نمونه سوال درس آشنایی با ویراستاری و نشر نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با ویراستاری و نشر نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آشنایی با ویراستاری و نشر
رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۲
۱- کدام انگیزه نگارشی برخاسته از بیم سرقت افکار است؟ ۱. شخصی کردن دانش ۲. کسب رضای خدا ۳. تنازع بقاء ۲. تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی
۲- غرض از این ساختار در نوشته ها روابط میان اجزاء و عناصری است که نوشته را هویت می بخشد و آن را قابل خواندن می T کند؟
۱. ساختار میانی ャ。 ساختار بیرونی .Y . ساختار درونی f ساختار ظاهری ۳- در انتخاب موضوع پژوهش آگاهی از کارهای در دست انجام از طریق کدامیک از موارد زیر حاصل می گردد؟ ۱. استفاده از منابع ۲. مشورت با اهل نظر ۲. دانش تخصصی ۴. شرکت در همایش ها ۴- عبارت «ملاک تقسیم بندی اجزاء اصلی و فرعی طرح باید یکسان باشد»، به کدام یک از شرایط طرح اشاره دارد؟ ۱. همسنگی اجزای طرح ۲. مانعیت ۳. جامعیت ۴. وحدت معیار ۵- کدام نوع نشانه گذاری بیشتر در گزارشهای فنی به کار می رود؟ ۱. نشانه گذاری عددی ۲. نشانه گذاری حرفی ۳. نشانه گذاری حرفی عددی ۴. نشانه گذاری عددی حرفی ۶- مشخصی و مکتوب کردن تصمیم هایی که ممکن است به صورت خام در ذهن شکل گرفته باشد چه نامیده می شود؟
) ... پیشنهاده Y. طرح ۳. یادداشت f فهرست مندرجات
۷- در کدام شرایط طرح هر جزء باید به گونه ای در سر فصلها قرار گیرد که منطقاً امکان حضور در دو بخش همگن و هم معیار
را نداشته باشد؟
۱. سازگاری طرح با نوشته اصلی ۲. همسنگی اجزای طرح
۳. جامعیت و مانعیت ۴. وحدت معیار
۸- کدام نوع طرح خام و مقدماتی است و مطالب آن به صورت کلمات ساده یا مرکب به ترتیب ستونی ذیل یکدیگر قرار می =
گیرند ؟ ۱. طرح جمله ای ۰۳ طرح ترکیبی ۳. طرح واژه ای ۰۴ طرح عبارتی い・い・ハ・Y・Y・管Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳

***
. . .
=انشكاه پیام نیر کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با ویراستاری و نشر رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۲ A— --------------------- عبارت است از نام و مشخصات تعدادی کتاب، مقاله، گزارشی و مواد و منابع دیگری که ممکن است به کار ۱. نمایه ۲. فهرست مأخذ ۳. فهرست منابع ۴. کتابشناسی حین کار
۱۰- در کدام نوع یادداشت حتی اگر لغزشی در منبع اصلی باشد باید عیناً منعکس گردد و بلافاصله پس از آن، کلمه کذا در داخل قلاب آورده شود ؟ ۱. نقلی لفظ ۲. نقل غیر مستقیم ۳. خلاصه ۴. نقد و نظر ۱۱- هر گاه پژوهشگر برای رعایت یکدستی در دستنوشته اش ترجیح دهد فکر طرح شده در منابع مورد استفاده را به زبان و بیان خود بازگو کند از چه نوع یادداشتی استفاده نموده است؟
۱. نقل فکر ۲. نقلی لفظ ۳. خلاصه ۴. نقد و نظر
۱۲- واحد اطلاعاتی که پیرامون اندیشه ای خاصی که به آن اندیشه اصلی میگویند، شکل می گیرد چه نام دارد؟
۱. جمله ۲. بند ۳. فصلی ۴. بخش
۱۳- در کدام روش، بند با بیان و توصیف اجزاء و عناصر آغاز می گردد و ادامه می یابد تا به اندیشه اصلی می رسد؟ ۱. روش قیاسی ۲. روش قیاسی - استقرایی f . Y.
روش استقرایی روش استقرایی - قیاسی
۱۴- کدام نوع پانویس شامل مشخصات منبعی است که مطلبی از آن نقل گردیده، یا به نحوی از آن استفاده شده است؟
۱. ترجیحی آ ، ترکیبی ۰۳ توضیحی ۴. ارجاعی
۱۵- کدامیک از موارد زیر در پانویسی به متون مقدسی صحیح می باشد؟ ۱. فقط نام متن مقدس و نام سوره آورده میشود ャ ذیل متون مقدسی خط کشیده میشود ۳. سه جزء اطلاعاتی شامل نام متن، نام سوره و شماره آیه میآید ۲ عنوان کتاب مقدس ایرانیک نوشته می شود ۱۶- هر گاه میان دو یا چند ارجاع به منابعی واحد، ارجاع به منابع یا منابع دیگر قرار گیرد، چه اطلاعاتی باید نوشته شود؟ ۱. کذا ۲. همانجا
۳. همان ۴. ذکر نام پدید آور و شماره صفحه
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۴۲ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سه بود: سیاه، تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با ویراستاری و نشر رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۲ ۱۷- در پایان مطلب داخلی کمانکا (پرانتز)، از کدام علامت می توان استفاده کرد ؟
۱. نقطه آ ، علامت سوال ۳. ممیز ۴. خط فاصله کوتاه ۱۸- کدام نوع نمودار نشان میدهد که رابطه بین متغیرها از نوع مثبت یا منفی است؟
۱. نمودار پراکندگی ۲. نمودار ستونی ۳. نمودار دایره ای ۴. نمودار منحنی ۱۹- کدامیک از بخشهای زیر جزو بخشهای متمم یک نوشته تحقیقی بحساب می آید؟
۱. مقدمه ۲. نمایه ٢. فهرست مأخذ ۴. پیشگفتار
۲۰- چه نوع مقاله ای برخاسته از پژوهشی نوینی می باشد که محقق خود انجام داده و متکی بر یافته های دیگران نیست؟ ۱. گردآوری ٠٢ مرورى ۳. تحلیلی ۴۔ تحقیقی ۲۱- کدام نوع مقاله به تحلیل کلان و ارزیابی نوشته هایی میپردازد که قبلا منتشر شده است؟
۲. مروری ۴. گردآوری
۲۲- کدام یک از ابزارهای بکار رفته در سخنرانی ها، به منزله وسیله ارتباط شخصی با افراد علاقه مند به مطلب مورد بحث
است؟
۱. پوستر ۲. اسلاید ٠٢ ترانسپارنسی ۴. فیلم ۲۳- کدام مورد در واقع حد انتظار مخاطب از مفاهیمی که در تحقیق به کار رفته است را تعیین میکند و ناظر بر دامنه ویژه ای
از معنا و مفهومی است که پژوهنده برای تحقیق خود برمیگزیند؟
۱. تعریف منطقی ۲. تعریف واژه نامه ای ۳. تعریف مفهومی ۴۔ تعریف عملیاتی ۲۴- کدام مورد نخستین گام در امر نگارش می باشد؟
۱. تدوین طرح ۲. تهیه کتابشناسی مقدماتی
۳. گزینش موضوع ۴. یادداشت برداری ۲۵- این نوع گزارش میکوشد که به معرفی عملکرد، خدمات یا نظام مدیریتی سازمانها و مراکز بپردازد؟
۱. شرح فعالیت ۲. گزارش رویداد ۳. گزارش سفر ۴. گزارش وضعیت
い・い・ハ・Y・Y・管Y صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :