نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناستاسبی S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی، ۴ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰
نام درس: فیزیک عمومی ۱ رشته تحصیلی / گد درس: فیزیک عمومی - مهندسی رباتیک - هوا فضا - پلیمر علوم رنگ - شیمی پلیمر و صنایع پلیمر- خودرو- راه آهن (همه گرایشها) برق (همه گرایشها) مهندسی پزشکی بیوالکترنیک - عمران و عمران نقشه برداری - مکانیک - متالوژی (مواد صنعتی) : (۱۱۱۳۲۵۸)
استفاده از:
۱۱. کدامیک از گزینههای زیر صحیح نیست؟
الف. کار نیروی اصطکام منفی است.
ب. کار نیروی فنر مثبت است.
ج. کار نیروی وزن در جابجایی افقی جسم منفی است.
د. کار نیروی وزن برای هر مسیری که به نقطهٔ اولیه اش برگردد، صفر است. ۱۲. گلوله ای از سطح زمین تحت زاویهٔ ۴۵ نسبت به افق با انرژی جنبشی اولیهٔ ۶ به طرف بالا پرتاب می شود. با صرفنظر از مقاومت هوا، انرژی پتانسیل این گلوله در نقطهٔ اوج مسیرش چقدر است؟
"E . " E - E .ل بE ،الف је pس |c
۱۳. تابع پتانسیل ذره ای که روی محور با حرکت میکند، بصورت = (۲)U است. در فاصله ۵ = ۲ متری، چه نیرویی
l JX) بر این ذره بر حسب نیوتن وارد می شود؟ الف. P۵ ب. ۴ ہ/ہ & o/P د. ۵ ۱۴. کدامیک از گزینههای زیر در مورد یک پرتابه که تحت زاویه 9 با افق به طرف بالا پرتاب شده است، صحیح می باشد؟ الف. مولفه قائم سرعت در تمام نقاط مسیر ثابت می ماند. ب. در تمام نقاط مسیر بردارهای سرعت و شتاب برهم عمودند. د. مؤلفهٔ افقی سرعت در نقاط مختلف مسیر تغییر می کند.
۱۵. لختی دورانی یک جسم صلب به جرم ۷k8 نسبت به محور گذرنده از مرکز جرم جسم "۴۵kg n می باشد. لختی دورانی
- P . -- - • A . . * *,2ت * : * - •. . . ." - این جسم نسبت به محوری که فاصله اش از محور گذرنده از مرکز جرم ۵ متر است، چند 1. k g خواهد بود؟
Po o ...) १० ८ P۵ .الف. ه ۵ | ب
ിra~്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :