Guide to Serials -:
۲۲-Current Content Connect یا (CCC) محصول کدام مؤسسه یا شرکت است؟ Dowson —- Bell & Howel–Joll Ebsco –g د ـ ISI
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی
- フパミ
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
نام درس: مدیریت نشریات ادواری رشته تحصیلی گد درس: کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۸۹
استفاده از:
۲۳- اولین مرحله در آماده سازی نشریههای ادواری در کتابخانه ها کدام است؟
الف - زدن تاریخ دریافت نشریه ب - تهیه کپی از فهرست مندرجات
ج - زدن مهر کتابخانه روی جلد د - چسیاندن نوارهای حفاظتی ۲۶- اکثر برنامه های مربوط به صحافی ادواری ها به چه تناوبی صورت می گیرد؟
الف - شش ماهه ب- سالانه
g- ماهانه د – دو ماهه ۲۵- مؤثرترین روش شناخته شده برای مبارزه با قارچ ها استفاده از کدام ماده شیمیایی است؟
الف - تیمول ب - آلکالین
ج - اسیدسولفوریک د – ازت
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :