نمونه سوال درس مبانی احتمال نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی احتمال نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : مبانی احتمالی
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- در نمودار کلوچه ای مقدار زوایه ی مربوط به گروه یک را تعیین کنید.
گروه جهار %9
گروه یک
گروه دو %23
γγ. . * үү. ү ו "ו W .Y ΥΔΛ. )
۲- مشاهدات در جدول ناقصی زیر خلاصه شده اند، مقدار f برابر کدام گزینه است؟
رده ها فراوانی فراوانی فراوانی تجمعی نسبی g d a ΥΔ-ΥΔ үү ご ११ %めー管め h »/Υ"Δ b ΛΔ-ΡΔ i «/ΥΔ ΥΔ 1. Д — ЛА བ༽ ད f C γΥΔ-Υ «Δ •/११ . ि .]үү ү •/. A Y •|\የ .ү 3' ۱ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه γγ/γ βγγ
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : مبانی احتمالی
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- در نمودار کلوچه ای مقدار زوایه ی مربوط به گروه یک را تعیین کنید.
گروه جهار %9
گروه یک
گروه دو %23
γγ. . * үү. ү ו "ו W .Y ΥΔΛ. )
۲- مشاهدات در جدول ناقصی زیر خلاصه شده اند، مقدار f برابر کدام گزینه است؟
رده ها فراوانی فراوانی فراوانی تجمعی نسبی g d a ΥΔ-ΥΔ үү ご ११ %めー管め h »/Υ"Δ b ΛΔ-ΡΔ i «/ΥΔ ΥΔ 1. Д — ЛА བ༽ ད f C γΥΔ-Υ «Δ •/११ . ि .]үү ү •/. A Y •|\የ .ү 3' ۱ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه γγ/γ βγγ
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مبانی احتمالی
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
۲- مشاهدات در جدول ناقص زیر خلاصه شده اند، مقدار " برابر کدام گزینه است؟ رده ها فراوانی | فراوانی فراوانی g d a. ΥΔ-ΥΔ үү е Ya %めー管め h •|Y"A b ΛΔ-Ρώ i «/ΥΔ ΥΔ \• () — МД ༠༽ ད f C γΥΔ-Υ «Δ | j k γΥΔ-γΥΔ f; f ልየ .V και γ.γ үү . \ f— اگر میانگین X, X, ..., Xn برابر ۱۶ باشد آنگاه کدام گزینه مقداری کمتری برای عبارت "(h(a) = XE(xi-a ایجاد می کند؟ n + ۱۶ .۴ W. . Y. γγ . γ \? . A— اگر مشاهدات ) 1 ,.Ρ, Η' , ώ , Λ , 1ο, 11, 1 ώ, 1.Λ ,1 دارای میانگین ۲/۹ باشد، افزودن کدام گزینه به این مشاهدات تغییری در میانگین مشاهدات ایجاد نمی کند؟
ャ o, o, o . )
०,०,१/P " о/F, c, py/r ۳- اگر واریانس ۵ او ه X۱ ,... , با X۱ X برابر صفر باشد، میانه ی داده های (Px + 1), (Px, +1),...,(Px, +1),1 V, 14 برابر کدام گزینه است؟
γγ . * γΛ . Υ ו"ז .Y ΥΔ . )
ү نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه ۲ از γγ/γ βγγ***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مبانی احتمالی
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
۲- مشاهدات در جدول ناقص زیر خلاصه شده اند، مقدار " برابر کدام گزینه است؟ رده ها فراوانی | فراوانی فراوانی g d a. ΥΔ-ΥΔ үү е Ya %めー管め h •|Y"A b ΛΔ-Ρώ i «/ΥΔ ΥΔ \• () — МД ༠༽ ད f C γΥΔ-Υ «Δ | j k γΥΔ-γΥΔ f; f ልየ .V και γ.γ үү . \ f— اگر میانگین X, X, ..., Xn برابر ۱۶ باشد آنگاه کدام گزینه مقداری کمتری برای عبارت "(h(a) = XE(xi-a ایجاد می کند؟ n + ۱۶ .۴ W. . Y. γγ . γ \? . A— اگر مشاهدات ) 1 ,.Ρ, Η' , ώ , Λ , 1ο, 11, 1 ώ, 1.Λ ,1 دارای میانگین ۲/۹ باشد، افزودن کدام گزینه به این مشاهدات تغییری در میانگین مشاهدات ایجاد نمی کند؟
ャ o, o, o . )
०,०,१/P " о/F, c, py/r ۳- اگر واریانس ۵ او ه X۱ ,... , با X۱ X برابر صفر باشد، میانه ی داده های (Px + 1), (Px, +1),...,(Px, +1),1 V, 14 برابر کدام گزینه است؟
γγ . * γΛ . Υ ו"ז .Y ΥΔ . )
ү نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه ۲ از γγ/γ βγγ***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مبانی احتمالی رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷ W— اگر بدانیم ۵/X = P و ۱/۸ = XH مقدار میانگین هندسی در کدام گزینه صدق می کند؟
۱. کمتر از ۸/۱ ۲. بیشتر از ۵/۲
۲. بین دو میانگین داده شده قرار دارد. ۴. برابر ۱/۲
A— چه زمانی نمره ی استاندارد، برابر یک می شود؟
۱. واریانس آن برابر یک باشد.
آ، اختلاف از میانگین یک باشد ۳. نمره اصلی برابر مجموع انحراف معیار و میانگین شود. آن بستگی به نمره ی استانداردی دارد که می خواهید با آن مقایسه شود.
----------- ،۹- در کاربرد قضیه ی چبیشف، برای تعیین حداقل درصدهایی که مجموعه داده ها در یک فاصله قرار گیرند
۱. نیاز به محاسبه ی جدول فراوانی است. ۲. باید ماکسیمم و مینیمم مشاهدات را بدانیم. ۳. باید میانگین و انحراف معیار مشاهدات را بدانیم.
آ، این محدودیت که k یک عدد طبیعی است باید رعایت شود. ۱۰- بر اساس تعریف نیم برد میان چارکی، ....
۱. با افزودن عددی به مشاهدات، به نیم برد میان چارکی نیز همان مقدار افزوده می شود. ۲. تغییرات در هفتاد و پنج درصد مشاهدات در محاسبه ی آن تاثیری نمی گذارد.
۳. میانگین انحراف چارک اول و چارک سوم از هر عددی است.
۴. از روی میانه نیز می توان آن را محاسبه نمود.
γγ/γ βγγ صفحه ۳ از ۷
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
. کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : مبانی احتمالی
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷ ۱۱- اگر میانه و میانگین برابر باشند، آنگاه ....
۱. توزیع متقارن است. درصورت صفر بودن این دو مقدار، توزیع متقارن است.
آن تعیین شکل توزیع به مقدار مد بستگی پیدا می کند.
۱۲- اگر گشتاور مرکزی مرتبه ی چهارم به مشاهدات را بر ۲۵، و انحراف معیار آنها برابر با ۴ باشند، مقدار برجستگی چقدر
است؟
.|. AV . f _.|. AV . Y° _Y Y —Y|A . )
۱۳- ضریب همبستگی خطی بین دو زوج عددی، همواره برابر است با:
) . \ .士1,竹 _\ . Y ۴. صفر - . Հ- ր - مه " P - ՀՀ m р P" R-n _ K~ m - ... e. —WP اگر بدانیم yi = n: بالا = XE | X, y, = n , 2-i- xj = 2 уi + n 2. xi مقدار کوواريانس برابر کدام گزینه است؟ р . Y. In — ) . Y. | Y n . ) ր — Ո - 11 WΔ
- Ո * — , , " n - n - - っ4 — * "مه - n -- - .. تa اگر بدانیم XExi yi = n" , XCix = XEy = n" , XC-xi = XCyi = n مقدار ضریب همبستگی
برابر کدام گزینه است؟
l . Y. n . W l Y | . )
n — I T1十1 T1十1
۱۶- با اعداد ۵ و ۴ و" و "وا و * ، چند عدد مضرب پنج، سه رقمی می توان ساخت به نحوی که ارقامش تکراری نباشد؟
\; t Y. . ." f. Y የዏ .γγ/γ βγγ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :