نمونه سوال درس مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی رشته تحصیلی کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۲۰۱)
استفاده از: مجاز است.
۱. به مجموعه ای از داده های مرتبط به هم که به عنوان یک واحد منطقی به حساب می آید، چه میگویند؟ الف - داده ب – اطلاع ○ー* د- پیشینه
۲. تعداد کاراکتری که با آن می توان یک قطعه داده را ساخت چه نامیده می شود؟
الف - فیلد ب - رکورد ج - بلوک
۳. حوزه ای که اساساً با وظایف و روش هایی برای اجرای فعالیت هایی چون تعیین خاستگاه، گردآوری، سازماندهی، پردازش،
د – پرونده
ذخیره، بازیابی و اشاعه همه انواع اطلاعات مورد نیاز استفاده کننده سر و کار دارد چه نامیده می شود؟ الف - علم کتابداری ب - علم سند آرایی ج - علم اطلاع رسانی د- علم انفورماتیک ۴. در کدام علم، اطلاعات و تکنولوژی به منظور آماده سازی و خدمات و تولیدات مفید برای استفاده کننده، قویاً به همدیگر گره خورده است؟ الف - علم سند آرایی ب - علم اطلاع رسانی ج - علم کتابداری د – علم انفورماتیک
۵. مجموعه کدام نوع کتابخانه شامل همه انواع سند به لحاظ نیازمندی های استفاده کنندگان می باشد؟
الف - کتابخانه عمومی ب - کتابخانه دانشگاهی ج - کتابخانه تخصصی د - کتابخانه دانشکده ای
۶. مکانی که در آن اطلاعات فراهم می شود، سازمان می یابد، تحلیل و ترکیب می شود و ذخیره و اشاعه می گردد چه نامیده می شود؟ الف - مرکز اطلاعات ب - انبار پخش ج - مرکز ارجاعی د - مرکز سندآرایی
۷. بنابر عقیده اترتون مکانی که در آن هر چیزی درباره قلمرو یک موضوع مشخص تعریف شده جمع آوری، تحلیل و ارزیابی
گردیده و سپس خلاصه و در بایگانی برگه های اطلاعاتی و نقدنامه ها ذخیره می شود و سپس به دیگران انتقال می یابد چه
نامیده می شود؟
الف - مرکز اطلاعات مأموریتی ب - مرکز اطلاعات موضوعی ج - مرکز اطلاعات دانشگاهی د – مرکز تحلیل اطلاعات
۸. کارایی در یک کتابخانه یا نظام اطلاعاتی در چه قالبی ارزیابی می گردد؟ الف – سود ب - درآمدهای مالی ○U"9"ー د – خدمت ۹. کدام وظیفه در فرایند مدیریت اجازه می دهد که در ساختار سازمانی اختیار، قدرت جوابگویی مسئولیت و ارتباط جریان یابد؟
ب - ایجاد انگیزه
الف - سازماندهی ج - ارتباط د – کنترل
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ - صفحه ازه


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی رشته تحصیلی کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۲۰۱)
استفاده از: مجاز است. ۱۰. فرایندی که با آن مدیریت پیشرفت کار را در برابر اهداف تعیین شده اندازه گیری می کند؟ الف - سازماندهی ب - کنترل ج - تصمیم گیری د – برنامهريزى . اینکه برای هر هدف سازمانی باید یک نقطه هدایت و راهبری وجود داشته باشد، اشاره به کدام اصل فایول دارد؟ الف - وحدت فرماندهی ب- تمرکز گرایی ج - خط فرماندهی د – وحدت رويه . این جمله که "یک فرد نمی تواند برای دو ارباب کار کند " اشاره به کدام اصل فایول دارد؟ الف - وحدت فرماندهی ب - وحدت رویه ج - تمرکز گرایی د – خط فر ماندهی . کدامیک از موارد زیر از خصوصیات یک رهبر قوی از دیدگاه دیویس می باشد؟ الف - داوری کردن ب - بکارگیری نقطه نظرها ج - انگیزش درونی و کنش های بیرونی د - الهام بخشی . کدام نوع رهبری در تمام سطوح مدیریتی از اهمیت مساوی برخوردار است؟ الف - رهبری مهارت های فنی ب - رهبری مهارت های انسانی ج - رهبری مهارت های آرمانی د - رهبری مهارت های خدماتی . در کدامیک از سبک های رهبری از دیدگاه رهبری روش ها، رفتار غالب مدیر عبارت از تشویق، تسهیل یا مشورت می باشد؟ الف - روش آمرانه ب - روش دمکراتیک ج - روش کاتالیک د – روش غیر مستقيم . در کدام مرحله از برنامه ریزی، نیروی انسانی مناسب تعیین می شوند؟ الف - عملیاتی ب - استراتژیک ج - وظیفه ای د – سازمانی . مقدار نور لازم برای محل کار مرجع و خدمات فهرست نویسی چند لوکس می باشد؟ الف - ه ه ۲ - ۰ ۳۰ ب - ۳۵۰-۴۵۰ -- ది-దిది لس - ه ۶۵ - ه ه ۷ . از لحاظ موقعیت کارکنان، سرپرستان خدمات اطلاع رسانی در کدام بخش زیر قرار می گیرند؟ الف - کارکنان فاقد مهارت ب - کارکنان دفتری ج - کارکنان نیمه حرفه ای د - کارکنان حرفه ای ۱۹. کدام نوع هزینه ها در رابطه با مطالبه بودجه طبیعت منظم و مداومی ندارد و این نوع هزینه گرایش سرمایه ای و ساختمانی دارند مانند هزینه ساختمان جدید، خرید کتاب جدید و ...؟ الف - هزینه های جاری ب - هزینه های مصرفی
ج - هزینه های تکرای د - هزینه های غیر تکراری
ുl് 4-്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی رشته تحصیلی کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۲۰۱)
استفاده از: مجاز است.
۲۰. در کدام نوع بودجه ریزی هزینه ها در ارتباط با وظائف، فعالیتها، یا پروژه ها شکسته می شود؟
الف - بودجه ریزی سنتی ب - بوجه ریزی عملیاتی
ج - برنامه ریزی اجرایی د – برنامه ریزی کلی ۲۱. بر طبق نظر چه کسی طبقه بندی کتابخانه دقیقاً به معنای چیدن منظم کتاب ها و سایر مواد در قفسه ها یا در داخل فهرست ها یا نمایه ها است به گونه ای که برای خواننده و یا جوینده اطلاع مشخص، بیشترین استفاده را داشته باشد؟
الف - آرتور ملت بی ب- ملویل دیویی ج - نورت دایدر د– جیدلی براون ۲۲. در یک فهرست فرهنگی شناسه اصلی معمولاً کدام شناسه است؟
الف - شناسسه تنالگان ب - شناسه فرواست ج - شناسه عنوان د – شناسه مؤلف ۲۳. کدام عنصر کتابشناختی زیر را نمی توان در صفحه عنوان یک کتاب پیدا کرد؟
U"od9ー○ الف – عنوان ب - شماره بازیابی ۲۴. در سرعنوان های موضوعی برای مترادف ها باید از کدام ارجاع استفاده گردد؟
الف - نگاه کنید به ب - نگاه کنید از ج - نیز نگاه کنید به د - نگاه کنید زیر ۲۵. وابستگی مفهومی و ارتباط یک به یک موضوعات اساسی کدام نظام نمایه سازی موضوعی است که برای سازمان دادن موضوعات در کتابشناسی ملی بریتانیا بوجود آمد؟
الف - سیرز ب - کنگره جع - پیرانشناسی د – بروان ۲۶. در کدام نوع نظام نمایه سازی از اصطلاحنامه استفاده می گردد؟
الف - نمایه سازی طبقه بندی شده ب - نمایه سازی الفبایی
ج - نمایه سازی خودکار د- نمایه سازی کنترل شده ۲۷. محصول فعلی کدام نظام نمایه سازی فایل برداری اسناد می باشد؟
الف - نمایه سازی کنترل شده ب - نمایه سازی خودکار
ج - نمایه سازی الفبایی د - نمایه سازی طبقه بندی شده
۲۸. ثبت نامه ها در کتابخانه ها معمولاً بر چه اساسی سازماندهی و مرتب می شوند؟
الف - شماره ثبت ب - عنوان ج - نویسنده د – الفبابی ۲۹. در کدام یک از نظام های زیر، دو روش معرف امانت (روش براون و روش نیوارک) که بسیار مورد استفاده است وجود دارد؟ الف - نظام دفتر کل ب - نظام تحویل و بازپس گرفتن اسناد
ج - نظام دو برگه ای د – نظام تک برگه اى


***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی * - e. - フパミ ŽNS عوامکز ازههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی رشته تحصیلی کد درس: کتابداری و اطلاع رسانی - کارشناسی (۱۷۱۲۲۰۱)
استفاده از: مجاز است.
۳۰. بزرگترین مانع اشاعه جامع و جهانی اطلاعات علمی و فنی کدام موارد زیر است؟
الف – زبان ب - سانسور ج - اقتصاد د - کمبود کاغذ ۳۱. معمولاً طول یک چکیده اطلاعی برای یک گزارش تحقیقی چند کلمه است؟
Υώ • t: \ -ω ۱۰۰ الف - ۰ ه ۲ - ۰ ۴۰ ب - ۷۰-۱۵۰ ج - کمتر از ۳۲. کدام یک از موارد زیر جملات کلیدی یا بندهایی از اصل سند انتخاب می شود و به ترتیب منطقی کنار هم گذاشته می شوند؟
الف - چکیده تفسیری ب - چکیده گرایشسی ج - عصاره د – چکیده نمودارى ۳۳. با انجام کدام خدمت، اطمینان حاصل می شود که فقط اطلاعات لازم به فردی می رسد که مستقیماً به آن علاقه مند است؟
الف - اشاعه گزینشی اطلاعات ب - آگاهی رسانی جاری
ج - تھیه بریدہ جراید د - اعلان برگزاری جلسات آتی ۳۴. در کدام نوع نظام، اسنادی که اغلب مورد تقاضای استفاده کنندگان است از جایگاه همیشگی بیرون کشیده شده و جدا از سایر
مدارک که کمتر مورد استفاده اند نگهداری می شوند بطوری که استفاده کنندگان را قادر می سازد تا آسانتر به این منابع
دسترسی پیدا کنند؟
الف - نظم قفسه بندی ب - نظم نواری
ج - نظم طبقه بندی شده د – نظم درهم شکسته ۳۵. در نظام های اطلاع رسانی جایی که مواد اطلاعاتی اغلب توسط استفاده کنندگان مورد استفاده می گیرد از چه قفسه بندی استفاده می شود؟
الف - قفسه بندی برجی ب - قفسه بندی ثابت استاندارد
ج - قفسه بندی مفصلی د - قفسه بندی پرانتزی ۳۶. در کدام نوع از نظم های ترتیب اسناد، مدارک بر حسب موضوع و اندازه مرتب می شوند؟
الف - نواری ب - درهم شکسته ج - طبقه بندی شده د – موازی ۳۷. از کدام نوع صحافی برای صحافی مجلدات قبلی نشریات استفاده می شود؟
الف - صحافی نیمه چرمی ب - صحافی جلد شمیزی
ج - صحافی جلد چرمی د – صحافی جلد پارچه اى
۳۸. دو عامل مهم که تعیین می کند صحافی باید در داخل سازمان یا به مؤسسات حرفه ای خارج از سازمان داده شود کدام گزینه
است؟
الف - سرعت و کیفیت ب - هزینه و کمیت


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :