نمونه سوال درس آشنایی با مطبوعات و رسانه ها نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با مطبوعات و رسانه ها نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آشنایی با مطبوعات و رسانه ها
رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۷ ۱- بر اساس تعریف کولی در سال ۱۹۰۹ از ارتباط می توان نتیجه گرفت که (ارتباط) رابطه ای انسانی را از حالت (جوهر) به چه
مرحله ای می رساند؟
۱. بالفعلی ۲. وجود ۳. بالقوه ۴. ماهیت ۲- ارتباط خطی جزو کدام نوع تقسیم بندی انواع ارتباط می باشد؟
۱. از نظر برقرار کننده و دریافت کننده ۲. با توجه به عکس العمل گیرنده پیام
۳. از نظر نماد ۴. از نظر محتوا ۳- در کدام یک از انواع ارتباط ویژگی (سرعت عملی زیاد) مطرح می شود؟
۱. ارتباط خصوصی ۲. ارتباط جمعی ۳. ارتباط نوشتاری .Y . ارتباط غیر کلامی ۴- در چه نوع ارتباطی پیام ها در قالب علائم و نشانه ها از طریق حواس فرد دریافت می شوند؟
۱. نمادین ۲. ماشینی ۳. زمانی ۲. غیر کلامی ۵- نظریه اطلاعات توسط چه کسی ارائه گردید؟
۱. بارهیلی ۲. کارناپ ۳. شانون ۰۴ لسوالی ۶- کدام مدل ارتباطی بر محور فرایند روان - باز شناختی قرار دارد؟
۱. شانون ۲. آزگود ". ويور ۰۴ لسوالی ۷- مدل ارتباطی که اهمیت زبان مشترک را بیشتر نشان می دهد اشاره به کدام مدل دارد؟
۱. فرثورن ۲. آزگود ۳. شانون و ویور ۴ - سیبیاک ۸- ارسطو هدف ارتباط را چه می داند؟
۱. تفریح و سرگرمی ۲. آموزش دادن ۳. فهماندن ۴. اقناع کردن دیگران
۹- بر اساس کدام ویژگی ارتباط از دیدگاه کرونی - لانگ درونداد را نمی توان با شناسایی برونداد تعیین کرد و مدل را باید بر پایه مقدمات مربوط به احتمالات ساخت نه بر پایه مقدمات انگارانه ؟ ۱. ارتباط مقوله ای پویا است ۲. ارتباط تکرار نشدنی است ۲. ارتباط برگشت ناپذیر است ۴. ارتباط امری پیوسته و مداوم است ۱۰- کدامیک از (نقشها) کار ویژه های اصلی ارتباط به صورت فراهم ساختن یک حمایت همگانی و فکری برای عموم مردم در جهت همبستگی و آگاهی اجتماعی تعریف می شود؟ ۱. اطلاع رسانی ۲. ایجاد انگیزه ۰۳ اجتماعی کردن ۴. پیشرفت فرهنگی
Y.Y. (Y, \, \"..
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با مطبوعات و رسانه ها
رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۷
۱۱- کدام نوع خشه شایعترین عیب و اشکالی است که ارتباط فنی دچار آن می شود و در عین حال از همه اشکالات آسانتر می
توان آن را شناخت ؟
۱. حقیقی ۲. زبانی ۰۳ درونی ". روانی ۱۲- نبود اطلاعات برای تصمیم گیری چه نامیده می شود؟
۱. احتمالی ۲. آنتروپی ۳. خشه ۴۔ بی نظمی ۱۳- هر چه بی نظمی بیشتر باشد حضور اطلاعات در نظام چگونه خواهد بود؟
۱. بیشت ۰۳ مساوی ۳. کمتر آ، تغییر نمی یابد
۱۴- عبارت «در جامعه اطلاعاتی شبکه های اطلاعاتی نقاط دور دست را به یکدیگر مرتبط می کنند» اشاره به کدام ویژگی جامعه اطلاعاتی دارد ؟
۱. فنی ۲. فرهنگ .Y . مکانی ۴. اقتصادی ۱۵- حماسه گیلگمش بر روی کدام ابزار انتقال دانشی ثبت گردیده است؟
۱. لوح گلین ۲. لوح فلزی ۳. سنگ نبشته ۴. لوح چوبین ۱۶- کتابهای موجود در کدام کتابخانه باستان از طومارهای چرمین تشکیل شده بود؟
) ... پرگاموم Y اسکندریه .Y . آشوربانی پال .Y . اسطخر ۱۷- کدام مورد دومین تحول انقلاب فرهنگی در تاریخ بشری به شمار می آید؟
۱. پیدایش فناوری اطلاعات و ارتباطی ۲. اختراع کاغذ
۳. اختراع خط ۴. اختراع چاپ ۱۸- کدام یک از موارد زیر سنگ پایه اصلی خبر را تشکیل می دهد؟
۱. موضوع خبر باید جذاب باشد ۲. خبر باید رویدادی تازه باشد
۳. خبر باید کامل و جامع باشد ۲. خبر باید کوتاه و فشرده باشد ۱۹- ایجاد و رفع ابهام در مخاطبان جزو کدام زمینه ی تاثیرات و نفوذ وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها بر مخاطبان می باشد؟
f
۱. تاثیر شناختی ۲. تاثیر عاطفی ۳. تاثیر رفتاری تاثیر احساسی
۲۰- ویژگی ذهنیت تخیلی و اسطوره ای مربوط به کدام یک از مراحل چند گانه تحولی انسانی رایزمن می باشد؟
۱. اولی ۲. دوم " . سوم ۴. چهارم
Y.Y. (Y, \, \"..
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۷ ۲۱- مک لوهان در میان وسایل الکترونیکی برای کدام مورد نقش بسیار مهمی قائل است؟ ) ... تلويزيون Y. رادیو .Y . تلگراف f ماهواره
۲۲- تنها وسیله ارتباط در کشورهای در حال توسعه که کاملا می توان اصطلاح رسانه جمعی را بر آن اطلاق کرد چه می باشد؟ ۱. روزنامه ها ۲. ماهواره ها ۳. رادیو ٠٢ تلويزيون
۲۳- در «نظم نوین جهانی» کدام بخشی جهان بیش از هر زمان دیگر در دستور کار صاحبان قدرت و عرصه تاخت و تاز و تجاوز
فزاینده آنها قرار گرفته است؟
۱. شرق ۲. غرب ۳. شمالی ۰۴ جنوب ۲۴- چه کسی اولین آژانس خبری جهان را ایجاد نمود؟
۱. برنارد وولف ۲. چارلز آگوست هاواسی ٢- ژوليوس رویتر ٠٢ بارون روچيلد ۲۵- کدام یک از نشریات ایرنا با خط بریل و برای نابینایان فارسی زبان منتشر می شود؟
۱. ایران سپید ۰۲ ایران جوان ۳. ایران آذین ۴. الوفاق ۲۶- کدامیک از خبرگزارهای زیر وابسته به جهاد دانشگاهی است؟
۱. ایسنا ャ。 ایرنا .Y . مهر .Y . قدسی
۲۷- خبرگزاری «شین هوا» متعلق به کدام کشور می باشد؟
۱. ژاپن ۲. آذربایجان ۲. چين ". سوریه ۲۸- کدام مورد بزرگترین سرویس خبری درباره نفت و گاز در شوری سابق به حساب می آید؟ ۱. اینترفاکسی ٠٢ نووستی ۳. تاسی ۴. یونایتد پرس
۲۹- کدام یک از سازمان های درگیر در امر ارتباطات و اطلاعات مستقیم به حوزه کتابداری و اطلاع رسانی مربوط می باشد؟ ) ... یونسکو ャ。 جنبشى عدم تعهد .Y . ایفلا ". يونيدو
۳۰- کدام یک از شرکتهای رسانه ای زیر در زمینه محصولات خاصی کودکان و نوجوانان مقام اول را دارد؟
۱. والت دیزنی ۲. جنرال الکتریک ۳. برتلزمان ٠٢ نيوز کورپوریشن
Y.Y. (Y, \, \"..
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :