نمونه سوال درس متون سیاسی به زبان خارجی 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون سیاسی به زبان خارجی 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۵ نشریخی: -- نام درس: متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
استفاده از: -- مجاز است. 1. At that time, the clergy could only make known their views in majles, during the discussion for nationalization. الف - تنها روحانیون در آن زمان در مورد بحث ملی شدن جلساتی ترتیب دادند و خواستههایی مطرح نمودند. ب - در آن زمان روحانیون دیدگاه هایشان را توانستند فقط در مجلس در خلال بحث درباره ملی شدن ابراز نمایند. ج- بحث درباره ملی شدن در آن دوران هم فقط توسط روحانیون مطرح شد. د- در طول بحث درباره ملی شدن، روحانیون وارد مجلس شدند و نظریاتی ابراز نمودند. 2. When Musaddiq came to power, the clergy and religious groups were not part of the government. الف - وقتی مصدق به قدرت رسید، روحانیون و گروههای مذهبی هم هنوز به دولت منتقل نشده بودند. ب - در زمان قدرت یافتن مصدق، روحانیون در قسمت هایی از دولت مشغول فعالیت سیاسی نبودند. ج - عدم حضور روحانیون به عرصه سیاست فقط همزمان با به قدرت رسیدن مصدق بود. د- وقتی مصدق به قدرت رسید روحانیون و گروههای مذهبی بخشی از دولت نبودند. 3.They joined the opposition in Majlis to work against Musaddiq because they regarded his policy as involving the great powers in domestic affairs. الف - آنها با گروههای مخالف مجلس علیه مصدق طرح ریختند زیرا سیاست او را درگیر ساختن قدرتهای بزرگ در امور داخ کشور تلقی می کردند. ب - گروههای اپوزوسیون با مصدق در مجلس درگیر شدند زیرا سیاست او را درگیر کردن قدرتهای بزرگ در امور داخ
کشور می دانستند.
بزرگ در امور داخلی کشور تلقی می کردند. د- مصدق گروه های مقاومت را خواهان درگیر کردن قدرتهای بزرگ در امور داخلی کشور می دانست. 4. There are some elements in recent Shi'ite politics which harked back to the earliest period of Islam for guidance on recent politics and religion.
الف - برخی ویژگی های سیاستهای اخیر شیعی ، برای هدایت سیاست و مذهب معاصر، به دوره های اولیه اسلام باز می گردد.
ب - ویژگی سیاستهای معاصر شیعی به پیش از دوران اسلام باز می گردد تا سیاست و مذهب را ترویج کنند.
ج - دوره های نزدیک اسلامی دارای ریشه های رفتاری شیعیان بود که تا کنون ادامه یافته است به منظور هدایت در سیاست و مذهب.
د- ریشه های سیاست های اخیر شیعی در دوره های اولیه اسلام گذاشته شد که بر سیاست و مذهب فعلی تاثیر گذاشته است.


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۵ نشریخی: -- نام درس: متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
استفاده از: مجاز است. 5. The suffering of Hossein and his family in the battle are particularly identified with that of people who endure suffering. الف- رنج امام حسین و خانواده اش در جنگ مخصوصا توسط کسانی که رنج میکشند درک می شود. ب- سختی امام حسین و خانواده اش در جنگ مخصوص خانواده هایی است که جنگ را درک کرده اند. ج - کسانی که در سختی زیسته اند بیش از سایرین با سختی امام حسین و خانواده اش دمساز اند. د- آسیب به امام حسین و خانواده اش خانواده های مصیبت کشیده را داغدار کرد. 6.The causes of uprisings and revolutions in human societies are many, complex and multidimensional. الف- قضایای مربوط به شورش ها و انقلاب ها در جوامع مختلف به اشکال انسانی بسیار پیچیده و چندوجهی هستند. ب - علل شورش ها و انقلاب ها در جوامع انسانی بسیار زیاد، پیچیده و چند بعدی هستند. ج- دلائل جوامع انسانی پیچیده شورش ها و دگرگونیهای بسیار و متعددی را بروز می دهند. د- از جمله مقاصد ناآرامیها و انقلاب که بسیار دشوار و چندگانه هستند در جوامع انسانی رخ می دهند. 7. The most important and perhaps universal factor in any revolution is the human factor, people. الف - به احتمال زیاد مردم جهان، مهمترین عامل انقلاب های انسانی هستند که توسط توده ها انجام می شود. ب - شاید مهمترین عامل هر انقلاب، عاملی است که توسط مردم به سرانجام می رسد. ج - شورش های مردمی شایع ترین نوع مناقشات در جهان هستند. د- مهمترین و شاید جهانی ترین عامل در هر انقلابی عامل انسانی یعنی مردم، است. 8. With the exception of few simple societies whose members are more or less equal, almost the entire human population now lives in stratified societies.
الف - به استثناء جوامعی که به سادگی اعضایشان را برابر با هم قرار داده اند، تمام جوامع بشری دارای نوعی از زندگی طبقا ب - در جوامع ساده، مردم دارای زندگی طبقاتی هستند که بیش و کم برابر هستند و در اجتماعات متغیر زندگی می کنند. ج - به استثناء چند جامعه ابتدایی که اعضایش کم و بیش برابر هستند، تقریبا تمام جمعیت های بشری در جوامع طبقاتی زند
د- زندگی طبقاتی مختص جوامع ساده است و اعضایی که کم و بیش برابر هستند در کانونهایی زندگی می کنند که کمتر پیچیده


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۵ نشریخی: -- نام درس: متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
استفاده از: مجاز است. 5. The suffering of Hossein and his family in the battle are particularly identified with that of people who endure suffering. الف- رنج امام حسین و خانواده اش در جنگ مخصوصا توسط کسانی که رنج میکشند درک می شود. ب- سختی امام حسین و خانواده اش در جنگ مخصوص خانواده هایی است که جنگ را درک کرده اند. ج - کسانی که در سختی زیسته اند بیش از سایرین با سختی امام حسین و خانواده اش دمساز اند. د- آسیب به امام حسین و خانواده اش خانواده های مصیبت کشیده را داغدار کرد. 6.The causes of uprisings and revolutions in human societies are many, complex and multidimensional. الف- قضایای مربوط به شورش ها و انقلاب ها در جوامع مختلف به اشکال انسانی بسیار پیچیده و چندوجهی هستند. ب - علل شورش ها و انقلاب ها در جوامع انسانی بسیار زیاد، پیچیده و چند بعدی هستند. ج- دلائل جوامع انسانی پیچیده شورش ها و دگرگونیهای بسیار و متعددی را بروز می دهند. د- از جمله مقاصد ناآرامیها و انقلاب که بسیار دشوار و چندگانه هستند در جوامع انسانی رخ می دهند. 7. The most important and perhaps universal factor in any revolution is the human factor, people. الف - به احتمال زیاد مردم جهان، مهمترین عامل انقلاب های انسانی هستند که توسط توده ها انجام می شود. ب - شاید مهمترین عامل هر انقلاب، عاملی است که توسط مردم به سرانجام می رسد. ج - شورش های مردمی شایع ترین نوع مناقشات در جهان هستند. د- مهمترین و شاید جهانی ترین عامل در هر انقلابی عامل انسانی یعنی مردم، است. 8. With the exception of few simple societies whose members are more or less equal, almost the entire human population now lives in stratified societies.
الف - به استثناء جوامعی که به سادگی اعضایشان را برابر با هم قرار داده اند، تمام جوامع بشری دارای نوعی از زندگی طبقا ب - در جوامع ساده، مردم دارای زندگی طبقاتی هستند که بیش و کم برابر هستند و در اجتماعات متغیر زندگی می کنند. ج - به استثناء چند جامعه ابتدایی که اعضایش کم و بیش برابر هستند، تقریبا تمام جمعیت های بشری در جوامع طبقاتی زند
د- زندگی طبقاتی مختص جوامع ساده است و اعضایی که کم و بیش برابر هستند در کانونهایی زندگی می کنند که کمتر پیچیده


***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
Š - ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۵ نشریخی: --
نام درس: متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
مجاز است.
استفاده از: 9. They believed that the role of the clergy should be confined to moral guidance of the state and Society. الف - آنان اعتقاد داشتند که نقش روحانیت باید محدود به هدایت اخلاقی حکومت و جامعه باشد. ب - آنان بر این عقیده بودند که روحانیت باید محدودیت های اخلاقی حکومت و جامعه را بیان کند. ج - آنها باور میکردند که محدودیت های اخلاقی حکومت و جامعه بر آمده از اعتقادات روحانیت است. د- اینکه جوامع نیازمند هدایت اخلاقی حکومت و جامعه توسط روحانیت هستند آنها به آن معتقد بودند. 10. The main point of his target in attacking the regime was focused in religion and Islamic laws
which he claimed to have been ignored in the state by the Shah’s regime.
الف- هدف او از حمله به رژيم، اجرای قوانین مذهبی و سیاسی در جامعه بود که بنا بر ادعای او رژیم شاه آن را نادیده گر
بود. ليب - هدف او از حمله به رژیم، اجرای مفادی از قانون بود که توسط رژیم شاه نادیده گرفته شده بود. ーで نکته اصلی هدف او در حمله به رژيم، توجه به قوانین مذهبی و اسلامی بود که او مدعی بود در حکومت توسط رژیم شاه
نادیده گرفته می شد.
د- هدف او اجبار رژیم شاه به برقراری قوانین مذهبی و سیاسی در جامعه بود که دولت آن را مردود شمرده بود. 11. The conflict between the Shah and clergy was based on their respective ideals of the Iranian society especially that as stated by Ayatollah Khomeini. الف - کشمکش بین شاه و روحانیون بر سر کاهش قدرت شاه بود، و برخی از آنها توسط آیت اله خمینی مطرح شده بود. ب - به دنبال کشمکش بین شاه و روحانیون، آیت اله خمینی نکاتی پیرامون این قضیه مطرح کرد. ج - نزاع میان شاه و روحانیت بخاطر مباحث مذهبی بود که آیت اله خمینی به طور ویژه مطرح می کرد. د- کشمکش بین شاه و روحانیون بر سر آرمان هایشان برای جامعه ایران بود، بخصوص مواردی که توسط آیت اله خمینی بیان
شده بود.

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۵ نشریخی: -- نام درس: متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
استفاده از: مجاز است. 12. The clergy-led movement mobilized the people and invoked patriotism against Shah by denouncing his alleged foreign dependency. الف - جنبش روحانیون با افشای وابستگی شاه به بیگانگان حس میهن پرستی شاه را در سیاست خارجی بیدار کرد. ب - جنبش روحانی محور با محکوم نمودن وابستگی شاه به بیگانگان مردم را به جنبش در آورد و حس میهن پرستی آنها را بر علیه شاه بیدار کرد. ج- این جنبش با بیان وابستگی شاه به مردم علیه شاه حرکت انقلابی مردم را در برابر وابستگی خارجی آغاز کرد. د- حس میهن پرستی مردم علیه شاه با افشای وابستگی شاه به بیگانگان توسط روحانیون، بیدار شد. 13.It advocated socialist reforms andautonomy for the provinces of Azerbaijan and Kurdistan against Tehran government. الف - او از انقلاب سوسیالیستی و خودمختاری آذربایجان و کردستان از تهران حمایت می کرد. ب - از اصلاحات سوسیالیستی و خودمختاری استانهای آذربایجان و کردستان در برابر دولت تهران حمایت می کرد. ج- آن اصلاحات سوسیالیستی و خودمختاری استانهای آذربایجان و کردستان را نیز به تهران کشید. د- خودمختاری استانهای آذربایجان و کردستان در برابر دولت تهران، نشانه گسترش سوسیالیسم در ایران بود. 14.In September 1954 the Organization of Tudeh Officers came to light, and within a few days some
officers and non-commissioned officers of the armed forces were under arrest.
الف- تا سپتامبر ۱۹۵۴ همه سران توده شناخته شدند و ظرف چند روز برخی از آنها در نیروهای مسلح زندانی شدند. ليب - با زندانی شدن سران توده در سپتامبر .q ^ Y \ , عده ناشناخته ای در رابطه با نیروهای مسلح دستگیر شدند.
ج- در سپتامبر ۱۹۵۴ سازمان سران توده شناخته شدند و ظرف چند روز برخی از درجه داران نیروهای مسلح بازداشت شدند.
د- در سپتامبر ۱۹۵۴ سازمان سران توده منهدم شده و افسران ارتش مرتبط با این سازمان تبعید شدند. 15. Following military trials, a score of officers were executed and many others sentenced to long prison terms. الف- در پی محاکمات نظامی، بیست نفر از سران اعدام و باقی آنها به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند. ب - در محاکمات نظامی، تعدادی از سران اعدامی و تبعیدی شناسایی و محاکمه شدند. ج - محاکمات نظامی منجر به اعدام و تبعید برخی از سران به حبسهای طولانی مدت نظامی شد .
د- تعداد سران اعدامی و زندانیان محکوم به حبس ابد، در محاکمات نظامی تعیین شد.


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :