نمونه سوال درس آشنایی با علم سنجی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با علم سنجی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. کارشناسی
〜藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : آشنایی با علم سنجی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۱ ۱ - کدام یک از قوانین زیر از اصل کمترین کوشش بهره می گیرد؟ ۱. لوتکا " . زيف ۳. برادفورد ۴. لاپ Y– کدام گزینه در مورد پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس صحیح است؟ ۱۔ رقیب جدی اS به شمار می رود آن زیرمجموعه |S| است ۳. پایگاه ISI را تحت پوشش قرار می دهد ۴. قدیمی تر از اIS است ۳- با استفاده از کدام بخش ISI می توان مجلات کلیدی را مشخص کرد؟ W ... نمایه استنادی علوم ャ。 گزارشی استنادی مجلات
*. نمایه استنادی علوم اجتماعی f درگاه شبکه علم
۴- عمده ترین دلیل مهاجرت دانشمندان کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته چیست؟ ۱. ادامه تحصیلی آن عدم وجود ابزارهای پژوهشی
۳. عدم وجود رفاه اقتصادی آفقر فرهنگی در کشورهای در حال توسعه
۵- چرا پژوهشگران کشورهای در حال توسعه کمتر از منابع پایگاههای اطلاعاتی الکترونیک استفاده
می کنند؟ ۱. تحریم های اقتصادی و علمی آن هزینه های بسیار بالا؛ عدم سواد رایانه ای / اینترنتی " استقبال از منابع ارزان و رایگان ۲. عدم احساس نیاز به استفاده از این پایگاه ها
۱. قدرتی که که ملت ها را به تبعیت اختیاری نه تبعیت اجباری می کشاند.
همان قدرت نظامی است
"همان قدرت اقتصادی است
آن همان قدرت علمی است
۷- چرا نمی توان به منابع اوپن اکساسی برای رفع مشکلات پژوهشگران تکیه کرد؟ این منابع عمدتاً دارای کیفیت نیستند آن دسترسی به این منابع مشکل است این منابع رای دیعی دسترسی به این منابع
" این منابع عمدتاً پرهزینه هستند آفقط شماره های قدیمی مجلات را ارائه می دهند
A. نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از
ץ?"ן ון \ \***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با علم سنجی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۱ ۸- اصطلاح «کتابسنجی» نخستین بار توسط چه کسی بکار رفت؟ ا. ويندهلم هولم آ: روبرت فرتوران ۳. آلن پریچارد ٢: ملويل دیویی
A— بر اساس کدام قانون: «تعداد اندکی مؤلف تعداد زیادی مقاله تولید می کنند، در حالی که اکثر مؤلفان تعداد اندکی مقاله تولید می کنند»؟ ۱. قانون رانگاناتان ". قانون زيف ۲ قانون برادفورد ٠٢ قانون لوتکا .W— «مطالعه کلیه جنبه های آماری و ریاضی اطلاعات در معنای عام آن» چه نامیده می شود؟
. Y.
کتابشناسی آماری " : علم سنجی "، کتابسنجی اطلاع سنجی
۱ - کدام حوزه از اطلاع سنجی بررسی می نماید که «چگونه پیشینه ها در یک حوزه موضوعی در طی زمان
رشد می کنند»؟ ۱. شاخصه های علمی ャ。 تحلیا استنادی ۲. رشد و کهنگی اطلاعات آن کاربرد منابع اطلاعاتی
۱۲- در نظام های بازیابی اطلاعات از چه معیاری برای مشخص کردن میزان ربط یک مدرک استفاده می شود؟
۱. مؤلف و گردآورنده مدارک آن بسامد اصطلاحات جستجو در مدارک
۳. ناشر مدارک آمیزان به روز بودن مدارک ۱۳- به کل رایانه های موجود در شبکه چه می گویند؟
۱. وب آن اینترنت ۳. شبکه ۴۔ پروتکل
۱۴- «مطالعات آماری پیرامون گروههای مباحثه اینترنتی، سیاهه های پستی، وب و سایر ارتباطات رایانه ای در اینترنت» چه نامیده می شود؟ ۱. سایبرمتریکس " :وب سنجی ۳. اطلاع سنجی ۴. اینتر متریکس ۱۵- از چه طریق می توان داده هایی پیرامون نحوه تعامل کاربران با وب جمع آوری نمود؟ ۱. منوی کمک (help) موتور جستجو قسمت جستجوی پیشرفته در موتور جستجو
" گزارش های روزانه موتورهای جستجو(لاگ) مقایسه نتایج بازیابی موتور جستجو
ץ?"ן ון \ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با علم سنجی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۱ ۱۶- بیشترین مقالات مرتبط با اطلاع سنجی به چه زبانی می باشند؟
۱. آلمانی ٠٢ فرانسوى " چینی آن انگلیسی
۱۷- بیشترین مدارک مرتبط با وب سنجی توسط چه کشوری منتشر شده است؟
受:| .い تان ャ آلمان r فرانسه ۴. کانادا
۱۸- مبدع علم سنجی چه کسی و اهل کجا بود؟ ۱۔ نالیموف - روسی آ، آلن پریچارد - انگلیسی
آ گلنزل - سوئدی آن برادفورد - آمریکایی
WA— علم سنجی چیست؟ ۱. بررسی رشد و پیشرفت علم در طول تاریخ ۲. مطالعه کلیه جنبه های کمی علوم، ارتباطات مرتبط با علوم و سیاست های علمی ۲. مطالعه کلیه جنبه های آماری و ریاضی اطلاعات در معنای عام
۲. بررسی مجموعه مدارک و اسناد کتابخانه ای
۲۰- منظور از «مطالعات محدود بین المللی در زمینه علم سنجی » چیست؟
۱. مطالعه روی یک کشور
آن مطالعه روی کشورهایی از یک قاره یا کشورهای انتخابی از چند قاره
" مطالعه روی تمام کشورهای جهان
آن مطالعه روی کشورهای در حال توسعه )Y— برای این که پژوهشگران مؤثر را از پژوهشگرانی که مقالات زیادی منتشر می کنند، متمایز نماییم، از چه
چیز استفاده می کنیم؟
۱. تحلیل استنادی ۲. ضریب تأثیر
۳. شاخصی H_Index آن خود استنادی
ץ?"ן ון \ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با علم سنجی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۱ ۲۲- کدام گزینه «خود استنادی» سازمانی به شمار می آید؟ ۰ منبع استناد کننده و منبع استناد شونده هردو ، مجله باشند آن منبع استناد کننده و منبع استناد شونده هر دو کتاب باشند ۳. استناد کننده و استناد شونده، دوست باشند
آن استناد کننده و استناد شونده از یک سازمان باشند
۲۳- ویژگی عامل ویژه کدام است؟ ۱. دوره زمانی ارزیابی آن طولانی تر است آن به استنادات کتابها نیز ارزش می دهد " به استنادات نشریات معتبر ارزش بیشتری می دهد عنوان قدیم و جدید هر دوره را محاسبه می کند ۲۴- تعداد سالهایی است که ۵۰ درصد یا نیمی از همه ی استنادها به یک مجله صورت می گیرد؟
۱. نیم عمر مجله ۲. ضریب تأثیر مجله ۲. عامل ویژه مجله ۴. ضریب تأثیر یکپارچه
۲۵- نسخه اینترنتی پایگاه ISI از طریق چه درگاهی در دسترس است؟ ۱. وبگاه تامسون ۲. شبکه علم ۳. نمایه استنادی علوم آن مؤسسه اطلاعات علمی
۲۶- کدام یک از تحلیل های زیر را می توان در پایگاه اطلاعاتی JCR انجام داد؟ ٠١ عامل ويژه ۲. شاخصی h-index
۳. ضریب تأثیر مجله ۴. رعایت استانداردها
۲۷- پایگاه اطلاعاتی دانشمندان جهان کدام یک از گزینه ها در پایگاه ISI است؟ Web of science Y Journal citation Index.)
ISI highlycited.com ISI Proceeding v
ץ?"ן ון \ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :