نمونه سوال درس کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۲
۱- کتابخانه های امروزی، به استثنای چند مورد، چه نوع موسسه ای به حساب می آیند؟ ۱. فرهنگ ۲. تجاری ۳. علم f خدماتی
۱. توسعه فرهنگی جامعه ۲. توسعه علمی جامعه
۳. توسعه اقتصادی جامعه ۴. توسعه سیاسی جامعه
۳- موضوع فرعی کتابخانه های عمومی و ارزش آفرینی جمعی به کدام موضوع اصلی مرتبط است؟ ۱. سرمایه فکری ۲. سرمایه اجتماعی
۳. امنیت اجتماعی ۴. تبادل و توسعه فرهنگی ۴- موضوع فرعی کتابخانه های عمومی و آموزش مهارت های زندگی به کدام موضوع اصلی مرتبط است؟ ۱. تحکیم روابط خانوادگی ۲. بهداشت روانی فردی و اجتماعی ۳. اوقات فراغت ۴. امنیت اجتماعی ۵- مهمترین معیار برای ایجاد کتابخانه های روستایی چیست؟
۱. سواد همگانی ۲. تعداد جمعیت ۳. بافت روستا ۴. فرهنگ مطالعه ۶- شرایط سنی جامعه کاربران یک کتابخانه بر کدام بخش آن تاثیر مستقیم دارد؟
۱. سازماندهی ۲. مدیریت ۳. مجموعه سازی ۴. خدمات عمومی ۷- چه چیزی تفاوت بین سالمندان و افراد عادی را در زمینه خدمات کتابخانه ای بیشتر آشکار می سازد ؟ ۱. علاقه وافر به خواندن مطالب جدید از نویسندگان ناشناخته
۲. نگرش خاصی اجتماعی و فرهنگی
۳. عادات مطالعه و نوع نیازهای مطالعاتی
۴. زمینه های مطالعاتی قبلی
۸- کتابخانه های عمومی پایگاه چیست؟ ۱. خاستگاه توسعه فرهنگی ۲. خواست های متنوع جامعه
۳. خواست های ثابت جامعه ۴. خاستگاه توسعه علمی
Va"ץן וו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۲
۹- محصول نهایی تلاش های کتابخانه در راه عمل به مسئولیت های اجتماعی آن چیست ؟
۱. افزایش استاندارد آموزش همگانی ۲. افزایش سواد اطلاعاتی ۳. ترقی جایگاه اجتماعی کتابخانه ها ۴. توسعه دانش در میان تمام اقشار جامعه ۱۰- در تبیین نظریه اجتماعی کتابخانه های عمومی به عنوان یک رسانه، سه رهیافت ساختی، رفتاری، و فرهنگی وجود دارد. اما محور اصلی رهیافت ساختی رسانه نیست. کدام گزینه محور این رهیافت است؟
۱. جامعه ۲. فرد ۳. سازمان ۴. نهادها ۱۱- ارزشمند ترین میراث فرهنگی یک ملت چیست؟
۱. ادبیات مکتوب ۲. ادبیات شفاهی ۳. کتابخانه های عمومی ۴. رسانه های همگانی ۱۲- نقش مردم سالاری اطلاعاتی کتابخانه های عمومی توسط چه کسی مطرح شد؟
۱. لانکاستر ۲. باکلند ۳. رانگاناتان ۴. کتز ۱۳- گروه سنی ج شامل چه سنینی است؟
۱. سال های پیش از دبستان ۲. سال های نخستین دبستان
۳. سال های پایانی دبستان ۴. سال های نوجوانی ۱۴- اطلاع از چه عاملی در کشور جهت ایجاد و یا توسعه کتابخا، لازم است؟
۱. نهادهای متوالی ۲. زیرساخت کتابخانه ۳. فرهنگ عمومی ۴. جامعه اطلاعاتی ۱۵- اهداف و عملکردهای کتابخانه در چه عاملی خلاصه می شود؟
۱. اهداف متصور برای جامعه ۲. راستای اهداف ملی
۳. تقابل با افراد و نیازهای اطلاعاتی آنها ۴. نهادینه شدن کتاب در جامعه ۱۶- کدام جنبه نظام مدارسی تاثیر قابل ملاحظه ای در تقاضا برای کتابخانه های عمومی در دراز مدت دارد؟
۱. جنبه های آموزشی ۲. جنبه های روانی ۳. جنبه های سازمانی ۴. جنبه های اجتماعی
۱۷- تاسیس یک کتابخانه عمومی جدید به چه عاملی بستگی دارد؟ ۱. توزیع جغرافیایی مراجعه کنندگان ۲. تهیه منابع
۳. تخمین تقاضا ۴. اعتماد و اطمینان
Va"ץן וו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۲
۱۸- این روش خدمات زمانی مناسب است که روش کار کاملا مورد قبول بوده و بخواهیم مسئولیت کامل را در قبال موقعیت های محلی به عهده بگیریم. کدام گزینه صحیح است؟
۱. متمرکز ۲. غیر متمرکز ۳. محلی ۴. غیر محلی
۱۹- تک کتابخانه سا, سب ام , حد اکثر حند نف کافے , است؟ -- - بار برای چند تعر کاخی
& . . . Y. Y . . . . Y. Y 、、、、Y Y . . . . )
۲۰- چه عاملی باید نشان دهنده توزیع نقاط خدمات رسانی و حجم کتاب های موجود و مورد استفاده باشد؟
۱. مجموعه کتابخانه ۲. سازماندهی کتابخانه ۳. خدمات کتابخانه ۴. برنامه کتابخانه ۲۱- در حال حاضر سرانه فضای کتابخانه های عمومی کشور به ازای هر صد نفر چقدر است؟
۱. ۲۰۰ سانتی متر ۲. ۱۸۰ سانتی متر ۳. ۱۵۰ سانتی متر ۱۰۰۰۴ سانتی متر ۲۲- پایین آوردن سطح بیان علم برای افراد غیرمتخصص درباره آن رشته یا تخصص چه نام دارد؟
۱. تعمیم علم ۲. ترویج علم ۳. تفهیم علم ۴. تبیین علم ۲۳- کتابخانه های عمومی در جامعه مرکز چه نوع یادگیری هستند؟
۱. سواد اطلاعاتی ۲. سوادآموزی ۳. مادام العمر ۴. خودآموزی ۲۴- کدام اصلی از قوانین پنجگانه رانگاناتان به درستی با همگانی بودن دانش در جامعه همخوانی دارد؟
۱. کتاب ها برای استفاده اند ۲. هر خواننده ای باید بتواند کتابش را بیابد
۳. هر کتاب باید خواننده ای داشته باشد ۴. در وقت خواننده باید صرفه جویی کرد ۲۵- کتابدار در کتابخانه عمومی با آموزش چه عاملی به کاربران ، نوعی ارزش افزوده را برای کاربران کتابخانه ایجاد می کند که
برای جامعه خود مفید تر از قبل به فعالیت بپردازند؟
۱. سواد اطلاعاتی ۲. بزرگسالان ۳. مادام العمر ۴. کارآموزی علمی ۲۶- کدام یک از استان های ذیل از لحاظ میزان برخورداری از شاخصی های کتابخانه ای دارای بیشترین محرومیت هستند؟
۱. گیلان، هرمزگان، بوشهر ۲. ایلام، لرستان، کرمانشاه
۳. کرمان، یزد، اردبیل ۲، کردستان، قم، سیستان و بلوچستان
۲۷- به تعبیر امام خمینی (ره) بالاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد چیست؟
۱. مذهب ۲. علم ۳. فرهنگ ۴. اقتصاد
Va"ץן וו صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی رشته تحصیلی / کد در سی : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۲
۲۸- توسعه فرهنگی به چه معناست؟ ۱. حفظ هویت فرهنگی ۲. تجدد فرهنگی ۳. گسترش و ترویج فرهنگ ۴. حفظ میراث فرهنگی
۲۹- چه عاملی در کتابخانه باید انعکاس دهنده گونه های مختلف فرهنگ ارائه شده در جامعه باشد؟ ۱. مدیریت ۲. خدمات عمومی ۳. سازماندهی ٢. منابع موجود
۳۰- هنگامی که بین اجزای مختلف فرهنگ، ناهماهنگی غیرمنطقی رخ دهد و جامعه نسبت به هنجارها، ارزش ها، اعتقادات و بطور کلی میراث فرهنگی خود حساس شود یا دچار تعارضی گردد چه اتفاقی می افتد؟
۱. آنومی ۲. تاخر فرهنگی ۳. بحران هویت ۴. تعارضات فرهنگی
Va"ץן וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی رشته تحصیلی / کد در سی : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۲
۲۸- توسعه فرهنگی به چه معناست؟ ۱. حفظ هویت فرهنگی ۲. تجدد فرهنگی ۳. گسترش و ترویج فرهنگ ۴. حفظ میراث فرهنگی
۲۹- چه عاملی در کتابخانه باید انعکاس دهنده گونه های مختلف فرهنگ ارائه شده در جامعه باشد؟ ۱. مدیریت ۲. خدمات عمومی ۳. سازماندهی ٢. منابع موجود
۳۰- هنگامی که بین اجزای مختلف فرهنگ، ناهماهنگی غیرمنطقی رخ دهد و جامعه نسبت به هنجارها، ارزش ها، اعتقادات و بطور کلی میراث فرهنگی خود حساس شود یا دچار تعارضی گردد چه اتفاقی می افتد؟
۱. آنومی ۲. تاخر فرهنگی ۳. بحران هویت ۴. تعارضات فرهنگی
Va"ץן וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :