نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیمی دارویی رشته تحصیلی گد درس: شیمی محض ۵۲ ۱۱۱۴۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: --
استفاده از:
۱. در سنتز کاپتوپریل (داروی ضدفشار خون) حدواسط واکنش (A) کدام است؟
○ グルー H CH જે c t
مبw
به من الاع مريم إما لم ー'ージ ○ー・ این سس به ایع س- اب ~ޙ ްހ ޖ تم الاع
○ KD-૦૦
\ t
-- ت سي ستاك - لا ؟o - ف ؟ یہ ہے إلى CH - cHسیمین سه س \ r * J * CHبہ الف – .CH تم CH
تم تى اسم الات
K>| 6 H به اع جاء سلاميك مال
l C–H
مه ーで
۲. کدام ناجور حلقه بیش از بقیه در فراوردههای دارویی بکار رفته است؟
Cせせ、おー○ الف - پیریدین ب - ایمیدازول ۳. کدام ترکیب جزو داروهای پپتیدی نمی باشد؟
C*99*ー○ الف - انالاپریل ب - تیموپناتین ۶. راینیتیدین جزو کدام ناجور حلقه ها است؟
الف - پیپریدین ب - پیرول ○CMoysー د – بنزايميدازول ۵. سایمتیدین جزو کدام ناجور حلقه ها است؟
الف - ایمیدازول ب - فوران ○CせせJポー د – تیادیازول
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیمی دارویی رشته تحصیلی گد درس: شیمی محض ۱۱۱۴۰۵۲
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است.
۹. ترکیب %- کتواسید موسوم به فن بوفن به آسانی از واکنش فریدیل - کرافتس ........... با سوکسینیک انیدرید بدست می آید.
II - - --- {6}_{a> ساختمان فن يوفن بإمام ك - ينات حياته - ك
الف - بی فنول ب - فنول ج - بی فنیل د – فنیل ۷. کدام گزینه در مورد بنزودیازپین نادرست است؟
الف - دیازپام و اکساز پام از این خانواده اند ب - ناجور حلقه ای با دو اتم اکسیژن است
ج - در ساخت داروهای آرام بخش کاربرد دارد د – ناجور حلقه اى با دو اتم نیتروژن است ۸. کدام گزینه در مورد آسپیرین درست است؟
الف - دارای گروه آمینی است ب - گروه استری ندارد
ج - دو گروه کربوکسیلیک دارد د- نام دیگر آن استیل سالیسیلیک اسید است ۹. کدام گزینه در مورد پاراستامول نادرست است؟
الف- دارای گروه آسیل است
ب - جزو آنیلید ها است
ج - از آلکیل دار شدن ۴-آمینو فنول به دست می آید
د - ۴-آمینو فنول نام دیگر آن است
. کدام گزینه در مورد مورفین درست است؟
الف - جزو آنتی بیوتیک ها است ب - جزو آلکالویید ها است
ج - جزو پپتید ها است د – جزو خانواده فنيل اتر ها است
. کدام گزینه در مورد آنتی بیوتیک های بتا- لاکتام نادرست است؟
الف - برای درمان عفونت های باکتریایی به کار می روند ب - برای درمان عفونت های قارچی به کار می روند ج - سفالوسپورینها جزو این خانواده اند د – پنی سیلین ها جزو این خانواده اند . سنتز دیکلوفناک در واکنش زیر در مجاورت کدام ماده یا مواد انجام می شود؟

> GoI. ς-Ηr cσ σ μί c. 1 - છે - دیکلوفناک C}
NaOH – ) KOH,F)HCl -c HCl -. KOH – sul
***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی * - e. - フパミ ŽNS عوامکز ازههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیمی دارویی رشته تحصیلی گد درس: شیمی محض ۵۲ ۱۱۱۴۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است. ۱۳. در مورد تیامین کدام گزینه نادرست است؟ الف - ویتامین ب ۱۲ است ب - دارای گروه تیازول است
ج - دارای گروه پیریمیدین است د - ویتامین ب ۱ است
۱۶. نحوه اثر آنتی بیوتیکهای بتالاکتام از طریق مهار برگشت ناپذیر سنتز دیواره سلولی باکتریها است که این عمل به نوبه خود بدلیل خاصیت ........................... حلقه بتالاکتام و استخلاف های حلقه است و مانع رشد و گسترش باکتری ها می شوند.
الف - الکترون کشندگی قوی ب - الکترون دهندگی قوی
ج - الکترون کشندگی ضعیف د – الکترون دهندگی ضعیف ۱۵. کدام گزینه در مورد فرایند بوهرینگر-مانهایم نادرست است؟
الف - این فرایند با سیامیل الکل شروع می شود ب - در این فرایند از آب برم استفاده می شود
ج - در این فرایند از نیتراسیون استفاده می شود د- این فرایند با دی آمین الکل شروع می شود ۱۹. کدام گزینه در رابطه با مهار کننده های گیرنده بتا نادرست است؟
الف - آمین نوع دوم دارند ب - جزو آریل اکسی پروپانول آمین ها است
ج - آتنولول جزو این خانواده است د- جزو ترکیبات آلکیل آمین است ۱۷. کدام یک جزو فرایندهای اصلی سنتز پاپیتدها برای داروهای خاصی نمی باشد؟
الف – سنتز در محلول ب - سنتز در فاز جامد
ج - تراکم قطعات در شرایط سنتز در محلول د - سنتز به روش مستقیم ۱۸. محصول نهایی واکنش زیر کدام گزینه است؟

+ x eッH. + 塁 *- صے*
H f+
الف - ایمیدازول ب - بنزایمیدازول ج - پیرول د – فوران ጫ\ . محصول واکنش زیر کدام است؟
- •)
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: شیمی دارویی رشته تحصیلی گد درس: شیمی محض ۵۲ ۱۱۱۴۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: --
استفاده از:
۲۰. کدام گزینه در مورد ریبوفلاوین نادرست است؟ الف - نام دیگر آن لاکتوفلاوین است ب - همان ویتامین ب ۱۲ است ج - همان ویتامین ب ۲ است د – یک گروه یک گروه ايزوالوکسازین دارد ۲۱. محصول واکنش زیر کدام گزینه صحیح است؟
v NH, –CH –CH, –OH – H –> ? —РН„О
w محم S. ©o ー○ [> - دب ué. ». – الف
H ۲۲. در تهیه اوروتیک اسید به روش زیر ترکیب حد واسط کدام است؟ Hes /? H r- 行 N”の、の|{ H cl ovo's lo r> د يحتكاكاLـ P والككك - لمبtه ミ一tv H
ー-oo H
Cos (N} **s 9్వ *re - N - - – 3 الف ミ一へ H دب ریم كلام S. l. С о ل
o o H C (Vف>
. کدام گزینه در مورد کافئین نادرست است؟ الف - از استخراج قهوه بدست می آید ب - از متیل دار کردن تئوفیلین بدست می آید ج - جزو پورین ها است د- نام دیگر آن تئوفیلین است
. از تراکم اورتو فنیلن دی آمین و یک کربوکسیلیک اسید...... ایجاد می شود. الف - یک تیازوال ب - یک ایمیدازولین ○J93"-*ー د – یک بنزايميدازول
. از واکنش گلی اکسال با آمونیاک و فرمالدهید...... حاصل می شود. الف - بنزایمیدازول ب - ایمیدازول ج - متیل ایمیدازول
. پورین چند اتم نیتروژن در ساختمان خود دارد؟ الف - ۲ ب - ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :