نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰
درسی : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (محضی )، ریاضی (کاربردی )۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳
۱- در مورد مرتب سازی حبابی و ادغامی بهترین پیچیدگی زمانی در چه زمانی است و مقدار آن کدام است؟ ۱. حبابی (O(n3 در صورتیکه لیست مرتب باشد، ادغامی (O(n زمانیکه لیست مرتب باشد. ۲. حبابی (O(n در صورتیکه لیست مرتب معکوس باشد، ادغامی (O(n log n زمانیکه لیست مرتب باشد. ۳. حبابی (O(n در صورتیکه لیست مرتب باشد، ادغامی در هر حالت (O(n log n است.
آن حبابی (O(n در صورتیکه لیست مرتب معکوس باشد، ادغامی در هر حالت (O(nlogn است
۲- در مورد الگوریتم مرتب سازی انتخابی کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. این الگوریتم پایدار نیست. آن در حالت بدترین، متوسط و بهترین عملکرد پیچیدگی زمانی (O(n است. ۳. در حالتی که عناصر آرایه اصلی مرتب باشند، پیچیدگی زمانی (O(n خواهد بود. ۴. مبنای این الگوریتم پیدا کردن کوچکترین عنصر داخل لیست و انتقال به ابتدای آرایه است. ۳- آرایه زیر را در نظر بگیرید، پس از اعمال الگوریتم مرتب سازی سریع و انتخاب عضو ۷۵ به عنوان عضو محور، عناصری که
در سمت چپ و راست ۷۵ قرار می گیرند و ترتیب آنها کدام است؟ VΔ γ. "Δ ΛΥ ΑΛ γΛ ) , ΑΥ" Δ.Δ Ρ Υ Λ Υ "Λ
ôò V. ?ô ?A ?A Vô \.. \r VA \A Aw Af :"

○○ %○ V・ %) %A Vめ AY VA い・・ AA A* 人い
2) AA w. 2A Ža wA AY wa Aa y... ay as "
t
2) ΔΔ ΡΔ ΡΛ V. VΔ ) , « VΛ ΑΛ ΑΥ" ΛΥ ΛΥ
A 3| | نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ تا صفحه \\|የምየ
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک درسی : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (محضی )، ریاضی (کاربردی )۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳
۴- در گراف زیر با استفاده از الگوریتم راشال در مرحله چهارم، کدام یال به عنوان یال درخت پوشای کمینه انتخاب می شود؟
(F,ү) . t (2.γ) . Υ (Υ.Δ). Υ ().Y.) . )
۵- در یک صف حلقوی اگر Rعنصر آخر صف و F خانه قبل از اولین عنصر صف را نشان دهد و نیز تعداد خانه های آرایه برابر 11 باشد، تعداد عناصر موجود در صف برابر است با:
n–(R–F)+ 1 . Y R_F - 1 . ) s n — (F — R) R > F f | n – (F – R) F > R Y in-r R < F in-r F < R
۶- اگر رشته اعداد ۵، ۴، ۳، ۱،۲ را به ترتیب (از چپ به راست) به یک پشته وارد نماییم، کدامیک از خروجی های زیر از این
پشته امکان پذیر است؟ (خروجی ها به ترتیب از چپ به راست خوانده شود).
Δ.γ.γ.γ.γ . * \.የ.ል.f.የ .V ል.f.የ.\.የ .\ Υ.Υ.Δ.Υ.Υ. А 31r نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه \\|የምየ
***
. - - دانشكاه پیام نور کارشناسی 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک درسی : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (محضی )، ریاضی (کاربردی )۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳
۷- کدامیک از گزینه های زیر لیست پیوندی را از حالت A به حالت B تبدیل می کند؟ List
\ |3|+|9||+버3|+버3 ||2||0||
■→|9■円2円 List—onext—onext=List—onext—onext—onext . )
List—onext—onext=List—onext—onext—onext—onext Y
List—onext=List—onext—onext . Y.
t
List—onext=List—onext—onext—onext .
۸- تابع مقابل با دریافت آدرس اولین گره از لیست پیوندی چه خروجی ایی را نمایش می دهد؟ L
\ |A|-||a|+버c|+|D|이
Void func[Node *L)
{ if (L!=NULL) { func[L-> next); cout << L->info; } }
DDDD : f AAAA . V ABCD . Y DCBA . )
۱۱/۴۶۳ = نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۸***
. - - دانشكاه پیام نور کارشناسی 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک درسی : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (محضی )، ریاضی (کاربردی )۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳
۹- تابع مقابل با دریافت آدرس اولین گره از لیست پیوندی چه کاری انجام می دهد؟ int func[Node *L)
{ if (L==NULL) return[0); else return[1+func[L-> next)); } Y . آدرس آخرین گره از لیست پیوندی را برمی گرداند. ۲. مقدار آخرین گره از لیست پیوندی به علاوه ۱ را برمی گرداند. .Y . تعداد گره های لیست پیوندی را برمی گرداند.
۲. اگر لیست خالی باشد عدد صفر و در غیر اینصورت ۱ را بر می گرداند.
۱۰- اگر تعداد گره های یک لیست پیوندی برابر 11 باشد پیچیدگی زمانی تابع مقابل چیست؟ Node * func (Node * L) { Node *m, *t; m=NULL; while (L) { t=m; m=L; L=L-> next; m -> next=t; }
return m; O(1) . * O(n Log n) . Y. O(Log n). Y O(n) . )
\\— عمق درخت دودویی معادل با عبارت محاسباتی d) *b* C - d/e * 8 + h-) برابر است با:
ү t * . r () . Y 2. ۱۱/۴۶۳ = نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۸***
. - - دانشكاه پیام نور کارشناسی 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک درسی : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (محضی )، ریاضی (کاربردی )۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳
۹- تابع مقابل با دریافت آدرس اولین گره از لیست پیوندی چه کاری انجام می دهد؟ int func[Node *L)
{ if (L==NULL) return[0); else return[1+func[L-> next)); } Y . آدرس آخرین گره از لیست پیوندی را برمی گرداند. ۲. مقدار آخرین گره از لیست پیوندی به علاوه ۱ را برمی گرداند. .Y . تعداد گره های لیست پیوندی را برمی گرداند.
۲. اگر لیست خالی باشد عدد صفر و در غیر اینصورت ۱ را بر می گرداند.
۱۰- اگر تعداد گره های یک لیست پیوندی برابر 11 باشد پیچیدگی زمانی تابع مقابل چیست؟ Node * func (Node * L) { Node *m, *t; m=NULL; while (L) { t=m; m=L; L=L-> next; m -> next=t; }
return m; O(1) . * O(n Log n) . Y. O(Log n). Y O(n) . )
\\— عمق درخت دودویی معادل با عبارت محاسباتی d) *b* C - d/e * 8 + h-) برابر است با:
ү t * . r () . Y 2. ۱۱/۴۶۳ = نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :