نمونه سوال درس کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ درسی : کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۳
- کدام موارد زیر در تحول یک سازمان نقشی ندارد؟ ) ... نهاده ها ۲. محیط ۳. ستاده ها ۲- از دیدگاه لدفورد تغییر هویت یک سازمان چه ویژگی باید داشته باشد؟
۱. دائمی ۲. موقت ۰۳ وابسته به شرایط
۳- استراتژی تغییر در سازمان پاسخگوی کدام مورد نمی باشد؟ ۱. علت ایجاد تغییر ۲. چگونگی انجام تغییرات
f
۰۳ کیفیت تغییرات پیش رو زمان انجام تغییرات
۴- در مورد تحول سازمانی، کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ ۱. در تحولی سازمانی توجه به فعالیت گروه بیشتر است ۲. تحول در سازمان های مختلف یکسان نمی باشد. ۳. فرهنگ اجتماعی تاثیر مستقیمی بر تحول سازمانی دارد ۲. تحول سازمانی مستقل از تحولات اجتماعی است. ۵- از دیدگاه استالین، ماهیت برنامه ریزی چیست؟
۱. برنامه ریزی صرفا کار فکری است. ۲. برنامهریزی تنها فکر و عقیده نیست، بلکه عملی است. ۳. برنامه ریزی آینده را ترسیم می کند. ۴. برنامه ریزی یک نوع علم است. ۶- شالوده یک نظام اطلاع رسانی طرح ریزی برای رسیدن به چه هدفی است؟
۱. افزایش منابع ۲. توسعه نظام اطلاع رسانی ۳. بهبود خدمات به استفاده کنندگان ۰۴ جلوگیری از نارسایی در خدمات ۷- کدام تعبیر گویای مفهوم واقعی کتابخانه تخصصی می باشد؟ ۱. مرکز خدمات اطلاع رسانی ۲. قلب جامعه ۳. کتابخانه پژوهشی " . موارد الف وج
A— بنیان گذار انجمن کتابخانه های تخصصی چه کسی بود؟
۱. جان کاتن ۲. جان دیوری ۳. امی کاتر ۴. رانگاناتان
ΥΥ/ΛΥ»
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۳
۹- میانگین نسبت مجموع کتابداران متخصص و کمک متخصص به کل کارکنان یک کتابخانه تخصصی چند
درصد است؟ ۱. ۵۰ درصد ۲. ۳۰ درصد ۳. ۲۵ درصد ۴. ۷۰ درصد
۱۰- گزینش مواد کتابخانه تخصصی توسط چه کسی صورت می گیرد؟
۱. سرپرست سازمان ۲. کتابدار متخصصی بخش فنی
٠٢ رئيس کتابخانه ۴. کمیته کتابخانه
۱۱- مجموعه پایه در کتابخانه های تخصصی فنی و مهندسی چند مدرک است؟
Y人・・・ . f \入····Y ץ"ץ... . Y 所人···.1 țY– در کتابخانه تخصصی مدت زمان لازم برای سازماندهی منابع چقدر است؟
۱. یک هفته تا یک ماه ۲. دو هفته تا یک ماه ۳. دو هفته تا دو ماه ۴. سه هفته ۱۳- حداقل تعداد نشریات ادواری تخصصی در کتابخانه هایی با گرایش علوم انسانی چند عنوان است؟ ۱. به ازای هر ۲ نفر پژوهشگر تمام وقت ۱ عنوان ۲. به ازای هر ۶ نفر پژوهشگر پاره وقت ۱ عنوان ۳. به ازای هر ۳ نفر پژوهشگر تمام وقت ۲ عنوان ۴. موارد الف و با ۱۴- قابلیت گسترش کتابخانه های تخصصی نیازهای چند سال آینده را باید تامین نماید؟ ۱. ۱۰ سالی ۲. ۵ سالی ۳. ۲۵ سال ۴. ۳۰ سال ۱۵- حرارات مطلوب کتابخانه در زمستان و تابستان چقدر است؟
۱. حداکثر ۲۴ و حداقل ۲۰ در جه ۲. حداکثر ۳۰ و حداقلی ۲۵ درجه ۳. حداکثر ۲۰ و حداقل ۱۸ درجه ۴. حداکثر ۲۴ و حداقل ۱۸ درجه ۱۶- میزان بودجه کتابخانه تخصصی چند درصد از کل بودجه سازمان است؟
۱. ۱۰ درصد ۷.۲ درصد ۳. ۲/۵ درصد ۵۰۴ درصد
۱۷ -- به ترتیب مهم ترین و کم اهمیت ترین مواد موجود در کتابخانه تخصصی کدام است؟
۱. کتاب - اسناد دولتی ۲. کتاب - مجلات ۳. بریده جراید- کتاب ۴. کاتالوگ - کتاب
ΥΥ/ΛΥ»
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴


***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۳
۱۸- کدام گزینه دلیل به کار گیری مدیریت دانش در کتابخانه تخصصی را بیش از سایر کتابخانه ها توصیه می
کند؟ ۱. تامین نیازهای کاربران ۰۲ تامین اهداف سازمانی ۰۳ نوظهور بودن این کتابخانه ها ۴. الف و با
۱۹- منظور از خدمات گزینشی اطلاعات چیست؟
۱. جمع آوری جدیدترین اطلاعات ۲. سازماندهی اطلاعات ۳. جستجو، گزینش، سازماندهی و ارسال اطلاعات ۴. ارسال اطلاعات به کاربران
۲۰- کدام گزینه ویژگی یک مجله الکترونیکی تمام متن به شمار نمی رود؟ ۱. نسخه الکترونیکی مجلات چاپی ۲. شکل کامپیوتری مجله چاپی که معمولا از طریق اینترنت توزیع می شوند. ۳. روزآمد بودن این شکل از مجلات به مراتب بیشتر از مجلات چاپی است. ۴. مجلات الکترونیکی دارای اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به نسخه چاپی هستند.
۲- بهترین محمل اطلاعاتی در کتابخانه های تخصصی کدام است؟
۱. کتاب ۲. مجله چاپی ۳. نشریه الکترونیکی ۰۴ بریده جراید
۲۲- اشتراک مجله الکترونیکی تحت تاثیر کدام یک از شرایط زیر نمی باشد؟
۱. سرعت انتشار مجله ۲. تعداد مقالات ۲. دسترسی جست و جو ۴. مالکیت و دخیره سازی
۲۳- لینک "1ettStOthe Cdite کدام قابلیت مجلات الکترونیکی را شامل می شود؟
۱. استناد و اتصال ۲. قابلیت تعاملی ۰۳آموزش های تخصصی ۴. مالکیت
۲۴- وجود الگوهای جدید و گسترش پذیر تفکر و اندیشه ویژگی کدام سازمان است؟
۱. سازمان تجاری ۲. سازمان دانشی ۳. سازمان یادگیرنده ۴. کتابخانه تخصصی
۲۵ - دونالدستون کدام یک از ارکان پنجگانه سازمان های یادگیرنده را گنجینه متخصصان می داند؟
۱. الگوهای ذهنی ۲. تفکر سیستمی ۳. چشم انداز مشترک ۴. یادگیری گروهی »ΥΥ/ΛΥ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۳
۲۶- بهترین مکان برای شروع یادگیری سازمانی در کدام بخش یک سازمان قرار دارد؟
۱. وب سایت سازمان ۲. اتاق مدیریت ۳. سالن کنفرانس ۴. کتابخانه
۲۷- پیش نیاز تشکیل دولت الکترونیک کدام عامل زیر است؟
۱. کتابخانه تخصصی ۲. شبکه های محلی ۳. پایگاه های اطلاعاتی ۴. کتابخانه عمومی
۲۸- کدام عامل زیر نقشی بیشتری در عدم کارایی کتابخانه های تخصصی در جامعه دارد؟ ۱. پایین بودن سطح سواد اطلاعاتی کارکنان کتابخانه ۲. عدم دسترسی به اطلاعات مطلوب ۳. کمبود حمایت های سازمان مادر ۴. فقدان نظام ملی اطلاع رسانی ۲۹- مجموعه ای از نظام های فرعی اطلاع رسانی که هر کدام حوزه مشخصی را تحت پوشش قرار می دهند چه نام دارند ؟
۱. کتابخانه تخصصی ۲. نظام ملی اطلاعات ۳. نظام ملی اطلاع رسانی ۴۔ اب وج
۳۰- کدام ویژگی اینترنت باعث شده است تا وجود کتابخانه های تخصصی با حضور اینترنت، همچنان ضروری به نظر برسد ؟ ۱. نداشتن استناد علمی ۲. مشکلات اتصال به اینترنت
۲. زبان غیر متعارف در اینترنت ۲. در هم ریختگی مطالب اینترنتی
ΥΥ/ΛΥ»
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۳
۲۶- بهترین مکان برای شروع یادگیری سازمانی در کدام بخش یک سازمان قرار دارد؟
۱. وب سایت سازمان ۲. اتاق مدیریت ۳. سالن کنفرانس ۴. کتابخانه
۲۷- پیش نیاز تشکیل دولت الکترونیک کدام عامل زیر است؟
۱. کتابخانه تخصصی ۲. شبکه های محلی ۳. پایگاه های اطلاعاتی ۴. کتابخانه عمومی
۲۸- کدام عامل زیر نقشی بیشتری در عدم کارایی کتابخانه های تخصصی در جامعه دارد؟ ۱. پایین بودن سطح سواد اطلاعاتی کارکنان کتابخانه ۲. عدم دسترسی به اطلاعات مطلوب ۳. کمبود حمایت های سازمان مادر ۴. فقدان نظام ملی اطلاع رسانی ۲۹- مجموعه ای از نظام های فرعی اطلاع رسانی که هر کدام حوزه مشخصی را تحت پوشش قرار می دهند چه نام دارند ؟
۱. کتابخانه تخصصی ۲. نظام ملی اطلاعات ۳. نظام ملی اطلاع رسانی ۴۔ اب وج
۳۰- کدام ویژگی اینترنت باعث شده است تا وجود کتابخانه های تخصصی با حضور اینترنت، همچنان ضروری به نظر برسد ؟ ۱. نداشتن استناد علمی ۲. مشکلات اتصال به اینترنت
۲. زبان غیر متعارف در اینترنت ۲. در هم ریختگی مطالب اینترنتی
ΥΥ/ΛΥ»
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :