نمونه سوال درس شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
صفحه ۱ از ۴
عن-وان درس : شناخت و مدیریت حیات وحش
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲ ۱- کدام گزینه صحیح می باشد؟
۱. تمامی اعضای سلسله حیوانات اتوتروف می باشند. ۲. سلول های حیوانی دارای دیوارهای سخت هستند.
۳. تمامی اعضای سلسله حیوانات هتروتروف هستند. ۰۴ جلبک های سبز آبی به سلسله حیوانات تعلق دارند. ۲- سمندرها در کدام راسته از دوزیستان قرار می گیرند؟
Urodela : f Gymnophiona . Y Apoda . . Anura . ) ۳- زهر در خزندگان از طریق کدام یک از انواع دندان انتقال می یابد؟
) ... نیشی ャ。 پیشی .Y . اسیای بزرگ .Y . آسیای کوچک ۴- دیاپسیدها به کدام گروه از موجودات زنده اطلاق می شود؟
۱. پرندگان و کروکودیلها ۲. پرندگان، خزندگان و کروکودیلی ها
۳. خزندگان و کروکودیلی ها ٢. دوزیستان و كروکودیل ها ۵- در کشور ایران تا کنون چند راسته از پرندگان امروزی شناسایی و نام گذاری شده اند؟
۱. ۱۷ راسته ۲۰۵.۲ راسته ۳. ۱۸۰ راسته ۴. ۱۹ راسته ۶- کدام یک از پرندگان نامبرده ی زیر قادرند فاصله بین دو قطب کره زمین را پرواز کنند؟
۱. کیوی ۲. آلباتوروس ۳. باقرقره ۴. جغد خالدار ۷- دوره زمانی انکوباسیون در گنجشک سانان چند روز می باشد؟
53, A-Y Y ۱. ۲۰ روز ۲. ۸۰ روز ۳. ۱۰ روز ۸- کدام گونه جزء پرندگان انگل می باشد؟
۱. سسک Y پرنده ی راهنمای عسل
۲. کیوی ٢. آلباتوروس ۹- علامت اختصاری C در فرمول دندانی پستانداران عالی برای نمایش کدام انواع دندان به کار می رود؟ ۱۰- غدد پستانی در کدام ناحیه از بدن اسب قرار دارند؟
۱. سینه ۲. زیر بغلها ۳. شکم ۴. رانها
Y.Y. (Y, \-2)/A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شناخت و مدیریت حیات وحش رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲ WW— مهمترین عامل محرک مهاجرت در پرندگان کدام است ؟
۱. تغییرات دما ۲. غریزه ۳. کمبود جفت ۴. فتوپریود ۱۲- فرضیه گایا توسط کدام اندیشمند مطرح شده است؟
۱. ارنست هگل ۲. آرتور تنزلی ۳. جیمز لاولاک ۴. یوجین وارمینگ ۱۳- کدام شاخه از بوم شناسی، سازش های گوناگون افراد به محیط را مورد مطالعه قرار می دهد؟
۱. بوم شناسی جامعه ۲. بوم شناسی جمعیت ٠٢ اکوفيزيولوژی ۴. بوم شناسی اکوسیستم
Wo— اگر الگوی توزیع مکانی جمعیت تصادفی باشد برای توصیف آماری داده ها کدام روشی مناسب تر است؟
- Y
۱. توزیع دو جمله ای منفی توزیع پواسون
۳. توزیع نرمال ۴. توزیع دو جمله ای مثبت
۱۵- به کدام یک از انواع پراکنش تئوریکی ، توزیع گاسی نیز گفته می شود؟
。ャ ... )
توزیع پواسون توزیع دو جمله اى منفی
۳. توزیع دو جمله ای مثبت ۴. توزیع نرمال ۱۶- کدام یک از فعالیت های مربوط به فرآیند حفاظت حیات وحش هسته ی مرکزی فرایند حفاظت را تشکیل می دهد؟
۱. آموزشی ۲. پژوهشی ۳۔ روابط عمومی ۴. مدیریت اداری ۱۷- به تعداد افراد زادآوری کننده در یک جمعیت، کدام عنوان اطلاق می شود؟
۱. اندازه جمعیت ۲. جمعیت کمینه زیستا
۳. اندازه موثر جمعیت ۴. حداکثر محصول پایدار
۱۸- اگر تعداد افراد یک گروه همزاد در جمعیت یک گونه در بدو تولد ۱۴۵ نفر بوده و آخرین فرد بازمانده این گروه در سن ۹ سالگی از بین رفته و ۷ نفر هم در سن ۸ سالگی از بین روند، نرخ بقا این گروه در سن ۷ سالگی برابر کدام گزینه می باشد؟
e/o a Po . Y. o/or . Y. ο/οο "λ 。ャ ... ) ۱۹- زمانی که منحنی بقا نوع 1 باشد امید به زندگی با افزایش سن چه تغییری می کند؟
۱. افزایش می یابد. ۲. کاهش می یابد.
۰۳ ثابت می ماند. ۲. بسته به نوع گونه تغییر می یابد.
Y.Y. (Y, \-2)/A
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شناخت و مدیریت حیات وحش رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲
۲۰- کدام گزینه در ارتباط با روشهای برآورد جمعیت درست می باشد؟ ۱. روش پیترسون در مورد جمعیت های باز کاربرد دارد. ۲. روش جالی - سیبر در مورد جمعیت های بسته کاربرد دارد. ۳. روش اشنابل در مورد جمعیت های بسته کاربرد دارد.
۴. روش اشنابل در مورد جمعیت های باز کاربرد دارد.
۲۱- کدام یک از تله های نام برده در ذیلی کشنده می باشد؟
۱. هاواهارت ۲. کانیبر ۳. شرمن ۴. ویکتور
۲۲- پدیده انتقال افقی ژن در کدام دسته از ارگانیسمها مشاهده می شود؟
۱. نرم تنان ۲. مهره داران ۳. باکتری ها ۴. قارچ ها ۲۳- در کدام یک از انواع گزینش های طبیعی مقدار میانگین صفت ناپدید می شود؟ ۱. گزینش جهت دار ۲. گزینش گسلنده
۳. گزینش جنسی ۴. گزینش پایداری بخش ۲۴- کدام گزینه صحیح است؟
۱. تکاملی کلان بر ژن ها و ارگانیسمها تاثیر می گذارد.
۲. تکامل خرد بر نرخ گونه زایی و تکامل کلان بر نرخ انقراض تاثیر می گذارد.
۳. تکامل خرد بر ژنها و ارگانیسم ها تاثیر می گذارد.
۴. تکامل خرد بر نرخ گونه زایی و انقراض تاثیر می گذارد. ۲۵- کدام یک از انواع گونه زایی در اثر تغییرات ایجاد شده در عادات جفت گیری یک جمعیت، در گستره جغرافیایی پیوسته
اتفاق می افتد؟
۱. گونه زایی پاراپاتریک ۲. گونه زایی آلوپاتریک ۳. گونه زایی سیمپاتریک ۴. گونه زایی پریپاتریک ۲۶- اگر تعداد افراد زاد آور جمعیتی ۱۰۰ نفر باشد، هتروزیگوسیتی باقیمانده پس از ۳ نسل چه میزان می باشد؟
|A2 . Y. | AA . Y. :/or v /११ . \ ۲۷- چه رابطه ای میان اندازه جمعیت موثر (Ne) و سرعت ناپدید شدن آلل های مختلف در جمعیت وجود دارد؟
۱. رابطه مستقیم دارند. ۲. رابطه معکوس دارند.
۳. رابطه ای با هم ندارند. ۴. این رابطه به نوع گونه بستگی دارد.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
Y.Y. (Y, \-2)/A***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شناخت و مدیریت حیات وحش رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )۱۴۱۱۱۵۲ ۲۸- غالب شدن آلل های هموزیگوس مضر بهترین توجیه برای پیدایش اثرات کدام گزینه است؟ ۱. برون آمیزی ۲. رانش ژنتیکی ۳. درون آمیزی ۴. تکاملی
۲۹- اگر جمعیت مونو گام نوعی غاز از ۳۰ نر و ۱۱ ماده تشکیل شده باشد ، اندازه موثر جمعیت چند نفر می باشد؟ ۱. ۱۱ نفر ۴۱.۲ نفر ۳. ۲۲ نفر ۴. ۳۰ نفر ۳۰- حفاظت کدام یک از انواع گونه منجر به حفاظت از بسیاری گونه های دیگر می شود؟
۱. گونه های شاخصی ۲. گونه های چتر ۳. گونه های پرچم ۰۴گونه هاى سرطاق
Y.Y. (Y, \-2)/A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :