نمونه سوال درس آمار 2 رشته علوم اقتصادی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار 2 رشته علوم اقتصادی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** == - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریشی: --
نام درس: آمار ۲ رشته تحصیلی / گد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) (۱۱۱۷۱۱۸)
استفاده از: ماشین حساب ساده
در توزیع تی-دو ()E چقدر است؟ k-k" , Fk — k" z عk" .ب k" .الف ۲. اگر در توزیع f، درجه آزادی صورت برابر یک باشد این توزیع معادل کدام توزیع است؟ الف. اير ب، نرمال ج: مجذور l د، مجذور نرمال
-- - & - ** - - - - & - Jo |– х - • * ~ ۳ اکر باد دارای توزیعی به صورت " ( = )f(x) = p باشد تخمین پارامتر P با استفاده از روش درست نمایی چقدر
است؟
X; شـ) •
FX, x, o PX z الف. زاد لا
۴. برآورد کننده 6 از پارامتر 6 یک برآورد کننده نااریب است اگر:
Ε(θ)z θ. Е( })= θε lim)6(=6 .ب E(0)= 6 .الف 9-6
۵. به ازای چه مقدار از k برآورد کننده ox-6 برآورد کننده نااریبی از پارامتر 0 در جامعه با تابع چگالی زیر است ؟
f(x)= o 3 x < 0 الف. ۶ ب. ۴ & Y د. ۱ ۶. اگر حجم نمونه را ۹ برابر کنیم طول فاصله اطمینان میانگین جامعه در صورت عدم تغییر در دیگر مقادیر چند برابر می شود؟
| 下 ○ ۹ .الف. – ب q س{
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۷***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** == - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریشی: --
نام درس: آمار ۲ رشته تحصیلی / گد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) (۱۱۱۷۱۱۸)
استفاده از: ماشین حساب ساده
در توزیع تی-دو ()E چقدر است؟ k-k" , Fk — k" z عk" .ب k" .الف ۲. اگر در توزیع f، درجه آزادی صورت برابر یک باشد این توزیع معادل کدام توزیع است؟ الف. اير ب، نرمال ج: مجذور l د، مجذور نرمال
-- - & - ** - - - - & - Jo |– х - • * ~ ۳ اکر باد دارای توزیعی به صورت " ( = )f(x) = p باشد تخمین پارامتر P با استفاده از روش درست نمایی چقدر
است؟
X; شـ) •
FX, x, o PX z الف. زاد لا
۴. برآورد کننده 6 از پارامتر 6 یک برآورد کننده نااریب است اگر:
Ε(θ)z θ. Е( })= θε lim)6(=6 .ب E(0)= 6 .الف 9-6
۵. به ازای چه مقدار از k برآورد کننده ox-6 برآورد کننده نااریبی از پارامتر 0 در جامعه با تابع چگالی زیر است ؟
f(x)= o 3 x < 0 الف. ۶ ب. ۴ & Y د. ۱ ۶. اگر حجم نمونه را ۹ برابر کنیم طول فاصله اطمینان میانگین جامعه در صورت عدم تغییر در دیگر مقادیر چند برابر می شود؟
| 下 ○ ۹ .الف. – ب q س{
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۷***
d oth . A . WWW.20FEdE:ORG. Copyrig عهده دانشگاه پیامنه
* , ......r. ۔ اے a/INS ۱S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** w wo - - - - ** - - - \ تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریشی: --
نام درس: آمار ۲ رشته تحصیلی / گد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) (۱۱۱۷۱۱۸)
۷. اگر بخواهیم بهترین برآورد کننده را از بین برآورد کنندههای اریب و نا اریب انتخاب کنیم معیار انتخاب کدام عبارتست؟ الف. کمترین واریانس ب. نا اریب بودن ج: نا اریب بودن بعلاوہ نا اریب مجانبی د. کمترین مربعات خطا
۸ توان آزمون یعنی:
الف. احتمال پذیرش فرض صفر ب. احتمال پذیرش فرض نادرست ج. احتمال رد فرض نادرست د. احتمال رد فرضی درست - н ۹. آماره - -- دارای چه توزیعی است؟ .F چہ ہے۔ے۔ مہ O。 الف. 1 با ا-Il درجه آزادی ب. توزیع f ج. کای دو با ا-Il درجه آزادی د. کای دو با Il درجه آزادی ۱۰. اگر با ۲/۵ ا=، برآورد یک خط رگرسیون با ۰/۸ = R باشد ضریب همبستگی برابر است با: الف. ۹/ه - ب. ۹/ہ & 1/4 د. ۹/ا - l Н, : p = } ۱۱. اگر } و از بین ۱۰۰ آزمایش، ۵۹ موفقیت مشاهده شده باشد، آماره آزمون و نتیجه آن با ۰٫۰۵ = 6 کدام H:P р
است؟ (عدد جدول ۹۶/ ا) الف. ۸/او H رد می شود ب. ۸/اوه H رد نمی شود
ج، ۸۴/اوه H رد می شود د. ۸۴/ او H رد نمی شود
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۷***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** == - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریشی: --
نام درس: آمار ۲ رشته تحصیلی / گد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) (۱۱۱۷۱۱۸)
r - ۱۲. اگر r ضریب همبستگی باشد اماره = دارای چه توزیعی است؟
J1 - P
الف. کای - دو با ا-Il درجه آزادی ب. کای - دو با Il-P درجه آزادی ج. 1 با ا-Il درجه آزادی د. 1 با Il-P درجه آزادی
۱۳. ضریب همبستگی ۸ -- PA و H A چقدر است؟
الف. ۱ ب. ۱- ج، صفر ۱۴. کمیت تصادفی X دارای توزیعی نرمال با ۴۵ = O می باشد از این جامعه نمونه ای به حجم ۰۰ ا=Il به طور تصادفی انتخاب می کنیم که ۸۰ = تا بدست آمد. یک فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای میانگین جامعه کدام است؟ (عدد جدول ۱٫۹۶)
(v4/or, Ae/4A) .دب (туаллллелr) .الف
(iva,iai). (IVл/ле, л/%) ・○ ۱۵. برای بررسی کیفیت محصولات یک کارخانه تعداد ۲۰۰ محصول انتخاب شد و مشاهده گردید ۴۰ تا محصول معیوب است دقت برآورد در سطح ۹۵ % چقدر است؟ (عدد جدول ۱۹۶)
الف۔ P۵ہ l/ہ ب. ۵۵۴ ه/ه & .o/eo F د. ۵۵/ه ۱۶. برای آزمون برابری میانگین ۳ جامعه، یک نمونه ۵ تایی از هر جامعه گرفته شد و اطلاعات زیر بدست آمده است. مقدار SSE چقدار می شود؟
ニドーl
الف. ۳۰۰ ب. ۲۰۰ ج، ۱۰۰ د. ۵۰
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۷
***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشناستاسی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) ** == - =\ تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریشی: --
نام درس: آمار ۲ رشته تحصیلی / گد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) (۱۱۱۷۱۱۸)
۱۷. برای تخمین پارامتر بالا در جامعه ای با توزیع نرمال، اگر از میانه استفاده شود کارایی میانه چقدر خواهد بود؟
○・ ዞ፲ لا .
77 - .الف. ۱ دب F
P ZT ۱۸. از دو نمونه مستقل اطلاعات زیر بدست آمد. مقدار آماره آزمون، وقتی فرضی تساوی واریانس های دو جامعه پذیرفته نشده ...।” | no-le X- { X = FA :است، برابر است با ls-, | $r = | ? الف. ۸۷۴/ه ب. P ۸۵/ه : * ل. ۱۰۰ ۱۹. برای مقایسه نسبت محصولات درجه یک در دو موسسه تولیدی، از موسسه اول ۴۰۰ = اIl و از موسسه دوم l o o = باTl واحد محصول انتخاب می شود و معلوم می شود در نمونه اول ۳۶۰ محصول و در نمونه دوم ۴۰ محصول درجه یک وجود دارد. مقدار آماره آزمون برای فراخص برابری نسبت محصولات درجه یک در دو موسسه چقدر است؟
الف. ۸/l P ب. ۸/ا ا л ҫ/2 | د. ۹/۸
۲۰. آماره آزمون فرضیه برابری واریانس یک جامعه با عدد خاصی دارای کدام توزیع است؟
الف. F ب. x" z l د. Z rt+&t" ۲۱. اگر تابع مولد گشتاور متغیری به صورت M o (t)= e باشد در اینصورت واریانس و میانگین چقدر است؟ الف. ۱۰ و ۳ ب. ۱۰ و ۲ ج. ۲و۵ د. ۲ و ۱۰
۲۲. اگر S واریانس نمونه ای باشد واریانس "لاً چقدر است؟
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :