نمونه سوال درس آمار و احتمال 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار و احتمال 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشستای سی
S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) - * r * * - - =\ تعداد سوالات تستی: ۲۰ تشریعی ۵ - زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریحی: ۶۰
نام درس: آمار و احتمال ۲
رشته تحصیلی اگد درس: ریاضی (کاربردی - محض) ۱۱۱۷۰۲۱، علوم کامپیوتر(سنتی ، تجمیع) ۱۱۱۷۰۷۸، آموزش ریاضی(کارشناسی ناپیوسته)-۱۱۱۷۱۴۴
استفاده از: ماشین حساب
۱. اگر X دارای توزیع نرمال استاندارد باشد چگالی | X اکدام است؟
۲. فرض کنید X دارای توزیع یکنواخت در بازه (ره) باشد تابع چگالی احتمال Sin X = کدام است؟ πνy(1-y) Vy(1-y)
πτy yWπG-y) *
۳ تابع چگالی توام دو متغیر تصادفی X : عبارت است از "f(x,y) = e تابع چگالی = T کم است،
| (1+1)"
الف ب. "(t + 1)
l 1+t
○・ )t+1( ل
| –(+ + Xس(
Х; > о ۴. اگر چگالی احتمالا X و ۳ X و ۳ X به صورت " ..( باشد توزیع چگالی o O VV سر X -- با X ۱-- X = {کدام است؟ الف. نرمال ب، کی دو ج. توزیع F د. گاما
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۷
***
.
.%SV دانشگاه پيامنیو کارشستای سی
* o -- - プパミー
۱S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) - - - - =\ تعداد سوالات تستی: ۲۰ تشریعی ۵ - زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریحی: ۶۰
نام درس: آمار و احتمال ۲
رشته تحصیلی اگد درس: ریاضی(کاربردی - محض) ۱۱۱۷۰۲۱، علوم کامپیوتر(سنتی ، تجمیع) ۱۱۱۷۰۷۸، آموزش ریاضی (کارشناسی ناپیوسته)- ۱۱۱۷۱۴۴
استفاده از: ماشین حساب مجاز است. ۵. اگر r ،X ۲۰ X امین و ک آمین، متغیرهای تصادفی به اندازه m باشند که از جامعه متناهی به اندازه I استخراج شده اند آن گاه ( ۲ COV (X, , X کدام است؟
Cr" -σ' Cr" Cr" N + 1 N — I N — I N
۶ اگر X میانگین نمونه ای تصادفی به اندازه m از جامعه ای متناهی به اندازه N با میانگین ا/ و واریانس ۵ باشد آنگاه
(War(X کدام است؟
"Cr بالـ 1 – AV Cア .الف. – دب N — n P1 N —n o' Ν - ι σ" ○・ —.. لفل . T . N —l n N — n n
۷. با استفاده از خواص توزیع F مقدار асимо-" کدام است؟
l Fav,V) (V,V)
F.
+α(V.V) . لـ ○
Fa(v, V.)
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۷
***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشستای سی
S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) - * r * * - - =\ تعداد سوالات تستی: ۲۰ تشریعی ۵ - زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریحی: ۶۰
نام درس: آمار و احتمال ۲
رشته تحصیلی اگد درس: ریاضی(کاربردی - محض) ۱۱۱۷۰۲۱، علوم کامپیوتر(سنتی ، تجمیع) ۱۱۱۷۰۷۸، آموزش ریاضی (کارشناسی ناپیوسته)- ۱۱۱۷۱۴۴
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۸ اگر C مقدار واریانس نمونه ای از جامعه ای نرمال با اندازه m باشد فاصله اطمینان برای O کدام است؟
ns' , ns" . داست (n-1)s' 2 (n-1)s' .الف x',0-) X(1-1) - X,(-) X(1-1)
F F. н F.
ns" ns" (n-1)s" (n-1)s' X,(-) X,(-) .لك X,(-) X,(-) ・○
р н н н
سp ۹. اگرس X و ۳ X و \ X متغیرهای تصادفی با توزیع نرمال استاندارد باشند و y = x X آن که (1) My کدام است؟ Jニ|
l l l سp
(1– . 1( ○・ –1( لا– rt) r .1( دب– Pr) ” .الف
۱۰. اگر X n و... و با X و \ X نمونه ای تصادفی به حجم Il از جامعه نرمال باشد برآورد درستنمائی ماکزیمم توام پارامتر O
کدام است؟ I'l Ꮸ x P Kl マーヘド хох, — хо X (X, -X) 부一 . داست 부一 .الف J1 - 1 - Kl (Х, — Х)” (Х, — Х)” — ..., ・○ F1 – | Kl
۱۱. اگر 6 برآورد سازکار برای 6 باشد آن گاه به ازای هر ۰ < C :
lim P(16’—6 B-c) = • , lim P( 6 - 6 |< c( = الف. ها
F1–2 Co F1–2 Co lim P(16–6' k c) = • c د. c) = l <| 6 ـ ”6 |)lim P F1–2 Co F1–2CO
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۷
***
.
2/"s دانشگاه پيامنیو کارشستای سی
S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. کد سری سؤال: یک (۱) - * r * * - - =\ تعداد سوالات تستی: ۲۰ تشریعی ۵ - زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریحی: ۶۰
نام درس: آمار و احتمال ۲
رشته تحصیلی اگد درس: ریاضی(کاربردی - محض) ۱۱۱۷۰۲۱، علوم کامپیوتر(سنتی ، تجمیع) ۱۱۱۷۰۷۸، آموزش ریاضی (کارشناسی ناپیوسته)- ۱۱۱۷۱۴۴
۱۲. فرض کنید Xn ,.... با X ۱۰ X نمونه ای تصادفی از جامعه ای با توزیع یکنواخت بربازه (۰,0) باشد در اینصورت مقدار
k چقدر باشد تا آk یک برآورد کر نااریب برای 0 باشد؟
| الفل. -K ب. ー・○ P د. ۱ Е - —(x–6) - ۱۳. فرض کنید (0,f(x تح Xn ,... , با X و \ X باشد که در آن 0 = تا e = (0 تا ) / در اینصورت برآورد X حداکثر درستنمائی 6 کدام است؟ F1 Pl F1 - max X; .لك min X; ・○ ΣΧ, .دب X .الف
i–1 i- i–
۱۴. برای برآورد نسبت، حجم نمونه را چقدر فرض کنیم تا بتوان ۹۵ درصد حکم کنیم که قدر مطلق خطا کمتر از ۲ ه ه می باشد؟ (Z/cm。=r)
\ Υδ ..Δ ۲۵۰۰ ،الف. ۲۵ ب. ۲۵۰ ج ۱۵. کدام گزینه نادرست است؟
الف. رد فرض ه H وقتی ه H درست است خطای نوع اول است.
ب. رد فرض ه H وقتی ه H نادرست است خطای نوع اول است.
ج. قبول فرض ه H وقتی ه H نادرست است خطای نوع دوم است.
د. رد فرض ,Н وقتی ,Н درست است خطای نوع دوم نامیده می شود.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۷
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :