نمونه سوال درس زبان شناسی کاربردی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس زبان شناسی کاربردی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: زبانشناسی کاربردی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۹۸)
استفاده از: ۱. "مغز انسان یکسویه است "به چه معنی است؟ الف - کارهای تحلیلی در همه افراد در نیمکره چپ مغز انجام می شود. ب - کارهای تحلیلی در همه افراد در نیمکره راست مغز انجام می شود. ج - هریک از دو نیمکره مغز وظایف خاصی دارد. د - همه وظایف نفر به صورت تصادفی توسط هریک از دو نیمکره نفر انجام می شود. ۲. کدام یک از موارد زیر از جمله نظریههای پیدایش زبان در انسان نمی باشد؟ الف - منشا الهی ب - منشاء آوارهای طبیعی ج - منشاء موروثی د- منشاء حرکتی بیانی ۳. چه تفاوتی بین خطهای تصویر نگار و معنی نگار وجود دارد؟ الف - هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. ب - خط و صورتهایی که بیشتر اشتقاقی اند معنی نگار هستند. ج - خط و صورتهایی که بیشتر اشتقاقی اند تصویرنگار هستند. د - خط و صورتهای معنی نگار بر اساس خطهای تصویری به وجود آمدهاند. ۴. نظام نوشتاری که مجموعه ای از نشانهها را که نمایانگر تلفظ هجاهاست به کار می گیرد چه می نامند؟ الف - خط هجایی ب - خط رمزی ج - خط واژه نگار د- خط میخی ۵. کدام یک از موارد زیر درباره زبان صحیح است؟ الف - بین یک صورت زبانی و معنی آن همیشه رابطه طبیعی وجود دارد. ب - بین یک صورت زبانی و معنی آن اکثر مواقع رابطه طبیعی وجود دارد. ج - بین پیام و نشانهای که حیوانات به کار میبرند هیچ رابطهٔ روشنی وجود ندارد. د - بین پیام و نشانه ای که حیوانات به کار میبرند رابطهٔ روشنی وجود دارد. ۶. انتقال زبان از چه طریق صورت می گیرد؟ الف - ژنهای والدینی ب - ژن های گویشوران دیگر ج - انتقال فرهنگی د - در یک فرهنگ و از دیگر گوشیوران ۷. کدام یک از موارد از جمله شش خصوصیت اصلی زبان انسان به شمار نمیآید؟ الف - باروری ب – زوال ج - دوگانگی د – جابجایی ۸. کدام یک از مفاهیم زیر درباره یادگیری زبان در حیوانات صحیح است؟ الف - فراگیری حتی مقدماتی ترین مرحله زبان ، کاملاً در فراسوی استعداد یک میمون است. ب - شمپانزههایی تاکنون ساده ترین دورههای مقدماتی زبان را فرا گرفته اند. ج - همه حیوانات توانایی یادگیری زبان انسان را دارند. د - فقط اسب ها، شمپانزهها و طوطیها توانایی یادگیری زبان انسان را دارند.***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: زبانشناسی کاربردی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۹۸)
استفاده از: ۱. "مغز انسان یکسویه است "به چه معنی است؟ الف - کارهای تحلیلی در همه افراد در نیمکره چپ مغز انجام می شود. ب - کارهای تحلیلی در همه افراد در نیمکره راست مغز انجام می شود. ج - هریک از دو نیمکره مغز وظایف خاصی دارد. د - همه وظایف نفر به صورت تصادفی توسط هریک از دو نیمکره نفر انجام می شود. ۲. کدام یک از موارد زیر از جمله نظریههای پیدایش زبان در انسان نمی باشد؟ الف - منشا الهی ب - منشاء آوارهای طبیعی ج - منشاء موروثی د- منشاء حرکتی بیانی ۳. چه تفاوتی بین خطهای تصویر نگار و معنی نگار وجود دارد؟ الف - هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. ب - خط و صورتهایی که بیشتر اشتقاقی اند معنی نگار هستند. ج - خط و صورتهایی که بیشتر اشتقاقی اند تصویرنگار هستند. د - خط و صورتهای معنی نگار بر اساس خطهای تصویری به وجود آمدهاند. ۴. نظام نوشتاری که مجموعه ای از نشانهها را که نمایانگر تلفظ هجاهاست به کار می گیرد چه می نامند؟ الف - خط هجایی ب - خط رمزی ج - خط واژه نگار د- خط میخی ۵. کدام یک از موارد زیر درباره زبان صحیح است؟ الف - بین یک صورت زبانی و معنی آن همیشه رابطه طبیعی وجود دارد. ب - بین یک صورت زبانی و معنی آن اکثر مواقع رابطه طبیعی وجود دارد. ج - بین پیام و نشانهای که حیوانات به کار میبرند هیچ رابطهٔ روشنی وجود ندارد. د - بین پیام و نشانه ای که حیوانات به کار میبرند رابطهٔ روشنی وجود دارد. ۶. انتقال زبان از چه طریق صورت می گیرد؟ الف - ژنهای والدینی ب - ژن های گویشوران دیگر ج - انتقال فرهنگی د - در یک فرهنگ و از دیگر گوشیوران ۷. کدام یک از موارد از جمله شش خصوصیت اصلی زبان انسان به شمار نمیآید؟ الف - باروری ب – زوال ج - دوگانگی د – جابجایی ۸. کدام یک از مفاهیم زیر درباره یادگیری زبان در حیوانات صحیح است؟ الف - فراگیری حتی مقدماتی ترین مرحله زبان ، کاملاً در فراسوی استعداد یک میمون است. ب - شمپانزههایی تاکنون ساده ترین دورههای مقدماتی زبان را فرا گرفته اند. ج - همه حیوانات توانایی یادگیری زبان انسان را دارند. د - فقط اسب ها، شمپانزهها و طوطیها توانایی یادگیری زبان انسان را دارند.***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: زبانشناسی کاربردی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۹۸)
استفاده از: مجاز است.
a در بحث آواشناسی کدام مورد مورد مطالعه و مد نظر نمی باشد؟
الف - آواشناسی شنیداری ب - آواشناسی آزمایشگاهی ج - آواشناسی رفتاری د– آواشناسی تولیدی
۱۰. به آواهایی که بدون فعالیت زبان و سایر بخشهای دهان تولید می شود چه می گویند؟ الف - نرمکاهی ب - لثوی کامی ○LAAla」ー د – چاکنایی ۱۱. آواهای متمایز کننده معنی دریک زبان چه نام دارد؟
الف – واج ب - واک ج - آواشناسی د – خیشوم ۱۲. در زبان انگلیسی کدام یک از موارد زیر در فرایند واژه سازی کاربرد کمتری دارد؟
الف - وام گیری ب - ادغام ج - ترکیب د – ابداع ۱۳. تغییر کلمه با فرآیند کاهش از اسم به فعل با چه عنوان شناخته می شود؟
الف - تبدیل ب - پس سازی ج- اشتقاق د – ادغام ۱۴. شکل گیری صورت های مختلف واژهها در انگلیسی معمولاً از طریق افزایش کدام مورد است؟
الف - پیش وند ب - پس سازی ج - پیشوند و پسوند د - همه موارد ۱۵. پسوندها جزو کدام یک از تکواژ ها می باشند؟
الف - آزاد ب - مقید ج - کامل د – دستور ۱۶. تکواژهای تعریفی برای چه منظور به کار می روند؟
الف - نشان دادن صورت مفرد و جمع ب - نشان دادن زمان جمله
ج - نشان دادن حالت تفضیلی کلمه د – همه موارد ۱۷. "دستور زبان ذهنی " بیشتر مورد توجه کدام گروه است؟
الف - روانشناسان ب - زبانشناسان ج - جامعه شناسان د – همه موارد
۱۸. توجه و تمرکز روی ساخت و ترتیب اجزای داخل جمله، موضوع کدام گزینه است؟ الف - دستور ب - واج شناسی ج – نحو د – آواشناسی ۱۹. سطح انتزاعی از سازمان ساختاری جمله که در آن همه عناصر تعیین کننده بصیر ساختاری نشان داده شده اند، تعریف
الف – روساخت ب - ژرف ساخت ○っ9"」ー د – نحو ۲۰. نمودار درختی نامگذاری شده کدام گزینه علاوه بر اطلاعات دستور دیگر نشان داده می شود؟
الف - وجود سطوح تحلیل مختلف ب - دستور زایشی
ج - ژرف ساخت و روساخت د – وجود نحو جمله ۲۱. " مشخص کردن منظور یک گوینده " در کدام بحث مطالعه می شود؟
الف - معناشناسی ب – نحو ج - کاربرد شناسی د – زبان شناسی
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: زبانشناسی کاربردی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۹۸)
استفاده از: مجاز است.
۲۲. وقتی دو یا چند صورت نوشتاری دارای تلفظ مشابه باشند، آنها را چه می نامند؟
الف – همنام ب - شمول معنایی ج - روابط واژگانی د – هم آوا ۲۳. مجموعه واژههایی که در یک عبارت یا جمله به کار می روند چه نام دارد؟ ( این زنجیره، تأثیر زیادی بر تصور ما از معنای کلمه مورد نظر دارد.)
الف - بافت زبانی ب - همبافت ج – همنام د – الف و ب ۲۴. کدام جمله در مورد تغییرات در زبان صحیح می باشد؟
الف - بعضی از زبان ها هرگز تغییر نمی کنند.
ب - همه زبانها دستخوش تغییر می شوند.
ج - زبانهای اصیل اصلاً دستخوش تغییر نمی شوند.
د- تغییر همهٔ زبانها با یک آهنگ و رویه انجام می شود. ۲۵. وام گیری از زبانهای دیگر معمولاً در کدام یک از بخشهای زبان تاثیر میگذارد؟
や'9ーこ الف - نحوی ب - صرفی ۲۶. حذف صوت معمولاً در کدام مورد یا موارد اتفاق می افتد؟
الف - واکه پایانی ب - واکه درون - واژه ج - هجاهای بی تکیه
۲۷. تغییر صوتی واجی یک زبان شامل کدام مورد نمی شود؟
الف - هم آوایی ب - انشقاق ج - ادغام
۲۸. متداوال ترین تغییرات صرفی شامل حذف و اضافه شدن کدام مورد است؟
الف - واکهها ب - وندها ج - آواها ۲۹. ترکیب دو صورت مجزا برای تولید یک تک عبارت جدید، در چه فرایندی وجود دارد؟
الف - تبدیل ب - ادغام ○じ5"U“ー د – اختصار ۳۰. بعضی از کلمه ها از اولین حروف مجموعه ای از کلمه های دیگر تشکیل می شوند، این کلمه ها چه نام دارند؟
الف - ترکیب ب- اشتقاق ج – ابداع د – سرواژه

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: زبانشناسی کاربردی رشته تحصیلی / کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۱۹۸)
استفاده از: مجاز است.
۲۲. وقتی دو یا چند صورت نوشتاری دارای تلفظ مشابه باشند، آنها را چه می نامند؟
الف – همنام ب - شمول معنایی ج - روابط واژگانی د – هم آوا ۲۳. مجموعه واژههایی که در یک عبارت یا جمله به کار می روند چه نام دارد؟ ( این زنجیره، تأثیر زیادی بر تصور ما از معنای کلمه مورد نظر دارد.)
الف - بافت زبانی ب - همبافت ج – همنام د – الف و ب ۲۴. کدام جمله در مورد تغییرات در زبان صحیح می باشد؟
الف - بعضی از زبان ها هرگز تغییر نمی کنند.
ب - همه زبانها دستخوش تغییر می شوند.
ج - زبانهای اصیل اصلاً دستخوش تغییر نمی شوند.
د- تغییر همهٔ زبانها با یک آهنگ و رویه انجام می شود. ۲۵. وام گیری از زبانهای دیگر معمولاً در کدام یک از بخشهای زبان تاثیر میگذارد؟
や'9ーこ الف - نحوی ب - صرفی ۲۶. حذف صوت معمولاً در کدام مورد یا موارد اتفاق می افتد؟
الف - واکه پایانی ب - واکه درون - واژه ج - هجاهای بی تکیه
۲۷. تغییر صوتی واجی یک زبان شامل کدام مورد نمی شود؟
الف - هم آوایی ب - انشقاق ج - ادغام
۲۸. متداوال ترین تغییرات صرفی شامل حذف و اضافه شدن کدام مورد است؟
الف - واکهها ب - وندها ج - آواها ۲۹. ترکیب دو صورت مجزا برای تولید یک تک عبارت جدید، در چه فرایندی وجود دارد؟
الف - تبدیل ب - ادغام ○じ5"U“ー د – اختصار ۳۰. بعضی از کلمه ها از اولین حروف مجموعه ای از کلمه های دیگر تشکیل می شوند، این کلمه ها چه نام دارند؟
الف - ترکیب ب- اشتقاق ج – ابداع د – سرواژه

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :