نمونه سوال درس مقدمه ای بر روابط عمومی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مقدمه ای بر روابط عمومی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۴
۱- صفحه ای نسبتاً سخت با رویه ای تیره رنگ و کاملاً صیقلی یا صاف که قدیمی ترین و مفیدترین مواد دیداری به شمار می
رود چه نامیده می شود؟ ۱. بروشور ۲. خبرنامه ۳. تابلو اعلانات ۲- اصطلاح روابط عمومي برای اولین بار در کجا بکار برده شد؟
۱. آمریکا ۲. فرانسه ۳. آلمان ۴. انگلستان
۳- کدام گزینه از عناصر تشکیل دهنده روابط عمومی در تعاریف ارائه شده از این عبارت، می باشد؟ . روابط عمومی نیازمند سنجش رفتار عامه است هدف روابط عمومی ارتباط به بخشهای مختلف سازمان است. · روابط عمومی در رده بعد از مدیریت قرار می گیرد روابط عمومی از اعمال کارمندان بخش خاصی است ۴- هدف کدام یک از بنیان گذاران روابط عمومی در واقع مطلع کردن عموم به نفع مشتریان خود و توصیه به آنها برای کسب رضایت عمومی تعریف شده است؟ ۱. توماس پین آ، ایوی لد برت لی ۳. ساموئل آدامز ۴. ادوارد برنیز ۵- محور اصلی وظایف روابط عمومی چیست؟ ۱. ارتباطات ۲. مشورت ۳. تفسیر افکار عمومی ۲. بررسی برنامه های اجرایی ۶- کدام گزینه از وظایف روابط عمومی ها نمی باشد؟ ۱. دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئولانه واحدها ۲. ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان ۲. خروج روابط عمومی از موضع فعال به موضع انفعالی
۲. توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصلاح و جریان سازی سالم
۷- نقش های اصلی روابط عمومی ها در دنیای نوین کدام یک از موارد زیر می باشد؟ ۱. مدیریتی، تعادلی، اطلاعاتی ۲. ارتباطاتی، مدیریتی، اطلاعاتی
۳. ارتباطاتی، تعادلی، اطلاعاتی ۴. حسگری، تعادلی، اطلاعاتی
וףוזן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۴
۸- در اجراي هر برنامه کلي، عمومي، یا جزئي و مقطعي روابط عمومي ها، چهار مرحله وجود دارد، این مراحل به ترتیب در کدام
مورد زیر آورده شده است ؟
۱. تهیه برنامه، ارتباط، اجرا، ارزیابی Y تحقیق، تهیه برنامه، ارتباط، ارزیابي
۳. تحقیق، اجرا، ارتباط، ارزیابی ۴. تحقیق، تهیه برنامه، ارتباط، اجرا ۹- کدام نوع روابط عمومی به مقام مشاور مدیریت ارتقا می یابد؟ ۱. روابط عمومی توجیهگر · روابط عمومی تبینگر
۲: روابط عمومی تحلیلگر ۴. روابط عمومی تفهیم گر
۱۰- در کدام الگوی روابط عمومی توجه به پس فرستهای پیام گیران، جای خود را باز می کند و بازخورد پیام ها مورد توجه قرار
می گیرد؟ ۱. الگوی دو سویه همسنگ یا مخاطب محور ۲ - الگوی صنعت روابط عمومی ۳. الگوی روابط عمومی حرفهای آ، الگوی دوسویه ناهمسنگ یا سازمان محور
۱۱- در تشریح الگوی دوسویه روابط عمومی، دوزیر از کدام نظریه استفاده می کند؟ ۱. بازی ۲. منفعت ۳. سود متقابل ۴. همراهی ۱۲- کدام الگوی روابط عمومی مرکب از الگوهای دوسویه و ترکیبی است؟ ۱. الگوی اطلاع رسانی ۲. الگوی دوسویه همسنگ ۳. الگوی متقارن جدید آ، الگوی نمایندگی مطبوعات ۱۳- کدام گزینه از ویژگیها و مزایای روابط عمومی دیجیتال می باشد؟ ۱. کاهش هزینه ها و افزایش نرخ بهره وری کارکنان ۲. یکطرفه بودن ارتباطات ۳. الزام به پاسخگویی به هر شکلی ۴. افزایش حجم نامه های اداری
۱. نوع اطلاعات ۲. نوع ارتباطات ۳. سرعت اطلاعات ۴. کیفیت اطلاعات
= صفحه ۲ از ۵
וףוזן וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۴
۱۵- کدام گزینه از محدویتهای موجود در تأمین منابع مورد نیاز جهت عبور از روابط عمومی سنتی به الکترونیک می باشد؟ ۱ . وجود مقررات و روش های دست و پا گیر و پیچیده
۲. فقدان اطلاعات روزآمد
۳. عدم وجود نظام ارتباطی مناسب و نهادینه شده در سازمان ها
۴. ضعف زیرساختهای مخابراتی ۱۶- فضای موجود در کدام نوع گزارش نویسی در روابط عمومی با تشریح، توصیف و تجسم بیشتری نسبت به سایر روشهای
گزارش نویسی همراه است؟
۱. شیوه هرم وارونه ٠٢ شيوه تحقيقي ۲. شیوه تشریحی ٠٢ شيوه تحلیلی
۱۷- کدام گزینه در مورد شیوه گزارش نویسی تاریخی در روابط عمومی صحیح است؟ ۱. این نوع گزارش نویسی از انواع سبک های گزارش نویسی به نحو مناسب بهره گرفته است ۲. در سبک گزارش نویسی شیوه تاریخی مسئله زمان در تهیه گزارش تعیین کننده است. ۳. طولانی شدن از محاسن این شیوه گزارش نویسی است
f این نوع گزارش نویسی مهم ترین اقدامات و دستاوردهای یک سازمان را از طریق رسانه ها به مخاطب سازمان انتقال میدهد.
۱۸- در تهیه کدام نوع گزارش برای مطبوعات، استفاده از شیوه هرم وارونه و توصیفی و آوردن نکات مهم و برجسته ضروری
است؟
۱. گزارش سفر ۲. گزارش خبری ۳. گزارش آماری ۴. گزارش آگهی ۱۹- تنها سازمان واقعی حرفه ای روابط عمومی دنیا کدام گزینه است؟
۱. ایسلا ۲. ایندا ۳. این جاد ۴. ایپرا ۲۰- فیسک ارتباطات را چگونه تعریف می کند؟
۱. ارتباط عبارت است از هر گونه انتقال پیام بین فرستنده از یک طرف و گیرنده از طرف دیگر
۲. ارتباطات یک جریان دوطرفه است.
۳. ارتباطات تعامل اجتماعی از طریق پیامها است.
۴. ارتباطات را کوشش آگاهانه فرستنده پیام برای سهیم ساختن گیرنده در اطلاعات تعریف می کند.
וףוזן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۴
۲۱- کدام گزینه زیر صحیح است؟ ۱. نماد فقط به صورت غیر کلامی منتقل می شود. ۲. معنی در ذهن برقرار کننده ارتباط وجود دارد و قابل انتقال نیست. ۳. نماد فقط به صورت کلامی منتقل می شود. ۴. معنی در ذهن برقرار کننده ارتباط وجود دارد و قابل انتقال است. ۲۲- کدام موارد زیر تعریف ارتباطات از دیدگاه معتمد نژاد می باشد؟ ۱. ارتباطات مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس و به وسیله آن به وجود می آید. ۲. ارتباطات روش انتقال پیام از یک مخاطب به مخاطب دیگر می باشد. ۳. ارتباطات به تأسیسات و وسایلی که وظیفه انتقال افکار و اخبار و رفتارهای انسان را به عهده دارند اطلاق می شود. ۴. ارتباطات در واقع ارتباط بین بیش از یک نفر می باشد. ۲۳- ارتباط از نظر نمادی به دو دسته تقسیم می شود آن دو دسته کدام است؟ ۱. ارتباط کلامی و غیر کلامی ۲. ارتباط خطی و پروجهی ۲. ارتباط خصوصی و بی واسطه ۴. ارتباط خطی و دوجانبه ۲۴- جامعه شناسان آمریکایی برای مفهوم MaSSMedia چه تعبیر تازهای را به کار برده اند؟ ۱. ارتباط جمعی یا عمومی ۲. ارتباط خطی ۳ - ارتباط ملی ۴. ارتباط فراملی ۲۵- از دیدگاه دانتر روابط عمومی در کتابخانه چه تعریفی دارد؟ ۱. روابط عمومی، گزارش خوب توأم با رفتار خوب است. ۲. روابط عمومی آئینه تمام نمای کتابخانه است ۳. روابط عمومی، ایجاد و حفظ تصور عمومی مثبت از کتابخانه و کارکنان آن است
۴. مجموعه فعالیتها و اقداماتی که از طرف کتابخانه به ویژه بخش روابط عمومی آن، برای ارتباط بیشتر با جامعه مخاطب انجام می شود
۲۶- کدام گزینه جزء اهداف ارتباط نمی باشد؟
) ... ایجاد رفتار مورد نظر Y. تفریح .Y . تاثیرگذاری f تغییر عقیده دادن
וףוזן וו
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :