نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۳۳
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- تفاوت بین مدل رگرسیون و وابستگی تابعی در چیست؟
۱. در رگرسیون وابستگی بین متغیرها معین و در ریاضیات وابستگی به صورت تابعی است در رگرسیون روابط بین متغیرها آماری و در وابستگی تبعی معین است ۲. در رگرسیون متغیرها معین هستند اما در وابستگی تبعی تصادفی هستند
۴. در رگرسیون متغیرها احتمالی هستند اما در وابستگی تبعی تصادفی هستند
۲- کدام گزینه تفاوت بین دو تکنیک رگرسیون و همبستگی را نشان می دهد؟ ۱. در تحلیل رگرسیون متغیرها تصادفی و در تحلیل همبستگی متغیرها قطعی هستند ۲. در تحلیل رگرسیون متغیر وابسته تصادفی و در تحلیل همبستگی متغیر وابسته قطعی است ۲. در تحلیل رگرسیون هر دو متغیر مستقل هستند اما در تحلیل همبستگی هر دو متغیر وابسته هستند ۴. در تحلیل رگرسیون متغیر وابسته تصادفی و در تحلیل همبستگی هر دو متغیر تصادفی هستند ۳- در تابع رگرسیون جامعه به صورت \2/ + ان/ = (i اE(y ، ازA و 2/ چه ویژگی دارند؟ ۱. پارامترهای نامعلوم و ثابت هستند ۲. پارامترهای معلوم و ثابت هستند ۳. پارامترهای نامعلوم و متغیر هستند ۲. پارامترهای معلوم و متغیر هستند ۴- در یک الگوی رگرسیون خطی جزء اخلال جایگزین چیست؟
۱. متغیرهای حذف شده ۲. عرضی از مبدا
۳. پارامترهای غیرخطی الگو ۴. متغیر وابسته
۵- با توجه به اینکه معمولاً اطلاعات درباره ثروت خانوار وجود ندارد در یک الگوی رگرسیونی که مخارج مصرفی تابعی از سطح
۱. درآمد ٢. جزء اخلال ۳. منطقه جغرافیایی ۴۔ سطح تحصیلات
\\\\\\صفحه ۱ از ۸
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۳۳
۶- اگر در مدل رگرسیون رفتار متغیر وابسته را بتوانیم با دو یا سه متغیر توضیحی بیان کنیم و تئوری به حد کافی برای بیان اینکه چه متغیرهایی به مدل اضافه گردد قوی نباشد، چه باید کرد؟
۱. برای افزایش هر چه بیشتر ضریب تعیین، متغیر جدید وارد مدل می کنیم ۲. متغیرهای اضافی را از مدل خارج می کنیم
۳. سایر متغیرها را با جزء اخلال نشان می دهیم ۴. مدل رگرسیون را تا حد امکان بزرگتر و با تعداد متغیر بیشتر می گیریم ۷- اگر در تخمین یک مدل رگرسیونی، ملاک حداقل کردن eiن مورد توجه قرار گیرد چه نتیجه ای حاصل می شود؟ ۱. تخمین زننده های به دست آمده دارای خصوصیات مطلوب آماری هستند ۲. هر باقیمانده به اندازه دوری یا نزدیکی به مقادیر اصلی اهمیت دارد ۳. وضعیت نزدیکی یا وسعت پراکندگی مشاهدات خاصی از تابع رگرسیون نمونه اهمیتی ندارد ۲. اهمیت باقیمانده ها به وسعت پراکندگی آنها بستگی دارد ۸- منظور از اینکه تخمین زننده های حداقل مربعات نقطه ای هستند، چیست؟ ۱. منحصراً براساس مقادیر قابل مشاهده بیان می شوند ۲. خط رگرسیون از میانگین متغیرهای مستقل و وابسته می گذرد ۳. مقدار متوسط تخمین زده شده مساوی مقدار متوسط واقعی متغیر وابسته است ۲. هر تخمین زن مقدار منحصر به فردی برای پارامتر جامعه ارائه می کند ۹- عبارت 0 = Wei به کدام یک از خصوصیات تخمین زننده های حداقل مربعات معمولی اشاره دارد؟ ۱. عدم همبستگی باقیمانده ها با مقادیر پیش بینی شده متغیر وابسته ۲. عدم همبستگی باقیمانده ها با مقادیر متغیر مستقل
۳. صفر بودن میانگین باقیمانده ها
۴. گذشتن خط رگرسیون برازش شده از میانگین متغیرها
\\\\\\\ صفحه ۲ از ۸
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۳۳
۱۰- خودهمبستگی منفی به چه معنی است؟
۱. پس از هر جزء اخلال مثبت، یک جزء اخلال مثبت وجود دارد ۲. پس از هر جزء اخلال مثبت، یک جزء اخلال منفی وجود دارد ۳. پس از هر جزء اخلال منفی، یک جزء اخلال منفی وجود دارد
۲. اجزای اخلال به صورت تصادفی مثبت و منفی هستند ۱۱- اگر یک مدل خطی به اشتباه به شکل لگاریتمی برآورد شود کدام یک از فروضی کلاسیک نقض شده است؟
۱. واریانس همسانی ۲. عدم وجود خودهمبستگی
۳. عدم وجود خطای تصریح ۴. صفر بودن میانگین اجزای اخلال
۱۲- برای افزایش دقت تخمین 2 در مدل رگرسیون + 2/F / = چه کاری می توان انجام داد؟ ۱. انتخاب یک نمونه با حجم کوچک
۲. انتخاب A هایی که اختلاف بیشتری با هم دارند
۳. انتخاب یا هایی که اختلاف زیادی با هم ندارند
آ: انتخاب هایی که با ها به طور معکوس تناسب دارند ۱۳- کدام گزینه درباره r2 صحیح است؟
2۰ در هر مقدار عددی را می تواند اختیار کند
آثار صفر به معنای عدم ارتباط متغیرهای توضیحی با یکدیگر است
"2 معمولترین معیار خوبی برازش رگرسیون است
r2 f ضریب تعیین جامعه است
۱۴- اگر رگرسیون v= 1.5 -F 0.9A واریانس ۲ برابر با ۲/۵ و واریانس y برابر با ۵ باشد، ضریب تعیین رگرسیون چند خواهد بود ؟
.|fé .† ·/入).* Vジャ .Y . Y. S. . )
\\\\\\صفحه ۳ از ۸
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۳۳
۱۵- کدام گزینه ویژگی های ضریب همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد؟
۱. صرفاً وابستگی خطی را نشان می دهد
آن صفر بودن این ضریب دلیل بر مستقل بودن دو متغیر است
.Y . مبدا و مقیاس اندازه گیری آن به ماهیت متغیرها بستگی دارد
۴. فقط مقادیر بزرگتر از صفر را اختیار می کند
۱۶- جزء اخلال جانشین تعداد زیادی متغیر با توزیع احتمال یکسان است که اثر آنها کوچک و کاملاً تصادفی است این مسئله به پذیرش کدام یک از فروضی کلاسیک مدل رگرسیون خطی کمک می کند؟
۱. عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخلال ۲. صفر بودن میانگین اجزای اخلال ۰۳یکسانی واریانسی اجزای اخلال ۴. نرمال بودن جزء اخلالی ۱۷- تخمین زن حداکثر راست نمایی چه ویژگی متعارفی با تخمین زن حداقل مربعات معمولی دارد؟
۱. ناسازگار است ۲. حداقل واریانس ندارد ۲. غیرخطی است ۴. تورشدار است ۱۸- کدام گزینه درباره فاصله اطمینان ضریب رگرسیون صحیح است؟
۱. فاصله ای معین است ۲. فاصله ای تصادفی است
۳. فاصله ای حقیقی است ۴. فاصله ای غیرساختگی است ۱۹- در فاصله اطمینان 0.5914<β ک0.4268 با فرضی آنکه مقدار آماره t در سطح اطمینان ۹۵ درصد ۲/۳۰۶ و انحراف معیار β برابر با ۰/۰۳۵۷ باشد، ضریب از برآورد شده چند است؟
– • /A • १ \ . ि • /A • १ \ . Y 一·/·人Y* Y . I. AY Y“ .۲۰- کدام گزینه مجموعه ای از فرضیه های عدم موجه را ارائه می کند؟
۱. فاصله اطمینان Y. فرضیه Но ۳. فرضیه f t سطح معنی داری
۲۱- اگر مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی واقع شود، کدام گزینه صحیح است؟ ۱. از نظر آماری بی معنی است ۲. از نظر آماری معنی دار است
۳. فرضیه عدم پذیرفته می شود ۴. فرضیه صفر پذیرفته می شود
\\\\\\صفحه ۴ از ۸
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :