نمونه سوال درس آشنایی با مرمت ابنیه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با مرمت ابنیه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : آشنایی با مرمت ابنیه
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰
- چوب (کنار) توان پوشش دهانه هایی تا حداکثر چند متر را دارد؟
۲- کدام گزینه در خصوصی اندازه عناصر متشکله خاک صحیح است؟ ۰ ذرات ۵۰ میکرون تا ۲ دهم میلیمتر : شن آن ذرات کوچکتر از ۲ میکرون: شن ۳. ذرات کوچکتر از ۲ میکرون: ماسه " ذرات ۵۰ میکرون تا ۲ دهم میلیمتر : ماسه ۳- کدام گزینه در خصوص پوششهای معماری سنتی صحیح می باشد؟
پوشش مسطح یا تیر پوش - پوشش منحنی یا آسمانه
پوشش مسطح یا آسمانه - پوشش منحنی یا تیر پوش
پوشش مسطح یا آسمانه - پوشش منحنی یا سغ
پوشش مسطح یا سغ - پوشش منحنی یا آسمانه ۴- در معماری ایران، کاربرد پشت بند در قوسها چه بوده است؟
۱. برای کم کردن ارتفاع قوسی تعادل قوس و خنثی کردن رانش آن
" در مساجد استفاده می شود " برای زیبایی قوس ها
۵- روشهای اجرای قوسی در معماری سنتی ایران کدام گزینه می باشد؟ روش بیضوی - روش ضربی - روش تیغه ای "روش رومی - روش پر - روش لاپوش
f
۲. روش تیغه ای - روش گرد - روش پر روش تیزه - روش رومی - روش لاپوش
۶- کدام گزینه پوشش مناسب برای مناطق زلزله خیز و زمینهای سست می باشد؟ (۰ پوشش چادری آن تویزه ٢: پوشش کلنبو پوشش گنبد ۷- کدام گزینه مراحل مختلف حفاظت و تضمین ادامه حیات یک بنای تاریخی از لحاظ فنی می باشد؟
۰۱ مرمت کامل – دوره ساخت بنا آن رفع خطر از بنا - دوره ساخت بنا
" آسیب شناسی - تعداد طبقات بنا " رفع خطر از بنا - مرمت استحفاظی و استحکامی
|
\\|\ም የም
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با مرمت ابنیه رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰ A— در مرمت استحفاظی و استحکامی چه کاری باید ابتدا انجام بگیرد؟ ) ... شناسایی مواد و مصالح x . 1 یب شناسی ۳. انجام رفع خطر ۲. اصلاح نقوش و کاشیکاری
۹- چه کاری برای حراست از بناهایی که پس از حفاری بدست می آیند باید انجام بدهیم؟ ۱. حفاظت کامل با استفاده از پوشش " دفن مجدد بنا
۳. حفاظت نسبی ٢. همه موارد ۱۰- انتروپوزها به چه چیزی گفته می شود ؟
۱. پشت بندها آلوله های داربست " شمعهای فلزی ٠٢ کابل کشی ۱- برای بررسی آثار هنری با ضخامت زیاد از چه وسیله ای استفاده می شود؟ ۱. گاما گرافی آن فتوگرافی ۳. استریوگرام ٢ : ترموويزيون ۱۲- وسایل الکترونیکی و هشدار دهنده برای چه کاری استفاده می شود؟
۱. مرحله حفاظت حریمی ۲. مرحله حفاظت کامل " : مرحله رفع خطر " برای بناهای بسیار قدیمی ۱۳- کدام گزینه از عوامل موثر در تخریب بنا می باشد؟
۱۔ عوامل اجتماعی و سوانح " : عوامل طبیعی
"عوامل تخریب مستقیم بوسیله مردم آن همه موارد ۱۴- کدامیک از این تنشها می تواند عامل فرسایش و زوال بنا باشد؟
) ... تنش های دیوارهای خشت ャ。 تنشهای حاصل از تغییرات دما
.Y . همخوان نبودن مصالح f زمان ساخت
۱۵- کدامیک از این مصالح آب را جذب نمی کند؟ ۱. مواد هیدروفیلی ۲. مواد دارای گروههای II مثبت
۳. آجرها آمواد غیر هیدروفیلی
\\|\ም የም
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با مرمت ابنیه
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰
۱۶- کدام گزینه باعث رطوبت صعودی می شود؟ ۰۱ گرفتگی چاه فاضلاب و تاسیسات آبرسانی در داخل ابنیه شیب بندی بام
". ناودانها
۴. عدم عایقکاری مناسب بام ۱۷- کدام گزینه از مشخصات رطوبت ناشی از آبهای سطحی است؟ مشاهده رطوبت در قسمت فوقانی دیوار آن عدم نوسان شدید در طی سال ۲. معمولا در یک طرف از جداره بنا ظاهر می شود آ: کدر شدن یکنواخت جدارههای اتاق ۱۸- در قسمت پایین بنا که دارای رطوبت می باشد چنانچه سنگ نصب شود چه تاثیری می گذارد؟ ۱. سنگ از ادامه رطوبت جلوگیری می کند آن جلوگیری از تنفس بنا و هدایت رطوبت به بخشهای فوقانی سنگ رطوبت را می گیرد و به بیرون هدایت می کند آن با ایجاد نمای سنگی و قیر پشت آن جلوی رطوبت گرفته می شود ۱۹- روش الکترو اسمزی برای چه کاری استفاده می شود ؟
۱. برای جلوگیری از برق گرفتگی وسایل برقی آن برای چاه ارت می باشد " برای جلوگیری از مقاومت پایین رونده برای جلوگیری از رطوبت بالارونده ۲۰- شیوه مقابله با رطوبت در کف در ابنیه قدیمی چه بوده است؟
۱. استفاده از گربه رو ٢: موادى چون يونوليت
.Y . ایزوگام f استفاده از پوکه
۲۱- برای دفع رطوبت از دیوارهای داخلی در ابنیه قدیمی چه کاری انجام می دادند؟ ۱. استفاده از صندوقه آن استفاده از عایق رطوبتی
۳. استفاده از گربه رو آن همه موارد
\\|\ም የም
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با مرمت ابنیه
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰
۲۲- کدام گزینه برای دفع رطوبت اشباع شده در فضای داخلی بنا مناسب می باشد؟ ) ... عایق کاری مناسب ساختمان Y رنگ آمیزی دیوارها " استقرار بنا در جهت وزش باد مطلوب آن استفاده از رطوبت گیر ۲۳- کدام گزینه باعث ترک در بنا می شود؟ ۱. فرم قوسی سقف ها کاهش تعداد بازشو ها ۳. ارتفاع زیاد بازشو ها آن افزایش تعداد بازشوها ۲۴- روش شاهد گذاری برای چه کاری استفاده می گردد؟
۱. برای شناسایی ترک برای مشخص کردن قسمتهای مهم بنا ۳. برای قسمتهایی که نتوانیم برداشت کنیم آن برای قسمت های مرطوب ۲۵- آهن کشی برای کدام قسمت از بنا استفاده می گردد؟
) ... سر در ایوانها ۲. گنبدها .Y . دیوارها .Y . پیها
የም– برای خنثی کردن نیروهای رانشی دار ساختمانهای دارای ظرافت 9 تزیینات خاص از کدام روش استفاده می شود؟
۱. بتون آرمه ۲. آهن " دوخت و دوز ۲ میل مهار ۲۷- کدام گزینه حریم فنی بنا می باشد؟
۱. ممانعت از احداث بزرگراه ها آن ممانعت از احداث ساختمان مرتفع " ممانعت از احداث چاههای عمیق ۴. گزینه های ۱و۳ ۲۸- جلوگیری از تخریب ابنیه ارزشمند مربوط به کدام حریم بناهای تاریخی می باشد؟ ۱. حریم منظری " حریم فنی " حریم اجرایی " حریم کیفی
۲۹- کدام گزینه مهمترین اصل در نگهداری ابنیه فرهنگی - تاریخی می باشد؟
۱۔ مرمت آن آسیب شناسی ۳. احیا ۴۔ تحکیم
\\|\ም የም
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آشنایی با مرمت ابنیه
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰
۲۲- کدام گزینه برای دفع رطوبت اشباع شده در فضای داخلی بنا مناسب می باشد؟ ) ... عایق کاری مناسب ساختمان Y رنگ آمیزی دیوارها " استقرار بنا در جهت وزش باد مطلوب آن استفاده از رطوبت گیر ۲۳- کدام گزینه باعث ترک در بنا می شود؟ ۱. فرم قوسی سقف ها کاهش تعداد بازشو ها ۳. ارتفاع زیاد بازشو ها آن افزایش تعداد بازشوها ۲۴- روش شاهد گذاری برای چه کاری استفاده می گردد؟
۱. برای شناسایی ترک برای مشخص کردن قسمتهای مهم بنا ۳. برای قسمتهایی که نتوانیم برداشت کنیم آن برای قسمت های مرطوب ۲۵- آهن کشی برای کدام قسمت از بنا استفاده می گردد؟
) ... سر در ایوانها ۲. گنبدها .Y . دیوارها .Y . پیها
የም– برای خنثی کردن نیروهای رانشی دار ساختمانهای دارای ظرافت 9 تزیینات خاص از کدام روش استفاده می شود؟
۱. بتون آرمه ۲. آهن " دوخت و دوز ۲ میل مهار ۲۷- کدام گزینه حریم فنی بنا می باشد؟
۱. ممانعت از احداث بزرگراه ها آن ممانعت از احداث ساختمان مرتفع " ممانعت از احداث چاههای عمیق ۴. گزینه های ۱و۳ ۲۸- جلوگیری از تخریب ابنیه ارزشمند مربوط به کدام حریم بناهای تاریخی می باشد؟ ۱. حریم منظری " حریم فنی " حریم اجرایی " حریم کیفی
۲۹- کدام گزینه مهمترین اصل در نگهداری ابنیه فرهنگی - تاریخی می باشد؟
۱۔ مرمت آن آسیب شناسی ۳. احیا ۴۔ تحکیم
\\|\ም የም
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :